SRAL möten 2020

SRAL:s styrelsemöten och vår-/höstmöte 2020

Styrelsemöte 1/2020

Finlands Radioamatörförbunds styrelsemöte hölls 21.1.2020 på förbundets byrå i Helsingfors. På plats var ordförande Tuomas Tauriala OH3ERV och medlemmarna Vili Peippo OH5GE, Mauno Hirvonen OH7UE, Tiina Kela OH8BBO, Mikael Nousiainen OH3BHX, Jan Jylhä OH1NDA och Jari Kekki OH2EXE. Från kansliets sida deltog Ronja Iso-Heiko.

Val av styrelsens vice ordförande och utnämnande av ett arbetsutskott

Efter de inledande formaliteterna valdes Vili Peippo till vice ordförande för år 2020. Till arbetsutskottet valdes Tuomas Tauriala, Vili Peippo och Jari Kekki.

Styrelsens frågetimmar och mötespraxis

Beslutades att styrelsens frågetimmar hålls den första lördagen i månaden i februari, mars, maj och juni (1.2, 7.3, 2.5 och 6.6). I april hålls frågetimmen på Vårdagarna 18.4 och frågetimmen i juli på sommarlägret 18.7. Ingen frågetimme i augusti. Om frågetimmarna under slutet av året besluts senare men avsikten är att de hålls den första lördagen i månaden utom i november, då frågetimmen hålls på Höstdagarna 14.11.

Mötespraxis diskuterades.

Ekonomifrågor

Ordförande Tuomas Tauriala gav en översikt över förbundets ekonomiska läge.

Beslutades om användningen av ungdomsverksamhetsfondens användning år 2020. Beslutades göra en reservation om 3000 euro. Enligt fondens stadgar bör styrelsen årligen i januari fatta beslut om utdelning av medel ur fonden under året.

Beslutades om rese-och kostnadsersättningspraxis. Förbundets tidigare praxis iakttas. Resekostnaderna ersätts i regel enligt billigaste färdsättet med offentliga färdmedel (Statens resestadga).

Beslutades att medlemsavgifterna faktureras i februari.

Förbundets bokslut och verksamhetsberättelse för 2019

Granskningen av bokslutet och verksamhetsberättelsen sker tisdag 17.3.2020. Berättelsen bör vara färdig 14 dygn tidigare, 3.3.2020. Utskottens och funktionärernas verksamhetsberättelser har inbegärts inom januari.

Förordnande av funktionärer och utskott för verksamhetsperioden 2020

Förordnades QSL-distriktsmanager, beredskapskontaktpersoner, funktionärer och utskott.

Förordnande av behörighetsprovförrättare för verksamhetsperioden 1.2.2020-31.1.2021

Provförrättarna förordnades i enlighet med provförrättarkårens framställning.

Salon radiokerho OH1AD:s framställan om ny provförrättare antecknades mottagen och skickas till provförrättarkåren.

Medlemsärenden

Godkändes 13 nya medlemmar, noterades 2 silent key och 9 som avstått medlemskapet. Noterades att antalet medlemmar är 3480 på sammanträdesdagen.

Förbundets stadgeenliga vårmöte och Vårdagarna

Två klubbar har sökt rätten att anordna vårdagarna. Beslutades ge rätten till Polyteknikkojen radiokerho OH2TI.

Höstmötet hålls 18.4.2020. Noterades att sista dagen för inlämnande av medlemsmotioner 2 månader före mötet, dvs. 18.2.2020. Möteskallelse ska ges 14 dagar före mötet. Möteskallelsen publiceras i RA-tidningen 2/2020 som postas 23.3.2020.

Utdelningen av utmärkelser på vårmötet diskuterades. Begäran om ansökningar publiceras i RA-tidningen 1/2020. Sista dagen för ansökningarna är 9.3.2020.

Rapporter

Tuomas Tauriala redogjorde för slutrapporten gällande säkerehtsskanningen AR-X-behörighetsexamensystemet.

Evenemang

Diskuterades evenemang under  år 2020 som kommit till styrelsens kännedom.

 • Världsradiodagen firas 13.2.2020. Ett gemensamt marknadsföringsjippo anordnas med SDXL och SRHS i Ode-biblioteket i Helsingfors
 • En informationskväll om hobbyn anordnas i förbundets kansli 25.2.2020
 • NOTA 2020 arrangeras under påsken i Norge. Förbundet deltar i evenemanget. Deltagarnas resekostnader ersätts
 • Vårdagarna anordnas 18.4.2020
 • Militärradiodagen 2020 anordnas 25.4.2020
 • I luftvärnsmuseet anordnas en radiodag lördag 16.5.2020. Arrangörer är luftvärnsmuseet och radarmansgillet samt SRAL, SDXL och SRHS
 • Utreds om det hittas en arrangör för mastsäkerhetskursen. Tidpunkten är i maj
 • Förbundet bjuder på OT-kaffe i början av juni
 • Ham Radio Friedrichshafen 2020 arrangeras 26-28.6
 • Sommarlägret hålls 16-19.7.2020
 • Utreds om en lägerskola anordnas i samband med sommarlägret
 • YOTA 2020 arrangeras i Kroatien i augusti
 • Öppet hus på hösten
 • Höstdagarna (höstmöte) hålls 14.11.2020
 • Glöggbjudning i december.

Övriga ärenden

Diskuterades situationen beträffande huvudredaktörskapet för RA-tidningen. Markku Tuhkanen OH4UI slutade vid årsskiftet. Flera kandidater till uppdraget har kontaktats. Diskussionerna fortsätter. Ronja Iso-Heiko sköter för närvarande om insamlande och redigering av materialet.

Beslutades om skrivturerna för Ordförandespalten: Jan Jylhä RA01, Tuomas Tauriala RA02, Mikael Nousiainen RA03, Vili Peippo RA04 och Tiina Kela RA05.

Diskuterades frågor kring SRAL 100-jubileumsåret:

 • SRAL 100-utskottet framställer att man i informationen om jubileumsåret använder SRAL:s logo jämte texten 1921-2021. Utskottet föreslår även att en arbetsgrupp utses för att planera kalendern för jubileumsåret. Beslutades i enlighet med framställningarna. Till arbetsgruppen valdes Kalervo Korjus, Annika Salmenlinna och Anita Ritmala.
 • En preliminär sondning med Posten har gjorts beträffande frimärke under jubileumsåret. Utredningsarbetet fortgår.
 • SRAL 100-utskottet framställer att förbundet anhåller om specialanropet OH100SRAL för år 2021. Jan Jylhä planerar användningsvillkoren för anropet. Beslutades i enlighet med framställan.
 • SRAL 100-utskottet framställer att förbundet i samtalen med Traficom utreder möjligheten för finländska radioamatörer att använda prefixet OF under jubileumsåret 2021. Preliminärt skulle tiden vara 1.6-31.12. Beslutades i  enlighet med framställan.

Styrelsemöte 2/2020

Finlands Radioamatörförbunds styrelsemöte hölls 18.2.2020 på förbundets byrå i Helsingfors. På plats var ordförande Tuomas Tauriala OH3ERV, vice ordförande Vili Peippo OH5GE och medlemmarna Mauno Hirvonen OH7UE, Tiina Kela OH8BBO, Mikael Nousiainen OH3BHX, Jan Jylhä OH1NDA och Jari Kekki OH2EXE. Från kansliets sida deltog Ronja Iso-Heiko.

Ordförande Tuomas Tauriala gav en översikt över förbundets ekonomiska läge.

Noterades att Undervisnings- och kulturministeriets beslut om verksamhetsstöd mottagits. Beslutet var negativt. I motiveringarna anges att ministeriet har varit tvunget att sänka bidragen eller i bästa fall hålla dem på nuvarande nivå. Enligt ministeriets strategiska linje beviljas inte längre allmänna understöd som underskrider 10 000 euro. Då förbundet senaste år fick 10 000 euro och summan nu hade blivit mindre bortföll bidraget helt och hållet. Diskuterades vilka verkningar beslutet medför och om fortsatta åtgärder.

Enligt meddelande från revisionsbyrån kan e-räkningarna tas i bruk vecka 8. Beslutades att medlemsfakturorna sänds genast efter testningen, uppskattningsvis vecka 9.

Förbundets bokslut och verksamhetsberättelse för 2019

Revisionen av ekonomin och verksamheten sker 17.3.2020. Verksamhetsberättelsen genomgicks och beslutades att den ska vara klar senast 14 dagar före bokslutet. Beslutades att verksamhetsberättelsen och bokslutet godkänns i ett särskilt e-postmöte efter att bokslutsdokumenten är färdiga.

Medlemsärenden

Godkändes 12 nya medlemmar, noterades 2 silent key och 1 som avstått medlemskapet. Godkändes en OT-ansökan. Noterades att antalet medlemmar är 3489 på sammanträdesdagen.

Noterades situationen beträffande obetalade medlemsavgifter. Beslutades utesluta 87 personer som inte betalat medlemsavgiften för år 2019.

Förbundets stadgeenliga vårmöte och vårdagarna

Vårmötet hålls 18.4.2020 kl. 16.00 i Otnäs, Esbo i samband med vårdagarna. Möteskallelsen publiceras i RA-tidningen 02/2020.

Noterades att medlemsmotioner inte inkommit.

Rapporter från utskotten och funktionärerna

Mikael Nousiainen redogjorde för webbarbetsgruppens del för läget beträffande egenanropstjänsten, webbsidorna och medlemssidorna. Egenanropstjänsten har ofta fungerat dåligt pga. omfattande spampost. Arbetsgruppen föreslår att webbsidorna och egenanropstjänsten överförs till Hetzners hostingtjänst och att utvecklandet av medlemssidorna fortsätter enligt tidigare planer i AWS-molntjänsten. Beslutades i enlighet med framställningen.

Beslutades i enlighet med bestämmelsearbetsgruppens famställan om deltagarna i NRAU:s och IARU:s möten.

Noterades beredskapsutskottets rapport om reservkommunikationsnätet.

Marknadsföringsteamet har tillsammans med grafiker Niina Silvasti berett nya grafiska anvisningar för förbundet. Styrelsen anförde sina synpunkter för det fortsatta arbetet.

Beslutades i enlighet med Ungdomsteamets framställan om reseplanen och -budgeten för deltagande i lägret Nordics On the Air, som anordnas under påsken i Norge. Förbundet ersätter resekostnaderna. Delgarna står själva för deltagaravgiften (20 euro).

Arto Heinonen OH3NVK utsågs till ny funktionär för traditionsradio.

Vili Peippo berättade om projektet Zero Falls Alliance, som arbetar för större säkerhet vid mast- och antennarbeten.

Behörighetsexaminator

I enlighet med Behörihetsexaminationkårens förslag utsågs Petteri Yrjälä OH1KFL till behörighetsexaminator (Salo med omgivning).

Övriga ärenden

Diskuterades aktuella frågor gällande RA-tidningen. Tryckeriet har utarbetat två förslag till pärmbild av vilket det ena förslaget godkändes. Undersöks möjligheten att ta i bruk en ny sidstorlek och färgsidor.

Diskuterades förslaget att utge en bok med Tomi Helpiös OH2ID artiklar. Offerter inbegärs från tryckerier.

Önskemål har inkommit om att SRAL skulle fungera som samarbetspartner i IARU field day 2020. Ytterligare information inbegärs.

Inbjudan har inkommit till OH5AG:s sommarläger. Jari Kekki och Vili Peippo deltar från styrelsens sida.

Beslutades ta i bruk elektronisk underteckning av dokument.


Styrelsemöte 3/2020

Finlands Radioamatörförbunds styrelsemöte hölls måndag 16.3.2020 som e-postmöte. Deltagare: ordförande Tuomas Tauriala OH3ERV, vice ordförande Vili Peippo OH5GE och medlemmarna Mauno Hirvonen OH7UE, Tiina Kela OH8BBO, Mikael Nousiainen OH3BHX, Jan Jylhä OH1NDA och Jari Kekki OH2EXE.

De inledande formaliteterna gicks igenom.

Ekonomifrågor

Beslutades att för räkenskapsåret 2019 använda 3200 € ur projektfonden. Orsaken är de oförutsedda kostnaderna pga. myndigheternas krav på en datasäkerhetsskanning av AR-X-examenssystemet och korrigeringen av de noterade datasäkerhetsproblemen.

Förbundets bokslut för räkenskapsåret 2019

Förbundets bokslut för räkenskapsåret 2019 godkändes.

Förbundets verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2019

Förbundets verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2019 godkändes.


Styrelsemöte 4/2020

Förbundets styrelse sammankom 17.3.2020. Mötet hölls som distansmöte. Deltagare var ordförande Tuomas Tauriala OH3ERV, vice ordförande Vili Peippo OH5GE och medlemmarna Jan Jylhä OH1NDA, Jari Kekki OH2EXE,  och Tiina Kela OH8BBO. Mikael Nousiainen OH3BHX deltog i en del av mötet.

Ordförande gav en översikt över det ekonomiska läget.

Integreringen av faktureraöverföringen från medlemsregistret till ekonomiförvaltningen är klar. Medlemsfakturorna sänds till medlemmarna per post.

Radioamatööri 04/2020 utges inte pga. förbundets ekonomiska läge.

Medlemsärenden

Godkändes 6 nya medlemmar, noterades 4 silent key och 6 som avstått medlemskapet. Noterades att antalet medlemmar är 3486 på sammanträdesdagen.

Rapporter

Mikael Nousiainen berättade att egetanropstjänsten överförs till Hetzner. Efter det överförs förbundets webbsidor till samma tjänsteleverantör.

Coronavirusläget och förändringar i förbundets verksamhet pga. ibruktagandet av beredskapslagen

Fattades beslut om följande åtgärder:

Kansliets öppethållning och tjänster

 • Kansliet är tills vidare stängt för besök
 • Kansliets tjänster är tillgängliga per telefon eller e-post under kansliets öppettider
 • Styrelsen och utskotten använder inte kansliet utom i undantagsfall och även då efter förhandsgodkännande av ordförande (eller vikarie).

Anordnande av behörighetsexamina för radioamatör

 • Anordnandet av examina avbryts för tiden 17.3-13.4.

Förbundets vårdagar och vårmöte

 • Förbundets vårdagar och vårmöte 18.4.2020 har inhiberats och flyttas till en senare tidpunkt.

Revision av förbundets bokslut och verksamhetsberättelse

 • Granskningen av förbundets verksamhet har skett enligt tidtabellen. Revisorn har hämtat materialet från bokföringsbyrån. Revisorns och verksamhetsgranskarens berättelser samt bokslutet och verksamhetsberättelsen publiceras på förbundets webbplats så snart de erhållits från bokföringsbyrån.

Förmansuppgifter och åtgärder vid sjukdomsfall

 • I normala fall fungerar styrelsens ordförande som förman för personalen
 • Om styrelsens ordförande pga. sjukdom eller annan orsak har förhinder vikarieras hen av vice ordförande
 • Om båda har förhinder pga. sjukdom eller annan orsak vikarieras de av Jan Jylhä.

Övriga evenemang

Nordics On The Air har inhiberats. Ungdomsteamet har lyckats annullera resebiljetterna utan kostnader.

OT-kaffebjudningen måste flyttas till en senare tidpunkt.

Lägerskolan i samband med sommarlägret anordnas inte i år eftersom inkvarteringsmöjligheterna är knappa.

Hedersbetygelser på vårmötet

Styrelsen har mottagit framställningarna och behandlingen av dem skjuts fram till nästa möte.

Övriga ärenden

Diskuterades förslaget att på förbundets webbplats starta en DX-tävlingskalender och en encyklopedi i stil med wikiham. Förslagen hänskjuts till webbteamet.

Beslutades beställa planeringen av Radioamatööri-tidningens layout i enlighet med offerten.

Tuomas Tauriala och Vili Peippo färdigställer förbundets grafiska rekommendationer i samarbete med grafikern.

Noterades Timo Kiiskis läsarpost.

Noterades Alf Pousars förslag om anordnande av en medlemsenkät.

Behandlades Laaksojen radioamatöörit ry:s ansökan om understöd. Beslutades att unerstöd inte beviljas.


Styrelsemöte 5/2020

Förbundets styrelse sammankom 20.4.2020. Mötet hölls som distansmöte. Deltagare: ordförande Tuomas Tauriala OH3ERV, vice ordförande Vili Peippo OH5GE och medlemmarna Mauno Hirvonen OH7UE, Tiina Kela OH8BBO, Mikael Nousiainen OH3BHX, Jan Jylhä OH1NDA och Jari Kekki OH2EXE. Från kansliets sida deltog Ronja Iso-Heiko.

Efter de inledande formaliteterna gav ordförande en översikt över förbundets ekonomiska läge. Noterades att faktureringen av medlemsavgifterna för år 2020 skedde senare än ifjol. Det ekonomiska läget är ändå normalt.

Medlemsärenden

Godkändes 12 nya medlemmar, noterades 4 silent key och 30 som avstått medlemskapet. Godkändes 6 OT-ansökningar. Två medlemmar uteslöts pga. obetalda medlemsavgifter. Noterades att antalet medlemmar är 3456 på sammanträdesdagen.

Rapporter

Noterades att Bestämmelseutskottet 6.4.2020 har gett SRAL:s utlåtande  till Transport- och kommunikationsverket angående EEC:s rekommendations- och beslutsförslag (TRAFICOM/97500/03.00.05.00/2020).

Noterades SRAL100-utskottets framställningar. Beslutades om anskaffning av SRAL100-muggar i enlighet med framställan. Utskottets framställan gällande anordnandet av SRAL100-jubileumsårets sommarläger återsändes till utskottet.

Noterades att ARRL Card Checker John OH5NZ avslutar uppdraget 21.3.2021.

Mikael Nouisiainen rapporterade från Webbutskottet. Alla hostingtjänsterna har överförts till Hetzner.

Coronavirusläget och de förändringar ibruktagandet av beredskapslagen medför i förbundets verksamhet

Lägesrapporten och informationen till medlemmarna från 12.4 gicks igenom.

Traficom har meddelat förbundet att uppehållet i examineringen fortsätter så länge statsrådets begränsningsåtgärder är i kraft. För tillfället gäller att begränsningarna pågår till 13.5.2020.

SRAL:s sommarläger 2020 inställs. Beslutet har fattats i samråd med arrangörerna.

Beslutades flytta behandlingen av vårmötesärendena till höstmötet. Förbundets jurist har konsulterats i ärendet.

SRAL:s bokslut, verksamhetsberättelse, och revisonsberättelserna publiceras på förbundets webbplats så snart de erhållits.

Förbundets kansli hålls stängt till slutet av maj.

Evenemang

Noterades att Kouvolaklubbens sommarläger 13-14.6 har inställts.

Noterades att Ham Radio Friedrichshafen har inställts.

OH*STAYHOME-aktiviteten och anropssignalerna diskuterades. Ansvarig för projektet är Martti OH2BH. Hittills har över 21000 kontakter hållits. Aktiviteten pågår till början av juli.

Beslutades att styrelsens frågetimme i maj hålls 2.5 kl. 14.00 (80 m)/14.30 (DMR).

OH6AD har anhållit om rätt att anordna ett höstläger i Hankasalmi 11-13.9.2020, vilket skulle ersätta de inhiberade sommardagarna. Arrangörsrättigheterna beviljades med beaktande av eventuella begränsningar pga. coronaläget.

Hedersbetygelser på vårmötet

Beslutades flytta utdelningen av hedersbetygelser till höstmötet.

Uppföljning av ärenden från år 2019

Diskuterades ärenden som tagits upp på styrelsens möten år 2019.

Diskuterades prissättningen av OH-awarden. Beslutades höja priset för vanliga pappersaward till 10 euro. Beslutades utreda prissättningen för övriga OH-award och fortsätta behandlingen på följande möte.

Övervägdes möjligheten att göra en medlemsförfrågan och bland annat få förslag till olika medlemsprodukter.

Diskuterades hurdana flaggor kommer att behövas under jubileumsåret. Beslutades skaffa flaggor i synnerhet för användning i möteslokalerna.

Diskuterades läget för höjande av hyran för förbundets bostadslägenhet. Inbegärs bokföringsbyråns rekommendation för hyresförhöjningens belopp.

Övriga ärenden

Diskuterades behovet av att uppdatera ändringarna i IARU R1 bandplanen på förbundets webbsidor. Vili Peippo utreder frågan.

Noterades att sista dagen är 30.4 för UKM:s bidragsutredning för år 2019.

Diskuterades ett initiativ till IARU att organisationen skulle uppmana amatörerna att använda LotW och ClubLog OQRS. Jan Jylhä och Marko Wirtanen bereder initiativtexten.


Styrelsemöte 6/2020

Förbundets styrelse sammankom 26.5.2020. Mötet hölls som distansmöte. Deltagare: ordförande Tuomas Tauriala OH3ERV, vice ordförande Vili Peippo OH5GE och medlemmarna Mikael Nousiainen OH3BHX, Jan Jylhä OH1NDA och Jari Kekki OH2EXE. Från kansliets sida deltog Ronja Iso-Heiko.

Efter de inledande formaliteterna gav ordförande en översikt över förbundets ekonomiska läge. Noterades att medlemsavgiften till IARU och räkningen för ombrytningen av historikboken betalats.

Påminnelseräkningarna för obetalda medlemsavgifter sänds ut i början av juni. För närvarande är 357 avgifter obetalda.

Medlemsärenden

Godkändes 13 nya medlemmar, noterades 4 silent key och 1 som avstått medlemskapet. Godkändes 1 OT-ansökan. Noterades att antalet medlemmar är 3464 på sammanträdesdagen.

Rapporter

Beslutades att Marko Wirtanen OH8WM fortsätter i den av Kommunikationsministeriet tillsatta nationella WRC-23-arbetsgruppen.

Noterades att Tomi Liukkonen OH3FSR avstår från uppgiften som ledare för handikapputskottet från början av år 2021.

Jan Jylhä rapporterade om aktuella frågor inom Svenska utskottet. Från och med detta år kan klubbenkäten också fyllas i på svenska. Översättningen gjordes av Maria Kaunismaa OH0FM. Svenska utskottet framställer att utskottet kompletteras med Maria Kaunismaa eftersom översättningsarbetet kommer att öka betydligt när förbundets nya utbildningsmaterial är klart. Beslutades i enlighet med framställan.

Mikael Nousiainen redogjorde för läget beträffande webbsajten. Arbetet med medlemssidorna har gått framåt och sidorna kommer att fungera med hjälp av e-postadressen.

Coronavirusläget och de förändringar ibruktagandet av beredskapslagen medför i förbundets verksamhet

Tidpunkten för återupptagandet av behörighetsexaminering är inte ännu klar. Förbundets kansli öppnas från början av juni.

Evenemang

Diskuterades det aktuella läget för OH*STAYHOME-aktiviteten.

I juni hålls styrelsens frågetimme lördag 6.6 kl. 14 (80 m)/14.30 (DMR).

Diskuterades praktiska åtgärder gällande förbundets höstläger.

Uppföljning av ärenden från år 2019

Hyran för den av förbundet ägda hyresbostaden har granskats i samråd med bokföringsbyrån. Hyresförhöjningen sker enligt indexet i hyresavtalet.

Diskuterades prissättningen för och förnyandet av OH-awarden. Ärendet framskrider i samarbete med awardmanagern.

Ärenden rörande SRAL 100-jubileumsåret

Godkändes SRAL 100-utskottets framställan om användningen av specialanrop.

Godkändes SRAL 100-utskottets framställan om regler för jubileumsawardet.

Beslutades att medlemsklubbarna kan ansöka om rätt att anordna SRAL100-årsjubileumslägret. Ansökningstiden pågår till 15.10.

Övriga ärenden

Klubbenkäten har förnyats och sänts till medlemsklubbarna.

Den nya ombrytningsmallen för RA-tidningen diskuterades.

Diskuterades olika sätt för insamling av medlemmarnas kontaktuppgifter. Alla medlemmar har inte meddelat sin e-postadress och/eller mobiltelefonnummer till medlemsregistret eller så är uppgifterna föråldrade. Förbundets medlemssidor kommer att nås med hjälp av e-postadressen. Telefonnummer och/eller e-postadress kommer även att behövas för kommande elektroniska val.

Touko Salo OH6MO har föreslagit att styrelsen utreder hur många av de medlemmar, som gett tillstånd att publicera sina uppgifter i OH-katalogen, bara gett tillståndet för pappersversionen. Om så är fallet borde man överväga att upphöra med den elektroniska OH-katalogen. Konstaterades att så gott som alla gett tillstånd för såväl pappers- som den elektroniska OH-katalogen och att flertalet medlemmar anser att den elektroniska OH-katalogen utgör en viktig service. Frågan leder i detta skede inte till vidare åtgärder. Noterades även att envar medlem kan välja att hens uppgifter publiceras endast i pappersversionen, endast i nätversionen eller i båda.

SAC-prisresan måste inhiberas pga. coronaepidemin. Utreds om det i stället går att få ett resepresentkort som kan ges till pristagaren.

Vid styrelsemöte 5/2020 diskuterades ett initiativ till IARU om rekommendation till ökad användning av LotW och OQRS för verifiering av kontakter. Det har emellertid framgått att IARU Administrative Council i september 2018 godkänt en resolution som innebär ett främjande av elektroniska kvitteringssystem (Resolution 18-1). Det är därför inte orsak att göra en ny framställan i ärendet.

Diskuterades repeaterfrågor.