Svensk bulletin 39/2015

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1539S
Kanslibulletin 39/15 21.11.2015

INNEHÅLL

Höstmötesnyheter
Ett nytt gemensamt frekvensområde på 5 MHz på kommande för alla radioamatörer runt världen
Verksamheten under poststrejken
Ännu hinner du vara aktiv med anropet OH90IARU
Silent key
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Skrivelser önskas till temanumret i januari
Traditionsradioevenemang PRT21 6.12.2015
PRT 21 "generalrepetition"
DX- och contestträff i Vanda
Réunion QRV
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Höstmötesnyheter

Finlands Radioamatörförbunds stadgeenliga höstmöte hölls förra lördagen 14.11.2015 i Jyväskylä. 60 personmedlemmar var närvarande i mötet.

I mötet godkändes Förbundets verksamhetsplan för år 2016 med en del förändringar. Därtill godkändes Förbundets budgetförslag för år 2016. Medlemsavgifterna hölls som tidigare.

Till Förbundets styrelse valdes för en period på tre år Vili Peippo, OH5GE och Marko Wirtanen, OH8WM. Eftersom det fanns lika många kandidater som lediga platser, förrättades inga val.

De gamla medlemmarna återvaldes till valkommittén. Medlemmarna är ordförande Arto Liimatta, OH2KW och medlemmar Markku Toijala, OH2BQZ; Mari Nikkilä, OH2FPK; Raimo Karttunen, OH3BHL; Jukka Lappalainen, OH8MSM och Pauli Vesalainen, OH5BQ.

De gamla revisorerna återvaldes för år 2016. Som revisorer valdes KHT Peter Forsell, OH2BSP och vicerevisor KHT Arto Sopanen.

Stadgeändringen där man i Förbundets stadgas 3 paragraf lade till meningen "En medlem, som inte betalat den senast förfallna medlemsavgiften, har ingen rösträtt i föreningens möten." godkändes enhälligt.

Från valordningen i paragraf 4 raderades orden "varav postomröstningen är den andra". Ändringen godkändes med rösterna 38-4.

Valordningens 4 paragraf lyder i sin nya form enligt följande:

"Val förrättas genom en av Förbundet organiserad postomröstning eller genom postomröstning som sker genom andra kommunikationsmedel eller genom en omröstning som ordnas under Förbundets höstmötesplats. I varje val bör användas minst två av de nämnda metoderna. Valkommittén meddelar före valen vilka förfaranden som används vid röstningen i fråga, i enlighet med 12 §."

Mer specifika höstmötesnyheter finns på Förbundets webbsidor på adressen http://sral.fi.

Ett nytt gemensamt frekvensområde på 5 MHz på kommande för alla radioamatörer runt världen

Under styrelsens frågetimmepå Höstdagarna 14.11.2015, berättades att vi håller på att få ett världsomfattande gemensamt frekvensområde på 5 MHz området. Ärendet har på onsdag kväll 18.11.2015 fått godkännande av Världsradiokonferensen WRC-15. 15, täysistunnon vahvistuksen.

Radioamatörerna får ett område med sekundära rättigheter på 5351,5 5366,5 kHz. Området har en effektbegränsning på 15 W eirp (Region 1 och 3). I vissa Syd och Central Amerikanska länder samt en del länder i Karibien i Region 2 är begränsningen 25 W och i Mexiko 20 W.

Den nya radioinstruktionen träder i kraft från början av år 2017. Beredandet kan dock inledas tidigare i varje land, för att få med området i de nationella frekvenstabellerna.

Till IARU:s meddelande finns en länk på Förbundets webbsidor på adressen http://sral.fi.

Verksamheten under poststrejken

Kansliets postförsändelser försenas tyvärr under postens strejk. Bl.a. utdelningen av brev fördröjs i huvudstadsregionen och i Nyland. Det kan uppstå fördröjningar i försändelser som sänds från Helsingfors Postcentral till andra delar av landet.

Utdelningen av inkommande och utgående försändelser blir fördröjd i fråga om Vanda och Lieto logistikcentraler, vilket påverkar en stor del av hela landets pakettrafik 19-21.11 och 23-25.11. Paketen levereras normalt men eventuellt med flera dygns fördröjning.

Från kansliet sänds till vidare inga paket under postens strejktid. Utvecklingen av situationen följs.

Din hjälp behövs - ham spirit till sin heder

Under poststrejken behövs din hjälp, så att vi får våra paket till medlemmarna. Om du rör dig runt kansliet, ta kontakt. Det finns eventuellt beställningar till ditt område, där du kan hjälpa till med leveransen. Ham spirit lever under strejktiden!

Ännu hinner du vara aktiv med anropet OH90IARU

Vill du vara aktiv med anropet OH90IARU som ordnats för firande av IARU:s 90 års jubileum?

Banden är 160m - 70cm och sändarslagen CW, SSB, RTTY och andra digitala sändarslag.

Operationsturer delas ut av Jouko, OH1RX eller Jorma, OH2KI per e-post. Jouko, OH1RX nås via egenanrop. Jormas e-postadress är jorma punkt saloranta snabela kolumbus punkt fi.

Du behöver ett loggprogram (N1MM, Win-test, DX4WIN eller motsvarande), som producerar logg i ADIF-format. Mer specifika instruktioner via ovan nämnda e-postadresser. Berätta tiden (helst en åtta timmars period; 00-08, 08-16, 16-00z) samt sändarslag och vilka band du reserverar för aktiviteter.

Loggarna sänds av var och en som varit aktiva till Jari, OH1BOI på adressen oh90iaru snabela sral punkt fi. Loggarna sänds i ADIF-format direkt efter att den egna turen avslutats.

Mer information via förbundets webbsidor http://sral.fi.

Silent key

Kansliet har nåtts av budet att våra amatörbröder Hannu Joas, OH2NF/OH5MMBH, Bjarne Nykvist, OH1YT och Seppo Lehtinen, OH2TV har lämnat oss. Vi hedrar Bjarnes, Hannus och Seppos minne med en stunds tystnad.

Klubbarna meddelar

Lär dig använda oscilloskop

Matti, OH2BDQ, instruerar i användning av oscillopskop under Keski-Uudenmaan Radioamatöörit ry, OH2AP:s klubbkväll. Klubbkvällen är torsdagen 26.11 kl. 18.00. Evenemanget hålls vid klubben i övre våningen av Järvenpään seurojentalo. Adressen är Kartanontie 20, Järvenpää. Välkomna!

OH1AA:s lillajul

OH1AA firar lillajul torsdagen 3.12.2015 kl. 18.00 i Sommelo. Välkomna!

Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC:s årsmöte, 85 års jubileum och lillajul må 7.12.2015

Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC; till sitt urpsrungliga namn "Lahden Kolmoset", fyller i år hedervärda 85 år. Jubileumsåret firas under måndagen 7.12.2015 vid Gamla Radiostationen på Radiobacken i Lahtis.

Jubileumsdagen inleds kl. 17.30 med det stadgeenliga årsmötet, där man behandlar verksamhetsberättelsen för nästa år och väljer styrelsemedlemmar. Genast efter årsmötet ca kl. 18.00 hålls en mindre och fritt formad återblick i klubbens 85 åriga historia fram till denna dag. Efter detta fortsätter evenemanget med en ännu trevligare lillajulfest så länge som firarna orkar. Kännetecken för lillajulsfestande är givetvis gröt, glögg, pepparkakor och bra lotteri. I samband med festligheterna finns det även möjlighet att stifta bekantskap med Arvi Hauvonens minnesstation och den legendariska antennanpassningslokalen i Gamla Radiostationen.

Klubbens styrelse önskar såväl radioamarörer som klubbens medlemmar välkomna.

Bemärkelsedagar

70 år
27.11. Pasi Tahvanainen, OH9-4981

60 år
29.11. Kari Kautto, OH1HKG

50 år
22.11. Petri Piironen, OH7DX

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Artiklar önskas till temanumret i januari

I medlemsenkäten som gjordes detta år, önskades bl.a. att tidningen Radioamatööri innehåller mer artiklar som riktar sig till nybörjare.

Januarinumret ämnar vara ett temanummer som riktar sig till nybörjare. Skulle du ha ett lämpligt ämne inom temat, som du därtill skulle önska skriva om? Artiklar önskas bl.a. om följande teman, som nämnts i svaren på medlemsenkäten:

- enkla grundläggande kopplingsscheman
- antenndimensionering och hur de bör placeras
- information om olika loggprogram
- första satellit-QSOet
- digitala sändarslag för nybörjare

Sista inlämningsdatum för material inför januarinumret av tidningen är 7.12.

Traditionsradioevenemanget PRT21 6.12.2015

Traditionsradioevenemanget ordnas igen under självständighetsdagen 6.12. Som kontaktredskap används gammal radioutrustning som varit i militäranvändning, och som är minst 40 år gamla. Som motstationer bjuds alla radioamatörer in som använder sig av radioutrustning av olika ålder. Loggar samlas inte heller denna gång in, och separat deltagaranmälande behövs inte, såvida man inte vill reservera någon viss stolpfrekvens till sitt förfogande.

Evenemanget hålls under självständighetsdagen 6.12.2015. CW-delen är kl. 12-14 och AM delen kl. 14-16 finsk tid. CW-kontakterna hålls på områdena 3510-3590 kHz och 7020-7040 kHz och AM-kontakterna på 3710-3770 kHz och 7060-7080 kHz.

Som traditionsradist kan du om du önskar be om en stolpfrekvens åt dig. Meddela per e-post följande uppgifter: stationens anrop, typ av traditionsradio, antenn, sändningseffekt, QTH, operatör och sändarslag (CW, AM eller bägge). Stolpfrekvensreservationerna och respons sänds antingen per e-post till tuomo snabela engineer punkt kom eller risto punkt hirvonen snabela finnair punkt fi.

Alla de stationer, som använder sig av militärradioutrustning som använts i krig använder /SA efter sitt anrop och de stationer som använder minst 40 år gamla militärradioanläggningar använder separationsbeteckningen /S efter sitt anrop. Alla andra stationer använder sina normala anrop.

Evenemangets webbsidor finns på adressen http://www.elisanet.fi/apila/OH2AY/oh2ay.htm. Länken till den uppdaterade stolpfrekvenslistan finns på evenemangets webbsidor.

Välkomna med! OH2AY

PRT 21 "generalrepetition"

Syftet med "generalrepetitionen" är att möjliggöra testande av de anläggningar och antenner som används i PRT-evenemanget på förhand. Tiden är lördagen 28.11.2015 kl. 12-16 finsk tid. Frekvenser: CW 3556, 3560 och 3565 kHz och AM 3720 kHz eller din stolpfrekvens.

Välkomna med! OH2AY

DX- och contestträff i Vanda

Den traditionella DX- och contestträffan ordnas i Vansa 12-13.2.2016. Mötesplatsen är Sokos Hotel Vantaa. Anmälan till evenemanget pågår. Många intressanta föreläsningar utlovas. Mer information fås från Contest Club Finlands webbplats på adressen: http://www.contestclubfinland.com/.

Réunion QRV

FR/OH2YL, Réunion är QRV 22.11-1.12.2015. Operatören är Anne, OH2YL. HF-banden 10-160m, CW. QSL kan sändas via OH2YL. Mer information fås från adressen http://www.froh2yl.com.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas LZ DX Contest, Feld Hell Sprint och RSGB 2nd 1.8 MHz Contest.

Nästa tisdag, 24.11. tävlas NAC 2,3 GHz.

Nästa veckoslut tävlas ARRL EME Contest och CQ Worldwide DX Contest CW.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen 29 november kl. 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Bulletinredaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX.