Määräykset

Radioamatööritoiminnan asema ja sääntely Suomessa perustuu Lakiin sähköisen viestinnän palveluista. Lain nojalla tarkempaa sääntelyä ja valvontaa toteuttaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Kansainväliset määräykset ja sopimukset

Työskentely ulkomailla kotimaisen luvan turvin perustuu maidenvälisten yhteisten suositusten noudattamiseen ja vastavuoroisuussopimuksiin. Suhteellisen laajasti hyväksytty yhteinen suositus on Euroopan posti- ja telehallintoviranomaisten yhteistyöelin CEPT:n suositus Recommendation T/R 61-01, jota noudattavien maiden välillä radioamatööritoiminnan harjoittaminen toisessa maassa ensimmäisen maan myöntämän luvan turvin on väliaikaisesti sallittu. Jos maa ei ole hyväksynyt CEPT-suositusta, riippuu radioamatööritoiminnan harjoittaminen kyseisessä maassa ulkomaalaisen luvan turvin siitä, onko maiden välillä voimassa keskinäistä sopimusta.

Katso myös yhteenveto CEPT-maista ja ohjeita ulkomailla työskentelystä CEPT-maat ja työskentely ulkomailla-sivulla.

Taajuusvälin 70,175–70,225 MHz käytöstä

Radioamatöörin tulee huomioida seuraavat asiat taajuusalueen 70,175–70,225 MHz käytössä (perustuu Viestintäviraston kirjeeseen 24.4.2014 DOHA-#4454337-v3).

Alueelliset rajoitukset

Taajuusalueella on radioamatöörilähettimen käyttöä koskevat vastaavat alueelliset rajoitukset kuin viereisellä taajuusalueella 70,050-70,175 MHz.

Amatööriviestinnän toissijaisuus

Taajuusalueella 70,175-70,225 MHz siirtyvä maaradioliikenne on ensisijaista ja radioamatööriliikenne toissijaista. Taajuusalueella on siirtyvään maaradioliikenteeseen kuuluvaa harrastus- ja työkäyttöä (RHA68) ensisijaisin oikeuksin.

Radioamatööriviestintä ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä RHA68-liikenteelle. Radioamatööriasemien ja RHA68-puhelimien ominaisuudet ovat niinsamanlaisia, että jos kanavalla on RHA68-liikennettä, niinamatööriliikenne todennäköisesti häiritsee sitä, jotenradioamatööriliikenne on keskeytettävä. Radioviestinnän häiritsemistäkoskevista rangaistusseuraamuksista on säädetty rikoslaissa(tietoliikenteen häirintä).

Luottamuksellisuus

RHA68-liikenne kuuluu luottamuksellisen radioviestinnän piiriin.Radioamatööriviestintää puolestaan ei pidetä luottamuksellisena. Radioviestinnän luottamuksellisuudesta on säädettytietoyhteiskuntakaaressa. Luottamuksellista radioviestintää saavastaanottaa vain se, jolle se on tarkoitettu. Jos amatööri onkanavalla, jolla kuuluu RHA68-liikennettä, jota ei ole hänelletarkoitettu, hänen täytyy siirtyä toiselle taajuudelle siinäkintapauksessa, että ei itse lähettäisi mitään.

RHA68-liikenteen releoiminen radioamatööriaseman kautta ei ole sallittu.

Eri liikenteet

RHA68-liikenteessä käytetyillä laitteilla tulee olla RHA68-radiolupa. Radioamatöörilaitteita ei siis saa käyttää RHA68-liikennöintiin.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media