UHF-testi, syyskuu 2002

UHF-testi, syyskuu 2002
Yleinen sarja

Kutsu

QSOt

Pist.

SQR’

pisin

v-asema

km

1.

OH6QR

47

22403

25

662

SM1MUT

2.

OH0A

59

21725

26

514

LA0BY

3.

OH0AZ

52

19947

25

513

LA0BY

4.

OH6PA

26

9871

16

581

SK1BL

5.

OH2TI

33

8270

12

475

SM2DXH

6.

OH5LK

16

7392

10

531

SK3MF

7.

OH2LH

30

5499

9

472

SM2DXH

8.

OH2HEJ

23

2533

5

219

ES5PC

9.

OH8T

10

1451

3

286

OH6QR

10.

OH8HTG

2

858

2

227

OH6QR

Fone-sarja

1.

OH0JFP

65

26600

31

765

OZ2LD

2.

OH6ZZ

26

9965

15

530

SK4BX

3.

OH2TP

29

7909

13

508

SK4BX

4.

OH6AA

21

7758

12

447

SM0FZH

5.

OH6JKW

17

5361

10

341

SM2VBK

6.

OH6HQI

13

4528

9

363

OH9KBB

7.

OH6GHX

16

3864

8

379

ES2WX

8.

OH9KBB

9

3393

5

369

OH6ZZ

9.

OH2AVP

15

3102

6

263

OH0A

10.

OH3HQA

10

2913

5

375

SM0FZH

11.

OH2HHV

25

2735

5

268

OH0JFP

12.

OH2MFE

17

2602

5

268

OH0A

13.

OH1XT

7

2273

4

280

SM2DXH

FM

14.

OH6LEB

8

1967

5

171

OH1XT

15.

OH8JSZ

8

1909

4

199

OH6QR

16.

OH2HFE

8

1529

3

268

OH0A

17.

OH2KWR

3

1499

3

255

SM0FZH

18.

OH8MDT

6

1394

3

181

OH9KBB

19.

OH8JYO

6

1389

3

185

OH9KBB

FM

20.

OH8RH

4

429

1

41

OH8MDTkilpailusivulle