SRAL-möten 2019

SRAL:s styrelsemöten och vår-/höstmöte 2019

 

Styrelsemöte 1/2019
Förbundets styrelse sammankom på förbundets byrå i Lassas, Helsingfors 17.1.2019. Närvarande var ordförande Tuomas Tauriala, OH3ERV och följande medlemmar: Mauno Hirvonen OH7UE, Pekka Länsman OH2NCS, Vili Peippo OH5GE, Jari Kekki OH2EXE, Jan Jylhä OH1NDA och Tiina Kela OH8BBO. Från kansliets sida deltog Ronja Iso-Heiko.
Utnämnande av vice ordförande och arbetsutskott
Efter de inledande formaliteterna valdes Vili Peippo enhälligt till vice ordförande för år 2019. Till arbetsutskottet utnämndes Tuomas Tauriala, Vili Peippo och Pekka Länsman.
Frågetimmar
Överenskoms att frågetimmarna hålls den första lördagen i månaden kl. 14.00 åtminstone till juni 2019. Följande frågetimmar hålls 2.2, 2.3, 4.5 och 1.6. I april anordnas frågetimmen under Vårdagarna 13.4. I januari anordnas ingen frågetimme. Frågetimmen hålls på HF och i FinDMR-nätet.
Ekonomiärenden
Beslutades använda 3000 euro ur ungdomsverksamhetsfonden år 2019.
Beslutades att i fråga om ersättning av rese- och utläggskostnader tillämpas statens resereglemente. Ordförande godkänner reseräkningarna och orförandens räkningar godkänns av vice ordförande.
Godkändes Radi Hami rf:s anhållan om verksamhetsbidrag för förbundets höstdagar 2018.
Utnämnande av förbundets funktionärer och utskott för år 2019
Utnämndes QSL-kretsmanager, övriga funktionärer och utskott.
Diskuterades frågor i anslutning till utskottens verksamhet. Beslutades be utskotten inlämna uppdaterade uppgiftsbeskrivningar.
Utnämnande av behörighetsexaminatorer
Behörighetsexaminatorerna för perioden 1.2.2019-31.1.2020 utnämndes i enlighet med behörighetsnämndens framställan.
Medlemsärenden
Godkändes 8 nya medlemmar, noterades 4 silent key, 2 OT-ansökningar och 14 som avstått medlemskapet.
Konstaterades att de som inte under år 2018 betalat medlemsavgiften har utträtt ur förbundet.
Noterades att antalet medlemmar är 3515 på sammanträdesdagen.
Förbundets stadgeenliga vårmöte samt vårdagarna
Beslutades att förbundets vårmöte hålls i samband med vårdagarna i Hotell Sokos Rikala, Salo, 13.4.2019 kl. 16.00 Även styrelsens frågetimme hålls under vårdagarna 13.4.2019 kl. 12.00.
Fastslogs att sista tidpunkten för inlämnande av medlemsmotioner är 13.2.2019 kl. 16.00 och för avgivande av möteskallelse publiceringsdagen 6.3.2019 för RA-tidningen 2/19.
Förslag till utmärkelser bör inlämnas till styrelsen senast 8.3.2019.
Rapporter
Noterades Ungdomsteamets rapport om radioevenemanget för ungdomar i Mustila från OH5Z:s station 6-9.12.2018.
Godkändes Bestämmelsearbetsgruppens förslag till utlåtande till Transport- och kommunikationsverket angående förändringar i Radioamatörbestämmelse 6K/2018 M.
Diskuterades läget för auditeringen av AR-X-systemet.
Beslutades söka om förbundets medlemskap i Transport- och kommunikationsverkets EMC-utskott. Jari Kekki OH2EXE utsågs till förbundets representant i utskottet.
Tiina Kela rapporterade om läget för webbsideprojektet.
Aktiviteter
Merja Koivaara OH1EG gavs fullmakt att handha arrangemangen för lägerskolan år 2019.
Beslutades beställa elektronikbyggserier för ungdomsbruk enligt tidigare beställningar.
En mastsäkerhetskurs anordnas för förbundets medlemmar. Görs en förfrågan till Artjärvi kommunikationstekniska förening om genomförande av kursen.
Beslutades anordna en kaffesits för OT-amatörer i juni 2019.
Den internationella amatörradiodagen äger rum 18.4.2019. diskuterades programidéer. Klubbarna uppmuntras att anordna evenemang.
Kati Harjula OH2FKX befullmäktigades att ansöka för ungdomsteamets räkning anhålla om rätt att delta i YOTA 2019-lägret i Bulgarien 11-17.8.2019.
Övriga ärenden
Noterades att kostnaderna för tillverkande av OH-awarden inte motsvarar priset för dem. Beslutades att prissättningen granskas att awarden konkurrensutsätts.


Styrelsemöte 2/2019
Förbundets styrelse sammankom på förbundets byrå i Helsingfors tisdag 12.2.2019.
Närvarande var ordförande Tuomas Tauriala, OH3ERV och vice ordförande Vili Peippo, OH5GE samt följande medlemmar: Jan Jylhä OH1NDA, Jari Kekki OH2EXE, Tiina Kela OH8BBO och Pekka Länsman OH2NCS. Från kansliets sida deltog Ronja Iso-Heiko.
Efter de inledande formaliteterna gav ordförande Tuomas Tauriala en översikt över förbundets ekonomiska läge.
Förbundets funtionärer och utskott

 • Korrigerades benämningen marknadsöringsteamet i enlighet med teamets förslag
 • Tomi Liukkonen, OH3FSR, utnämndes till ordförande för handikapputskottet
 • Benämningen EMC-instruktör ändrades till EMC-koordinator

Medlemsärenden

 • Godkändes 7 nya medlemmar, noterades 4 silent key och 14 som avstått medlemskapet. Noterades att antalet medlemmar är 3504 på sammanträdesdagen.
 • Godkändes Suomen Satelliittiharrastajat ry:s anhållan att bli samfundsmedlem i förbundet.

Förbundets stadgeenliga vårmöte och vårdagarna

 • Salon Radiokerho har inlämnat ett skriftligt avtal om arrangemang av vårdagarna. Avtalet undertecknades från förbundets sida.
 • Godkändes Salon Radiokerho ry:s ansökan om projektunderstöd.

Rapporter

 • Läget för AR-X-systemets auditering diskuterades
 • Noterades rapporterna från Bestämmelsearbetsgruppen/EMC-kontaktpersonen
  • SESKO SK CISPR-radiostörningskommitténs möte 18.1.2019.
  • IARU Region 1 EMC Noise Floor Measurement-arbetsgruppens webbmöte 7.2.2019.
 • Jan Jylhä rapporterade om Svenska utskottets arbete med att översätta Liikennevihko (Trafikhäftet) och förbundets webbsidor. Diskuterades även att översätta sidorna till engelska.
 • Jan Jylhä rapporterade från utbildningsutskottets arbete med förberedande arbeten med Moodle-plattformen.

Aktiviteter

 • Diskuterades anordnande av Öppet hus-dag på förbundets byrå senare under våren och att förbundet deltar i ungas hobbymässa i Vanda 14.4.2019.
 • Godkändes framställan om anordnande av Lägerskola 2019 i Petäys.

Övriga ärenden

 • Befullmäktigades SRAL:s deltagare i IARU Region 1-mötet i Wien i april: Markku Toijala, OH2BQZ (HF), Jussi Liukkonen, OH5LK (V/U/SHF) och Marko Wirtanen, OH8WM (EMC).
 • Ansvariga övervakare för SRAL:s stationsanrop utnämndes. Diskuterades de praktiska arrangemangen för användningen av anropen. Beslutades att rätten att använda rörliga anrop förutsätter en skriftlig anhållan till förbundet på förhand.
 • Diskuterades tidtabellen för nedmonteringen av repeatersajten i Lappo.
 • Konstaterades att det enligt sakkunnigbedömning inte är möjligt att låta bygga en handikappramp i förbundets lokal pga. trånga utrymmen.
 • Beslutades hedra Arvo Kallastes, ES1CW, minne med en adress.
 • Förbundets nya logo godkändes för officiell användning.

Styrelsemöte 3/2019
Finlands Radioamatörförbunds styrelsemöte hölls 12.3.2019 på förbundets byrå i Helsingfors. På plats var ordförande Tuomas Tauriala OH3ERV och medlemmarna Mauno Hirvonen OH7UE, Jan Jylhä OH1NDA, Jari Kekki OH2EXE och Pekka Länsman OH2NCS. Från kansliets sida deltog Ronja Iso-Heiko.
Efter de inledande formaliteterna diskuterades ekonomifrågor.
Verksamhetsberättelsen
Verksamhetsberättelsen för år 2018 gicks igenom och godkändes.
Utskotten
Godkändes Marknadsföringsteamets framställan om att teamet kompletteras med Otava Tuomi OH3OT.
SRAL har godkänts som medlem i Traficoms EMC-samarbetsutskott.
Medlemsärenden
Godkändes 6 nya medlemmar, noterades 5 silent key och 9 som avstått medlemskapet. Godkändes 2 OT-ansökningar om reducerad avgift. Noterades att antalet medlemmar är 3496 på sammanträdesdagen.
Förbundets stadgeenliga vårmöte
Konstaterades att inom utsatt tid har ett medlemsinitiativ inkommit. Initiativet stöds av 16 medlemmar.
Rapporter
Noterades Marknadsföringsteamets rapport från sitt möte och samarbetsmötet mellan SRAL/SDXL/SRHS. Marknadsföringsteamet meddelar att ett samarbete om information om evenemang inleds mellan SRAL/SDXL/SRHS.
Aktiviteter
Jari Kekki deltar i Kouvolan radiokerhos, OH5AG, sommarläger 15-16.6.
Godkändes budgeten för NOTA-lägret 19-22.4.2019.
Framställningar om hedersbetygelser på vårmötet
Behandlades de inkomna framställningarna.
Övriga ärenden
Diskuterades en överföring av förbundets repeatertjänst automatic.sral.fi till en ny webbtjänstleverantörs system.
Diskuterades olika alternativ till medlemsprodukter.
Godkändes anskaffningen av representationsklädsel för Ungdomsteamet.


Styrelsemöte 4/2019
Finlands Radioamatörförbunds styrelsemöte hölls 14.4.2019 som e-postmöte. Deltagare: ordförande Tuomas Tauriala OH3ERV, vice ordförande Vili Peippo OH5GE, och medlemmarna Mauno Hirvonen OH7UE, Jan Jylhä OH1NDA, Jari Kekki OH2EXE, Tiina Kela OH8BBO och Pekka Länsman OH2NCS. Från kansliets sida deltog Ronja Iso-Heiko.
Förbundets bokslut för perioden 2018 godkändes.


Styrelsemöte 5/2019
Finlands Radioamatörförbunds styrelsemöte hölls 12.4.2019 i Salon Radiokerho ry:s, OH1AD, klubbutrymme i Muurla. På plats var ordförande Tuomas Tauriala OH3ERV, vice ordförande Vili Peippo OH5GE, och medlemmarna Mauno Hirvonen OH7UE, Jan Jylhä OH1NDA, Jari Kekki OH2EXE, Tiina Kela OH8BBO och Pekka Länsman OH2NCS. Från kansliets sida deltog Ronja Iso-Heiko.
Efter de inledande formaliteterna gav ordförande Tuomas Tauriala en översikt över förbundets ekonomiska läge. Godkändes ungdomsteamets anhållan om ersättning för reparation av ett tält på DYM-aktiviteten samt Salon Radiokerho ry:s, OH1AD, projektanhållan för NOTA-lägret.
Godkändes 12 nya medlemmar, noterades 5 silent key och 5 som avstått medlemskapet. Noterades att antalet medlemmar är 3498 på sammanträdesdagen.
Rapporter
Noterades bestämmelsearbetsgruppens rapport från den världsomfattande radiofrekvenskonferensens (WRC-2019) nationella förberedande arbetsgrupps möte 14.3.2019 vid Kommunikationsministeriet samt från den världsomfattande radiofrekvenskonferensens (WRC-2019) nationella tekniska förberedande arbetsgrupps möte 8.4.2019 vid Transport- och kommunikationsverket.
Tiina Kela rapporterade om överförigen av egetanropsystemet till en ny serviceleverantör.
Aktiviteter
Diskuterades kommande aktiviteter. Mastkursen hålls 25.5.2019. Lägerskolan hålls i samband med sommarlägret. En OT-kaffesits anordnas första veckan i juni. Beslutades att öppet hus hålls på byrån under hösten.
Övriga ärenden
Grundades en arbetsgrupp för SRAL:s strategi 2020-2025. Som ordförande fungerar Vili Peippo, som sekreterare Jan Jylhä och som en av medlemmarna Tuomas Tauriala. Beslutades söka flera medlemmar till arbetsgruppen.
Beslutades anskaffa en kortbetalningsterminal i enlighet med Marknadsföringsutskottets framställan.
Beslutades att förbundet kommer att förutsätta att de som framgent håller presentationer på förbundets tillställningar ger sitt medgivande till att materialet får publiceras.
Beslutades att en ny flagga anskaffas till förbundet för användning i mötessalar.
Ordföranden informerade om läget gällande klandertalan.
Godkändes styrelsen svar på ett medlemsinitiativ.


Vårmöte 13.4.2019
Finlands Radioamatörförbunds stadgeenliga vårmöte hölls lördag 13.4.2019 i Salo. Närvarande var 79 personmedlemmar och 5 medlemsklubbar genom fullmakter. Till mötesordförande valdes Veli-Pekka Niiranen, OH7FQH.
Mötet godkände förbundets verksamhetsberättelse för år 2018 med en korrigering i punkten “Silent Keys” och ett tillägg till punkten “Övrig informationsverksamhet”. Därtill godkändes förbundets bokslut för verksamhetsåret 2018 och de redovisningsskyldiga beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
Förbundets styrelseordförande Tuomas Tauriala, OH3ERV, presenterade styrelsens meddelande om läget angående den klandertalan Heikki Tamminen, OH3JF, år 2017 väckte mot förbundet.
Behandlades motionen “Motion till SRAL:s allmänna möte 13.4.2019” som undertecknats av 16 medlemmar. Ingen presenterade motionen. Motionen lästes upp av mötets ordförande. Förbundets styrelseordförande Tuomas Tauriala presenterade styrelsens svar på motionen. Styrelsen framställde i sitt svar att motionen skulle förkastas. Styrelsens framställan godkändes enhälligt.
Hedersbetygelser och utmärkelser på vårmötet

 • Vårmötet kallade Raimo Lehto, OH2BCI, till hedersmedlem
 • Förbundets förtjänsttecken i silver beviljades Annika Salmenlinna, OH2HSJ
 • Lindells pris beviljades Rami Vainio, OH2LIY
 • Arvo Laros pris beviljades Andreas Forsberg, OH6FA
 • Koponens pris beviljades Markkju Koivistoinen, OH5LC
 • Årets telegrafist-priset beviljades Panu Vallius, OH7CW
 • Årets elementärklassare-priset beviljades Otava Tuomi, OH3OT, och Mikael Erkkilä, OH3UAF
 • Hedersomnämnande för traditionsradioverksamhet beviljades Jaakko Tuominen, OH1TX

Styrelsemöte 6/2019
Finlands Radioamatörförbunds styrelsemöte hölls tisdag 14.5.2019 på förbundets byrå i Helsingfors. På plats var ordförande Tuomas Tauriala OH3ERV, vice ordförande Vili Peippo OH5GE, och medlemmarna Mauno Hirvonen OH7UE, Jan Jylhä OH1NDA, Jari Kekki OH2EXE, Tiina Kela OH8BBO och Pekka Länsman OH2NCS. Från kansliets sida deltog Ronja Iso-Heiko.
Ekonomiärenden
Efter de inledande formaliteterna gav ordförande Tuomas Tauriala en översikt över förbundets ekonomiska läge.
Godkändes ungdomsteamets anhållan om ersättning för kostnaderna för arrangerandet av NOTA-lägret.
Medlemsärenden
Godkändes 8 nya medlemmar, noterades 6 silent key och 1 som avstått medlemskapet. Noterades att antalet medlemmar är 3499 på sammanträdesdagen.
Godkändes Hailuoto kommun, OG8L, som samfundsmedlem.
Rapporter
Ordföranden återgav behörighetsexaminatorsnämndens rapport och bestämmelsearbetsgruppens rapport.
Tiina Kela rapporterade från webbarbetsgruppen: egetanropsservicen har överförts till en ny serverplattform och de nya medlemssidorna är under arbete.
Diskuterades möjliga medlemmar i SRAL:s strategiarbetsgrupp.
Aktiviteter
Diskuterades de praktiska arrangemangen för OT-kaffesitsen som hålls 5.6.2019.
Diskuterades mastsäkerhetskursen som anordnas 25.5 i Viestikallio och om marknadsföringen av kursen.
Ungdomsverksamhet
Godkändes ungdomsteamets framställan om deltagare i YOTA 2019-evenemanget.
Övriga ärenden
Ordföranden informerade om läget gällande den klandertalan som väckts av Heikki Tamminen OH3JF.
Diskuterades uppgörande av en likabehandlingsplan.
Beslutades beställa en vårstädning i kansliet innefattande fönstertvätt. Beslutades även beställa it-säkra avfallskärl till kansliet och begärs offert på förnyande av belysningen.
Beslutades att Tampereen Radioamatöörit ry. i fortsättningen handhar QSL-manageruppgiften för OH3-distriktet. Tuomas Tauriala deltog inte i beslutsfattandet.
Diskuterades anskaffande av en försäkring för frivilligarbete vid klubbarna.


Styrelsemöte 7/2019
Finlands Radioamatörförbunds styrelsemöte hölls 13.7.2019 på sommarlägret i Petäys Resort. På plats var ordförande Tuomas Tauriala OH3ERV, vice ordförande Vili Peippo OH5GE, och medlemmarna Mauno Hirvonen OH7UE, Jan Jylhä OH1NDA, Jari Kekki OH2EXE, Tiina Kela OH8BBO och Pekka Länsman OH2NCS. Från kansliets sida deltog Ronja Iso-Heiko.
Efter de inledande formaliteterna gav ordförande Tuomas Tauriala en översikt över förbundets ekonomiska läge. I juni var 280 medlemsavgifter obetalda. Situationen beträffande de obetalda avgifterna diskuterades.
Medlemsärenden
Godkändes 9 nya medlemmar, noterades 8 silent key och 5 som avstått medlemskapet. Noterades att antalet medlemmar är 3495 på sammanträdesdagen.
Utskotten och funktionärer
Beslutades tillsätta en strategiarbetsgrupp för att bereda en verksamhetsstrategi för förbundet för de närmaste åren. Till ordförande valdes Vili Peippo OH5GE och till sekreterare Jan Jylhä OH1NDA. Till medlemmar valdes Dimi Doukas OH2DD, Henni Hiirsalmi OH1ESI, Jukka Pappinen OH6MWQ, Annika Salmenlinna OH2HSJ, Tuomas Tauriala OH3ERV och Marko Wirtanen OH8WM.
Till SRAL 100 År-utskottet önskas flera medlemmar för att komma med goda idéer och delta i förverkligandet av programmet för jubileumsåret 2021. Förslag kan ges till styrelsen eller direkt till utskottets ordförande Merja Koivaara OH1EG.
Tuomas Tauriala rapporterade om aktuella ärenden inom Ungdomsteamet. Teamet arrangerar POLAR-lägret 11-13.10.2019 i Keuruu på Isohiekka lägercentrum. Ordförande Tuomas Tauriala deltar i lägret.
Noterades att Henni Hiirsalmi OH1ESI avsagt sig medlemskapet i Ungdomsteamet.
Tuomas Tauriala refererade Bestämmelsearbetsgruppens rapport. Traficoms äskande om kommentarer till agendan för WRC-23 har sänts till bestämmelseutskottet för uppgörande av utlåtande.
Tuomas Tauriala refererade rapporten från Historikarbetsgruppen. Skrivprocessen är nu slutförd och boken kan layoutas. Ritva Korjus inbegär offerter för tryckningen.
Jan Jylhä rapporterade från utbildningsutskottet.
Jari Kekki berättade om sitt besök på OH5AG:s sommarläger.
Aktiviteter
På kansliet hålls öppet hus torsdag 26.9 kl. 12.00-16.30.
För Höstdagarna 2019 söks fortsättningsvis en arrangör. Fritt formulerade ansökningar kan sändas till förbundets kansli.
Behörighetsexaminator
Juha Kajava OH1ND utsågs till examinator (Åbo-regionen).
Övriga ärenden
Beslutades i enlighet med Riihimäen Kolmosets OH3AD förslag bevilja klubbförtjänsttecken till Seppo Hallikainen OH3FQB.
Beslutades ge förbundets vimpel till Chelermonpol Muangamphun E21EIC som erkänsla för hans arbete beträffande det ömsesidiga amatörradioavtalet mellan Thailand och Finland. Martti Laine OH2BH överräcker vimpeln i Bangkok i augusti.
Diskuterades behovet att uppgöra processbeskrivningar för olika åtgärder, t.ex. behörightsexaminationsprocessen eller utgivande av hedersbetygelser. Kommittéerna uppmanas delta i arbetet gällande den egna verskamheten.
Det behövs flera läsare av radiobulletinerna på HF och i FinDMR-nätverket. Ärendet kungörs i bulletinerna, e-postlistorna, i sociala medier och på frågetimmarna. Därtill kontaktas klubbarna och potentiella läsare direkt.
Tiina Kela rapporterade om läget för den nya medlemsportalen. Grundinstallationen har gjorts och tilläggsdelen i WordPress testas. Avsikten är att portalen kan tas i bruk före höstdagarna.
Tiina Kela rapporterade också att sidor för Ungdomsteamet skapats på SRAL:s webbplats och att Kati Harjula OH2FKX fått rättigheter att sköta sidorna.
Ordföranden berättade om läget gällande klandertalan.


Styrelsemöte 8/2019
Finlands Radioamatörförbunds styrelsemöte hölls tisdag 29.8.2019 på förbundets byrå i Helsingfors. På plats var ordförande Tuomas Tauriala OH3ERV, vice ordförande Vili Peippo OH5GE, och medlemmarna Tiina Kela OH8BBO, Jan Jylhä OH1NDA, Jari Kekki OH2EXE,  och Pekka Länsman OH2NCS. Mauno Hirvonen OH7UE hade förhinder. Från kansliets sida deltog Ronja Iso-Heiko.
Efter de inledande formaliteterna gav ordförande Tuomas Tauriala en översikt över förbundets ekonomiska läge.
Diskuterades möjligheten att sända medlemsavgiftsräkningarna som e-fakturor. Utreds möjligheten att överföra fakturorna från förbundets Jalmari-medlemsregister direkt till Fennoa-ekonomihanteringsprogrammet. Kostnaderna för detta utreds också.
Beslutades ta en fortlöpande verksamhetsansvarsförsäkring för evenemangsarrangörer. Försäkringen gäller även vid lägerevenemang för unga.
Beslutades att SRAL sponsrar CQWW-award på samma sätt som tidigare år. Beslutet är i kraft tills vidare.
Diskuterades principerna för ersättning av resekostnader i synnerhet gällande arbetet i utskotten. Gicks igenom befogenheterna att godkänna fakturor och anskaffningar (ordförandena, styrelsen, organisationskoordinatorn) samt diskuterades handläggningstiden för fakturareklamationer.
Godkändes ungdomsteamets framställan om arrangemangen och budgeten för Polar-lägret.
Medlemsärenden
Godkändes 4 nya medlemmar, noterades 5 silent key och 5 som avstått medlemskapet. Noterades att antalet medlemmar är 3489 på sammanträdesdagen.
Utskotten och funktionärer
Ordförande Tuomas Tauriala presenterade bestämmelsearbetsgruppens rapporter: 1) SRAL:s utlåtanden till Traficom och Kommunikationsministeriet om ärenden vid WRC 19/23, 2) rapport om vårens intressebevakningsmöten till IARU R1:s president Don G3BJ.
Utsågs Marko Wirtanen OH8WM till SRAL:s representant i Finlands WRC19-delegation.
Utbildningsutskottets ordförande Jan Jylhä OH1NDA berättade om arbetet med det nya utbildningsmaterialet. Beslutades i enlighet med utskottets framställan söka bidrag för projektet. Sökande är SRAL men utbildningsutskottet sköter om de praktiska arrangemangen för sökande av understöd.
Tuomas Tauriala berättade om marknadsföringsutskottets frågor. SRAL/SDXL/SRHS-samarbetsmöte hålls 4.9.2019 i Suomen DX-liittos kansli. Förutom representanter utskottet deltar organisationskoordinator Ronja Iso-Hollo samt Jari Kekki som representant för styrelsen.
Diskuterades aktuella frågor för behörighetsexaminatorkåren.
Jan Jylhä rapporterade om sitt besök på Åland och mötet med Ålands Radioamatörer rf. OH0AA. Beslutades sända två representanter till klubbens 60-årsjubileum 30.11.2019. (Anmärkning: Enligt senare kommet meddelande hålls jubileet 16.11.2019.)
Aktiviteter
Diskuterades de praktiska arrangemangen kring Öppet hus-dagen på förbundets kansli 26.9.2019.
Två klubbar har sökt rätten att anordna höstdagarna 2019. Efter genomgången av ansökningarna beslutades bevilja Tampereen Radioamatöörit ry. OH3NE rätt att anordna höstmötet, som hålls 15-17.11.2019 i Ellivuori, Sastamala. Tuomas Tauriala jävade sig och avlägsnade sig från mötet för den tid ärendet behandlades.
Övriga ärenden
Noterades att verksamhetsplanen och budgeten bör vara klara före nästa möte. Åtgärder med andledning av detta diskuterades. Verksamhetsplaner för respektive verksamhetsområde har inbegärts av utskotten och funktionärerna. Uppgörandet av budgeten har påbörjats.
Diskuterades möjligheterna att cirkulera överflödiga möbler vid kansliet. Beslutades skänka en del för klubbverksamhet och en del för ätervinning. Vili Peippo tar hand om saken.
Beslutades ändra materialdagarna för RA-tidningen så att det blir ett gemensamt datum för allt material.
Beslutades fördela skrivturerna till Ordförandekolumen i Radioamatööri-tidningen. Varje styrelsemedlem skriver i tur och ordning om saker som är viktiga för dem.
Slogs fast dagarna för höstens frågetimmar. Frågetimmarna hålls första lördagen i månaden förutom i november då den hålls på höstmötet. Datumen är 7.9, 5.10, 16.11 och 7.12.
Gicks igenom läget för Heikki Tamminens OH3JF klandertalan mot förbundet. Vid förhandlingarna har nåtts samförstånd om ett förlikningsavtal, vilket Heikki Tamminen meddelat att han kan godkänna. Förbundets jurist har rekommenderat att avtalet godkänns. Förlikningsavtalet godkändes för förbundets del.
Scandinavian Activity Contest fyller 60 år detta år. Beslutades delta i anskaffningen av ett specialpris tillsammans med CCF och OHDX för att fira SAC:s jubileumsår.


Styrelsemöte 9/2019
Finlands Radioamatörförbunds styrelsemöte hölls 26.9.2019 på förbundets byrå i Helsingfors. På plats var ordförande Tuomas Tauriala OH3ERV, vice ordförande Vili Peippo OH5GE, och medlemmarna Mauno Hirvonen OH7UE, Tiina Kela OH8BBO, Jan Jylhä OH1NDA, Jari Kekki OH2EXE,  och Pekka Länsman OH2NCS. Från kansliets sida deltog Ronja Iso-Heiko.
Ekonomifrågor
Efter de inledande formaliteterna gav ordförande Tuomas Tauriala en översikt över förbundets ekonomiska läge. Diskuterades anpassningsåtgärder för förbundets ekonomi nästa år. I synnerhet förbundets postkostnader har stigit som följd av Postens prishöjningar och vi måste försöka minimera de här kostnaderna genom att minska mängden postutskick. Detta eftersträvas genom att bl.a. sända medlemsavgiftsfakturorna via förbundets elektroniska ekonomihanteringsprogram Fennoa. Detta gör det också möjligt för medlemmarna att få fakturan som elektronisk e-faktura. Därtill diskuterades att poströstningen skulle ersättas av ett elektroniskt röstningssystem. Grund för ändringen är förutom kostnaderna Postens långa behandlingstid, varför det är svårt att förverkliga poströstningen inom ramen för förbundets stadgar och valordningen.
Också andra sparåtgärder identifierades, bland annat minskande av antalet utgåvor av Radioamatööri-tidningen till åtta nummer per år, justering av hyran för den av förbundet ägda bostadsfastigheten, avstående från förbundets postbox och frankeringsapparat, uppsägande av medlemskapet i arbetsgivarorganisationen Palvelutyönantajien liitto, granskning av bankkostnaderna och andra smärre åtgärder.
Medlemsärenden
Godkändes 5 nya medlemmar, noterades 5 silent key och 7 som avstått medlemskapet. Noterades att antalet medlemmar är 3482 på sammanträdesdagen.
Utskotten och funktionärer
Tiina Kela rapporterade om läget beträffande medlemssidorna. Måndag 30.9.2019 hålls ett planeringsmöte med Mikael Nousiainen OH3BHX och Lasse Latva OH3HZB, som har lovat delta i arbetet. Arbetet med de svenskspråkiga sidorna har avancerat.
Marknadsföringsteamet höll 5.9 ett samarbetsmöte med representanter för Suomen DX-liitto (Finlands DX-förbund) och Suomen Radiohistoriallinen seura (Finlands Radiohistoriska förening) angående utveckling och fördjupande av samarbetet mellan föreningarna. Utbyte av artiklar främjas också framöver. På World Radio Day 13.2.2020 har organisationerna en gemensam radiopunkt i centralbiblioteket Ode i Helsingfors, där radiohobbyerna presenteras. En representant för SDXL håller ett föredrag på SRAL:s höstdagar.
Diskuterades läget för provfrågorna för behörighetsexamen. Noterades att Hannu Reiman utan tillstånd har publicerat frågorna på en privat e-postlista som är oberoende av förbundet. Tillsattes en arbetsgrupp med uppgift att gå igenom och förnya examensfrågorna. Arbetsgruppen leds av behörighetsexaminatorkårens ordförande.
Ari Lehto OH3HZ och Seppo Pekonen OH7Z utsågs till medlemmar i behörighetsexaminatorkåren.
Förbundets höstdagar och höstmöte
Diskuterades arrangemangen för Höstdagarna. Styrelsens frågetimme hålls på Höstdagarna 16.11.2019 kl. 12.00. Höstmötet hålls 16.11.2019 med start kl. 15.30.
Noterades att det inom utsatt tid inte anlänt medlemspropositioner.
Noterades att de av Heikki Tamminen OH3JF levererade framställningarna till höstmötet har mottagits inom den utsatta tiden. Framställningarna grundar sig på förlikningsavtalet. Styrelsens arbetsutskott sammanställer förslag till styrelsens genmälen till Tamminens framställningar.
Beslutades att höstmötesmaterialet görs tillgängligt elektroniskt via förbundets webbplats. Materialet levereras inte som pappersversion med Radioamatööri-tidningen. Med detta eftersträvas en minskning av de ökade postningskostnaderna. Medlemmarna har möjlighet att bekanta sig med materialet också i förbundets kansli och be att få materialet på papper från kansliet.
Styrelsens framställning om förbundets verksamhetsplan och budget för verksamhetsperioden 2020
Styrelsens förslag till förbundets verksamhetsplan och budget för verksamhetsperioden 2020 godkändes.
(Mauno Hirvonen avlägsnade sig medan verksamhetsplanen behandlades.)
Övriga ärenden
Ronja Iso-Heiko har förberett en ansökan om bidrag till Undervisnings- och kulturministeriet. Ansökan insänds till ministeriet i elektronisk form 2.10.2019.
Diskuterades möjligheten att publicera Timo Helpiös OH2ID förtjänstfulla artiklar i Radioamatööri-tidningen som en särskild samlingsvolym. Timo Helpiö har gett sitt tillstånd till utgåvan.
Kouvolan Radiokerho rf. OH5AG har har föreslagit att förbundet skulle skaffa specialanropet OH5KYMI för föreningens användning. Klubben har inte sänt en användningsplan för anropet. Jari Kekki kontaktar klubben och ber dem sända användningsplanen. Ärendet bordlades tills planen ankommit.
Reino Janhunen OH2HK har föreslagit för styrelsen att en adresstjänst skulle instiftas. Konstaterades att förbundet inte för närvarande har personella resurser för att sköta servicen effektivt. Styrelsen önskar under den kommande verksamhetsperioden koncentrera sig på att säkra de strategiskt centrala funktionerna och anpassa ekonomin.
Befullmäktigades Ronja Iso-Heiko att sluta avtal om städningstjänster med Tmi Siivouspalvelu Kari Toivonen.


Styrelsemöte 10/2019
Finlands Radioamatörförbunds styrelsemöte hölls 24.10.2019 på förbundets byrå i Helsingfors. På plats var ordförande Tuomas Tauriala OH3ERV, vice ordförande Vili Peippo OH5GE och medlemmarna Tiina Kela OH8BBO, Jan Jylhä OH1NDA, Jari Kekki OH2EXE, Pekka Länsman OH2NCS och Mauno Hirvonen OH7UE.
Efter de inledande formaliteterna gav ordförande Tuomas Tauriala en översikt över förbundets ekonomiska läge.
Medlemsärenden
Godkändes 2 nya medlemmar, noterades 2 silent key och 2 som avstått medlemskapet av vilka en är en klubb. Hacklab Jyväskylä ry:s ansökan om medlemskap godkändes. Päijät-Hämeen Viestikilta ry:s ansökan om medlemskap godkändes. Jari Kekki jävade sig för den tid ärendet behandlades. Noterades att antalet medlemmar är 3481 på sammanträdesdagen.
Utskotten och funktionärer
Diskuterades förnyande av examensfrågorna.
Diskuterades aktuella frågor inom SRAL:s ungdomsteam. Godkändes resekostnaderna för Nordic Youth Team Meet. Godkändes även anordnandet av OH2YOTA-veckoslutet och budgetförslaget. Mikael Erkkilä OH3UAF utsågs till medlem i ungdomsteamet.
Diskuterades de lediga posterna som digimode-instruktör och teknisk instruktör. Om saken informeras i bulletinerna och intresserade bedes ta kontakt.
Förbundets höstdagar och höstmöte
Godkändes styrelsens underrättelse till höstmötet angående förlikningsavtalet med Heikki Tamminen OH3JF.
Godkändes styrelsens genmälen till Heikki Tamminens OH3JF framställningar “Principerna för behandling av medlemsframställningar”, “Förverkligande av likabehandling inom Finlands Radioamatörförbund” och “Utvecklandet av behörighetsexamensystemet i framtiden”.
Övriga ärenden
OH5AG har anhållit om att få använda specialanropet OH5KYMI. Styrelsen behandlade användningsplanen för anropssignalen och godkände anhållan. Jussi Kekki OH5O fungerar som övervakare för anropet.
Thailands förvaltnings- och tillståndsmyndighet NBTC och radioamatörförbundet RAST har kallat representanter från 11 reciprocitetsländer till ett jubileumsseminarium, Thailand’s NBTC International Alliance of Volunteers 2019 Conference, som anordnas 16.11.2019 i Bangkok. Arrangören ansvarar för rese- och logikostnaderna. Förbundet utser två representanter till evenemanget.
Ålands Radioamatörer OH0AA: 60-årsfesten hålls 16.11.2019, dvs. samtidigt som höstmötet, vilket betyder att ingen styrelserepresentant kan skickas till evenemanget. SRAL kommer att sända lyckönskningar till klubben.


Styrelsemöte 11/2019
Finlands Radioamatörförbunds styrelsemöte hölls 15.11.2019 i Hotell Ellivuori i Sastamala. På plats var ordförande Tuomas Tauriala OH3ERV, vice ordförande Vili Peippo OH5GE och medlemmarna Tiina Kela OH8BBO, Jan Jylhä OH1NDA, Jari Kekki OH2EXE, Pekka Länsman OH2NCS och Mauno Hirvonen OH7UE (fr.o.m. punkt 5 på föredragningslistan) och från kansliets sida Ronja Iso-Heiko (fr.o.m. punkt 10 på föredragningslistan).
Efter de inledande formaliteterna gav ordförande Tuomas Tauriala en översikt över förbundets ekonomiska läge.
Medlemsärenden
Godkändes 3 nya medlemmar, noterades 3 silent key och 4 som avstått medlemskapet av vilka en är en klubb. Noterades att antalet medlemmar är 3477 på sammanträdesdagen.
Utskotten och funktionärer
Tiina Kela rapporterade för webbsideutskottet del att arbetet framskrider men ännu inte är klart.
Jan Jylhä berättade för Svenska utskottets del att de svenska webbsidorna är så gott som färdiga. En artikel om saken kommer i nästa nummer av RA-tidningen.
Ordföranden berättade för bestämmelsearbetsgruppens del att utlåtanden har sänts till Transport- och kommunikationsverket angående förslaget till ny radiofrekvensföreskrift 4Z/2020M och till Miljöministeriet angående förslag till lag om laddningsberedskap och laddningspunkter för eldrivna fordon.
Behörighetsexaminatorskåren framställer att Markus Kuukkanen OH6LSR utses till behörighetsexaminator i Jyväskylä. Styrelsen beslutade i enlighet med framställan.
Evenemang
Förbundets medlemmar har önskat att den traditionella glöggbjudningen skulle hållas på kvällstid. Glöggbjudningen anordnas i förbundets kansli torsdag 12.12 klockan 16-19.
Övriga ärenden
Offerter har inbegärts för tryckningen av Radioamatööri-tidningen. Utredningen fortsätter.
Förnyad anhållan har gjorts för julgubbens stationsanrop OF9X.


Styrelsemöte 12/2019
Finlands Radioamatörförbunds styrelsemöte hölls 12.12.2019 på förbundets byrå i Helsingfors. På plats var ordförande Tuomas Tauriala OH3ERV, vice ordförande Vili Peippo OH5GE och medlemmarna Tiina Kela OH8BBO, Jan Jylhä OH1NDA, Jari Kekki OH2EXE och Pekka Länsman OH2NCS. Organisationskoordinator Ronja Iso-Heiko deltog från kansliets sida.
Efter de inledande formaliteterna gav ordförande Tuomas Tauriala en översikt över förbundets ekonomiska läge.
På förslag av revisionsbyrån beslutades öppna ett nytt bankkonto för försäljningsfakturering.
Beställs konsulttjänster av Tietoverkko Oy för överföring av faktureringen av medlemsavgifter till Fennoa-ekonomihanteringssystemet.
Medlemsärenden
Godkändes 5 nya medlemmar, noterades 2 silent key och 2 som avstått medlemskapet. Noterades att antalet medlemmar är 3477 på sammanträdesdagen.
Utskotten och funktionärer
Tiina Kela berättade om webbutskottets arbete. Utvecklandet av medlemsportalen har framskridit. Tiina Kela befullmäktigades att för förbundets räkning öppna ett konto på Amazon Web Services, där medlemsportalen öppnas. Beslutades att publiceringen av källkoden är öppen.
Tuomas Tauriala redogjorde för SRAL 100 år-kommitténs rapport. Kommitténs medlemmar är Jan Jylhä, OH1NDA, Era Koivumäki, OH2CV, Annika Salmenlinna, OH2HSJ, Anita Ritmala, OH5FN, Lasse Latva, OH3HZB, Heikki Lempola, OH2BGX samt ordförande Merja Koivaara, OH1EG. Koivaara befullmäktigades att samarbeta med revisionsbyrån vid planeringen av ekonomin för jubileusmåret 2021 till den del det berör SRAL100-kommittén. Kommitténs förslag till verksamhetsplan för jybileumsåret godkändes.
SRAL:s strategiska mål 2020-2025
Jan Jylhä presenterade strategiarbetsgruppens dokument Finlands Radioamatörförbuund rf:s strategiska mål 2020-2025. Styrelsen gav sina synpunkter på dokumentet. Efter ändringarna sänds det på remiss till medlemsklubbarna, utskotten och medlemskåren.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media