NAC 10 m, syyskuu

NAC 10 m syyskuu 2005          
           
B) FM          
    qso sqr oh-ref pisteet
1. OH6A 2 1 1 4
2. OH6UK 1 1 1 3
           
C) SSB          
    qso sqr oh-ref pisteet
1. OH1AU 11 2 2 15
2. OH6A 6 5 3 14
3. OH8GZN 6 3 1 10
4. OH2MFE 3 2 2 7
5. OH5HYU 2 2 2 6
6. OH6UK 2 1 1 4
           
D) CW+SSB+FM          
    qso sqr oh-ref pisteet
1. OH8LRB 19 17 2 38
2. OH6A 16 10 7 33
3. OH5UFO 12 7 3 22
4. OH1AU 11 2 2 15
5. OH6UK 5 4 4 13
6. OH3TZ 4 4 3 11
7. OH8GZN 6 3 1 10
8. OH2MFE 3 2 2 7
9. OH5HYU 2 2 2 6
10. OH6MKL 2 0 2 4