SRAL SRAL_svenska Toiminta Verksamhet

SRAL informerar med anledning av coronavirusepidemin

Statsrådet har tisdag 17.3 med anledning av coronavirusepidemin utlyst undantagstillstånd med stöd av beredskapslagen. Riksdagen förväntas godkänna förordningarna på onsdag.

Finlands Radioamatörförbund har med anledning av situationen varit i kontakt med Transport- och kommunikationsverket och fått anvisningar.

På grund av coronavirusläget meddelar SRAL om följande åtgärder som träder i kraft omedelbart:

  1. Behörighetsexamina för radioamatör avbryts för tiden 17.3–13.4.2020. Examinatorer som lyder under Finlands Radioamatörförbund förbjuds att anordna behörighetsexamina under nämnda tidsperiod. Myndigheterna kommer att avge ett särskilt beslut i saken.
  2. Förbundets kansli hålls tills vidare stängt för besökare. Förbundets styrelse och utskotten använder tills vidare inte kansliets utrymmen för sina möten. Kansliets tjänster är tillgängliga per telefon och e-post under kansliets öppethållningstider.
  3. Arrangören för vårdagarna har meddelat att Aalto-universitetet förbjudit användningen av sina utrymmen för offentliga evenemang fram till midsommaren 2020. Styrelsen har därför beslutat inhibera vårdagarna och vårmötet lördag 18.4 och skjuta fram dem till en senare tidpunkt. För tillfället ser det ut att mötet kommer att anordnas i juli, dock inte i samband med sommardagarna. Vårmötesarrangören har meddelat sitt intresse att anordna en motsvarande tillställning senare och arrangörsrätten kvarstår. Närmare information ges senare.
  4. Förbundets räkenskaps- och verksamhetsgranskning genomförs normalt med hjälp av distansarbetsverktyg. Bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisorernas utlåtanden kommer att publiceras på förbundets webbplats så snart som möjligt. Om publiceringen informeras särskilt på webbsidan och i bulletinen.
  5. Beslut har fattats om förmansarrangemang för förbundets personal, informationsansvaret och ansvaret för sammankallande av styrelsen för det fall att ordföranden och vice ordföranden samtidigt är förhindrade att sköta sina uppdrag pga. sjukdom eller annan orsak.

Förbundet uppmanar medlemsklubbarna att iaktta myndigheternas och Statsrådets beslut. I synnerhet bör man överväga att inställa klubbmötena och andra offentliga tillställningar för att minska smittofaran på grund av coronaviruset. En betydande del av klubbarnas medlemmar hör pga. åldern till riskgruppen.

Förbundet framhåller för de finländska radioamatörerna att det är fråga om ett undantagstillstånd – inte en nödsituation. Radioamatörerna bör iaktta myndigheternas beslut och särskilt komma ihåg att Amatörradioföreskriften är i kraft och att kontakter med andra stationer än amatörradiostationer får ske endast i nödsituationer eller i en räddningsövning som leds av myndigheterna.

Finlands Radioamatörförbunds och det finländska radioamatörsamfundets motto är ”Verka som stöd för myndigheterna och för medborgarnas säkerhet”. I enlighet med detta grundläggande värde uppmanar vi medlemsklubbarna och enskilda amatörer att säkerställa den egna utrustningens funktion och sin egen handlingsförmåga i en avvikande situation. I synnerhet bör klubbstationernas och repeaterstationernas funktion säkerställas. Överdrifter och verksamhet som bryter mot bestämmelserna ska dock undvikas.

Amatörradiotrafiken är fortsättningsvis tillåten och bör i nuläget uppmuntras. Det är viktigt att vi värnar om våra sociala nätverk och vårt psykiska välbefinnande. Klubbkvällar och samvaro kan också anordnas på radiobanden. Låt oss hålla radioringarna aktiva, repeaterstationerna varma och också värna om våra radioamatörbröders och -systrars ork i dessa utmanande tider.

På Finlands Radioamatörförbunds styrelses vägnar

Tuomas Tauriala OH3ERV

ordförande