Hur blir man radioamatör?

Hur kommer man i gång?

För att bli radioamatör måste man avlägga behörighetsexamen. Examen består av delprov eller moduler. Modulerna kan avläggas en åt gången om man så vill. Vilka moduler man bör avlägga beror på vilken amatörradioklass man siktar på. Lättast är det att börja med elementär klass, för vilken man avlägger K-modulen som omfattar bestämmelser och amatörradiotrafik samt T1-modulen som omfattar frågor om radio- och elteknikens grunder.

Man kan studera på kurser som radioklubbarna anordnar, på egen hand eller under ledning av en bekant radioamatör. Kurserna börjar i allmänhet på hösten, men det lönar sig att kontakta en klubb för närmare information. Även om det inte anordnas någon kurs får man där studiehjälp och svar på frågor om studierna.

Även om en radioamatör måste avlägga en behörighetsexamen, kan vem som helst hålla kontakter från en amatörradiostation under övervakning av en radioamatör. Det lönar sig således att besöka en klubb eller en bekant radioamatör och pröva på.

Man kan också bekanta sig med radioamatörverksamheten genom att bli lyssnaramatör. En lyssnaramatör lyssnar på radioamatörernas kommunikation, för en så kallad loggbok dvs. antecknar klockslag samt vem som hade kontakt med vem och sänder en kvittering dvs. ett så kallat QSL-kort. Lyssnaren har också ett eget lyssnartecken. Mera information om lyssnaramatörverksamheten får du på Suomen Kuuntelija-amatöörit ry:s sidor.

Vilken klass?

Det finns två amatörradioklasser: elementär klass och allmän klass. Vilka moduler man ska avlägga beror på till vilken klass man tänker sig. Enda skillnaden mellan klasserna är sändningseffekten (120 W respektive 1500 W).

Elementär klass

För elementär klass krävs K-modulen, som omfattar radiokommunikation och bestämmelser samt T1-modulen som innehåller radio- och elteknikens grunder. I elementär klass får man använda de HF-, VHF-, UHF-, och SHF-frekvenser som beviljats för amatörradiobruk. HF-områdena, dvs. kortvåg, möjliggör kontakter över hela världen. De andra frekvenserna gör det möjligt, beroende på antenner och radiokonditioner, att hålla kontakter från några tiotal upp till några hundra kilometer. Största tillåtna sändningseffekt i elementärklassen är 120 watt. En radioamatör i elementär klass får använda alla frekvensområden som beviljats för amatörradiobruk.

Allmän klass

För allmän klass krävs K-modulen, som innefattar radiokommunikation och bestämmelser, samt T2-modulen, som innehåller tillämpning av radio- och elteknik. En radioamatör i allmän klass får använda alla frekvensområden som har beviljats för radioamatörbruk. På HF-banden får sändningseffekten vara upp till 1500 watt.

Observera att modulerna gäller på livstid. Om man en gång avlagt en modul är den i kraft. Då man övergår från elementär klass till allmän klass behöver man inte förnya K- modulen, det räcker med att man avlägger T2-modulen. Modulerna kan avläggas en åt gången eller alla på en gång.

Hurdana är proven?

K-modulen

K-modulen omfattar frågor om amatörradiotrafik och bestämmelser. Examen innehåller 60 påståenden där man för varje påstående väljer om påståendet är riktigt (du skriver ett plustecken på examensblanketten) eller felaktigt (du skriver ett minustecken på examensblanketten). Provet består av tre delområden. Viktigast är den del som behandlar nödtrafik och säkerhetsfrågor. Maximipoäng är 60 och gränsen för godkänd examen är 45 poäng.

T1-modulen

T1-modulen består av 15 frågor om radio- och elteknikens grunder samt om elsäkerhet. För varje fråga har givits fyra färdiga svarsalternativ av vilka 1 - 4 är riktiga. Din uppgift är att anteckna plus för det/de riktiga alternativen och minus för det/de oriktiga. Maximipoäng är 60 och gränsen för godkänt är 45 poäng.

T2-modulen

T2-modulen innehåller tillämpning av radioteknik, t.ex. dimensionering av avstämningskretsar och flerelementsantenner, jämförelse av olika sändningsslag, elsäkerhet med mera. För varje fråga har givits fyra färdiga svarsalternativ av vilka 1 - 4 är riktiga. Din uppgift är att anteckna plus för det/de riktiga alternativen och minus för det/de oriktiga. En del av uppgifterna innehåller också igenkännande av ritningssymboler i block- eller kopplingsschema. Maximipoäng är 60 och gränsen för godkänt är 45 poäng.

Kostnader för examina

Examen kostar 18 euro/modul. Betalningen sker med hjälp av AR-X-examenssystemet genom att man registrerar sig i systemet. Efter det skriver man in sig som användare. Välj från punkten "Tutkintomaksut" de moduler du vill avlägga och skriv ut en faktura för betalningen. Betalningen ska ske innan man deltar i examen. Ta med kvittot över betald avgift till examenstillfället.

För att få rätt att använda en amatörradiostation utan övervakning måste du lösa ut ett behörighetsbevis (behörighetscertifikat) (Jämför körkort). Om du dessutom vill inrätta en egen radiostation och få en personlig anropssignal måste du ytterligare ansöka om amatörradiotillstånd (licens) (Jämför bilens registerutdrag), som kostar 18,14 euro/år. Kommunikationsverket fakturerar den sökande för behörighetsbeviset och radiotillståndet.

Examensavgifter för beväringar

Se närmare upplysningar här (på finska).

Hur anmäler jag mig till examen?

Den som vill avlägga en examen kan komma överens med en examinator om var och när han/hon vill avlägga provet. Det finns examinatorer runt om i landet. En del klubbar anordnar också ibland prov med flera deltagare. Om dessa meddelas på förhand. Information om större examenstillfällen finns på aktuellt-sidan.

Förteckning över examinatorer

Studier för amatörradioexamen

Studera på nätet

För studier inför amatörradioexamen finns studiematerial.

ELEMENTÄR KLASS:

Material för K-modulen

Material för T1-modulen

  • Heikki E. Heinonens, OH3RU, bok Tiimissä hamssiksi (på finska)

Etik och trafikmetoder för radioamatören (pdf)

ALLMÄN KLASS:

Material för K-modulen

Se elementär klass.

Material för T2-modulen

  • Heikki E. Heinonens, OH3RU, bok Tiimissä hamssiksi 2 (på finska)

Etik och trafikmetoder för radioamatören (pdf)

Du kan beställa studiematerial från Finlands Radioamatörförbund. Beställningsblankett

Övrigt

Att lära sig telegrafi

Se länkarna på den finskspråkiga sidan