Suomi 100 -kilpailu

Suomi 100 -logo.

Suomi 100 - juhlakilpailu 2017

Itsenäinen Suomi täyttää sata vuotta vuonna 2017. Se on Suomen suuri vuosi, joka rakennetaan yhdessä. Juhlavuosi synnyttää tekoja, elämyksiä ja ohjelmaa. Se elää koko Suomessa, koko vuoden 2017. Tekojen kautta tarkastellaan Suomen itsenäisyyden vuosisataa, nykyhetkeä ja tulevaisuutta. Lue lisää.

Juhlistaakseen juhlavuotta 2017 SRAL järjestää suomalaisille radioamatööreille suunnatun juhlakilpailun, jonka ensisijaisena tavoitteena on saada uusia nuoria innostumaan radioamatööriharrasteesta. Lisäksi tavoitteena on lisätä aktiviteettia OH-amatöörien kesken. Kilpailu on osa Suomi 100 -ohjelmaa vuonna 2017. Kilpailu järjestetään 1.1.2017-31.10.2017 ja sen tulokset julkistetaan Suomen 100-vuotisitsenäisyyspäivänä 6.12.2017.

Kaikki OH-hamit kutsutaan osallistumaan tähän kilpailuun ja näin osaltaan juhlimaan Suomen itsenäisyyden merkkivuotta.OF100FI-kutsun varauskalenteri


Suomi 100 - juhlakilpailun säännöt

SRAL järjestää:

Suomi 100 -juhlakilpailu

Kilpailuun voivat osallistua kaikki suomalaiset radioamatöörit. Ahvenanmaan kutsualue (OH0) katsotaan tässä kilpailussa osaksi Suomea (OH).

AIKA: 1.1.2017 klo 00.00 SA.-31.10.2017 klo 24.00 SA.

TAAJUUDET: Käytettävissä on kaikki Suomessa sallitut radioamatööritaajuudet.

LÄHETYSLAJIT: Käytettäviä lähetyslajeja on kolme: CW, PHONE ja DIGI. Erillisiä lähetyslajiluokkia ei kuitenkaan ole.

Saman vasta-aseman saa työskennellä vain kerran kullakin taajuusalue-lähetyslajiyhdistelmällä.

UUDET TEKNIIKAT: Internetin käyttö työskentelyn apuneuvona (esim. DX-portaalit, RBN) on sallittua. Yhteydet esimerkiksi R-NET:in kautta ovat hyväksyttäviä. Muut toistinasemayhteydet ovat myös hyväksyttyjä. Remote-työskentely on sallittu, jos kaikissa kilpailuyhteyksissä käytetään samaa suomalaista asematunnusta. Satelliittiyhteydet ovat sallittuja. Myös yhteydet suomalaisiin /MM- ja /AM-asemiin on sallittu, jos nämä käyttävät OH-asematunnusta.

PISTEET: Pääsääntö on, että yhteys kuhunkin OH-asemaan (OF..OI) antaa yhden (1) pisteen kullakin taajuusalueella ja lähetyslajilla.

Jos kilpailuyhteyden pitää asemalla vieraileva alle 25-vuotias "second operator", jolla ei ole radioamatöörin pätevyystodistusta, antaa yhteys kuitenkin viisi (5) pistettä. "Second operator" ei saa asua tavallisesti kilpailijan kanssa samassa taloudessa. "Second operator" -asema käyttää asematunnuksen perässä liitettä /SEC (esim. OH2XYZ/SEC).

Myös yhteys /SEC-asemaan antaa viisi (5) pistettä. "Second operatorin" pitämä yhteys toiseen /SEC-asemaan antaa näin kummallekin asemalle 10 pistettä.

Koko vuoden 2017 kiertää maata eri kerhojen aktivoima juhlakutsu OF100FI/x, missä x on kerhon sijaintipaikkakunnan kuntatunnuksen ensimmäinen numero (so. vanha piirinumero). Yhteydet juhlakutsuasemaan antavat myös viisi (5) pistettä. Koska x voi vaihdella välillä 0...9, on erillisiä juhlakutsuja 10 kpl.; näistä jokainen katsotaan erilliseksi vasta-asemaksi.

Juhlakutsuasemat eivät saa käyttää /SEC-liitettä.

"Second operator" - ja juhlakutsuyhteydet voi laskea yhteen eli "second operatorin" pitämä yhteys OF100FI/x-asemaan antaa yhteensä 10 pistettä.

Yhteenlasketut pisteet antavat lopputuloksen. Kilpailussa ei ole mitään kertoimia.

Jos kilpailija on esimerkiksi pitänyt yhteyksiä eri OH-asemiin seuraavasti: 80 m:n CW:llä 148 ja SSB:llä 129 sekä 40 m:n CW:llä 149, SSB:llä 89 ja RTTY:llä 72, joista kaikista yhteensä 32 ovat "second operatorin" pitämiä, 15 asemiin /SEC ja 14 asemiin OF100FI/x, on lopputulos (148 + 129 + 149 + 89 + 72 - 32 - 15 - 14) + (32 + 15 + 14) * 5 = 526 + 305 = 831.

KILPAILUSANOMA: Kilpailussa ei käytetä mitään erityistä kilpailusanomaa.

KILPAILUYHTEYDET: Yhteyksiä ei tarvitse todistaa esimerkiksi QSL-korteilla. Kilpailijoiden tulee kuitenkin noudattaa rehellisyyttä ja hyvää urheiluhenkeä. Hyväksyttävän yhteyden minimivaatimus on onnistunut kaksisuuntainen asematunnusten ja raportin vaihto. Kilpailijoita kehotetaan noudattamaan kilpailuyhteyksissä hyviä liikennöintitapoja. Näihin kuuluu esimerkiksi juhlavuoden tapahtuman mukainen siivo kielenkäyttö.

LOKIT: Cabrillo-muotoiset lokit toimitetaan annettavien ohjeiden mukaisesti.

"Second operatoreiden" pitämät yhteydet kootaan omaan lokiinsa. Liittääkseen nämä yhteydet kilpailusuoritukseensa kilpailija jättää näin ollen kaksi lokia: yhden ilman ja toisen /SEC-liitteen kanssa (esim. OH2XYZ ja OH2XYZ/SEC). Näiden lokien pisteet lasketaan yhteen lopputuloksen saamiseksi.

Paperilokien muuttamiseen sähköiseen Cabrillo-muotoon löytyy internetistä ilmaisia työkaluja, ja esimerkiksi paikallisen kerhon piiristä löytyy varmasti joku, joka on valmis tekemään tämän muutostyön. Cabrillo-muodon käyttäminen nopeuttaa ja tarkentaa pistelaskua ja on siksi suositeltava, mutta ääritapauksessa voi myös paperilokin lähettää osoitteella: Suomi 100 - kilpailu, SRAL, PL44, 00441 HELSINKI. Kaikkien lokien on oltava perillä viimeistään 17.11.2017 klo 24.00 SA.

/SEC- Cabrillo-lokissa lisätään "second operator" -työskentelijöiden nimet ja iät riville "OPERATORS". Työskentelijät erotetaan toisistaan pilkulla. Jos yksi rivi ei riitä, voi lisätä uuden "OPERATORS"-rivin.

Esimerkiksi: OPERATORS: Niilo Naapuri (20), Anna Alakerta (15),...

Mahdollisessa paperilokissa kunkin "Second operator"-työskentelijän nimi ja ikä täytyy merkitä lokiin selvästi.

TULOKSET: Kilpailun tulokset julkistetaan 6.12.2017 klo 12.00 SA osoitteessa www.sral.fi/ Suomi100kilpailu/tulokset.

Kilpailutoimikunta pidättää kaikki oikeudet tulkita kilpailun sääntöjä.

Jos kilpailutoimikunnan tietoon tulee, että kilpailija on rikkonut kilpailun sääntöjä, hänet voidaan sulkea kilpailun ulkopuolelle.

Kilpailutoimikunnan päätökset ovat lopullisia.

PALKINNOT:

Pääpalkinto: Yaesu FT-891 HF + 6 m transceiver, lahjoittaja Wintel Finland Oy

Täydellinen palkintoluettelo julkaistaan myöhemmin.


Suomi 100 -juhlakilpailun palkintoja

Kuva pääpalkintorigistä.

Suomi 100 -juhlakilpailun pääpalkinto on Yaesu FT-891-rigi, jonka on lahjoittanut Wintel Finland. FT-891 on 100 watin multimoderadio HF-alueille ja kuudelle metrille. Radiossa on irrotettava etupaneeli ja iso LCD-näyttö. Rigin mitat: 155 x 52 x 218 mm. Radio sopii hyvin mobile- ja portable-käyttöön. Rigissä on liitännät digimodeworkkimista varten.

Muita palkintoja

Lahjoittanut RXTX-Tuote:

  • 2 kpl Wouxun KG-UV8D -käsiradioita
  • TECSUN PL-600 SSB-vastaanotin

Lahjoittanut UTEC Oy:

  • TYT DMR 2 m/70 cm käsiradio
  • SX-20 SWR/tehomittari 1-200 MHz

Lisäksi useita pienempiä palkintoja. Lista täydentyy kevään mittaan.

Kiitos palkintoja lahjoittaneille Wintel Finlandille, RXTX-Tuotteelle ja UTEC Oy:lle.


SRAL organiserar: Jubileumstävlingen Finland 100*

I tävlingen kan alla finska radioamatörer delta. Ålandsanropsdistrikt (OH0) räknas i denna tävling som en del av Finland (OH).

TID:

1.1.2017 kl. 00.00 finsk tid - 31.10.2017 kl. 24.00 finsk tid.

FREKVENSER:

Alla i Finland tillåtna radioamatörfrekvenser kan användas.

SÄNDARSLAG:

Tre sändarslag kan användas: CW, PHONE och DIGI. Separata sändarslagskategorier finns dock inte.

Samma motstation får kontaktas en gång per frekvensband och varje sändarslagskombination.

NYA TEKNIKER:

Användningen av internet som hjälpmedel för kontakter (t.ex. DX-portaler, RBN) är tillåten. Kontakter via t.ex. R-NET godkänns. Övriga repeaterkontakter är även godkända. Remoteaktiviteter är tillåtna, ifall man i samtliga tävlingskontakter använder samma finska stationsanrop. Satellitkontakter är tillåtna. Även kontakter till finska /MM och /AM-stationer är tillåtna, ifall dessa använder OH-stationsanrop.

POÄNG

Huvudregeln är att varje kontakt med respektive OH-station (OF...OI) ger en (1) poäng på varje frekvensområde och sändarslag.

Ifall tävlingskontakten hålls av en under 25 årig second operator som besöker stationen, och som inte själv har radioamatörbehörighet, ger kontakten dock fem (5) poäng. Second operatorn får inte normalt bo i samma hushåll med den tävlande. Second operator stationen använder tillägget /SEC efter stationsanropet (t.ex. OH2XYZ/SEC).

Även kontakterna till /SEC stationen ger fem (5) poäng. Second operatörens kontakter till andra /SEC stationer ger bägge stationer 10 poäng.

OF100FI/x jubileumsanropet roterar mellan klubbarna under årets lopp, och x ersätts av kommunnumrets första siffra, enligt vilken ort stationen befinner sig i (http://www.sral.fi/info/kunnat.html). Kontakterna med jubileumsanropsstationen ger även fem (5) poäng. Eftersom x kan variera mellan 0 och 9, finns sammanlagt 10 olika jubileumsanrop, alla av dessa ses som separat motstation.

Jubileumsanropsstationerna får inte använda /SEC tillägget.

Second operator och jubileumsanropskontakterna kan räknas samman, dvs second operatörens/operatörernas kontakter till OF100FI/x ger sammanlagt 10 poäng.

De sammanräknade poängen ger slutresultatet. I tävlingen finns inga koefficienter.

Ifall en tävlande t.ex. hållit kontakter till OH-stationer enligt följande: 80m CW 148 och SSB 129 samt 40m CW 149, SSB 89, RTTY 72, varav sammanlagt 32 hållits av en second operator, 15 med /SEC stationer och 14 med OF100FI/x stationer är slutresultatet: (148+129+149+89+72-32-15-14) + (32+15+14)*5 = 526+305 = 831

TÄVLINGSMEDDELANDE

I tävlingen används inga särskilda tävlingsmeddelanden.

TÄVLINGSKONTAKTER

Kontakterna behöver inte intygas av t.ex. QSL-kort. Tävlandena bör dock följa ärlighet och god sportanda. Minikravet för en kontakt är att stationsanropen och rapporter utbytts. Tävlandena uppmanas att följa god trafikeringssed i tävlingskontakterna. I dessa ingår t.ex. ett städat språkbruk i samband med jubileumsårets evenemang.

LOGGAR:

Loggarna sänds i Cabrilloformat enligt instruktionerna på adressen www.sral.fi/Suomi100kilpailu/lokit.

Kontakterna som hållits av second operatörer sammanställs i en egen logg. För att lägga till dessa uppgifter sänder den tävlande således in två loggar över sitt tävlingsutförande: en utan och en med /SEC tillägg (t.ex. OH2XYZ och OH2XYZ/SEC). Poängen från dessa loggar räknas ihop för att få ett slutresultat.

Det finns gratis redskap på webben för att ändra pappersloggar till Cabrilloformat, och exempelvis finns säkert någon på varje lokalklubb som är beredd att göra detta ändringsarbete. Användningen av Cabrilloformat försnabbar och gör poängräkningen mer exakt och rekommenderas därför, men i extrema fall kan även en papperslogg sändas på adressen: Finland 100 tävlingen, SRAL, PB 44, 00441 HELSINGFORS. Alla loggar bör vara framme senast 17.11.2017 kl. 24.00 finsk tid.

I /SEC-Cabrillologgen läggs namnen och åldern på second operatörerna till på raden "OPERATORS". Operatörerna separeras med kommatecken. Ifall en rad inte räcker till kan en extra "OPERATORS" rad läggas till.

Exempelvis: OPERATORS: Niilo Naapuri (20), Anna Alakerta (15),...

I en eventuell papperslogg bör man tydligt skriva ut second operatörens/operatörernas namn och ålder.

RESULTAT:

Tävlingsresultaten publiceras 6.12.2017 kl. 12.00 på webbsidan www.sral.fi/Suomi100kilpailu/tulokset

Tävlingskommittén förbehåller sig rätten att tolka tävlingsreglerna.

Ifall tävlingskommittén får kännedom om att en tävlare har brutit mot tävlingens regler, kan denne uteslutas ur tävlingen.

Tävlingskommitténs resultat är slutliga.

PRISER:

Huvudpris: Yaesu FT-891 HF + 6 m transceiver, givaren Wintel Finland Oy.

En fullständig lista över priserna publiceras senare.

* I eventuella oklara fall gäller de ursprungliga finskspråkiga reglerna. Denna svenskspråkiga översättning är enbart gjord i informationssyfte.


Finland 100-contest, rules*

SRAL organizes:

Finland 100-contest

The contest is for all Finnish radio amateurs. The call area of Åland (OH0) is seen in this respect as part of Finland.

TIME

1.1.2017 00.00 EET ? 31.10.2017 24.00 EET.

FREQUENCIES

All in Finland for amateur radio operation allowed frequencies.

MODES

There are three allowed modes: CW, PHONE and DIGI. However, there are no separate mode categories.

The same station can be worked only once on each band/mode-combination.

NEW TECHNIQUES

The use of Internet as assistance for working (e.g. DX-portals, RBN) is allowed. Contacts through e.g. R-NET are allowed. Other repeater QSOs are allowed as well. Remote-working is allowed if the same Finnish call sign is used in all contest QSOs. Satellite QSOs are allowed. The contacts to Finnish /MM or /AM stations is also allowed in case they use a Finnish call sign.

POINTS

The principal rule is that a contact with an OH-station (OF...OI) gives one (1) point on each band and mode.

If the contest QSO is made by a visiting under 25-year-old second-operator having no ham license, the QSO gives, however, five (5) points. The second-operator should not normally live in the same house hold with the contestant. A second-operator-station uses the string /SEC after the call sign (e.g. OH2XYZ/SEC).

A QSO with a second-operator-station gives five (5) points as well. A QSO with a second-operator-station made by a second-operator is thus worth 10 points for both stations.

Throughout the year 2017 a jubilee call sign OF100FI/x is activated on their turn by amateur radio clubs around Finland. Here x is the number of the call area (0-9). QSOs with this station gives five (5) points. Since x can get 10 different values, there are altogether 10 different jubilee call signs, each of which is considered to be a separate station.

The jubilee call sign stations are not allowed to use the string /SEC after their call sign.

The points from second-operator-QSOs and QSOs to a jubilee station can be added together. Thus a QSO to station OF100FI/x made by a second-operator gives 10 points.

All points added together give the final score. There are no multipliers.

For example, if a contestant has made QSOs to OH-stations as follows: on 80 m CW 148 and SSB 129, on 40 m CW 149 and SSB 89, of which together 32 are made by a second-operator, 15 are made to stations /SEC and 14 to stations OF100FI/x, the final score is (148 + 129 + 149 + 89 + 72 - 32 - 15 - 14) + (32 + 15 + 14) * 5 = 526 + 305 = 831.

EXCHANGE

There is no special contest exchange.

CONTACTS

The QSOs do not need to be confirmed with e.g. QSL cards. The contestants should, however, show honesty and good sportsmanship. The minimum requirement of a valid contest QSO is mutual exchange of call signs and signal reports. The contestants should use in contest QSOs good operation practices. These include among other things a proper language fit to a jubilee year happening.

LOGS

The Cabrillo-logs are submitted according to the instructions given on page www.sral.fi/Suomi100kilpailu/lokit.

QSOs made by a second-operator are collected to their own log. In order to include these contacts to his score, the contestant thus submits two logs: one without and one with the string /SEC (e.g. OH2XYZ and OH2XYZ/SEC). The scores of these two logs are added together in order to get the final score.

There are free tools available in the Internet to convert a paper log into electric Cabrillo-format and e.g. in the local club there is certainly someone prepared to do the transformation work. The use of Cabrillo-format makes the log checking faster and more precise and is therefore recommended. In extreme case it is, however, possible to mail a paper log to address: Suomi 100 - kilpailu, SRAL, PL44, 00441 HELSINKI. All logs must arrive on 17.11.2017 at 24.00 EET the latest.

The names and ages of second-operators are added on the line "OPERATORS" of the /SEC-Cabrillo-log. The individual second-operators are separated by a comma. If one line is not sufficient a new "OPERATORS"-line can be added.

For example: OPERATORS: Niilo Naapuri (20), Anna Alakerta (15),...

In eventual paper log the names and ages of second-operators must be clearly marked.

RESULTS

The results will be published on 6.12.2017 at 12.00 EET.

The contest committee holds all rights to interpret these rules.

If the contest committee finds out that a contestant has broken these rules, the contestant can be barred from the contest. The decisions of the contest committee are final.

PRIZES

First prize: Yaesu FT-891 HF + 6 m transceiver, donated by Wintel Finland Oy

The complete prize list will be published later.

* In case of dispute, the original Finnish version of these rules takes precedence. This English translation is for information only.