SRAL:s strategiska mål 2020 – 2025

Antagen av förbundets höstmöte 14.11.2020

Finlands Radioamatörförbund rf:s strategiska mål 2020–2025

SRAL:s mission – varför finns förbundet till? 

Finlands Radioamatörförbund har till uppgift att främja och representera amatörradioverksamheten och radiohobbyn i Finland och internationellt.
 

 SRAL:s principer – styr förbundets verksamhet 

Finlands Radioamatörförbund iakttar i all sin verksamhet följande principer:
Likabehandling – i förbundets verksamhet iakttas principen om likabehandling
Respekt – inom förbundet verkar man för ömsesidig respekt
Ansvarstagande och tillförlitlighet – förbundet agerar ansvarsfullt.
Positiv attityd till utveckling – förbundet uppmuntrar medlemsklubbarna och medlemmarna att utveckla radiohobbyn inom alla delområden.
 

 SRAL:s vision – hur ser förbundet ut år 2025? 

Finlands Radioamatörförbund är en stark aktör både i hemlandet och internationellt och främjar utvecklingen av hobbyn inom nya områden. Förbundet representerar framgångsrikt det aktiva radioamatörsamfundet.
 

SRAL:s strategiska mål 2020–2025 

 • Förstärkande och utvidgande av amatörradioverksamheten

  • Effektivisering av informations- och marknadsföringsverksamheten – både i förhållande till radioamatörsamfundet och det övriga samhället

En så stor del som möjligt av potentiellt intresserade nås genom effektiv och intresseväckande marknadsföring. Beslutsfattare och allmänheten informeras om amatörradioverksamhetens betydelse.

  • Utveckling av utbildningsverksamheten och examenssystemet. Stöd till klubbarna vid anordnande av utbildning

Utbildningsmaterialet som förbereder för radioamatörexamen färdigställs. En effektiv och intresseväckande inlärningsmiljö skapas i samarbete med klubbarna. Stöd ges för introduktion av utbildarna i användningen av undervisningsmaterialet. Förverkligas möjligheten till självstudier med hjälp av nätkurser. Radioamatörexamina utvecklas så att de motsvarar rekommendationerna i CEPT-Harec. Utvecklingen av elektroniska examina främjas. Undersöks möjligheterna att ta i bruk en licensklass på introduktionsnivå.

  • Främjande av ungdomsverksamheten – unga radioamatörer lockar bäst med andra unga i hobbyn

Unga radioamatörer stöds och uppmuntras så att de smidigt inlemmas i verksamheten och är aktiva på banden. Ungdomsteamet tillsammans med marknadsföringsteamet gör hobbyn bekant bland unga. Genom läger och andra aktiviteter introduceras nya ungdomsmedlemmar i hobbyn.

  • Utveckling av medlemsservicen – varje radioamatör bör känna att det lönar sig att vara medlem i förbundet

De nuvarande tjänsterna, såsom medlemstidningen, medlemssidorna, produktförsäljningen och awards, samt nya serviceformer utvecklas. Förhandlas om medlemsförmåner med samarbetsparterna.

  • Stödjande av myndigheterna och frivilligorganisationerna då det gäller radiokommunikation

Förbundet deltar aktivt tillsammans med klubbarna i den frivilliga räddningstjänsten. Förbundet koordinerar byggandet och upprätthållandet av reservkommunikationssystem i kristider, och stöder på begäran myndigheterna med radiokommunikation vid undantagstillstånd.

 

 • Intressebevakning och internationellt samarbete

  • Verka för att säkerställa och utöka de frekvensområden som används av radioamatörerna med iakttagande av IARU:s strategiska mål. Säkra och främja förutsättningarna för amatörradioverksamheten.

Förbundet fungerar som sakkunnigorganisation och förhandlar med Kommunikationsministeriet och Transport- och kommunikationsverket Traficom i frågor som gäller amatörradioverksamhet. Förbundet deltar aktivt i IARU för att skydda de frekvenser som reserverats för radioamatörer samt för att främja förutsättningarna för amatörradioverksamheten över hela världen.

  • Förstärka den politiska och samhälliga informationsverksamheten

Förbundet verkar aktivt för att öka kännedomen hos politiska beslutsfattare och allmänheten om amatörradioverksamheten och dess betydelse.

 

 • Tryggande av den ekonomiska stabiliteten

Utvecklingsprojekten kommer att kräva ekonomiska satsningar, vilket förutsätter insatser för att upprätthålla en stabil intäktsbas och noggrann uppföljning av utgifterna. Nya inkomstkällor söks.

 

 • Effektivare verksamhet

Organisationens effektivitet och verksamhetssätt gås igenom. Fortbildning erbjuds åt medlemmarna i kommittéer och arbetsgrupper. Elektroniska applikationer som underlättar samarbetet tas i vidsträckt bruk. Processbeskrivningar uppgörs över de centrala funktionerna.

 

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media