Förbundets stadgar

Inofficiell översättning
Vid behov fattar förbundets vår- eller höstmöte beslut om stadgeändringar.
Förbundets nuvarande stagar har registrerats i föreningsregistret 28.6.2018.

Finlands Radioamatörförbund rf:s stadgar

1 § Föreningen, vars namn är Suomen Radioamatööriliitto ry, på svenska Finlands Radioamatörförbund rf, (nedan Förbundet) och om vilken inofficiellt används förkortningen SRAL, är centralorganisation för till den anslutna radioklubbar och enskilda medlemmar. Föreningens hemort är Helsingfors. I internationella sammanhang används om förbundet det inofficeilla benämningen The Finnish Amateur Radio League – SRAL.

2 § Förbundet syfte är att:
främja och upprätthålla amatörradioverksamhet i Finland genom att
–        erbjuda ett verksamhetsmål för dem som är intresserade och i synnerhet för ungdomen
–        bistå sina medlemmar vid förvärvande av amatörradiotillstånd
–        bistå sina medlemmar vid grundande av radioklubbar och fungera som föreningslänk mellan klubbarna
–        främja radiotekniska experiment
–        ge ut litteratur och upprätthålla tillbehörsservice själv eller i form av ett särskilt bolag
–        verkställa tävlingar, föreläsningar, kommunikationsövningar och kurser
–        delta i utställningar, presentationer och genom att stöda evenemang som ansluter sig till dess verksamhet.
stödja de till förbundet hörande klubbarnas och enskilda medlemmars amatörradioverksamhet genom att
–        sträva efter att bevaka radioamatörernas intressen bland annat vid beredningen av radiolagstiftning och myndighetsbestämmelser
–        fungera som föreningsband mellan sina medlemmar, myndigheterna och vid behov med andra samfund i frågor som gäller amatörradioverksamhet
–        skapa förutsättningar för utbildningsverksamhet
–        befrämja den frivilliga räddningstjänstens kommunikationsverksamhet
–        handleda förbundets medlemmars amatörradiotrafik och övervaka trafikdisciplinen
–        fungera som gemensam företrädare i hemlandet och utomlands för finländska radioamatörer som är förbundets medlemmar

3 § Envar person och juridiskt samfund som Förbundets styrelse godkänner kan bli medlem i Förbundet. Förbundet upprätthåller ett medlemsregister. Medlemsansökan ska göras skriftligen till Förbundets styrelse. Till Förbundet kan även höra understödsmedlemmar, som styrelsen godkännt, men dessa har inte rösträtt. Understödsmedlemmarna kan vara enskilda personer eller juridiska samfund. Styrelsen fastställer minimibeloppet för dessas medlemsavgift. Då en medlem ansluter sig till Förbundet förbinder hen sig till att iaktta Förbundets stadgar och föreskrifter, de värderingar som Förbundets möte godkänt och de bestämmelser och föreskrifter om amatörradioverksamhet som myndigheterna givit. Förbundet uppbär av de egentliga medlemmarna en anslutningsavgift och medlemsavgift, som Förbundets höstmöte fastställt. Styrelsen bestämmer om betalningsterminen och -sättet för medlemsavgiften. En medlem som försummat att betala medlemsavgiften förlorar sin rösträtt vid föreningens möten tills medlemsavgiften är betald.

4 § Förbundets möte kan på framställan av styrelsen till hedersordförande kalla en person som mötet värdesätter högt. Endast en person åt gången kan vara hedersordförande i Förbundet. Hedersordförande har rätt att leda ordet på Förbundets styrelsemöten.
Förbundets möte kan kalla personer som det värdesätter högt till Förbundets hedersmedlem. Hedersordföranden och hedersmedlemmarna är befriade från medlemsavgiften.

5 § Förbundets medlem har rätt att säga upp medlemskapet genom att skriftligen meddela därom till Förbundets styrelse eller dess ordförande eller genom att meddela att uppsägelsen antecknas i Förbundsmötets protokoll.

6 § En medlem kan uteslutas ur förbundet ifall hen

 •  låter bli att betala stadgeenliga avgifter inom fastställd tidsfrist
 • på annat sätt handlar i strid med Förbundets stadgar och föreskrifter eller låter bli att efterfölja stadgarna och föreskrifterna
 • handlar i strid med de bestämmelser och föreskrifter om amatörradioverksamhet som myndigheterna givit
 • verkar i offentligheten mot Förbundets intressen eller värden eller på ett sätt som försvagar det förtroende Förbundet åtnjuter
 • har genom sitt förfarande skadat Förbundet inom eller utanför det
 • verkar på ett sätt som strider mot god sed.

Styrelsen kan även ge en varning till den som handlat mot bestämmelserna.
Förbundets styrelse beslutar om uteslutning. I beslutet ska nämnas vilken punkt i stadgarna uteslutningen grundar sig på. Den uteslutna eller medlem som avsäger medlemskapet i enlighet med 5 § är dock skyldig att erlägga samtliga betalningar fram till datumet för uteslutningen eller avsägningen och uppfylla de förpliktelser han till dess haft. Medlemmen har rätt att föra uteslutningsbeslutet till prövning på Förbundets möte genom att lämna ett skriftligt yrkande till styrelsen inom 14 dagar efter att ha fått vetskap om uteslutningsbeslutet. Ifall yrkandet inte framförs i den ordning dessa stadgar föreskriver träder uteslutningsbeslutet i kraft genast efter att tidsfristen gått ut.

7 § Förbundets förvaltning och egendom handhas av en styrelse till vilken hör för två år i sänder vald Förbundets ordförande samt sex för tre år valda medlemmar, av vilka årligen två står i tur att avgå. Ordföranden och styrelsemedlem som står i tur att avgå kan omväljas. Ifall ordföranden avgår under mandatperioden väljs vid följande val av styrelse en ny ordförande för två år. Ingen må dock fungera utan avbrott som Förbundets ordförande längre än sex år. Ifall en styrelsemedlem avgår under sin mandatperiod väljs vid följande val av styrelsemedlemmar en ny medlem  för den avgångna medlemmens återstående mandatperiod. Styrelsen väljer årligen bland sig en vice ordförande och enligt prövning ett arbetsutskott till vilket hör förutom Förbundets ordförande två medlemmar. Arbetsutskottet handhar de ärenden som styrelsen har ålagt det. Styrelsen kan utse andra utskott och kommittéer för att bistå den.
Förbundet kan ha en verksamhetsledare och andra behövliga anställda, om vilkas arbetsförhållanden och villkor styrelsen beslutar. Verksamhetsledaren, som inte får vara styrelsemedlem, har rätt att närvara vid styrelsens och arbetsutskottets möten och att uttala sig vid dem.
Till styrelsemedlemmarna och verksamhetsledaren, medlemmarna i valutskottet och till personer som styrelsen kallat till mötet kan utbetalas mötesarvode och reseersättning. På enahanda sätt kan till revisorerna och verksamhetsgranskarna utbetalas arvode och ersättning för resekostnaderna. Arvodesgrunderna fastställs av Förbundets höstmöte.
För val av Förbundets ordförande och styrelsens medlemmar samt val av revisorer och verksamhetsgranskare utnämner Förbundets höstmöte ett valutskott, till vilket hör en ordförande och 3-5 medlemmar. Valutskottets mandatperiod är från höstmötets slut till slutet av följande höstmöte.

8 § Styrelsen väljs på Förbundets höstmöte. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller då minst två styrelsemedlemmar ber om det. Styrelsen är beslutför då ordföranden eller vice ordföranden medräknad minst fyra av styrelsens medlemmar är närvarande. Ordföranden leder ordet vid Förbundets styrelses möten. Ordföranden representerar Förbundet och verkställer styrelsens och förbundsmötenas beslut ifall de inte har överlåtits till verksamhetsledaren eller annan person.

9 § Förbundets namn tecknas antingen av ordföranden och vice ordföranden tillsammans eller av endera tillsammans med en annan styrelsemedlem eller verksamhetsledaren. Styrelsen kan därtill förordna en annan anställd att ensam teckna Förbundets namn.

10 § Kalenderåret utgör Förbundets räkenskapsår. Bokslutet tillsammans med Förbundets övriga handlingar gällande förvaltningen ska överlämnas till revisorerna senast den 15 februari. Revisorerna bör ge sin revisionsberättelse till styrelsen inom två veckor från överlåtelsen av handlingarna.
Förbundet har för granskningen av bokslutet, bokföringen och förvaltningen ett revisionsbolag eller alternativt en revisor och en vice revisor. Därtill kan väljas en verksamhetsgranskare och vice verksamhetsgranskare, vilka bör vara medlemmar i Förbundet.

11 § Förbundet sammankommer årligen till vår- och höstmöte, vilkas plats och noggrannare tid styrelsen bestämmer. Vårmötet ska hållas före slutet av juli och höstmötet inom november. Övrigt förbundsmöte hålls då styrelsen anser det behövligt eller när minst en tjugondel av Förbundets medlemmar skriftligen av styrelsen kräver det för att behandla ett särskilt angivet ärende. Styrelsen ska i det fallet sammankalla mötet inom två månader efter att yrkandet lämnats till styrelsen.
Med styrelsens beslut är det möjligt att delta i möten via post eller elektronisk förbindelse eller med hjälp av annat tekniskt hjälpmedel i enlighet med Förbundets röstningsordning.

12 § Kallelse till mötet publiceras i tidning, som Förbundet utger, eller sänds per post till medlemmarna minst 14 dagar innan mötet för vår- och höstmötet och minst 7 dagar före annat möte. I möteskallelsen ska anges de viktigaste ärendena som behandlas på mötet och meddelas om det är möjligt att delta i mötet via post eller elektronisk förbindelse eller annat tekniskt hjälpmedel.

13 § Omröstning och val av Förbundets ordförande och styrelsens medlemmar förrättas enligt stadgandena i Förbundets valordning och stadgar.
Vid Förbundets möten har varje personligen närvarande egentlig medlem i Förbundet, hedersordföranden och hedersmedlemmarna en röst. Varje samfundsmedlem har en röst. Den person som samfundsmedlemmen befullmäktigat bör förevisa för granskning före mötet den fullmakt samfundet givit. Den befullmäktigade kan företräda högst fem samfundsmedlemmar.
Alla val företas med slutna sedlar om en medlem så kräver och vid dem vinner enkel röstmajoritet. Ifall rösterna är lika avgör lotten. I andra fall röstas öppet om inte mötets majoritet beslutar annorlunda.

14 § På vårmötet behandlas följande ärenden:

 1. Val av ordförande för mötet och övriga mötesfunktionärer.
 2. Behandlas den av styrelsen uppgjorda verksamhetsberättelsen för föregående år.
 3. Presenteras bokslutet för föregående år och revisorernas utlåtande.
 4. Besluts om godkännande av bokslutet och om ansvarsfrihet för styrelsen eller om åtgärder som revisionsberättelsen kan ge anledning till.
 5. Besluts om övriga ärenden som styrelsen framför.
 6. Behandlas de av minst tio (10) medlemmar till vårmötet gjorda skriftliga framställningar, som försedda med motiveringar och underskrifter lämnats till styrelsen senast två månader före mötet.

På höstmötet behandlas följande ärenden:

 1. Val av ordförande för mötet och övriga mötesfunktionärer.
 2. Fastställs verksamhetsplanen och budgeten för nästa år och i samband med den besluts om storleken på de egentliga egentliga medlemmarnas medlems- och anslutningsavgifter samt styrelsemedlemmarnas, valutskottets medlemmars och revisorernas arvoden och ersättning av resekostnader.
 3. Val av Förbundets ordförande i enlighet med Förbundets valordning.
 4. Val av styrelsemedlemmar i stället för dem som står i tur att avgå i enlighet med Förbundets valordning.
 5. Val av valutskottets ordförande och 3-5 ordinarie medlemmar i valutskottet för en period om ett år.
 6. Val av revisionsbolag eller alternativt en revisor och en ställföreträdande revisor för att granska följande års räkenskaper och förvaltning samt eventuell verksamhetsgranskare och ställföreträdande verksamhetsgranskare.
 7. Besluts om övriga ärenden som styrelsen framför.
 8. Behandlas de av minst tio (10) medlemmar till höstmötet gjorda skriftliga framställningar, som försedda med motiveringar och underskrifter lämnats till styrelsen senast den 15 september före mötet.

15 § Förbundet har rätt att för stödjande av sin verksamhet ta emot donationer och testamenten samt äga radiostationer, annan lös egendom och fastigheter.

16 § Ifall Förbundet upplöses eller läggs ner bör dess återstående medel användas i enlighet med Förbundets syfte på det sätt som Förbundets sista möte beslutar med enkel röstmajoritet.

17 § Ändring av eller tillägg till dessa stadgar eller framställan om upplösning av Förbundet ska göras skriftligt och de ska behandlas på Förbundets möte. Ärendet ska nämnas i möteskallelsen. Beslut om ändring av Förbundets stadgar eller upplösning av Förbundet ska för att träda i kraft göras med ett röstetal som representerar minst 2/3 av alla i omröstningen givna röster.

18 § I övrigt iakttas gällande föreningslag.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media