NAC VHF syyskuu 2003

OH0A
NAC VHF syyskuu
Kutsu QSOt Pist. SQR' pisin v-asema
km
Yleinen
1. OH6QR 98 48600 40 828 LA1T
2. OH0AZ 90 40593 31 684 OZ2GM
3. OH1NOR 80 34961 30 653 SK6DK
4. OH3AA 70 24482 25 508 SM2JEB
5. OH6YF 65 21835 23 519 SK4BX
6. OH1MDR 49 20318 24 587 SM7EBI
7. OH6PA 44 20281 21 541 ES5PC
8. OH3AC 50 16352 17 560 SK1BL
9. OH6NG 26 15904 20 518 SK4EA
10. OH6LD 24 12752 15 523 SK4EA
11. OH2LH 55 12629 14 459 OH8HTG
12. OH8HTG 15 9715 13 558 ES1LS
13. OH6LUW 20 9014 11 365 SK0UX
14. OH8LRB 21 8997 11 360 SK3MF
15. OH6HFX 20 8850 11 475 OH0JFP
16. OH8RH 16 7895 10 634 RA1ZC
17. OH8MTM 16 4901 7 241 OH6YF
18. OH4BC 7 4173 6 346 SK3W
19. OH7SQ 7 4066 6 264 OH9HEU
20. OH2GFY 26 2931 4 103 ES2DF
21. OH1UP 7 2883 5 125 OH0A
Fone
1. OH0JFP 120 57444 40 766 OZ1BEF
2. 113 50353 36 632 SP2IQW
3. OH6KTL 44 26358 27 714 SK7HW
4. OH2TP 80 23000 23 508 SK4BX
5. OH6GDX 45 21108 24 522 SK4BX
6. OH6HQI 42 19594 22 423 SK0CT
7. OH6HLH/P 40 14879 16 471 SK0UX
8. OH8GLL/P 25 11138 15 409 SK3MF
9. OH6JKW 20 10560 13 503 SK4BX
10. OH9KBB 18 9632 13 364 OH6HQI
11. OH9HEU 13 8552 11 410 OH6QR
12. OH8AV/P 21 8048 11 251 OH6JAB
13. OH5HYU 25 7996 10 350 OH0AZ
14. OH2MQY 37 7649 10 375 SK0UX
15. OH2NAF 16 7356 9 457 SK3MF
16. OH1HJO 14 6898 9 275 OH4KOP
17. OH4GGW 25 6291 7 236 OH2TP
18. OH5KT 15 6066 8 278 OH1MDR
19. OH2HXI 24 5794 8 386 SK0UX
20. OH2K 37 5730 7 376 SK0UX
21. OH2TO 25 5629 7 290 OH7KNM
22. OH2GGN 31 5426 6 260 ES5PC
23. OH5KE 15 4747 6 490 SK3MF FM
24. OH3HQA 17 4643 6 271 OH0JFP
25. OH2HQE 13 4360 6 263 ES5PC FM
26. OH6TES 8 4316 6 362 SK3MF FM
27. OH2MFE 14 3982 5 380 SK0UX
28. OH6HJE 14 3779 5 315 ES1ATE FM
29. OH6GGH 14 3747 5 387 SK3MF
30. OH3MJ 7 3358 5 312 SM3MF
31. OH3HB 10 2529 4 121 OH2TP
32. OH6HJG 4 2357 4 163 OH6GDX FM
33. OH2BUZ 10 2121 3 296 OH0A
34. OH8MXJ 7 2069 3 153 OH6QR FM
35. OH6JYW 4 2042 3 196 OH3AC
36. OH2GMH 14 1384 2 75 OH3AA
37. OH2HYT 14 1267 2 60 OH2HQE FM
38. OH6GFI 4 1147 2 68 OH6PA


kilpailusivulle