Pätevyystutkinnot

Sähkötysyhteys menossa
 • kuinka pätevyystutkintoon valmistaudutaan? (tbd)

Kuinka pätevyystutkinto tilataan?

Tutkintoon haluava voi ottaa yhteyttä tutkijaan ja sopia tutkintoajan ja -paikan. Ks. pätevyystutkijat ja yhteystiedot.

 • kuinka tutkintotilaisuudessa toimitaan? (tbd)

Tutkinto-organisaation toimijat, roolit ja tehtäväjako

Seuraavassa on kuvattu radioamatööritutkintojen järjestämiseen osallistuvat toimijat ja tehtävät pääpiirteittäin.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

 • toimii radiotaajuuksia ja niiden käyttöä valvovana viranomaisena myös häiriö- tai häirintätapauksissa
 • määrää oikeuden vastaanottaa radioamatööriviestinnän pätevyystutkintoja
 • ylläpitää henkilörekisteriä tutkinnon vastaanottajista ja valvoo suoritettuja tutkintoja
 • käsittelee radioamatöörin pätevyystodistuksia koskevat hakemukset (AH-lomake)
 • myöntää radioluvat (radioamatöörin asemalupa)

Suomen Radioamatööriliitto ry eli SRAL

 • vastaanottaa viranomaisen määräyksestä radioamatööriviestinnän pätevyystutkintoja;
 • järjestää tutkintoihin valmentavaa koulutusta yhdessä jäsenkerhojen kanssa; sekä
 • ylläpitää tutkintoihin valmentavaan koulutukseen tähtäävää opetus- ja oppimisympäristöä (ARX), jonka avulla tuotetaan tutkinnoissa käytettävä aineisto ja asiakirjat.

Liiton hallitus

 • nimeää tutkinto-organisaatiossa tarvittavat luottamushenkilöt (Pätevyystutkijakunta (PTK), esimies, pätevyystutkijat, ylläpitäjät)
 • päättää tutkintojen järjestämiseen liittyvistä asioista yhteistyössä Viestintäviraston kanssa
 • valvoo tutkintojen suorittamista

Pätevyystutkijakunta (PTK)

 • toimii tutkintoasioissa Liiton ja viranomaisen välisenä yhteistyöryhmänä
 • koordinoi, suunnittelee, johtaa ja valvoo tutkintotoimintaa
 • toimii pätevyystutkijoiden esimiehen apuna

Pätevyystutkijoiden esimies

 • toimii yhteyshenkilönä Liikenne- ja viestintäviraston suuntaan radioamatööritutkintoihin, pätevyystodistuksiin ja radiolupiin liittyvissä asioissa siltä osin, kun ne liittyvät suoritettuihin tutkintoihin
 • toimii pätevyystutkijoiden esimiehenä, perehdyttäjänä ja ohjaajana
 • tiedottaa pätevyystutkintoihin liittyvistä asioista
 • vastaa vuosittain suoritettujen tutkintojen tilastoinnista

Pätevyystutkijat

 • vastaanottavat tutkintoja annettujen ohjeiden mukaisesti

Tutkintojen tarkastaja (Liiton toimistossa)

 • vastaanottaa pätevyystutkijoiden lähettämät tutkintoasiakirjat
 • tarkastaa tutkinnoista perittävien maksujen maksusuoritukset
 • tarkistaa ja hyväksyy tutkintoasiakirjat, ja toimittaa ne sovitusti viranomaiselle
 • arkistoi tutkintoasiakirjat

Ylläpitäjät

 • vastaavat ARX-tutkintojärjestelmän ylläpidosta, tietoturvasta ja käytöstä
 • avustavat kokelaita ja pätevyystutkijoita ARX-tutkintojärjestelmän käyttöön liittyvissä asioissa
 • suorittavat tutkintokysymysten pankkeihin liittyvät päivitykset
Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media