Kyselytunti

Kyselytuntilistan arkisto - Kyselytunti

[Edellinen] [Seuraava] [Luettelo]

[Kyselytunti] Fwd: [Fin-ham] Uusissa määräyksissä pari mokaa - kyllä!


 • To: kyselytunti@sral.fi
 • Subject: [Kyselytunti] Fwd: [Fin-ham] Uusissa määräyksissä pari mokaa - kyllä!
 • From: Jari Jussila <jari.jussila@oh2bu.pp.fi>
 • Date: Thu, 03 Jan 2002 12:41:18 +0200

Subject: [Fin-ham] Uusissa määräyksissä pari mokaa -
 kyllä!

Date: Thu, 03 Jan 2002 01:05:15 +0300


Uusissa määräyksissä pari mokaa - kyllä!

Kimmo, OH3GNU, on tehnyt ihan oikean havainnon uusissa radioamatöörimääräyksissä olevista muutamista virheistä. Mutta miten ja kuinka virhe sinne sitten on tullut, onkin jo eri asia.

Liiton 29.12.2001 julkaisemassa tiedotteessa on kerrottu melko suorasanaisesti siitä aikataulupaineesta, jolla Viestintävirasto uudet radioamatöörimääräykset teki. Tiedotteessa (jonka lukeminen olisi ainakin muutamaa veljeämme jo etukäteen helpottanut) on kirjoitettu mm näin:

----------------(Ote SRAL:n tiedotteesta 29.12.2001)---------------------------------------------------------------------
Kommentit uusista määräyksistä


Vaikka uutta radiolakia on valmisteltu jo toista vuotta, jäi sen viimeistely monista syistä aivan viime metreille. Radiolakihan
hyväksyttiin eduskunnassa vasta pitkän käsittelyn jälkeen marraskuussa. Tämän vuoksi on myös radiolakiin liittyvät useat Viestintäviraston määräykset, mukaan luettuna radioamatöörimääräykset ja pätevyystutkintovaatimukset, jouduttu tekemään äärimmäisessä kiireessä aikataulun rynniessä päälle ennen viraston joululomia.


Samasta syystä on Viestintävirasto valmistellut uudet määräykset hyvää hallintokäytäntöä oikoen päämääränä kireän aikataulun noudattaminen. Myöskään uusista määräyksistä ja niiden sisällöstä tiedottamiseen ei Viestintävirasto pienillä resursseillaan ole ehtinyt paneutumaan. Tämähän on varsin ymmärrettävää, kun koko radiolainsäädäntöä ollaan uusimassa tiukassa aikataulussa.

Liitto toivookin, että kaikki suomalaiset radioamatöörit antaisivat täyden sympatiansa ja tukensa Viestintävirastolle, sen yrittäessä selviytyä ymmärtämään ja toimeenpanemaan yhä vaikeammaksi muotoutuvan lainsäädäntönsä paineita ja viidakkoa.

Vaikka radioamatöörimääräyksiin olisi suuri ja äärimmäisen kiireinen tarve tehdä merkittäviä kehitystoimenpiteitä ja muutoksia, ei niitä tässä yhteydessä ole aikataulusyistä voitu toteuttaa.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alustava lausuntopyyntö 1.12.2001

Liiton määräystyöryhmä (OH5LK, OH1CF, OH2BQZ, OH2BU) sai Viestintävirastolta 1.12.2002 lausuntopyynnön uusien radioamatöörimääräysten luonnoksesta. Määräystyöryhmä kokoontui viikkoa myöhemmin, määräykset hyvin lukeneena, tekemään lausuntoa asiasta. Lausunto oli pyydetty antamaan viimeistään ma 11.12.

Kyseessä olevassa luonnoksessa tunnisteasiat olivat ehdottomasti oikein, mutta ne oli kirjoitettu hyvin pitkänomaiseen tyyliin. Määräysten tunnistekohdan 1) oli mm. tällaisessa muodossa:

----------(Ote luonnoksesta uusiksi määräyksiksi)-------------------------------------------------
Kohdasta [4.1a] huolimatta sellaisen radioamatööriasemantunnuksen, joka sisältää välittömästi Suomen kansallisuustunnuksen jäljessä numeron 0, loppuun on lisättävä kauttaviivalla erotettuna muu numero kuin 0 käytettäessä radioamatööriasemaa muualla kuin Ahvenanmaan maakunnan alueella. Numeroa ei kuitenkaan lisätä, jos tunnuksen loppuun on radioamatöörimääräysten kohdan [4.2] perusteella lisättävä /MM, /AM tai /M [tai P].
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Liiton määräystyöryhmän lausunto uusista määräyksistä oli pituudeltaan kymmenen sivua. Lausunnossa ehdotettiin ja perusteltiin tarkoin lukuisia muutoksia uusiin määräyksiin. Myös tunnistekohdassa oli virheitä, joihin määräystyöryhmä ehdotti muutoksia. Nuo virheet eivät kuitenkaan olleet niitä, jotka nyt ilmestyneissä määräyksissä ovat väärin.


Virallinen lausuntopyyntö 10.12.2001

Ennen kuin lausunto ehdittiin määräajan puitteissa palauttaa Viestintävirastolle, tuli ma 10.12.2001 Viestintäviraston lakimieheltä virallinen lausuntopyyntö seuraaviin määräyksiin:
- Määräys radiolaitteiden vaatimustenmukaisuuden varmistamisesta ja merkitsemisestä
- Määräys eräiden suuren häiriöriskin radiolaitteiden tarkastusmenetelystä
- Määräys radiotaajuuksien käytöstä
- Radioamatöörimääräykset
- Määräys eräiden radiolähettimien lupien ja merkkien hyväksymisestä
- Määräys eräiden radiolähettimien yhteistaajuuksista ja käytöstä
- Määräys meriradio- ja radioamatööriviestinnän tutkintovaatimuksista


Kaikkiin näihin määräyksiin pyydettiin lausunto 17.12.2001 mennessä eli viikon kuluessa. Lausuntopyynnön mukana tulleet radioamatöörimääräykset olivat kuitenkin täysin erilaiset kuin ne, jotka määräystyöryhmä oli etukäteen saanut Viestintävirastolta luonnoksena. Tunnistekohta oli mm kirjoitettu paljon lyhyempään muotoon mutta siinä oli edelleen virheitä. Hauska yksityiskohta oli se, että ao. määräysluonnoksiin oli jo valmiiksi kirjoitettu, että ne hyväksytään ja allekirjoitetaan 21.12.2001. Siis muutama päivä lausuntoajan päätyttyä.


SRAL ehdotti määräysten voimaantulon siirtämistä

Määräystyöryhmä kävi uuden luonnoksen läpi ja teki lausuntoonsa asianmukaiset muutokset. Lausunnon mukaan liitetyssä saatekirjeessä SRAL ehdotti hyvin voimakkaasti, että uusia määräyksiä ei hyväksyttäisi tulemaan voimaan 1.1.2002 vaan että vanhoilla määräyksillä elettäisiin kunnes uudet maaräykset on rauhassa käyty yhdessä läpi:

--------------(Ote SRAL:n lausunnosta 17.12.2001)-------------------------------------------------
Koska tekstimuutokset ovat näin suuret ja tehty selvästikin lyhyessä ajassa ja kiireessä, on oletettavaa, että niissä on virheitä ja ristiriitaisuuksia, jotka joudutaan myöhemmin joka tapauksessa korjaamaan. Tämän välttämiseksi ehdotamme ......., että kun nykyisten radioamatöörimääräysten voimassaoloaika ei ole nyt päättymässä, jatketaan uusien radioamatöörimääräysten valmistelua rauhassa, kunnes ne on yhteisesti valmisteltu loppuun ja niiden toimivuus on varmistettu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------


SRAL ehdotti myös, että mikäli Viestintävirasto kuitenkin katsoo, että uudet määräykset tulee saattaa voimaan 1.1.2002, niistä käydään yhteinen neuvottelu pikaisesti ennen vuodenvaihdetta.


Uusia radioamatöörimääräyksiä ei kuitenkaan hyväksytty 21.12.2001. Liiton Viestintävirastolta epävirallisesti saaman tiedon mukaan liiton lausunnossa oli niin suuri määrä kommentteja ja muutosehdotuksia, ettei niitä ehditty läpikäymään tuohon päivään mennessä.Uudet määräykset tiedoksi 28.12.2001

SRAL sai uudet määräykset faxilla pe 28.12.2001. Viestintävirastolta tulleen ilmoituksen mukaan niitä ei voitu antaa sähköisessä muodossa ennen kuin Viestintäviraston lakimies olisi ne tarkastanut. Lakimiehen tarkastama versio tulikin sitten allekirjoittaneelle ma 31.12.2001. Lausuntopyynnön jättämisen ja uusien määräysten julkaisemisen välillä Viestintävirasto ei millään tavalla ottanut yhteyttä SRAL:on neuvottelupyynnöstä huolimatta.


Määräyksissä virheitä kutsumerkki-kohdassa

Uusia määräyksiä oli monessa kohtaa muutettu tai korjattu liiton lausunnon perusteella. Myös tunnistekohdassa olleet eräät selkeät muut virheet oli korjattu. Mutta heti ensilukemalla näki, että tunnistekohdassa oli Kimmon, OH3GNU, huomaamia virheitä.

Radioamatööri-lehdessä 1/2002 on lyhyt uusien määräysten läpikäynti. Olen sinne kirjoittanut seuraavaa:

-----(Ote Radioamatööri-lehden artikkelista 1/2002)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pilkuntarkasti tätä pykälää lukien jokaisen kutsun perään olisi pakko liittää joku lisämerkki. Näin ei tietenkään ole, ainoastaan kohdissa 1) - 5) mainitut asiat ovat pakollisia lisämerkin käytön kannalta.


Eräs OH0-amatööri ehti vastaavasti jo ennen uusien määräysten voimaantuloa ottamaan yhteyttä huolestuneena 1) -kohdasta, joka pakottaa kaikki OH0-asemat käyttämään lisämerkkiä "/1-9", vaikka asema olisi kiinteästi Ahvenanmaalla. Näin ei tietenkään ole, määräysten kirjoittaja on vain joululomien lähetessä ilahtunut unohtamaan maininnan siitä, että tämä koskee OH0-asemia vain, mikäli he työskentelevät Ahvenanmaan ulkopuolella.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SRAL otti ensimmäisenä uusien määräysten julkistamisen jälkeisenä työpäivänä eli tänään ke 2.1.2002 yhteyttä Viestintävirastoon ao. ristiriidasta määräyksissä. Pienen yhteisen lukuhetken jälkeen Viestintävirasto vahvisti määräyksissä tässä kohtaa olevan virheen. Virhe katsottin kuitenkin selkeäksi tekniseksi kirjoitusvirheeksi koska tarkoitus ei tältä osin ole ollut muuttaa nykykäytäntöä millään tavalla. Eli lisämerkkiä tarvitsee käyttää vain, mikäli joku 1) - 5)-kohtien ehdoista täyttyy. Samoin OH0-asemien tarvitsee käyttää lisämerkkiä /1-9 vain, mikäli työskennellään Ahvenanmaan maakunnan ulkopuolella.Virheet eivät Viestintäviraston mielestä merkittäviä

    Nyt sitten asiaan:

Radioamatöörimääräyksissä on tässä kohtaa virhe. Piste. Viestintäviraston ohje on, että "ei lueta määräyksiä tältä osin niin kuin ne on vaan niin kuin niiden pitäisi olla." Tämä sopii SRAL:lle ja varmaan kaikille asioita järkevästi ajatteleville suomalaisille radioamatööreille. Virhe ei ole suuri - no big deal! Kukaan ei kuole eikä ketään ammuta. Nykykäytäntö jatkuu.

SRAL:n lausunnon saatteessa pelkäämät asiat ovat toteutuneet, kiireessä ja hädässä tehdyissä määräyksissä on virheitä. Ihan varmasti määräyksistä löytyy muualtakin lisää virheitä ja epäloogisuuksia. Mikäli Viestintävirasto olisi toiminut SRAL:n ehdotuksen mukaisesti, suuri osa virheistä olisi varmaan ehditty korjaamaan ennen uusien määräysten voimaantuloa. On kiva olla oikeassa. Ugh!Viestintävirastolla pienet resurssit

    Mutta katsotaan mitalin toista puolta.

Viestintävirasto on määrättömän työpaineen alla. Viestinnän lainsäädäntö on räjähtänyt määrässä ja moni virkamies on ylennyt vaativiin kansainvälisiin tehtäviin edustamaan Suomea ansiokkaasti. Hyvä niin, sillä kyllä Nokiankin voittokulusta saa jonkin verran kiittää suomalaista virkamiehistöä. Viestintävirasto on monessa asiassa aidosti etsinyt keskustelua teollisuuden ja käyttäjien kanssa.

    Radiolakikin hyväksyttiin vasta marraskuun puolivälissä.

Jo Radiolain käsittely oli lakimiesten juhlaa, kun lähes jokainen sana kaulittiin, käännettiin ympäri ja kaulittiin uudestaan. Mukaan liittyi paljon poliittista intohimoa mm. viestinnän luottamuksellisuudesta. Yllä mainittuja seitsemää määräystä ei kerta kaikkiaan voinut valmistella ennen kuin Radiolaki olisi hyväksytty. Koska Radiolaki oli kuitenkin astuva voimaan 1.1.2002, oli nuo uudet määräykset Viestintäviraston lakimiesten mukaan pakko tehdä ennen sitä. Muutamassa viikossa viraston virkamiesten ja lakimiesten on täytynyt sana sanalta käydä läpi kymmeniä, satoja sivuja lakitekstiä.

Viestintävirasto joutui ajan paineessa oikomaan monta mutkaa ja määräykset valmisteltiin kaikkia hallintomenettelylakien rimoja hipoen. Mutta kuitenkin hipoen, vaikkain alapuolelta. Yksikin ylimääräinen neuvottelu tai yhteydenotto olisi romahduttanut minuuttiaikataulun.

Viestintävirasto sai kuitenkin määräykset tehtyä ja hyväksyttyä. Miksemme antaisi siitä suorituksesta heille vilpittömiä onnitteluita? Viestintävirasto pääsisi suorituksellaan epäilemättä Ennätysten kirjaan. Jos siellä tälläinen luokka olisi.


OK, emme saaneet tässä hötäkässä määräyksiin todellisia muutoksia. Saimme kuitenkin viime metreillä korjattua useampia virheitä ja muutaman pikkuasian oiottua. Sähkötyksen nopeusvaatimuksen putoaminen 26 mkiin/min kieltämättä on myös pieni askel parempaan. Muista tutkintoasioista puhumattakaan.


Määräyksien kehittämiseen on olemassa todellinen, voimakas ja pakottava tarve, mutta sen aika ei ollut nyt. Kohta kuitenkin. Ja samalla voidaan sitten määräyksistä nyt löytyneet pienet virheet korjata.


SRAL ja Viestintävirasto jo pitkään yhteistyössä

SRAL ja Viestintävirasto (Telehallintokeskus, PTH Radio-osasto jne) ovat kymmeniä vuosia tehneet yhteistyötä ja neuvotelleet radioamatöörimääräysten kehittämisestä. Viisi vuotta sitten määräyksiin tehtiin suuria muutoksia ja Suomen radioamatöörimääräykset olivat pitkään maailman edistyksellisimmät. SRAL edustaa suomalaisia radioamatöörejä paitsi Viestintäviraston suuntaan myös monien muiden viranomaisten suuntaan. Mutta lopulliset päätökset kukin viranomainen joutuu tietenkin tekemään voimassa olevan lain perusteella. Nyt voimaan tulleiden määräysten hässiköinti on ainutkertaista ja -laatuista SRAL:n ja Viestintäviraston yhteistyössä. Ja saakin jäädä ainutkertaiseksi.

Perinteisesti Viestintävirasto ja sen edeltäjät ovat myös pyytäneet Suomen Radioamatööriliittoa tiedottamaan määräyksistä ja niiden muutoksista suomalaisille radioamatööreille. Niin myös tällä kertaa. Ei niin kauan sitten SRAL jopa vastasi määräysten julkaisemisesta Radioamatööri-lehden liitteenä. SRAL.n tiedotuskanavat ovat edelleenkin Viestintäviraston käytettävissä kun määräyksistä ja niiden tulkinnoista halutaan saada viestiä suomalaisille radioamatööreille. Yhteistyö toimii tässäkin.

Tottakai SRAL:lla ja Viestintävirastolla on erilaiset näkemykset määräysten kehittämisestä. Miksipä ei olisi? Mutta aina on yhteisesti päästy asioissa eteenpäin. Näin jatkossakin.

On tietenkin ihailtavaa, että joku haluaa itse lukea sanasta sanaan jokaiset uudet määräykset. Varmaan ao. henkilöt lukevat myös Tieliikennelain aina alusta loppuun, kun niihin säännöllisesti tehdään muutoksia. Suurelle enemmistölle on perinteisesti kuitenkin riittänyt, että lakien ja määräysten keskeiset ja suuret muutokset selitetään kansantajuisesti ja erikoistapaukset sitten selvitetään itse lakia tarkasti lukien.


SRAL määräystyöryhmän toiminta

SRAL:n hallitus nimeää uuden määräystyöryhmän järjestäytymiskokouksessaan tammikuun lopulla. Määräystyöryhmään voi ilmoittautua jokainen, joka uskoo pystyvänsä antamaan työskentelyyn jotakin lisäarvoa. Määräystyöryhmä käyttää myös mielellään apunaan asiantuntijoita erityisalueilla. Muun muassa Paul, OH3LWR, on ollut korvaamaton monissa määräysten kiemuroissa.

Määräystyöryhmä ottaa mielellään vastaan esityksiä ja ehdotuksia määräysten kehittämisestä. Ehdotukset voi lähettää joko minulle tai kelle tahansa määräystyöryhmän jäsenelle.

    OK?

    Jari, OH2BU


-- Fin-ham@sral.fi http://www.foo.fi/mailman/listinfo/fin-ham
Luettelo