Behörighetsexamina

Den som önskar avlägga examen kontaktar examinatorn och kommer överens om när och var examen anordnas. Se kontaktuppgifter här: Behörighetsexaminatorer.

Till examinatorer utmärkta med @-tecknet kan man sända e-post på adressen personens anrop@nullsral.fi. Examinatorerna mottar radioamatörexamina i enlighet med givna föreskrifter.

Aktörer, roller och arbetsfördelning gällande examensorganisationen

I det följande beskrivs aktörerna och uppgifterna för anordnande av radioamatörexamina i huvudrag.

Transport- och kommunikationsverket Traficom

• fungerar som myndighet som övervakar radiofrekvenserna och deras användning, även vid störningsfall
• beslutar om rätt att ta emot behörighetsexamina för radioamatörkommunikation
• upprätthåller personregister över examensmottagare och övervakar avlagda examina
• behandlar ansökningar om behörighetsbevis för radioamatör (AH-blankett)
• beviljar radiolicenser (radioamatörens stationstillstånd)

Finlands Radioamatörförbund rf. SRAL

• tar emot behörighetsexamina för radioamatörkommunikation i enlighet med myndighetsbeslut
• anordnar utbildning för examina i samarbete med medlemsklubbarna
• upprätthåller utbildnings- och inlärningsomgivningen ARX, genom vilken fås det material och de dokument som används vid examina

Förbundets styrelse

• utnämner de förtroendepersoner som behövs inom examensorganisationen (Examinatorsnämnden (PTK), förmannen, examinatorerna, systemadminstratörerna)
• beslutar om frågor gällande anordnande av examina i samarbete med Transport- och kommunikationsverket
• övervakar avläggande av examina

Examinatorsnämnden (PTK)

• fungerar som samarbetsorgan mellan förbundet och myndigheterna
• koordinerar, planerar, leder och övervakar examensverksamheten
• bistår förmannen för behörighetsexaminatorerna

Förmannen för behörighetsexaminatorerna

• fungerar som kontaktperson till Transport- och kommunikationsverket i frågor gällande radioamatörexamina. behörighetsbevis och radiolicenser till den del de gäller avlagda examina
• fungerar som examinatorernas förman, mentor och handledare
• informerar om frågor som gäller behörighetsexamina
• ansvarar för årlig statistik över avlagda examina

Behörighetsexaminatorerna

• tar emot examina i enlighet med givna direktiv

Granskare av examina (i förbundets kansli)

• tar emot examenshandlingar som examinatorerna skickar
• granskar att avgifterna för examina har inbetalats
• granskar och godkänner examenshandlingarna och skickar dem på överenskommet sätt till myndigheterna
• arkiverar examenshandlingarna

Systemadministratörer

• ansvarar för ARX-examenssystemets underhåll, datasäkerhet och användning
• bistår examinander och examinatorer i frågor som gäller användningen av ARX-systemet
• utför uppdateringar av databankerna för examensfrågorna

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media