Radioamatööri-lehden ilmoitusmyynti

Radioamatööri-lehden logo

Liiton jäsenet voivat nyt myydä ilmoituksia Radioamatööri-lehteen ja saada siitä provision kerholleen.

Ilmoitusmyyjinä voivat toimia kaikki SRAL:n jäsenet, myös liiton jäsenen perheenjäsenet tämän ohjauksessa. Ilmoitushankintaoikeutta ei voi delegoida muille.


Radioamatööri-lehden ilmoitushankintasäännöt

1. Radioamatööri-lehti

Radioamatööri-lehti on Suomen Radioamatööriliitto ry:n (SRAL) virallinen äänenkannattaja, joka postitetaan jokaiselle liiton jäsenelle (poislukien perhejäsenet). Lehteä voi tilata myös erikseen. Lehden levikki on noin 4800 kpl. Lehti ilmestyy 12 kertaa vuodessa.

2. Oikeus ilmoitushankintaan

SRAL:n jäsenillä ja jäsenkerhoilla on oikeus toimia Radioamatööri-lehden ilmoitushankkijana näitä ohjeita sekä hyviä tapoja noudattaen. Ilmoitushankkijoina voivat toimia myös SRAL:n jäsenen perheenjäsenet tämän ohjauksessa. Ilmoitushankintaoikeutta ei voi delegoida muille. SRAL voi nimittää erillisen päätoimisen ilmoitusmyyjän niin halutessaan.

3. Ilmoitus

Ilmoitus on tässä yhteydessä Radioamatööri-lehdessä julkaistu mainos, joka on hankittu ilmoitushankintaohjeita noudattaen. Ilmoituksesta maksetaan provisio ilmoitushankkijan nimeämälle radioamatöörikerholle.

Hankitusta ilmoituksesta tulee täyttää ilmoitushankintalomake. Täytetty ilmoitushankintalomake toimitetaan päätoimittajalle joko kirjeitse tai faksilla. Ilmoitushankkijan tulee toimittaa kopio myös ao. ilmoittajalle sekä nimeämälleen kerholle.

Ilmoittaja vastaa siitä, että luvattu ilmoitusmateriaali toimitetaan päätoimittajalle ajoissa. Ilmoitusten viimeiset jättöpäivät löytyvät mediakortista. Ilmoittaja vastaa ilmoituksensa sisällöstä, muodosta ja julkaisuoikeuksista. Ilmoitusmateriaalin tulee olla sellaisenaan painokelpoista.

Ilmoituksen sisällön tulee olla hyvien tapojen mukainen ja linjassa SRAL:n säännöissä mainittujen toimintaperiaatteiden kanssa. Radioamatööri-lehden päätoimittaja hyväksyy ilmoituksen.

4. Provisio

Hankitusta ilmoituksesta maksetaan provisio. Provision suuruus yksittäisestä ilmoituksesta on 20 %. Vuosisopimuksesta (vähintään 11 numeroa) annetaan ilmoittajalle 10 % alennus. Kerhon provisio hankitusta vuosisopimuksesta on 10% sopimuksen arvosta.

Provisio maksetaan ilmoitushankintalomakkeessa nimetylle radioamatöörikerholle kun ilmoitus on julkaistu Radioamatööri-lehdessä ja kaikkien ilmoitushankintaehtojen on todettu täyttyneen. Kerhon tulee olla rekisteröity yhdistys ja SRAL:n jäsen. Provisiota ei voida maksaa yksityishenkilölle.

5. Yleisohjeet

Ilmoitushankinnan tulee noudattaa annettuja ohjeita sekä hyviä tapoja. Ilmoitushankkijan tulee muistaa, että hän edustaa sekä omaa kerhoaan että SRAL:ia. Päällekkäisyyksien välttämiseksi ilmoitushankinta suositellaan toteutettavaksi kerhon koordinoimana toimintana.

Potetiaaliset ilmoittajat, joihin ilmoitushankkija ottaa yhteyttä, tulee valikoida perustelluin syin. Yhteydenoton tulee olla asiallista ja korrektia. Kaikenlaiset massapostitukset ym. (spam) ovat ehdottomasti kiellettyjä. Epäselvissä tapauksissa tulee ottaa yhteyttä päätoimittajaan.

6. Tukimateriaali

Ilmoitushankinnan avuksi on tehty ”Ilmoitushankkijan ohjeet”, ilmoitushankintalomake sekä mainoskirje yrityksille. SRAL:n toimistosta voi tilata Radioamatööri-lehden näytenumeroita.

7. Ilmoitushankinnan voimassaolo

Ilmoitushankintamenettely on voimassa toistaiseksi. SRAL:n hallitus muuttaa tarvittaessa ilmoitushankintasääntöjä ja -ohjeita sekä päättää niiden voimassaolosta. Nämä ilmoitushankintaohjeet on hyväksytty SRAL:n hallituksen kokouksessa 30.8.2006.

Ilmoitushankinnan säännöt pdf-tiedostona


Provisio

Hankituista ilmoituksista maksetaan 20 %:n provisio (vuosisopimukset poislukien). Provisio maksetaan ilmoituksen hankkijan nimeämälle radioamatöörikerholle. Kerhon tulee olla rekisteröity yhdistys ja SRAL:n jäsen. Provisiota ei makseta yksityishenkilölle.

Ilmoitushinnat ja provisioiden suuruudet on esitetty alla olevassa taulukossa.

Ilmoitus Myyntihinta Kerhon provisio
Etukansi 2303 e 460,6 e
2. ja 3. Kansi 451 e 90,2 e
Takasivu 494 e 98,8 e
1/1 sivu 399 e 79,8 e
1/2 sivu 252 e 50,4 e
1/3 sivu 233 e 46,6 e
1/4 sivu 185 e 37 e

Pienempien ilmoitusten hinta on 0,93 e/palstamillimetri. Vuosisopimuksesta (vähintään 11 numeroa) maksettava provisio on 10 % sopimuksen arvosta. Pienempään provisioon on syynä se, että ilmoittaja (yritys) saa vuosisopimuksesta 10 % alennuksen. Vuosisopimus esimerkiksi yhdestä kokosivun ilmoituksesta (12 numeroa) tuottaa kerholle 478,8 e.


Ilmoitushankintalomake

Sopimukset yrityksen kanssa tehdään täyttämällä ilmoitushankintalomake. Lomake sisältää kaikki ilmoituksen tiedot kuten koon, sijainnin lehdessä, mahdolliset värit, hinnan, ilmestymisnumeron jne. Lomake on helppo täyttää ”rasti ruutuun”-periaatteella. Yhteystietojen kirjaamisen ja allekirjoituksen jälkeen lomake palautetaan postissa tai faksilla päätoimittajalle. Ilmoitushinnat, ilmestymis- ja aineiston toimituspäivät ym. tiedot selviävät Radioamatööri-lehden mediakortista.

Ilmoituksen hankkijan (siis sinun) tulee ottaa kopio sopimuksesta sekä yritykselle että kerhollesi. Näin kaikki tietävät ja muistavat mitä on sovittu. Vastuu ilmoitusmateriaalin toimittamisesta RA-lehden päätoimittajalle jää yritykselle. Ilmoitusmateriaalin tulee olla sellaisenaan painokelpoista.