Award

Finlands Radioamatörförbund rf. ger ut ett flertal award. Man kan anhålla om dem då man haft det antal kontakter som nämns i bestämmelserna för awardet. Kontakterna ska vara verifierade genom QSL-kort. Också LotW-verifikationer godkänns.

SRAL:s OHA-award för HF-banden finns i flera varianter med olika krav och svårighetsgrader. För grundawardet krävs verifierade förbindelser med nio OH-distrikt på två olika frekvensområden. För OHA-plaketten däremot krävs kvitterade kontakter med 1000 finländska amatörradiostationer.

För OHA-VHF-awardet samlar man poäng enligt distansen mellan stationerna. För övriga V/U/SHF-award håller man kontakter till olika lokatorrutor.

För OHCA-kommunawardet och Norrskensawardet samlar man kontakter till finländska kommuner.
För YL-awardet håller man kontakter med kvinnliga radioamatörer.

I Finland finns naturligtvis också ett Finlands Sjöar-award. För att få det awardet ska man hålla kontakter med stationer i Finland som befinner sig i närheten av en sjö eller på sjön.


SRAL 100 -awardet

Finlands Radioamatörförbund rf. utger med anledning av 100-års jubileumsåret 2021 ett SRAL 100-award. För awardet ska man hålla kontakter med minst 100 finländska radioamatörstationer (OF, OG, OH, OI, OJ). Kontakterna ska hållas under tiden 1.1 – 31.12.2021. Alla för radioamatörer tillåtna band och moder duger. Kontakter via repeaterstationer godkänns inte. Också lyssnaramatörer kan anhålla om awardet.

För kontakt med SRAL:s jubileumsstation OH100SRAL fås ett särskilt omnämnande.

För anhållan uppgörs ett utdrag ur loggen, ur vilken framgår stationernas anrop, datum, frekvensområde och sändningsslag. Loggblanketten hittas här.

Ansökan skickas till adressen SRAL rf, Awardmanagern, PB 44, 00441 HELSINGFORS. Awardet kostar 10 euro. Betalningen kan göras till SRAL:s bankkonto eller tillsammans med anhållan. Utländska radioamatörer kan också betala via PayPal.


Allmänna regler för OH-awarden

 1. OH-awarden är Finlands Radioamatörförbund rf:s officiella award som beviljas radioamatörer, radioamatörklubbar och lyssnaramatörer. För awarden ska man ha kontakter med amatörradiostationer som befinner sig i Finland på frekvenser som beviljats radioamatörerna. Kontakterna hålls på telefoni, telegrafi eller digitala moder tillsammans eller var för sig.
 2. Alla kontakter ska ha hållits efter 10.6.1947. Undantaget är OHA-500 för vilket godkänns endast kontakter som hållits efter 1.2.1967. Kontakter till luftfartyg eller med fartyg på internationellt vatten utanför Finlands gränser godkänns inte. Inte heller kontakter via radioamatörrepeaterstationer godkänns.
 3. Kontaktförteckningen, i vilken antecknas stationernas anrop och datum för kontakterna, uppgörs i distrikts- och alfabetisk ordning. Då man anhåller om flera award samtidigt räcker det med en förteckning. I ansökningarna ska man då tydligt uppge vilket award anhållan gäller. Om anhållaren redan från tidigare har något OHA-award så räcker det med att i ansökan meddela det tidigare awardets nummer samt en uppdaterad förteckning över nya kontakter (se punkt 5).
 4. På begäran kan man få angivelse av frekvensområden och sändningsmoder i awardet.
 5. Huvudregeln är att kontakterna i förteckningarna ska vara verifierade med QSL-kort eller på annat sätt. Också verifieringar i LotW duger. Till ansökan ska bifogas ett intyg undertecknat av två radioamatörer i allmän klass över att verifieringarna har granskats.
 6. Ansökningarna skickas till: SRAL rf, Awardmanager, PB 44, 00441 HELSINGFORS.
 7. Awarden kostar 10 euro. Tilläggsbevis (sticker) 4 euro.

OHA

Finländska stationer ska hålla kontakter med OH-stationer så att man på två olika frekvensområden har kört minst nio OH-distrikt på vardera området. Distriktsnumret framgår av kommunnumrets första siffra. Europeiska stationer ska hålla kontakt med nio OH-distrikt oberoende av frekvensområde. DX-stationer ska hålla kontakt med fem OH-distrikt oberoende av frekvensområde.

För awardet duger kontakter som hållits med flera olika anrop och från olika QTH ifall ansökaren är den samma. De distrikt som krävs ska dock vara körda med samma anrop och från ett OH-distrikt.

Förutom övriga nödvändiga uppgifter ska det av ansökan framgå att de krävda disktrikten har körts på två olika frekvensområden.

Följande OH8-stationer räknas som OH9-stationer ifall kontakterna hållits före 1.6.1954: ND, NJ, NS, NV, NX, OA, OB, OC, OG, OI, ON, OP, OQ, OR, OU, OX, OZ, PA, PB, PD, PF, PL, PM, PQ.

OHA-100

Kravet är att man hållit kontakter med minst 100 OH-stationer så att man på två olika frekvensområden kört alla tio OH-distrikt på vardera området.

Övrig regler är de samma som för OHA-awardet.

OHA-300

Finländska stationer ska hålla kontakt med minst 300 OH-stationer så att man på tre olika frekvensområden kört alla tio OH-distrikt. Europeiska stationer ska hålla kontakt med minst 150 OH-stationer i nio OH-distrikt. DX-stationer ska hålla kontakt med minst 75 stationer i fem OH-distrikt.

Övrig regler är de samma som för OHA-awardet.

OHA-500

Finlands Radioamatörförbund rf. utgav det här awardet år 1967 för att hedra att Finland varit självständigt i 50 år.
För awardet ska finländska stationer hålla kontakter med minst 500 olika OH-stationer efter 1.2.1967 oberoende av frekvensområde, sändningsslag, eget anrop och QTH. Som olika stationer godkänns alla olika stationsanrop. Därtill godkänns en station som skild ifall man kört den i olika OH-distrikt (ex. OH2A och OH2A/1 betraktas här som skilda stationer). Europeiska stationer ska hålla kontakt med minst 250 OH-stationer. DX-stationer ska hålla kontakt med minst 125 stationer.

OHA-600

Kravet för finländska stationer är att man hållit kontakter med minst 600 OH-stationer så att man på fem olika frekvensområden kört alla tio OH-distrikt. Europeiska stationer ska hålla kontakt med minst 300 OH-stationer i tio OH-distrikt på två olika frekvensområden. DX-stationer ska hålla kontakt med minst 150 stationer i fem OH-distrikt på tre olika frekvensområden.

Övrig regler är de samma som för OHA-awardet.
 

OHA-plaketter

 • OHA-plaketterna är Finlands Radioamatörförbund rf:s officiella award som beviljas radioamatörer och lyssnaramatörer. För plaketterna ska man hålla kontakter på telefoni, telegrafi eller RTTY eller andra digimoder sammantaget eller skilt för sig, med radioamatörstationer som befinner sig i Finland.
 • Alla kontakter ska ha hållits efter 10.6.1947. Kontakter med luftfartyg och fartyg som befinner sig utanför Finlands gränser godkänns inte.
 • Alla olika stationsanrop godkänns som olika stationer. Därtill godkänns samma stationsanrop om den körts i olika OH-distrikt (t.ex. OH2A och OH2A/1 räknas som skilda stationer, likaså är OH3YLS och OH6YLS samt OH3YLS och OH2YLS/3 olika stationer. Däremot räknas OH3NE och OH3NE/M som samma station och likaså OH3AAY och OH3AAY/P).
 • Plaketterna ansöks med förteckningar i vilka man antecknat stationernas anrop i distrikts- och alfabetisk ordning. Om man samtidigt ansöker om flera plaketter/stickers räcker det med en förteckning.
 • På begäran kan man på plaketterna få anteckning om använda frekvensområden och sändningsslag.
 • Alla kontakter i förteckningen ska vara verifierade genom QSL-kort eller på annat motsvarande sätt. Till ansökan ska bifogas ett intyg undertecknat av två radioamatörer över att kvitteringarna har granskats. Awardmanagern kan vid behov begära att få några kort för granskning.
 • Ansökningarna skickas på adressen: SRAL rf, Awardmanager, PB 44, 00441 HELSINGFORS.
 • Plaketterna kostar 55 euro (66 USD) och stickers 10 euro (12 USD). Betalningen kan ske tillsammans med ansökan eller till förbundets bankkonto.

OHA-plaketter beviljas för 1000, 2500 och 5000 kvitterade finländska amatörradiostationer. Stickers beviljas per 250 nya stationer.


V/U/SHF-award

OHA-VHF

För awardet ska man ha kontakter med OH-stationer på 50 MHz eller högre frekvenser så att man uppnår 150 poäng. För varje 10 kilometer av distansen mellan stationerna får man en poäng. Exempelvis ger avståndet 289 km 28 poäng. Två kontakter med samma station godkänns oberoende av VHF-frekvensområde.
För awardet duger kontakter som hållits med flera olika anrop och från flera olika QTH ifall ansökaren är den samma. Kontakter via aktiva repeaterstationer godkänns inte.

Förutom övriga nödvändiga uppgifter antecknas i förteckningen motstationens QTH, distansen och erhållna poäng. Tilläggsbevisen OHA-VHF 25, 50, 100 och 200 fås för kontakter med 25, 50, 100 och 200 olika OH-stationer på 50 MHz eller högre frekvenser.

OHA-VHF 0-9 -beviset beviljas station som hållit kontakter till alla OH-distrikt på 50 MHz eller högre frekvenser. OH-distriktet framgår av kommunnumrets första siffra. För detta tilläggsbevis godkänns kontakter som hållits från ett OH-distrikt. Alla kontakter bör vara verifierade med QSL-kort. Awardet kostar 10 euro och tilläggsbeviset 4 euro.


OHA-VHF 50

För att erhålla detta award ska man på 50 MHz-området ha kontakter till minst 15 QTH-lokatorrutor, som befinner sig delvis eller helt i Finland.

För awardet duger kontakter som hållits med flera olika anrop ifall anhållaren är den samma. Kontakter kan hållas från olika QTH men de ska alla befinna sig inom en cirkel med diametern 100 km. Cirkelns mittpunkt kan befinna sig på annat ställe än det egna QTH. Kontakter via aktiva repeaterstationer godkänns inte.

Förutom övriga nödvändiga uppgifter antecknas i förteckningen körda lokatorrutor. Tilläggsbevis erhålls per fem nya lokatorrutor.

OHA-VHF 144

För att erhålla detta award ska man på 144 MHz-området ha kontakter till minst 15 QTH-lokatorrutor, som befinner sig delvis eller helt i Finland

I övrigt gäller samma regler som för OHA-VHF 50 -awardet.

OHA-UHF 432

För att erhålla detta award ska man på 432 MHz-området ha kontakter till minst fem QTH-lokatorrutor, som befinner sig delvis eller helt i Finland

I övrigt gäller samma regler som för OHA-VHF 50 -awardet.

OHA-SHF 1296

För att erhålla detta award ska man på 1296 MHz-området ha kontakter till minst fem QTH-lokatorrutor, som befinner sig delvis eller helt i Finland

I övrigt gäller samma regler som för OHA-VHF 50 -awardet.

OHA-SHF 2300, 5650, 10000, 24000

För att erhålla detta award ska man på 2300, 5650, 10000 eller 24000 MHz-området ha kontakter till minst två QTH-lokatorrutor, som befinner sig delvis eller helt i Finland

Tilläggsbevis erhålls per två nya lokatorrutor. Tilläggsbevis fås även för vilken som helst kontakt på minst 200 km som hållits på nämnda frekvensområden.

I övrigt gäller samma regler som för OHA-VHF 50 -awardet. 


Auroraawardet

Alla finländska stationer ska hålla kontakterna från samma OH-distrikt (distriktet framgår av kommunnumrets första siffra). Endast för en kontakt får motstationens kommunnummer vara samma som anhållarens. Det finns tre nivåer (I-III) och två awardklasser: VHF/UHF och UHF. I VHF/UHF-klassen räknas alla kontakter på 144 MHz och högre frekvenser. I UHF-klassen räknas kontakter på 432 MHz och högre frekvenser. Kontakterna ska ha hållits efter 1.1.1986. Kontakter via aktiva repeaterstationer godkänns inte. För respektive klass ska man köra nedan angivet antal kommuner. Stationer utanför Finland kör kommuner enligt det lägre antalet (Icke-OH). Av anhållan bör framgå anhållarens kommun, motstationens anrop, datum, band, mode och motstationens kommun. Uppgifterna i ansökan ska intygas av två radioamatörer. Alla kontakter ska vara kvitterade genom QSL-kort. Awardet kostar 10 euro.

Aurora VHF/UHF
Minimiantal körda kommuner
Nivå III II I
OH 20 50 100
Icke-OH 10 30 70
Aurora UHF
Minimiantal körda kommuner
Nivå III II I
OH 10 30 70
Icke-OH 5 20 50

OHCA-kommunawardet

För OH-County Awardet (OHCA) ska man hålla kontakter till kommuner i Finland. Alla kvitterade kontakter efter 1.2.1974 godkänns (På CW efter 1.1.1983).

Det finns tre awardklasser. Kontakter ska hållas enligt följande:
Klass 1: alla existerande kommuner vid tidpunkten för anhållan.
Klass 2: 150 kommuner.
Klass 3: 100 kommuner.

Anhållan görs med hjälp av kommunförteckningen (eller motsvarande lista) så att för varje körd kommun antecknas motstationens anropssignal, datum och använt frekvensområde. För anhållan för en högre klass antecknas även körda stationer för tidigare award åtskiljda på lämpligt sätt från de nya kontakterna.

Till anhållan bifogas antingen ett intygande av två radioamatörer i allmän klass över att kontakterna har granskats eller alternativt bifogas QSL-korten. I det senare fallet sorteras korten i enlighet med förteckningen. Av korten ska framgå kommunens namn.

Godkännande av gamla kommuner: Då kommuner sammanslagits räknas en gammal kommunkontakt som den sammanslagna kommunen. Exempel: en gammal kontakt till OHC210 Karis räknas som OHC244 Raseborg. En gammal kontakt till OHC108 Halikko räknas som OHC180 Salo osv.

Awardet kostar 10 euroa. Anhållan sänds till: SRAL rf, Awardmanager, PB 44, 00441 HELSINGFORS.

OHCA CW

För CW-kommunawardet duger CW-kontakter som hållits 1.1.1983 eller senare. I övrigt iakttas ovan nämnda regler.


YL-award

Finlands Radioamatörförbund rf. erbjuder fyra olika award för vilka man ska hålla kontakter med finländska YL-amatörer. Awarden är Finnmaid, OH-YL 22, OH-YL 33 och OH-YL 88. SRAL:s YL-manager handhar awarden. Kontakterna för awarden ska vara verifierade. Om samma YL-stationen har körts i olika kretsar räknas den som olika stationer (t.ex. OH1LAG och OH1LAG/2 är olika stationer). Alla moder och band är tillåtna. Det är möjligt att få tilläggsanteckning på awardet om band eller mode. Av anhållan ska framgå stationsanrop, datum, mode, band och YL-operatorns namn. Awardet kostar 10 euro. Lyssnaraamatörer kan anhålla om awardet enligt samma regler. Anhållan sänds till: SRAL, YL-utskottet, PB 44, 00441 HELSINGFORS.

Antal kontakter
Ansökare Finnmaid OH-YL- 22 OH-YL- 33 OH-YL- 88
OH 7 22 33 88
EU 5 11 22 44
DX 3 7 11 22


 

Finlands sjöar-awardet

För Finlands sjöar-awardet ska man hålla kontakter med stationer i Finland som befinner sig nära eller på en sjö. Stationen ska befinna sig i omedelbar närhet av sjön, högst 100 meter från stranden eller ombord en båt på sjön.  För grundawardet ska man köra stationer invid eller på 25 sjöar. Stickers beviljas för 50, 100, 200, 300, 400, 500 och 1000 sjöar. Alla band och moder godkänns. Kontakter via aktiva repeaterstationer godkänns inte.  Kontakterna ska ha hållits efter 1.7.2000. Av ansökan ska framgå motstationens anrop, datum, band och mode samt sjöns namn och kommunen.  Också lyssnaramatörer kan anhålla om awardet. Awardet kostar 10 euro och stickers 4 euroa/sticker. Betalningen bifogas ansökan, som skickas till SRAL rf, Awardmanager, PB 44, 00441 HELSINGFORS.


Ytterligare award

Det finns mängder av award runt om på jorden. För awarden samlar man kontakter till olika länder, öar, nationalparker, naturområden eller höga backar – bara fantasin utgör gränser. Ofta finns det olika nivåer så vartefter antalet kontakter ökar kan man anhålla om mera krävande award.

En del award kan vara knutna till något evenemang och då ska kontakterna vara hållna under den tid som anges i reglerna.

DXCC (DX Century Club) är ett av de kändaste awarden. För det ska man samla kontakter till olika länder. Det finns över 300 DXCC-länder.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media