SRAL Tietopankki

Suomen Radioamatööriliiton äänestysjärjestys /Finlands Radioamatörförbunds röstningsordning

Suomen Radioamatööriliitto ry

 

I Yleisiä määräyksiä

1 § Sen lisäksi mitä Suomen Radioamatööriliitto ry:n (jäljempänä Liitto) säännöissä yhdistyksen kokouksesta määrätään, noudatetaan niissä tämän Äänestysjärjestyksen ja yhdistyslain määräyksiä. Muutokset tähän Äänestysjärjestykseen tulee tehdä Liiton kokouksessa ja asian käsittely on mainittava kokouskutsussa.

II Kokoukseen osallistuminen postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai teknisen apuvälineen avulla

2 § Liiton hallitus päättää jäsenten osallistumismahdollisuudesta kokouksiin postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla (etäosallistuminen) muissa kuin niissä käsiteltävissä asioissa, jotka ovat Liiton sääntöjen tai Vaalijärjestyksen perusteella määrätty vaalivaliokunnan tehtäväksi.

3 § Etäosallistumismahdollisuutta ei ole pakko järjestää.

4 § Hallitus päättää etäosallistumismahdollisuuden toteuttamistavasta sekä siitä, mihin kokouksen asioihin osallistumismahdollisuutta sovelletaan.

5 § Hallitus päättää, mikäli etäosallistumismahdollisuutta käyttävän jäsenen puheoikeus on rajoitettu.

6 § Mikäli kokouksessa voidaan käyttää etäosallistumismahdollisuutta, tulee hallituksen mainita kokouskutsussa tiedot 4 §:n ja 5 §:n päätöksistä.

III Muita määräyksiä

7 § Mikäli etäosallistuminen kokoukseen estyy ennen kokousta tai kokouksen aikana Liitosta johtumattomista syistä, voidaan kokous järjestää ja saattaa loppuun kokouspaikalla olevien osallistujien toimesta.


(Inofficiell översättning)

I Allmänna bestämmelser

1 § Förutom vad som bestäms i Finlands Radioamatörförbund rf:s (nedan Förbundet) stadgar om föreningens möten, iakttas vid dessa bestämmelserna i denna Röstningsordning och i föreningslagen. Ändringar i denna Röstningsordning ska göras på Förbundets möte och om ärendet ska nämnas i möteskallelsen.

II Deltagande i möte via post eller med hjälp av datakommunikationsförbindelse eller tekniskt hjälpmedel

2 § Förbundets styrelse beslutar om medlemmarnas möjlighet att delta i möten via post eller med hjälp av datakommunikationsförbindelse eller annat tekniskt hjälpmedel (distansdeltagande) utom i fråga om sådana ärenden som i Förbundets stadgar eller i Valordningen har bestämts höra till valutskottets uppgift.

3 § Det är inte obligatoriskt att anordna möjlighet till distansdeltagande.

4 § Styrelsen beslutar om hur möjligheten till distansdeltagande anordnas och för vilka mötesärenden möjligheten att delta tillämpas.

5 § Styrelsen beslutar ifall en persons, som använder distansdeltagandemöjlighet, rätt att yttra sig har begränsats.

6 § Ifall man vid mötet kan använda distansdeltagandemöjlighet bör styrelsen i möteskallelsen nämna uppgifterna om beslut enligt 4 § och 5 §.

III Övriga bestämmelser

7 § Ifall distansdeltagande i mötet förhindras före mötet eller under mötet av orsaker som inte beror på Förbundet, kan mötet anordnas och slutföras av de deltagare som är närvarande på mötesplatsen,.