UHF-testi, joulukuu 2002

UHF-testi, joulukuu 2002

Yleinen sarja

Kutsu

QSOt

Pist.

SQR’

pisin

v-asema

km

1.

OH6QR

27

13750

22

626

YL3AG

2.

OH0A

38

12841

18

495

SM6VTZ

3.

OH6PA

17

7376

13

488

SK4BX

4.

OH6HFX

13

4573

8

578

SM0FZH

5.

OH2HEJ

13

4334

5

238

OH2TP

6.

OH2LH

19

3600

6

357

OH0AZ

7.

OH8HTG

4

1397

3

227

OH6QR

8.

OH8RH

5

1135

3

90

OH6HFX

9.

OH2BR

1

323

1

23

OH2HXI

Fone-sarja

1.

OH0JFP

46

19201

24

753

OZ9KY

2.

OH6JKW

12

4446

8

389

SM0FZH

3.

OH2MFE

14

2205

4

267

OH0A

4.

OH8LGC

5

1589

4

193

OH6QR

FM

5.

OH2AZR

11

1529

3

139

OH1LT

6.

OH2TP

7

1426

3

223

OH0JFP

7.

OH3HQA

5

1188

3

130

ES2RJ

8.

OH2HXI

10

840

2

84

ES2RJ

9.

OH6LEB

6

823

2

133

OH6QRkilpailusivulle