Liiton säännöt

Suomen Radioamatööriliiton kevät- tai syyskokouksessa päätetään tarvittaessa Liiton sääntöjen muuttamisesta.
Liiton nykyiset säännöt on rekisteröity Yhdistysrekisterissä 28.6.2018.

Suomen Radioamatööriliitto ry:n säännöt

1 § Yhdistys, jonka nimi on Suomen Radioamatööriliitto ry, ruotsiksi Finlands Radioamatörförbund rf, (alempana Liitto) ja josta käytetään epävirallisesti lyhennystä SRAL, on siihen liittyneiden radiokerhojen ja yksityisten jäsenten keskusjärjestö, ja sen kotipaikka on Helsinki. Kansainvälisissä yhteyksissä käytetään liitosta epävirallista nimeä The Finnish Amateur Radio League – SRAL.

2 § Liiton tarkoituksena on:
Radioamatööritoiminnan edistäminen ja ylläpitäminen Suomessa
– tarjoamalla asiasta kiinnostuneille ja erityisesti nuorisolle toimintakohteen
– avustamalla jäseniään radioamatöörilupien saannissa
– avustamalla jäseniään radiokerhojen perustamisessa ja toimimalla kerhojen yhdyssiteenä
– edistämällä radioteknisiä kokeiluja
– julkaisemalla kirjallisuutta ja ylläpitämällä tarvikepalvelua itse tai erillisen yhtiön muodossa
– toimeenpanemalla kilpailuja, luentotilaisuuksia, viestiliikenneharjoituksia ja kursseja
– osallistumalla näyttelyihin, esittelyihin ja tukemalla toimintaansa liittyviä tapahtumia.
Liittoon kuuluvien kerhojen ja yksityisten jäsenten radioamatööritoiminnan tukeminen
– pyrkien valvomaan radioamatöörien etuja mm. radiolainsäädännön ja viranomaismääräysten valmistelunyhteydessä
– toimimalla yhdyssiteenä jäsentensä, viranomaisten ja tarvittaessa muiden yhteisöjen välillä radioamatööritoimintaa koskevissa asioissa
– luomalla edellytyksiä koulutustoiminnalle
– edistämällä vapaaehtoisen pelastuspalvelun viestintätoimia
– Liiton jäsenten radioamatööriliikenteen ohjaaminen ja liikennekurin valvominen
– Jäseninä olevien Suomen radioamatöörien yhteisenä edustajana toimiminen kotimaassa ja ulkomailla.

3 § Liiton varsinaiseksi jäseneksi pääsee jokainen henkilö sekä oikeuskelpoinen yhteisö, jotka Liiton hallitus hyväksyy. Liitto ylläpitää jäsenrekisteriä. Jäsenanomus on tehtävä kirjallisesti Liiton hallitukselle. Liittoon voi kuulua myös hallituksen hyväksymiä kannattajajäseniä, joilla ei kuitenkaan ole äänioikeutta. Kannattajajäsenet voivat olla yksityisiä henkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä. Heidän jäsenmaksunsa vähimmäismäärän päättää hallitus. Liittoon liittyessään jäsen sitoutuu noudattamaan Liiton sääntöjä ja ohjeita, Liiton kokouksen hyväksymiä arvoja sekä viranomaisten antamia radioamatööritoimintaa koskevia määräyksiä ja ohjeita. Liitto kantaa varsinaisilta jäseniltään liittymismaksun ja jäsenmaksun, jonka Liiton syyskokous määrää. Jäsenmaksun maksuajan ja maksutavan määrää hallitus. Jäsenellä, joka ei ole maksanut viimeisintä erääntynyttä jäsenmaksua kokonaisuudessaan, ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokonaisuudessa.

4 § Liiton kunniapuheenjohtajaksi voi Liiton kokous Liiton hallituksen ehdotuksesta kutsua erikoisesti arvossa pitämänsä henkilön. Kunniapuheenjohtajia voi liitolla olla vain yksi kerrallaan. Kunniapuheenjohtaja on oikeutettu johtamaan puhetta Liiton hallituksen kokouksissa.
Liiton kunniajäseneksi voi Liiton kokous kutsua arvossa pitämiään henkilöitä. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksusta.

5 § Liiton jäsen on oikeutettu eroamaan Liitosta siitä kirjallisesti ilmoitettuaan Liiton hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai myös ilmoittamalla erosta merkittäväksi Liiton kokouksen pöytäkirjaan.

6 § Jäsen voidaan erottaa Liitosta, jos hän

– jättää sääntömääräiset maksunsa määräaikana suorittamatta
muutoin toimii Liiton sääntöjen ja ohjeiden vastaisesti tai jättää noudattamatta sääntöjä ja ohjeita
– toimii viranomaisten antamien, radioamatööritoimintaa koskevien määräyksien ja ohjeiden vastaisesti
– toimii julkisuudessa Liiton etujen tai arvojen vastaisesti tai Liiton nauttimaa luottamusta heikentävällä tavalla
– on menettelyllään Liitossa tai sen ulkopuolella vahingoittanut Liittoa
– toimii hyvien tapojen vastaisesti.

Hallitus voi myös antaa varoituksen sääntöjen vastaisesti toimineelle.
Erottamisesta päättää Liiton hallitus. Päätöksessä on mainittava mihin sääntökohtaan erottaminen perustuu. Erotettu tai 5 §:n nojalla eroava jäsen on kuitenkin velvollinen suorittamaan kaikki maksunsa erottamis- tai eroamispäivään saakka ja täyttämään siihen mennessä tekemänsä sitoumukset. Jäsen on oikeutettu saattamaan erottamispäätöksensä Liiton kokouksen tutkittavaksi toimittamalla siitä Liiton hallitukselle kirjallisen vaatimuksen 14 päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan. Jos vaatimusta ei esitetä näiden sääntöjen määräämässä järjestyksessä, tulee erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä.

7 § Liiton hallintoa ja omaisuutta hoitaa hallitus, johon kuuluu kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitun Liiton puheenjohtajan lisäksi kuusi kolmeksi vuodeksi valittua jäsentä, joista vuosittain kaksi on erovuorossa. Puheenjohtaja ja erovuoroinen hallituksen jäsen voidaan valita uudelleen. Jos puheenjohtaja eroaa kesken toimikautensa, valitaan seuraavassa Liiton hallituksen vaalissa uusi puheenjohtaja kahdeksi vuodeksi. Kukaan älköön kuitenkaan toimiko yhtäjaksoisesti Liiton puheenjohtajana kuutta vuotta kauemmin. Mikäli hallituksen jäsen eroaa kesken toimikautensa, valitaan seuraavassa hallituksen jäsenten vaalissa uusi jäsen eronneen jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan yhden varapuheenjohtajan ja harkintansa mukaan työvaliokunnan, johon Liiton puheenjohtajan lisäksi kuuluu kaksi jäsentä. Työvaliokunta hoitaa hallituksen sille määräämät tehtävät. Hallitus voi nimetä avukseen muita valio- ja toimikuntia.
Liitolla voi olla toiminnanjohtaja ja muita tarvittavia toimihenkilöitä, joiden työsuhteesta ja ehdoista hallitus päättää. Toiminnanjohtajalla, joka ei saa olla hallituksen jäsen, on oikeus olla läsnä hallituksen ja työvaliokunnan kokouksissa ja niissä käyttää puhevaltaa.
Hallituksen jäsenille ja toiminnanjohtajalle, vaalivaliokunnan jäsenille sekä hallituksen toimesta kokoukseen kutsutuille henkilöille voidaan maksaa kokouspalkkiota ja matkakorvausta. Samoin voidaan tilintarkastajille ja toiminnantarkastajille maksaa palkkio ja matkakulujen korvausta. Palkkioperusteet määrää Liiton syyskokous.
Liiton puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten vaalin sekä tilintarkastajien ja toiminnantarkastajien valinnan toteuttamiseksi Liiton syyskokous nimeää vaalivaliokunnan, johon kuuluu puheenjohtaja sekä 3–5 muuta jäsentä. Vaalivaliokunnan toimikausi on Liiton syyskokouksen päättymisestä seuraavan syyskokouksen päättymiseen.

8 § Hallitus valitaan Liiton syyskokouksessa. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä pyytää. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna saapuvilla on vähintään neljä hallituksen jäsentä. Puheenjohtaja johtaa puhetta Liiton hallituksen kokouksissa. Puheenjohtaja edustaa Liittoa ja toimeenpanee hallituksen ja Liiton kokousten päätökset, jollei niitä ole annettu toiminnanjohtajan tai muun henkilön tehtäväksi.

9 § Liiton nimen kirjoittavat joko puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä hallituksen muun jäsenen tai toiminnanjohtajan kanssa. Hallitus voi lisäksi määrätä muun toimihenkilön kirjoittamaan Liiton nimen yksin.

10 § Liiton tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on yhdessä Liiton muiden hallintoa koskevien asiakirjojen kanssa jätettävä tilintarkastajille helmikuun 15. päivään mennessä. Tilintarkastajien tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle kahden viikon kuluessa asiakirjojen luovuttamisesta.
Liitolla on tilinpäätöksen, kirjanpidon ja hallinnon tarkastamista varten tilintarkastusyhteisö tai vaihtoehtoisesti tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. Lisäksi voidaan valita toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja, joiden tulee olla Liiton jäseniä.

11 § Liitto kokoontuu vuosittain kevät- ja syyskokoukseen, joiden paikan ja tarkemman ajan hallitus määrää. Kevätkokous on pidettävä heinäkuun loppuun mennessä sekä syyskokous marraskuun kuluessa. Liiton muu kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään kahdeskymmenes osa Liiton jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti vaatii. Hallituksen on tällöin kutsuttava kokous koolle kahdessa kuukaudessa vaatimuksen toimittamisesta hallitukselle.
Hallituksen päätöksellä kokouksiin on mahdollista osallistua postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla Liiton Äänestysjärjestyksen mukaisesti.

12 § Kutsu kokoukseen julkaistaan Liiton julkaisemassa lehdessä tai toimitetaan jäsenille postitse kevät- ja syyskokoukseen vähintään 14 päivää ja muuhun kokoukseen vähintään 7 päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava tärkeimmät kokouksessa esiin tulevat asiat sekä ilmoitettava, mikäli kokoukseen on mahdollista osallistua postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

13 § Liiton puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten äänestys ja vaali suoritetaan Liiton Vaalijärjestyksen ja Liiton sääntöjen mukaisesti.
Liiton kokouksissa on jokaisella henkilökohtaisesti läsnäolevalla varsinaisella Liiton jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja -jäsenellä yksi ääni. Kullakin yhteisöjäsenellä on yksi ääni. Yhteisöjäsenen valtuuttama henkilö esittäköön yhteisönsä antaman valtakirjan tarkastettavaksi ennen kokousta. Valtuutettu voi edustaa enintään viittä yhteisöjäsentä.
Kaikki vaalit toimitetaan suljetuin lipuin, jos yksikin jäsen sitä vaatii ja niissä voittaa yksinkertainen äänten enemmistö. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa. Muissa tapauksissa äänestetään avoimesti, jollei kokouksen enemmistö toisin päätä. Äänten mennessä tasan kokouksen puheenjohtajan ääni ratkaisee.

14 § Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja muut kokouksen toimihenkilöt.
 2. Käsitellään hallituksen laatima edellisen toimintavuoden toimintakertomus.
 3. Esitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.
 4. Päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä sekä hallituksen vastuuvapaudesta tai toimenpiteistä, joihin
 5. tilintarkastajien kertomus voi antaa aihetta.
 6. Päätetään muista hallituksen esittämistä asioista.
 7. Käsitellään ne vähintään kymmenen (10) jäsenen kevätkokoukselle tekemät kirjalliset esitykset, jotka perusteluineen ja allekirjoituksineen on toimitettu hallitukselle viimeistään kaksi kuukautta ennen kokousta.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja muut kokouksen toimihenkilöt.
 2. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma sekä talousarvio, jonka yhteydessä päätetään varsinaisten jäsenten jäsen- ja liittymismaksujen suuruudesta sekä hallituksen jäsenten, vaalivaliokunnanjäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakulujen korvauksesta.
 3. Valitaan Liiton puheenjohtaja Liiton Vaalijärjestyksen mukaisesti.
 4. Valitaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle Liiton Vaalijärjestyksen mukaisesti.
 5. Valitaan vaalivaliokunnan puheenjohtaja sekä 3–5 vaalivaliokunnan varsinaista jäsentä vuodentoimikaudeksi.
 6. Valitaan tilintarkastusyhteisö tai vaihtoehtoisesti tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tarkastamaan seuraavan vuoden tilit ja hallinto sekä mahdollinen toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.
 7. Päätetään muista hallituksen esittämistä asioista.
 8. Käsitellään ne vähintään kymmenen (10) jäsenen syyskokoukselle tekemät kirjalliset esitykset, jotka perusteluineen ja allekirjoituksineen on toimitettu hallitukselle viimeistään kokousta edeltävän syyskuun 15. päivänä.

15 § Liitto on oikeutettu toimintansa tukemiseksi vastaanottamaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistamaan radioasemia, muuta irtainta omaisuutta ja kiinteistöjä.

16 § Jos Liitto purkautuu tai lakkautetaan, on sen mahdollisesti jäljellä olevat varat käytettävä Liiton tarkoitusperien mukaisesti siten kuin Liiton viimeinen kokous yksinkertaisella äänten enemmistöllä siitä silloin päättää.

17 § Näiden sääntöjen muuttamista ja lisäystä tai Liiton purkautumista tarkoittavat esitykset on tehtävä kirjallisesti ja ne on käsiteltävä Liiton kokouksessa. Asiasta on mainittava kokouskutsussa. Päätös Liiton sääntöjen muuttamisesta tai Liiton purkautumisesta on astuakseen voimaan tehtävä äänimäärällä, joka edustaa vähintään 2/3 kaikista äänestyksessä annetuista äänistä.

18 § Muissa suhteissa noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media