SRAL Tietopankki

Suomen Radioamatööriliiton vaalijärjestys /Finlands Radioamatörförbunds valordning

Suomen Radioamatööriliitto ry

(På svenska efter den finska texten)

I Yleisiä määräyksiä

1 § Sen lisäksi mitä Suomen Radioamatööriliitto ry:n (jäljempänä Liitto) säännöissä hallituksen vaaleista ja tilintarkastajien sekä mahdollisen toiminnantarkastajien valinnasta määrätään, noudatetaan niissä tämän Vaalijärjestyksen ja yhdistyslain määräyksiä. Muutokset tähän Vaalijärjestykseen tulee tehdä liiton kokouksessa ja asian käsittely on mainittava kokouskutsussa.

2 § Äänioikeutettuja ovat kaikki Liiton varsinaiset jäsenet, kunniapuheenjohtaja sekä kunniajäsenet, jotka on hyväksytty jäseneksi viimeistään kahdeksan (8) viikkoa ennen syyskokousta.

3 § Jokaisella äänioikeutetulla on vaaleissa yksi ääni. Liiton henkilöjäsen voi käyttää äänioikeutta vain henkilökohtaisesti. Liiton yhteisöjäsenen äänioikeutta käyttää ko. yhteisön valtuuttama henkilö.

4 § Vaalit järjestetään Liiton organisoimana postiäänestyksenä tai tietoliikenneyhteyden kautta tapahtuvana äänestyksenä tai Liiton syyskokouspaikalla suoritettavana äänestyksenä. Jokaisessa vaalissa tulee olla käytettävissä edellämainituista vähintään kaksi menetelmää. Vaalivaliokunta ilmoittaa ennen vaalia kulloinkin käytettävät menetelmät Vaalijärjestyksen 12 § mukaisesti.

5 § Vaalivaliokunnan puheenjohtaja ilmoittaa vaalien tulokset Liiton syyskokouksessa.

6 § Mikäli hallituksen vaaleissa on yhtä paljon tai vähemmän ehdokkaita kuin sääntöjen mukaan valittavia, ei vaaleja tarvitse ko. vuonna järjestää. Tällöin Liiton syyskokouksessa valitaan hallitukseen tarvittava määrä uusia jäseniä.

II Vaalivaliokunta

7 § Vaalit valmistelee ja valvoo syyskokouksen nimeämä vaalivaliokunta. Vaalivaliokunnan sihteerinä toimii Liiton palveluksessa oleva toimihenkilö ilman äänivaltaa. Vaalivaliokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

8 § Vaalivaliokunta on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja vähintään kahden muun jäsenen läsnäollessa.

III Ehdokaslista

9 § Jokaisella Liiton äänioikeutetulla jäsenellä on oikeus kirjallisesti pyytää vaalivaliokunnalta ehdokkaansa ottamista hallituksen vaalia varten laadittavaan ehdokaslistaan vähintään kuusi (6) viikkoa ennen syyskokousta.

10 § Kirjallisessa ehdotuksessa on mainittava ehdokkaan sukunimi ja etunimet ja siinä on oltava ehdokkaan vakuutus suostumuksesta ehdokkaaksi sekä maininta siitä, onko ehdotus jätetty Liiton puheenjohtajan vai hallituksen jäsenen vaalia varten.
Sama henkilö voi olla ehdolla sekä puheenjohtajaksi että hallituksen jäseneksi.

11 § Vaalivaliokunnalle jätetyt ehdokasasetteluun liittyvät asiakirjat ovat julkisia vaaliehdokkaiden julkistamisen jälkeen.

IV Vaalivaliokunnan valmistavat toimenpiteet

12 § Vaalivaliokunnan tulee vähintään kahdeksan (8) viikkoa ennen syyskokousta ilmoittaa Liiton jäsenlehdessä äänestyksenajankohta, käytettävissä olevat äänestysmenetelmät sekä missä ja milloin vaalivaliokunnalle osoitettavat asiakirjat otetaan vastaan. Samalla on ilmoitettava missä tämä Vaalijärjestys on nähtävänä.

13 § Vaalivaliokunnan tulee huolehtia siitä, että sillä on käytettävissään vaaliluettelo äänioikeutetuista henkilöistä.
Vaalivaliokunnan tulee vähintään kahdeksan (8) viikkoa ennen syyskokousta ilmoittaa Liiton jäsenlehdessä missä ja milloin virallinen vaaliluettelo on nähtävänä.
Vaatimukset vaaliluetteloon tehtävistä muutoksista on esitettävä vaalivaliokunnalle viimeistään neljä (4) viikkoa ennen syyskokouksen alkamista. Vaalivaliokunta ratkaisee muutosehdotukset valitusajan päätyttyä.

14 § Vaalivaliokunta tarkastaa sille jätetyt 10 §:ssä mainitut asiakirjat sekä hyväksyy ehdokaslistalle otettavaksi ne ehdokkaat, joita koskevat asiakirjat on oikein laadittu ja jätetty vaalivaliokunnalle määräajassa.

15 § Ehdokaslistojen yhdistelmään ehdokkaat numeroidaan käyttäen juoksevaa numerointia kahdesta (2) alkaen sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

16 § Vaalivaliokunnan on laadittava ja teetettävä vaaleissa käytettävä äänestysmateriaali.

17 § Mikäli vaalit suoritetaan myös tietoliikenneyhteyden kautta tapahtuvaa äänestystä käyttäen, vaaliluettelo tallennetaan äänestysjärjestelmään.

V Vaalitoimitus

18 § Vaalivaliokunta käyttää vaaliluetteloa tarkistaakseen että äänestys tapahtuu vain yhtä menettelyä käyttäen. Vaaliluetteloon merkitään ensin tietoliikenneyhteyttä käyttäen äänestäneet, sen jälkeen postitse äänestäneet ja lopuksi syyskokouspaikalla äänestäneet.

Tietoliikenneyhteyteen perustuva äänestys

19 § Äänestys käsittää äänestysjärjestelmän, johon äänioikeutettu antaa äänensä. Äänestäjän tunnistaminen ja äänioikeus tarkistetaan vaalivaliokunnan määräämällä menetelmällä.
Äänestyksen jälkeen äänestysjärjestelmä vahvistaa äänten vastaanoton ja kirjaa jäsenen äänestäneeksi. Äänestysjärjestelmä avautuu viimeistään kuusitoista (16) vuorokautta ennen syyskokousta ja se sulkeutuu 72 tuntia ennen syyskokouksen ilmoitettua alkamisaikaa.

Postiäänestys

20 § Vaalivaliokunnan tulee huolehtia siitä, että postiäänestysaineisto postitetaan äänioikeutetuille viimeistään kuusitoista (16) vuorokautta ennen syyskokousta. Postiääni hyväksytään, jos se on perillä viimeistään kaksi päivää ennen syyskokousta ja äänioikeutettu ei ole äänestänyt Vaalijärjestyksen 19 § mukaisesti.

21 § Vaalivaliokunta kerää erilleen postiäänet ja huolehtii siitä, että hyväksytyt postiäänestysmateriaalit toimitetaan avaamattomina syyskokouspaikalle ääntenlaskua varten.

Äänestys syyskokouspaikalla

22 § Vaalivaliokunnan on huolehdittava, että syyskokouspaikalle järjestetään äänestyspaikka. Tämän tulee olla avoimena vähintään kahden (2) tunnin ajan siten, että äänestys alkaa aikaisintaan neljä (4) tuntia ennen syyskokouksen ilmoitettua alkamisaikaa ja päättyy viimeistään syyskokouksen ilmoitettuna alkamisaikana. Vaalivaliokunta ilmoittaa tarkan äänestysajan syyskokouskutsun yhteydessä.

23 § Syyskokouspaikalla voivat äänestää ainoastaan ne äänioikeutetut, jotka eivät ole äänestäneet aiemmin.

24 § Äänioikeutetun, joka haluaa käyttää äänioikeuttaan, on äänestyslipun saamista varten ilmoittauduttava äänestyspaikalla. Äänestyslippuna käytetään vastaavaa lomaketta kuin postiäänestyksessä kuitenkin siten, että äänestysmateriaaliin merkitään esimerkiksi leima osoituksena äänioikeudesta syyskokouksessa.
Vaalivaliokunnan on tarkoin pidettävä huolta, ettei äänestyslippua anneta muulle kuin äänioikeutetulle, joka ei ole äänestänyt Vaalijärjestyksen 19 § tai 20 § mukaisesti.

Täydennysvaali syyskokouksessa

25 § Jos äänestyksessä ei ole riittävästi ehdokkaita kaikkien vapaiden paikkojen täyttämiseen, niin syyskokouksessa järjestetään täydennysvaali, jossa valitaan puuttuva määrä henkilöitä. Täydennysvaaliin voivat osallistua ainoastaan syyskokouksessa läsnäolevat äänioikeutetut.

VI Vaalin tuloksen  määräytyminen

26 § Ääntenlaskennasta vastaa vaalivaliokunta, joka voi nimetä tarpeellisen määrän avustajia äänten laskentaa varten.
Ääntenlaskenta saadaan aloittaa aikaisintaan neljä (4) tuntia ennen syyskokouskutsussa mainittua kokouksen alkamisaikaa.

27 § Mikäli vaaleissa on käytetty tietoliikenneyhteyden kautta tapahtuvaa äänestämistä, vaalivaliokunta tarkistaa tietoliikenneyhteyden kautta tapahtuneen äänestyksen tuloksen ääntenlaskennan aikana.
Vaalivaliokunnan pöytäkirjaan merkitään tietoliikenneyhteyden kautta äänestäneiden lukumäärä, annettujen äänien kokonaismäärä sekä yksittäisten ehdokkaiden saamat äänimäärät.

28 § Ääntenlaskennassa äänestysliput tarkastetaan. Ne äänestysliput, jotka 24 §:ssä ja 29 §:ssä ilmenevien määräysten mukaan on katsottava mitättömiksi, erotetaan omaksi ryhmäkseen.
Vaalivaliokunnan pöytäkirjaan merkitään äänestyslipuilla äänioikeuttaan käyttäneiden lukumäärä, annettujen äänestyslippujen kokonaismäärä sekä mitättömien lippujen lukumäärä.

29 § Äänestyslippu on mitätön, jos se ei ole vaalivaliokunnan hyväksymän mallin mukainen tai jos siitä ei täysin selvästi ilmene, ketä ehdokasta valitsija on tarkoittanut, tai jos äänestyslipun täyttämisessä ei muutoin ole noudatettu vaalivaliokunnan antamia ohjeita.

30 § Vaalivaliokunta päättää äänestyslippujen hylkäämisestä sekä laskee vaalin tuloksen.

31 § Ääntenlaskussa lasketaan ensin äänet puheenjohtajan vaalissa.
Mikäli sama henkilö on ehdokkaana sekä puheenjohtajaksi että hallituksen jäseneksi ja voittaa puheenjohtajan vaalin, tulee hänen ottaa tämä tehtävä vastaan.

32 § Kaikki ehdokkaat järjestetään paremmuusjärjestykseen äänimääränsä suuruuden mukaan. Saman lopullisen äänimäärän saaneiden keskinäisen järjestyksen ratkaisee arpa.
Tämän jälkeen valitaan suurimman äänimäärän saaneista lähtien niin monta, kuin vaaleissa on valittavia hallituspaikan toimikauden pituuden mukaisessa järjestyksessä.
Mikäli hallitukseen valittu henkilö tulee pysyvästi esteelliseksi osallistumaan hallituksen työhön tai hän pyytää hallitukselta vapautusta tehtävästään, tällöin seuraavassa vaalissa valitaan hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen uusi henkilö.

VII Tilintarkastajien ja toiminnantarkastajien valinta

33 § Vaalivaliokunta valmistelee ehdotuksen Liiton kokoukselle tilintarkastajien ja mahdollisien toiminnantarkastajien valitsemiseksi.

VIII Erityisiä määräyksiä

34 § Vaalivaliokunnan kokouksissa pidetään päätöspöytäkirjaa, jonka kaikki valiokunnan läsnäolevat jäsenet allekirjoittavat. Vaalituloksen vahvistavan pöytäkirjan allekirjoittaa edellämainittujen lisäksi myös Liiton puheenjohtaja. Vaalista syntyneet asiakirjat ja äänestysliput on vaalivaliokunnan toimesta säilytettävä lukitussa paikassa kunnes vaalin tulos on lainvoimainen.
Vaalivaliokunta tai ääntenlaskennan avustajat eivät saa vaalin tai ääntenlaskennan aikana antaa tietoja vaalin kulusta muilta osin kuin mitä Vaalijärjestyksessä määrätään.
Vaalivaliokunnan on pyynnöstä annettava äänioikeutetuille tietoja tämän Vaalijärjestyksen määräyksistä.


Inofficiell översättning

I Allmänna bestämmelser

1 § Förutom vad som nämns i Finlands Radioamatörförbund rf:s (nedan Förbundet) stadgar om val av styrelse och om val av revisorer och eventuell verksamhetsgranskare, iakttas vid dem bestämmelserna i denna valordning och i föreningslagen. Ändringar i valordningen bör göras på förbundets möte och om ärendet ska nämnas i möteskallelsen.

2 § Röstberättigade är samtliga Förbundets egentliga medlemmar, hedersordföranden samt hedersmedlemmarna, som har godkänts som medlemmar senast åtta (8) veckor före höstmötet.

3 § Varje röstberättigad har en röst i valet. Förbundets personmedlem kan endast personligen använda sin rösträtt. Förbundets samfundsmedlems rösträtt används av en person som ifrågavarande samfund befullmäktigat.

4 § Valet anordnas som en av Förbundet organiserad poströstning eller som en röstning via datakommunikationsförbindelse eller som en röstning på platsen för Förbundets höstmöte. Vid varje val bör minst två av ovan nämnda sätt vara i bruk. Valutskottet meddelar valet vilka sätt som används i enlighet med Valordningen 12 §.

5 § Valutskottets ordförande meddelar valresultatet på Förbundets höstmöte.

6 § Ifall det vid val till styrelsen finns lika många eller färre kandidater än vad som enligt stadgarna ska väljas, behöver val inte anordnas ifrågavarande år. I det fallet väljs vid Förbundets höstmöte till styrelsen behövligt antal nya medlemmar.

II Valutskottet

7 § Valet förbereds och övervakas av det av höstmötet utsedda valutskottet. Som valutskottets sekreterare fungerar utan rösträtt en funktionär i Förbundets tjänst.

8 § Valutskottet är beslutfört då ordföranden eller vice ordföranden och minst två av de övriga medlemmarna är närvarande.

III Kandidatförteckningen

9 § Varje röstberättigad medlem i Förbundet har rätt att skriftligen begära att valutskottet tar med hens kandidat på förteckningen över kandidater för styrelsevalet minst sex (6) veckor före höstmötet.

10 § I det skriftliga förslaget bör nämnas kandidatens släktnamn och samtliga förnamn och det bör innehålla kandidatens försäkran om samtycke till kandaturen samt omnämnande om ifall förslaget gäller val av Förbundets ordförande eller styrelsemedlem. Samma person kan vara kandidat både för val som ordförande och som styrelsemedlem.

11 § Till valutskottet inlämnade handlingar som gäller kandidatnomineringen är offentliga efter att kandiaturerna har offentliggjorts.

IV Valutskottets förberedande åtgärder

12 § Valutskottet bör minst åtta (åtta) veckor före höstmötet meddela i Förbundets medlemstidning röstningstidpunkten, röstningssätten som är i bruk samt var och när dokument som riktas till valutskottet tas emot. Samtidigt bör meddelas var denna valordning finns till påseende.

13 § Valutskottet bör tillse att det har en vallängd över röstningsberättigade personer. Valutskottet bör minst åtta (8) veckor före höstmötet meddela i Förbundets medlemstidnng var och när den officiella vallängden finns till påseende. Yrkanden om ändringar i vallängden bör riktas till valutskottet senast fyra (4) veckor före höstmötet. Vslutskottet avgör ändringsförslagen efter att tidsfristen för överklagande gått ut.

14 § Valutskottet granskar de till utskottet inlämnade handlingar som nämns i 10 § samt godkänner att de kandidater tas med på kandidatförteckningen för vilka handlingarna är uppgjorda på rätt sätt och har inlämnats till valutskottet inom stadgad tid.

15 § I sammanställningen av kandidatförteckningarna numreras kandidaterna med löpande nummer börjande från två (2) i alfabetisk ordning enligt släktnamnen.

16 § Valutskottet ska utarbeta och låta framställa röstningsmaterialet som används i valet.

17 § Ifall valet genomförs även genom användning av röstning via datakommunikationsförbindelse sparas vallängden i rösningssystemet.

V Valförrättningen

18 § Valutskottet använder vallängden för att granska att röstningen sker endast genom att använda ett sätt. I vallängden markeras först de som röstat genom användning av datakommunikationsförbindelse, därefter de som röstat via post och till slut de som röstat på höstmötesplatsen.

Röstning via datakommunikationsförbindelse

19 § Röstningen omfattar röstningssystemet i vilket den röstberättigade avger sin röst. Identifieringen av den röstande och rösträtten granskas på det sätt valutskottet fastställt. Efter röstningen bekräftar röstningssystemet mottagandet av rösten och registrerar att medlemmen har röstat. Röstningssystemet öppnas senast sexton (16) dygn före höstmötet och stängs 72 timmar före meddelad starttid för höstmötet.

Poströstning

20 § Valutskottet bör tillse att poströstningsmaterialet postas till de röstberättigade senast sexton (16) dygn före höstmötet. Poströsten godkänns ifall den är framme senast två dagar före höstmötet och den röstberättigade inte har röstat i enlighet med valordningen 19 §.

21 § Valutskottet samlar poströsterna och ser till att de godkända poströstningsmaterialen levereras oöppnade till höstmötesplatsen för rösträkningen.

Röstning på höstmötesplatsen

22 § Valutskottet bör tillse att det på höstmötesplatsen finns en röstningsplats. Denna bör vara öppen minst två (2) timmar så att röstningen börjar tidigast fyra (4) timmar före meddelad starttid för höstmötet. Valutskottet meddelar den exakta röstningstiden i samband med kallelsen till höstmötet.

23 § På höstmötesplatsen kan rösta endast de röstberättigade som inte har röstat tidigare.

24 § En röstberättigad som vill använda sin rösträtt ska för att erhålla en röstsedel anmäla sig på röstningsplatsen. Som röstsedel används motsvarande blankett som i poströstningen, dock så att röstningsmaterialet markeras med till exempel en stämpel som tecken på röstningsrätt vid höstmötet. Valutskottet ska noggrannt tillse att röstningssedel inte ges till andra än till röstberättigad som inte har röstat i enlighet med valordningen 19 § eller 20 §.

Fyllnadsval vid höstmötet

25 § Ifall det vid omröstningen inte finns tillräckligt många kandidater för att fylla alla lediga platser anordnas vid höstmötet fyllnadsval i vilket väljs det antal personer som saknas. I fyllnadsvalet kan delta endast de röstberättigade som är närvarande vid höstmötet.

VI Bestämmande av valresultatet

26 § För rösträkningen svarar valutskottet, som kan utse ett behövligt antal medhjälpare för räkning av rösterna. Rösträkningen får påbörjas tidigast fyra (4) timmar före meddelad starttid för höstmötet.

27 § Ifall det i valet har använts röstning via datakommunikationsförbindelse granskar valutskottet resultatet av röstningen via datakommunikationsförbindelse under rösträkningen. I valutskottets protokoll antecknas antalet personer som röstat via datakommunikationsförbindelse, det totala antalet röster samt röstantalet som de enskilda kandidaterna erhållit.

28 § Vid rösträkningen granskas röstsedlarna. De röstsedlar som enligt bestämmelserna i 24 § och 29 § ska anses som ogiltiga avskiljs till en egen grupp. I valutskottets protokoll antecknas antalet personer som använt sin rösträtt genom valsedel, det totala antalet röstsedlar samt antalet ogiltiga sedlar.

29 § En röstsedel är ogiltig om den inte är i enlighet med den modell som godkänts av valutskottet eller om ur den inte helt klart framgår vilken kandidat den röstande har avsett eller om man vid ifyllandet av röstsedeln inte annars har iakttagit de direktiv som valutskottet givit.

30 § Valutskottet beslutar om förkastande av röstsedlar och räknar valresultatet.

31 § Vid rösträkningen räknas först rösterna i ordförandevalet. Ifall samma person kandiderar både som ordförande och som styrelsemedlem och vinner i ordförandevalet bör hen ta emot detta uppdrag.

32 § Samtliga kandidater rangordnas enligt erhållet antal röster. Den inbördes ordningen mellan dem som erhållit samma antal röster avgörs genom lottdragning. Härefter väljs i ordning bland dem som erhållit mest röster så många som det finns styrelseplatser i valet i den ordning som mandatperiodens längd anger. Ifall en person som valts till styrelsen blir permanent förhindrad att delta i styrelsens arbete eller han av styrelsen begär befrielse från uppdraget, väljs för den återsående mandatperioden i hens ställe en ny person vid följande val.

VII Val av revisorer och verksamhetsgranskare

33 § Valutskottet bereder till Förbundets möte ett förslag till val revisorer och eventuella verksamhetsgranskare.

VIII Särskilda bestämmelser

34 § Över valutskottets möten förs ett beslutsprotokoll, som undertecknas av alla de utskottsmedlemmar som närvarit. Det protokoll i vilket valresultatet fastställs undertecknas förutom av de förut nämnda även av Förbundets ordförande. De dokument som uppstått på grund av valet och röstsedlarna ska på valutskottets försorg bevaras på ett låst ställe tills valresultatet vunnit laga kraft. Valutskottet och medhjälpare vid rösträkningen får inte under tiden för valet eller rösträkningen ge upplysningar om valets förlopp förutom vad som stadgas i valordningen. Valutskottet ska på begäran ge röstberättigade information om bestämmelserna i denna valordning.