NAC SHF syyskuu 2003

NAC SHF syyskuu
Kutsu QSOt Pisteet SQR´ pisin v-asema
km
1. OH0JFP 28 8568 15 532 SM6DJH
2. OH6QR 14 7781 10 495 SM5DWC
3. OH2TI 12 4354 6 511 SM5EFP
4. OH2BUF 12 2965 7 360 SM0DFP
5. OH6NVQ 5 2502 4 518 SK0UX
6. OH2AXH 7 1703 4 415 SM0SBI
7. OH0A 5 1170 3 349 OH6QR


kilpailusivulle