SHF-testi, syyskuu 2002

SHF-testi, syyskuu 2002

Kutsu

QSOt

Pist.

SQR’

pisin

v-asema

km

1.

OH0JFP

22

7209

13

692

OZ6OL

2.

OH2AXH

12

4272

11

449

SM3BEI

3.

OH0A

10

2438

6

292

OH2AXH

4.

OH6QR

6

2110

4

354

OH0JFP

5.

OH2BUF

7

1612

5

320

SM0FZH

6.

OH2TI

6

1423

5

272

OH0Akilpailusivulle