NAC UHF syyskuu 2003

NAC UHF syyskuu
Kutsu QSOt Pist. SQR' pisin v-asema
km
Yleinen
1. OH0AZ 78 36013 37 718 SP1CNV
2. OH0A 81 31377 31 696 SP1CNV
3. OH6QR 57 26750 29 902 LY2SA
4. OH6PA 29 12690 19 642 SM1TDE
5. OH2LH 31 9365 16 472 SM2DXH
6. OH3AA 12 5943 9 455 YL3AG
7. OH7TX/P 9 4748 7 419 ES2DF
8. OH6NG 13 4726 9 319 OH0AZ
9. OH4HXK 12 3461 5 243 ES1LS
10. OH6LUW 8 3284 6 365 ES2WX
11. OH5ZB/P 6 2359 4 226 ES2DF
12. OH8HTG 4 1495 3 241 SM2VBK
13. OH1UP 9 1424 3 125 OH0A
14. OH1HWB 5 1273 3 165 ES2WX
15. OH2GFY 9 869 2 76 ES2WR
16. OH8MTM 2 397 1 84 OH6QR
Fone
1. OH0JFP 81 32777 32 765 OZ2LD
2. OH2TP 37 10362 15 508 SK4BX
3. OH2HHV 27 6855 11 455 SM3AKW
4. OH6JKW 13 6348 11 503 SK4BX
5. OH2MFE 23 5133 8 469 SK1BL
6. OH2GGN 12 2951 3 228 OH6QR
7. OH8RH 2 680 2 53 OH8HTG FM


kilpailusivulle