NAC VHF, UHF, SHF ja Giga syyskuu

NAC VHF syyskuu 2005              
               
Yleinen              
               
  Kutsu qso tulos sqr qrb km    
1. OH0AZ 161 71789 48 686 SK7MW  
2. OH1NOR 136 71101 56 1224 OK1RI  
3. OH5LK 134 58984 44 943 LA2Z  
4. OH1F 123 54801 44 657 LA2Z  
5. OH6QR 104 51501 41 785 SM7ATL  
6. OH3AV 85 40129 38 1024 OZ1BEF  
7. OH6A 62 39368 36 840 LY2BJ  
8. OH4LA 88 33480 30 746 SP2IQW  
9. OH6PA 61 31044 32 564 RX1AX  
10. OH8LRB/4 58 27265 25 729 SM1MUT  
11. OH6MC 77 26861 26 636 SM1MUT  
12. OH3AC 57 25469 26 581 SM1MUT  
13. OH2BUZ 60 24708 26 686 SK6EI  
14. OH3BY 82 24681 22 495 SM3LBN  
15. OH6HFX 42 24269 26 683 RA1ZC  
16. OH2LH 57 23185 25 669 SK6EI  
17. OH2GB 51 22711 25 621 SK6W  
18. OH6MW 60 22682 23 619 SK6W  
19. OH6UW 59 22337 24 400 SK3MF  
20. OH3LV/4 38 16936 19 618 SM1MUT  
21. OH7SQ 24 14579 17 651 RA1ZC  
22. OH8MTM 38 12994 16 375 SK3MF  
23. OH6WD 25 12419 14 375 SK3MF  
24. OH8MBN 22 12300 15 536 OH1NOR  
25. OH6UK 21 12024 15 404 OH5LK  
26. OH5ZB 29 11904 14 606 SM1PYO  
27. OH8HTG 15 9331 13 425 OH5LK  
28. OH8RH 18 6784 8 358 OH3HPU  
29. OH3GE 18 5836 8 282 ES5KJ  
30. OH1UP 15 4476 6 334 SK3MF  
31. OH2LNH 23 3098 4 147 OH3AV  
               
Fone              
  Kutsu qso tulos sqr qrb km    
1. OH0JFP 185 86348 57 1106 DG0VOG/P  
2. OH0A 143 65753 47 657 LY2BOS  
3. OH2TP 117 41706 37 719 SP2IQW  
4. OH2W 103 36704 33 631 SK6EI  
5. OH5KNG 93 31392 27 764 SK6EI  
6. OH6KTL 56 31301 33 674 LA2Z  
7. OH3HPU 78 28911 27 864 SM3LBN  
8. OH3TR 64 25419 27 614 LY1TR  
9. OH6HQI 48 24270 26 525 SK4BX  
10. OH2NAF 64 23432 24 553 SK4BX  
11. OH1GMP 56 19908 21 570 SK6EI  
12. OH6JKW 32 19744 24 503 SK4BX  
13. OH5HCJ 42 18979 18 697 SM1PYO  
14. OH6TES 43 18456 19 1489 OK1RI  
15. OH8JT 32 17150 19 543 OH1NOR  
16. OH2MFE 50 15814 18 491 LY1TR  
17. OH3HOV 48 15626 18 427 SK3MF  
18. OH2TO 45 14062 16 448 SK3MF FM
19. OH4GGW 36 13042 14 477 SK3MF  
20. OH1HJO 28 12899 15 377 YL3GAC  
21. OH2GGN 50 12763 15 432 SK3MF FM
22. OH5KE 30 12724 15 527 SK3MF FM
23. OH5HYU 32 11815 14 479 SK0UX  
24. OH2MQY 42 11192 12 458 SK4BX  
25. OH8JSZ 22 9208 11 410 OH5LK FM
26. OH3HQA 19 8783 11 394 OH5LK  
27. OH2K 27 8212 11 376 SK0UX  
28. OH4GVN 20 8167 10 251 OH2TP  
29. OH8MGK 19 7852 10 362 OH5LK  
30. OH6GGH 19 7677 10 387 SK3MF  
31. OH3HQX 21 7425 10 353 SK3MF  
32. OH6JYW 18 7352 9 309 OH2W FM
33. OH3HB 16 4621 7 149 OH8LRB/4 FM
34. OH3HPV 7 3986 6 207 OH1NOR FM
35. OH2IA 19 3529 5 285 OH0AZ  
36. OH8MXJ 6 2978 5 172 OH8MTM FM
37. OH8MXH 8 2658 4 271 OH6QR FM
38. OH2GZS/M 26 2277 3 114 OH1GMP  
39. OH1GPU 2 1020 2 7 OH1UP FM
               
NAC UHF syyskuu 2005              
               
Yleinen              
  Kutsu qso tulos sqr qrb km    
1. OH6QR 48 26797 25 662 SM1MUT  
2. OH0A 47 23354 23 500 SK6AL  
3. OH6PA 28 17735 20 541 ES5PC  
4. OH4LA 37 15601 18 454 SM3LBN  
5. OH2LH 25 8582 11 373 SM0ZFH  
6. OH8MBN 12 7605 10 413 SK3MF  
7. OH6UW 14 7289 9 400 SK3MF  
8. OH6UK 11 6805 9 432 ES2RJ  
9. OH8LRB 10 5665 8 296 OH6PA  
10. OH3TZ 9 4921 7 310 SK3MF  
11. OH8HTG 7 4853 7 418 SK3MF  
12. OH6YF 9 4632 6 418 SK3MF  
13. OH8MTM 7 2872 4 375 SK3MF  
14. OH6GFI 1 522 1 22 OH6UK  
               
Fone              
  Kutsu qso tulos sqr qrb km    
1. OH0JFP 70 35994 33 668 OZ1IEP  
2. OH5KNG 23 9730 11 483 SK3MF  
3. OH2W 26 8096 10 315 SM0DFP  
4. OH3HPU 15 7809 10 451 SK3MF  
5. OH6JKW 11 7741 10 503 SK4BX  
6. OH1AU 12 6069 8 343 ES5PC  
7. OH2MFE 12 3811 5 333 SM0DFP  
8. OH2GGN 9 2816 4 227 OH6QR FM
9. OH8JSZ 2 1278 2 199 OH6QR FM
               
               
NAC SHF syyskuu 2005              
  Kutsu qso tulos sqr qrb km    
1. OH0JFP 25 14082 16 408 SM7GEP  
2. OH6QR 17 11418 12 484 ES5PC  
3. OH0A 14 9097 12 399 SK6EI  
4. OH3LWP 10 7102 9 366 SK0CT  
5. OH2AXH 7 4696 7 451 SK3AKW  
6. OH5LK 7 3805 5 276 OH6QR  
7. OH5MNJ 2 566 1 45 OH65LK  
8. OH5ZB 1 521 1 21 OH5MNJ  
               
NAC 2.3G+Up syyskuu 2005              
  Kutsu qso tulos sqr band qrb km  
1 OH3LWP 5 6316 4 2.3 368 SM0DFP
        1 5.7 370 SM5QA