SRAL möten 2020

SRAL:s styrelsemöten och vår-/höstmöte 2020

Styrelsemöte 1/2020
Finlands Radioamatörförbunds styrelsemöte hölls 21.1.2020 på förbundets byrå i Helsingfors. På plats var ordförande Tuomas Tauriala OH3ERV och medlemmarna Vili Peippo OH5GE, Mauno Hirvonen OH7UE, Tiina Kela OH8BBO, Mikael Nousiainen OH3BHX, Jan Jylhä OH1NDA och Jari Kekki OH2EXE. Från kansliets sida deltog Ronja Iso-Heiko.
Val av styrelsens vice ordförande och utnämnande av ett arbetsutskott
Efter de inledande formaliteterna valdes Vili Peippo till vice ordförande för år 2020. Till arbetsutskottet valdes Tuomas Tauriala, Vili Peippo och Jari Kekki.
Styrelsens frågetimmar och mötespraxis
Beslutades att styrelsens frågetimmar hålls den första lördagen i månaden i februari, mars, maj och juni (1.2, 7.3, 2.5 och 6.6). I april hålls frågetimmen på Vårdagarna 18.4 och frågetimmen i juli på sommarlägret 18.7. Ingen frågetimme i augusti. Om frågetimmarna under slutet av året besluts senare men avsikten är att de hålls den första lördagen i månaden utom i november, då frågetimmen hålls på Höstdagarna 14.11.
Mötespraxis diskuterades.
Ekonomifrågor
Ordförande Tuomas Tauriala gav en översikt över förbundets ekonomiska läge.
Beslutades om användningen av ungdomsverksamhetsfondens användning år 2020. Beslutades göra en reservation om 3000 euro. Enligt fondens stadgar bör styrelsen årligen i januari fatta beslut om utdelning av medel ur fonden under året.
Beslutades om rese-och kostnadsersättningspraxis. Förbundets tidigare praxis iakttas. Resekostnaderna ersätts i regel enligt billigaste färdsättet med offentliga färdmedel (Statens resestadga).
Beslutades att medlemsavgifterna faktureras i februari.
Förbundets bokslut och verksamhetsberättelse för 2019
Granskningen av bokslutet och verksamhetsberättelsen sker tisdag 17.3.2020. Berättelsen bör vara färdig 14 dygn tidigare, 3.3.2020. Utskottens och funktionärernas verksamhetsberättelser har inbegärts inom januari.
Förordnande av funktionärer och utskott för verksamhetsperioden 2020
Förordnades QSL-distriktsmanager, beredskapskontaktpersoner, funktionärer och utskott.
Förordnande av behörighetsprovförrättare för verksamhetsperioden 1.2.2020-31.1.2021
Provförrättarna förordnades i enlighet med provförrättarkårens framställning.
Salon radiokerho OH1AD:s framställan om ny provförrättare antecknades mottagen och skickas till provförrättarkåren.
Medlemsärenden
Godkändes 13 nya medlemmar, noterades 2 silent key och 9 som avstått medlemskapet. Noterades att antalet medlemmar är 3480 på sammanträdesdagen.
Förbundets stadgeenliga vårmöte och Vårdagarna
Två klubbar har sökt rätten att anordna vårdagarna. Beslutades ge rätten till Polyteknikkojen radiokerho OH2TI.
Höstmötet hålls 18.4.2020. Noterades att sista dagen för inlämnande av medlemsmotioner 2 månader före mötet, dvs. 18.2.2020. Möteskallelse ska ges 14 dagar före mötet. Möteskallelsen publiceras i RA-tidningen 2/2020 som postas 23.3.2020.
Utdelningen av utmärkelser på vårmötet diskuterades. Begäran om ansökningar publiceras i RA-tidningen 1/2020. Sista dagen för ansökningarna är 9.3.2020.
Rapporter
Tuomas Tauriala redogjorde för slutrapporten gällande säkerehtsskanningen AR-X-behörighetsexamensystemet.
Evenemang
Diskuterades evenemang under  år 2020 som kommit till styrelsens kännedom.

 • Världsradiodagen firas 13.2.2020. Ett gemensamt marknadsföringsjippo anordnas med SDXL och SRHS i Ode-biblioteket i Helsingfors
 • En informationskväll om hobbyn anordnas i förbundets kansli 25.2.2020
 • NOTA 2020 arrangeras under påsken i Norge. Förbundet deltar i evenemanget. Deltagarnas resekostnader ersätts
 • Vårdagarna anordnas 18.4.2020
 • Militärradiodagen 2020 anordnas 25.4.2020
 • I luftvärnsmuseet anordnas en radiodag lördag 16.5.2020. Arrangörer är luftvärnsmuseet och radarmansgillet samt SRAL, SDXL och SRHS
 • Utreds om det hittas en arrangör för mastsäkerhetskursen. Tidpunkten är i maj
 • Förbundet bjuder på OT-kaffe i början av juni
 • Ham Radio Friedrichshafen 2020 arrangeras 26-28.6
 • Sommarlägret hålls 16-19.7.2020
 • Utreds om en lägerskola anordnas i samband med sommarlägret
 • YOTA 2020 arrangeras i Kroatien i augusti
 • Öppet hus på hösten
 • Höstdagarna (höstmöte) hålls 14.11.2020
 • Glöggbjudning i december.

Övriga ärenden
Diskuterades situationen beträffande huvudredaktörskapet för RA-tidningen. Markku Tuhkanen OH4UI slutade vid årsskiftet. Flera kandidater till uppdraget har kontaktats. Diskussionerna fortsätter. Ronja Iso-Heiko sköter för närvarande om insamlande och redigering av materialet.
Beslutades om skrivturerna för Ordförandespalten: Jan Jylhä RA01, Tuomas Tauriala RA02, Mikael Nousiainen RA03, Vili Peippo RA04 och Tiina Kela RA05.
Diskuterades frågor kring SRAL 100-jubileumsåret:

 • SRAL 100-utskottet framställer att man i informationen om jubileumsåret använder SRAL:s logo jämte texten 1921-2021. Utskottet föreslår även att en arbetsgrupp utses för att planera kalendern för jubileumsåret. Beslutades i enlighet med framställningarna. Till arbetsgruppen valdes Kalervo Korjus, Annika Salmenlinna och Anita Ritmala.
 • En preliminär sondning med Posten har gjorts beträffande frimärke under jubileumsåret. Utredningsarbetet fortgår.
 • SRAL 100-utskottet framställer att förbundet anhåller om specialanropet OH100SRAL för år 2021. Jan Jylhä planerar användningsvillkoren för anropet. Beslutades i enlighet med framställan.
 • SRAL 100-utskottet framställer att förbundet i samtalen med Traficom utreder möjligheten för finländska radioamatörer att använda prefixet OF under jubileumsåret 2021. Preliminärt skulle tiden vara 1.6-31.12. Beslutades i  enlighet med framställan.

Styrelsemöte 2/2020
Finlands Radioamatörförbunds styrelsemöte hölls 18.2.2020 på förbundets byrå i Helsingfors. På plats var ordförande Tuomas Tauriala OH3ERV, vice ordförande Vili Peippo OH5GE och medlemmarna Mauno Hirvonen OH7UE, Tiina Kela OH8BBO, Mikael Nousiainen OH3BHX, Jan Jylhä OH1NDA och Jari Kekki OH2EXE. Från kansliets sida deltog Ronja Iso-Heiko.
Ordförande Tuomas Tauriala gav en översikt över förbundets ekonomiska läge.
Noterades att Undervisnings- och kulturministeriets beslut om verksamhetsstöd mottagits. Beslutet var negativt. I motiveringarna anges att ministeriet har varit tvunget att sänka bidragen eller i bästa fall hålla dem på nuvarande nivå. Enligt ministeriets strategiska linje beviljas inte längre allmänna understöd som underskrider 10 000 euro. Då förbundet senaste år fick 10 000 euro och summan nu hade blivit mindre bortföll bidraget helt och hållet. Diskuterades vilka verkningar beslutet medför och om fortsatta åtgärder.
Enligt meddelande från revisionsbyrån kan e-räkningarna tas i bruk vecka 8. Beslutades att medlemsfakturorna sänds genast efter testningen, uppskattningsvis vecka 9.
Förbundets bokslut och verksamhetsberättelse för 2019
Revisionen av ekonomin och verksamheten sker 17.3.2020. Verksamhetsberättelsen genomgicks och beslutades att den ska vara klar senast 14 dagar före bokslutet. Beslutades att verksamhetsberättelsen och bokslutet godkänns i ett särskilt e-postmöte efter att bokslutsdokumenten är färdiga.
Medlemsärenden
Godkändes 12 nya medlemmar, noterades 2 silent key och 1 som avstått medlemskapet. Godkändes en OT-ansökan. Noterades att antalet medlemmar är 3489 på sammanträdesdagen.
Noterades situationen beträffande obetalade medlemsavgifter. Beslutades utesluta 87 personer som inte betalat medlemsavgiften för år 2019.
Förbundets stadgeenliga vårmöte och vårdagarna
Vårmötet hålls 18.4.2020 kl. 16.00 i Otnäs, Esbo i samband med vårdagarna. Möteskallelsen publiceras i RA-tidningen 02/2020.
Noterades att medlemsmotioner inte inkommit.
Rapporter från utskotten och funktionärerna
Mikael Nousiainen redogjorde för webbarbetsgruppens del för läget beträffande egenanropstjänsten, webbsidorna och medlemssidorna. Egenanropstjänsten har ofta fungerat dåligt pga. omfattande spampost. Arbetsgruppen föreslår att webbsidorna och egenanropstjänsten överförs till Hetzners hostingtjänst och att utvecklandet av medlemssidorna fortsätter enligt tidigare planer i AWS-molntjänsten. Beslutades i enlighet med framställningen.
Beslutades i enlighet med bestämmelsearbetsgruppens famställan om deltagarna i NRAU:s och IARU:s möten.
Noterades beredskapsutskottets rapport om reservkommunikationsnätet.
Marknadsföringsteamet har tillsammans med grafiker Niina Silvasti berett nya grafiska anvisningar för förbundet. Styrelsen anförde sina synpunkter för det fortsatta arbetet.
Beslutades i enlighet med Ungdomsteamets framställan om reseplanen och -budgeten för deltagande i lägret Nordics On the Air, som anordnas under påsken i Norge. Förbundet ersätter resekostnaderna. Delgarna står själva för deltagaravgiften (20 euro).
Arto Heinonen OH3NVK utsågs till ny funktionär för traditionsradio.
Vili Peippo berättade om projektet Zero Falls Alliance, som arbetar för större säkerhet vid mast- och antennarbeten.
Behörighetsexaminator
I enlighet med Behörihetsexaminationkårens förslag utsågs Petteri Yrjälä OH1KFL till behörighetsexaminator (Salo med omgivning).
Övriga ärenden
Diskuterades aktuella frågor gällande RA-tidningen. Tryckeriet har utarbetat två förslag till pärmbild av vilket det ena förslaget godkändes. Undersöks möjligheten att ta i bruk en ny sidstorlek och färgsidor.
Diskuterades förslaget att utge en bok med Tomi Helpiös OH2ID artiklar. Offerter inbegärs från tryckerier.
Önskemål har inkommit om att SRAL skulle fungera som samarbetspartner i IARU field day 2020. Ytterligare information inbegärs.
Inbjudan har inkommit till OH5AG:s sommarläger. Jari Kekki och Vili Peippo deltar från styrelsens sida.
Beslutades ta i bruk elektronisk underteckning av dokument.


Styrelsemöte 3/2020
Finlands Radioamatörförbunds styrelsemöte hölls måndag 16.3.2020 som e-postmöte. Deltagare: ordförande Tuomas Tauriala OH3ERV, vice ordförande Vili Peippo OH5GE och medlemmarna Mauno Hirvonen OH7UE, Tiina Kela OH8BBO, Mikael Nousiainen OH3BHX, Jan Jylhä OH1NDA och Jari Kekki OH2EXE.
De inledande formaliteterna gicks igenom.
Ekonomifrågor
Beslutades att för räkenskapsåret 2019 använda 3200 € ur projektfonden. Orsaken är de oförutsedda kostnaderna pga. myndigheternas krav på en datasäkerhetsskanning av AR-X-examenssystemet och korrigeringen av de noterade datasäkerhetsproblemen.
Förbundets bokslut för räkenskapsåret 2019
Förbundets bokslut för räkenskapsåret 2019 godkändes.
Förbundets verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2019
Förbundets verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2019 godkändes.


Styrelsemöte 4/2020
Förbundets styrelse sammankom 17.3.2020. Mötet hölls som distansmöte. Deltagare var ordförande Tuomas Tauriala OH3ERV, vice ordförande Vili Peippo OH5GE och medlemmarna Jan Jylhä OH1NDA, Jari Kekki OH2EXE,  och Tiina Kela OH8BBO. Mikael Nousiainen OH3BHX deltog i en del av mötet.
Ordförande gav en översikt över det ekonomiska läget.
Integreringen av faktureraöverföringen från medlemsregistret till ekonomiförvaltningen är klar. Medlemsfakturorna sänds till medlemmarna per post.
Radioamatööri 04/2020 utges inte pga. förbundets ekonomiska läge.
Medlemsärenden
Godkändes 6 nya medlemmar, noterades 4 silent key och 6 som avstått medlemskapet. Noterades att antalet medlemmar är 3486 på sammanträdesdagen.
Rapporter
Mikael Nousiainen berättade att egetanropstjänsten överförs till Hetzner. Efter det överförs förbundets webbsidor till samma tjänsteleverantör.
Coronavirusläget och förändringar i förbundets verksamhet pga. ibruktagandet av beredskapslagen
Fattades beslut om följande åtgärder:
Kansliets öppethållning och tjänster

 • Kansliet är tills vidare stängt för besök
 • Kansliets tjänster är tillgängliga per telefon eller e-post under kansliets öppettider
 • Styrelsen och utskotten använder inte kansliet utom i undantagsfall och även då efter förhandsgodkännande av ordförande (eller vikarie).

Anordnande av behörighetsexamina för radioamatör

 • Anordnandet av examina avbryts för tiden 17.3-13.4.

Förbundets vårdagar och vårmöte

 • Förbundets vårdagar och vårmöte 18.4.2020 har inhiberats och flyttas till en senare tidpunkt.

Revision av förbundets bokslut och verksamhetsberättelse

 • Granskningen av förbundets verksamhet har skett enligt tidtabellen. Revisorn har hämtat materialet från bokföringsbyrån. Revisorns och verksamhetsgranskarens berättelser samt bokslutet och verksamhetsberättelsen publiceras på förbundets webbplats så snart de erhållits från bokföringsbyrån.

Förmansuppgifter och åtgärder vid sjukdomsfall

 • I normala fall fungerar styrelsens ordförande som förman för personalen
 • Om styrelsens ordförande pga. sjukdom eller annan orsak har förhinder vikarieras hen av vice ordförande
 • Om båda har förhinder pga. sjukdom eller annan orsak vikarieras de av Jan Jylhä.

Övriga evenemang
Nordics On The Air har inhiberats. Ungdomsteamet har lyckats annullera resebiljetterna utan kostnader.
OT-kaffebjudningen måste flyttas till en senare tidpunkt.
Lägerskolan i samband med sommarlägret anordnas inte i år eftersom inkvarteringsmöjligheterna är knappa.
Hedersbetygelser på vårmötet
Styrelsen har mottagit framställningarna och behandlingen av dem skjuts fram till nästa möte.
Övriga ärenden
Diskuterades förslaget att på förbundets webbplats starta en DX-tävlingskalender och en encyklopedi i stil med wikiham. Förslagen hänskjuts till webbteamet.
Beslutades beställa planeringen av Radioamatööri-tidningens layout i enlighet med offerten.
Tuomas Tauriala och Vili Peippo färdigställer förbundets grafiska rekommendationer i samarbete med grafikern.
Noterades Timo Kiiskis läsarpost.
Noterades Alf Pousars förslag om anordnande av en medlemsenkät.
Behandlades Laaksojen radioamatöörit ry:s ansökan om understöd. Beslutades att unerstöd inte beviljas.


Styrelsemöte 5/2020
Förbundets styrelse sammankom 20.4.2020. Mötet hölls som distansmöte. Deltagare: ordförande Tuomas Tauriala OH3ERV, vice ordförande Vili Peippo OH5GE och medlemmarna Mauno Hirvonen OH7UE, Tiina Kela OH8BBO, Mikael Nousiainen OH3BHX, Jan Jylhä OH1NDA och Jari Kekki OH2EXE. Från kansliets sida deltog Ronja Iso-Heiko.
Efter de inledande formaliteterna gav ordförande en översikt över förbundets ekonomiska läge. Noterades att faktureringen av medlemsavgifterna för år 2020 skedde senare än ifjol. Det ekonomiska läget är ändå normalt.
Medlemsärenden
Godkändes 12 nya medlemmar, noterades 4 silent key och 30 som avstått medlemskapet. Godkändes 6 OT-ansökningar. Två medlemmar uteslöts pga. obetalda medlemsavgifter. Noterades att antalet medlemmar är 3456 på sammanträdesdagen.
Rapporter
Noterades att Bestämmelseutskottet 6.4.2020 har gett SRAL:s utlåtande  till Transport- och kommunikationsverket angående EEC:s rekommendations- och beslutsförslag (TRAFICOM/97500/03.00.05.00/2020).
Noterades SRAL100-utskottets framställningar. Beslutades om anskaffning av SRAL100-muggar i enlighet med framställan. Utskottets framställan gällande anordnandet av SRAL100-jubileumsårets sommarläger återsändes till utskottet.
Noterades att ARRL Card Checker John OH5NZ avslutar uppdraget 21.3.2021.
Mikael Nouisiainen rapporterade från Webbutskottet. Alla hostingtjänsterna har överförts till Hetzner.
Coronavirusläget och de förändringar ibruktagandet av beredskapslagen medför i förbundets verksamhet
Lägesrapporten och informationen till medlemmarna från 12.4 gicks igenom.
Traficom har meddelat förbundet att uppehållet i examineringen fortsätter så länge statsrådets begränsningsåtgärder är i kraft. För tillfället gäller att begränsningarna pågår till 13.5.2020.
SRAL:s sommarläger 2020 inställs. Beslutet har fattats i samråd med arrangörerna.
Beslutades flytta behandlingen av vårmötesärendena till höstmötet. Förbundets jurist har konsulterats i ärendet.
SRAL:s bokslut, verksamhetsberättelse, och revisonsberättelserna publiceras på förbundets webbplats så snart de erhållits.
Förbundets kansli hålls stängt till slutet av maj.
Evenemang
Noterades att Kouvolaklubbens sommarläger 13-14.6 har inställts.
Noterades att Ham Radio Friedrichshafen har inställts.
OH*STAYHOME-aktiviteten och anropssignalerna diskuterades. Ansvarig för projektet är Martti OH2BH. Hittills har över 21000 kontakter hållits. Aktiviteten pågår till början av juli.
Beslutades att styrelsens frågetimme i maj hålls 2.5 kl. 14.00 (80 m)/14.30 (DMR).
OH6AD har anhållit om rätt att anordna ett höstläger i Hankasalmi 11-13.9.2020, vilket skulle ersätta de inhiberade sommardagarna. Arrangörsrättigheterna beviljades med beaktande av eventuella begränsningar pga. coronaläget.
Hedersbetygelser på vårmötet
Beslutades flytta utdelningen av hedersbetygelser till höstmötet.
Uppföljning av ärenden från år 2019
Diskuterades ärenden som tagits upp på styrelsens möten år 2019.
Diskuterades prissättningen av OH-awarden. Beslutades höja priset för vanliga pappersaward till 10 euro. Beslutades utreda prissättningen för övriga OH-award och fortsätta behandlingen på följande möte.
Övervägdes möjligheten att göra en medlemsförfrågan och bland annat få förslag till olika medlemsprodukter.
Diskuterades hurdana flaggor kommer att behövas under jubileumsåret. Beslutades skaffa flaggor i synnerhet för användning i möteslokalerna.
Diskuterades läget för höjande av hyran för förbundets bostadslägenhet. Inbegärs bokföringsbyråns rekommendation för hyresförhöjningens belopp.
Övriga ärenden
Diskuterades behovet av att uppdatera ändringarna i IARU R1 bandplanen på förbundets webbsidor. Vili Peippo utreder frågan.
Noterades att sista dagen är 30.4 för UKM:s bidragsutredning för år 2019.
Diskuterades ett initiativ till IARU att organisationen skulle uppmana amatörerna att använda LotW och ClubLog OQRS. Jan Jylhä och Marko Wirtanen bereder initiativtexten.


Styrelsemöte 6/2020
Förbundets styrelse sammankom 26.5.2020. Mötet hölls som distansmöte. Deltagare: ordförande Tuomas Tauriala OH3ERV, vice ordförande Vili Peippo OH5GE och medlemmarna Mikael Nousiainen OH3BHX, Jan Jylhä OH1NDA och Jari Kekki OH2EXE. Från kansliets sida deltog Ronja Iso-Heiko.
Efter de inledande formaliteterna gav ordförande en översikt över förbundets ekonomiska läge. Noterades att medlemsavgiften till IARU och räkningen för ombrytningen av historikboken betalats.
Påminnelseräkningarna för obetalda medlemsavgifter sänds ut i början av juni. För närvarande är 357 avgifter obetalda.
Medlemsärenden
Godkändes 13 nya medlemmar, noterades 4 silent key och 1 som avstått medlemskapet. Godkändes 1 OT-ansökan. Noterades att antalet medlemmar är 3464 på sammanträdesdagen.
Rapporter
Beslutades att Marko Wirtanen OH8WM fortsätter i den av Kommunikationsministeriet tillsatta nationella WRC-23-arbetsgruppen.
Noterades att Tomi Liukkonen OH3FSR avstår från uppgiften som ledare för handikapputskottet från början av år 2021.
Jan Jylhä rapporterade om aktuella frågor inom Svenska utskottet. Från och med detta år kan klubbenkäten också fyllas i på svenska. Översättningen gjordes av Maria Kaunismaa OH0FM. Svenska utskottet framställer att utskottet kompletteras med Maria Kaunismaa eftersom översättningsarbetet kommer att öka betydligt när förbundets nya utbildningsmaterial är klart. Beslutades i enlighet med framställan.
Mikael Nousiainen redogjorde för läget beträffande webbsajten. Arbetet med medlemssidorna har gått framåt och sidorna kommer att fungera med hjälp av e-postadressen.
Coronavirusläget och de förändringar ibruktagandet av beredskapslagen medför i förbundets verksamhet
Tidpunkten för återupptagandet av behörighetsexaminering är inte ännu klar. Förbundets kansli öppnas från början av juni.
Evenemang
Diskuterades det aktuella läget för OH*STAYHOME-aktiviteten.
I juni hålls styrelsens frågetimme lördag 6.6 kl. 14 (80 m)/14.30 (DMR).
Diskuterades praktiska åtgärder gällande förbundets höstläger.
Uppföljning av ärenden från år 2019
Hyran för den av förbundet ägda hyresbostaden har granskats i samråd med bokföringsbyrån. Hyresförhöjningen sker enligt indexet i hyresavtalet.
Diskuterades prissättningen för och förnyandet av OH-awarden. Ärendet framskrider i samarbete med awardmanagern.
Ärenden rörande SRAL 100-jubileumsåret
Godkändes SRAL 100-utskottets framställan om användningen av specialanrop.
Godkändes SRAL 100-utskottets framställan om regler för jubileumsawardet.
Beslutades att medlemsklubbarna kan ansöka om rätt att anordna SRAL100-årsjubileumslägret. Ansökningstiden pågår till 15.10.
Övriga ärenden
Klubbenkäten har förnyats och sänts till medlemsklubbarna.
Den nya ombrytningsmallen för RA-tidningen diskuterades.
Diskuterades olika sätt för insamling av medlemmarnas kontaktuppgifter. Alla medlemmar har inte meddelat sin e-postadress och/eller mobiltelefonnummer till medlemsregistret eller så är uppgifterna föråldrade. Förbundets medlemssidor kommer att nås med hjälp av e-postadressen. Telefonnummer och/eller e-postadress kommer även att behövas för kommande elektroniska val.
Touko Salo OH6MO har föreslagit att styrelsen utreder hur många av de medlemmar, som gett tillstånd att publicera sina uppgifter i OH-katalogen, bara gett tillståndet för pappersversionen. Om så är fallet borde man överväga att upphöra med den elektroniska OH-katalogen. Konstaterades att så gott som alla gett tillstånd för såväl pappers- som den elektroniska OH-katalogen och att flertalet medlemmar anser att den elektroniska OH-katalogen utgör en viktig service. Frågan leder i detta skede inte till vidare åtgärder. Noterades även att envar medlem kan välja att hens uppgifter publiceras endast i pappersversionen, endast i nätversionen eller i båda.
SAC-prisresan måste inhiberas pga. coronaepidemin. Utreds om det i stället går att få ett resepresentkort som kan ges till pristagaren.
Vid styrelsemöte 5/2020 diskuterades ett initiativ till IARU om rekommendation till ökad användning av LotW och OQRS för verifiering av kontakter. Det har emellertid framgått att IARU Administrative Council i september 2018 godkänt en resolution som innebär ett främjande av elektroniska kvitteringssystem (Resolution 18-1). Det är därför inte orsak att göra en ny framställan i ärendet.
Diskuterades repeaterfrågor.


Styrelsemöte 7/2020
Förbundets styrelse sammankom 18.8.2020. Mötet hölls som distansmöte. Deltagare: ordförande Tuomas Tauriala OH3ERV, vice ordförande Vili Peippo OH5GE och medlemmarna Tiina Kela OH8BBO, Mikael Nousiainen OH3BHX, Jan Jylhä OH1NDA och Jari Kekki OH2EXE. Från kansliets sida deltog organisationskoordinator Ronja Iso-Heiko.
Ekonomiärenden
Efter de inledande formaliteterna gav ordförande en översikt över förbundets ekonomiska läge.
Villkoren i hyresavtalet för den av förbundet ägda hyreslägenheten granskades i samråd med bokföringsbyrån. Beslutades höja hyran med 5 % från början av år 2021.
Ungdomsteamet anordnar ett POLAR-läger i Leirisalo 16-18.10. I lägret deltar 20-30 personer. Ungdomsteamet tillställer styrelsen lägerbudgeten.
Medlemsärenden
Godkändes 14 nya medlemmar, noterades 4 silent key och 5 som avstått medlemskapet. Godkändes två OT-ansökningar. Noterades att antalet medlemmar är 3469 på sammanträdesdagen.
Diskuterades anordnandet av en medlemsenkät. I enkäten frågas även om ändrandet av Radioamatööri-tidningen  helt/delvis till en elektronisk publikation. Beslutades flytta medlemsenkäten till nästa år.
Rapporter
Mikael Nousiainen berättade om läget inom webbutskottet. Arbetet med medlemssidorna har framskridit och de är förhoppningsvis färdiga tidig höst. Diskuterades sätten för inloggning språkversionerna (finska, svenska, engelska).
Mikael Nousiainen berättade om frågor inom utbildningsutskottet. Läget för utbildningsmaterialet diskuterades.
Coronavirusläget och de ändringar i förbundets verksamhet som ibruktagandet av beredskapslagen föranleder
Diskuterades behovet av anvisningar för höstlägret.
Strategiska mål för innevarande och nästa år
Diskuterades de viktigaste åtgärderna på kort sikt för utvecklande av förbundets verksamhet.
Höstdagarna, höstmötet och valen
Diskuterades arrangörsrätten för Höstdagarna.
Diskuterades ingående av avtal för den elektroniska röstningen.
Evenemang
Diskuterades de praktiska arrangemangen för Höstlägret.
Övriga ärenden
Beslutades i enlighet med Historieutskottets framställan låta trycka SRAL 100-årshistoriken på Nordprint Oy (1500 exemplar).
Suomen Radioamatööritarvike Oy:s bolagsstämma hålls 20.10 kl. 18. Utsågs Heikki Lahtivirta till SRAL:s representant på bolagsstämman.
Diskuterades priserna och publiceringen av tävlingsresultaten i Radioamatööri-tidningen och förbundets webbplats beträffande tävlingsserierna som underlyder förbundet. Beslutades att endast segrarna i tävlingsserierna erhåller pokaler medan de som placerar sig på andra och tredje plats erhåller hedersdiplom. Tävlingsresultaten kommer att börja publiceras på förbundets webb.
Beslutades höja priset för OHA-plaketterna till 55 euro.
Diskuterades läget för förnyandet av examensfrågorna för K- och T1-modulerna och de praktiska arrangemangen för ibruktagandet av dem.
Diskuterades förslaget om en förhandsbeställnngsblankett för SRAL-shopen vid olika evenemang. Den nuvarande nätbeställningsblanketten kompletteras med möjligheten att hämta varorna. Informeras om saken via förbundets informationskanaler.
Beslutades att förbundet deltar i Free Software Foundation Europes appell ”Upload of Software on Radio Equipment” gällande förslaget till EU-direktiv om låsande av radioapparaternas programvaror.
Transport- och kommunikationsverket har genom sitt beslut 22.12.2016 fördnat Finlands Radioamatörförbund rf. till mottagare av radioamatörexamina. Beslutet trädde i kraft 1.1.2017 och pågår til 31.12.2020. Överenskoms om fortsättningen av examensmottagningen tillsammans med verket.


Styrelsemöte 8/2020
Förbundets styrelse sammankom 15.9.2020. Mötet hölls som distansmöte. Deltagare: ordförande Tuomas Tauriala OH3ERV, vice ordförande Vili Peippo OH5GE och medlemmarna Mikael Nousiainen OH3BHX, Jan Jylhä OH1NDA och Jari Kekki OH2EXE.
Ekonomiärenden
Ordförande delger månadsrapporten via styrelsens e-postlista genast han fått den. Ronja Iso-Heiko delger hyresgästen meddelandet om hyresjusteringen efter att hon återkommit till arbetet.
Medlemsärenden
Godkändes 8 nya medlemmar, noterades 2 silent key och 3 som avstått medlemskapet. Noterades att antalet medlemmar är 3472 på sammanträdesdagen.
Rapporter
Godkändes ungdomsteamets framställan om budget för POLAR-lägret.
Mikael Nousiainen berättade senaste nytt från webbarbetsgruppen. Medlemssidan members.sral.fi är klar för betatestning. Styrelsemedlemmarna deltar i betatestningen.
Mikael Nousiainen berättade senaste nytt från utbildningsarbetsgruppen. Diskuterades förslaget att i radioamatörexamen skulle ingå även öppna frågor.
Höstdagarna
Avtalet för Höstdagarna gicks igenom.
SRAL:s budget och verksamhetsberättelse för år 2021
Planeringen av budgeten inleds tillsammans med bokföringsbyrån. Vili Peippo ansvarar för uppgörandet av verksamhetsplanen.
Inbegärs utskottens framställningar gällande budget och verksamhetsplan.
Övriga ärenden
Enligt styrelsens beslut från 18.8 utdelas i SRAL:s tävlingsserier prispokal endast till segraren i serien. De som placcerar sig på andra och tredje plats får hedersdiplom. Beslutet gäller tävlingar fr.o.m år 2021 och senare. Beslutet delges HF-tävlingsutskottet.
Reino Janhunens OH2HK förslag förmedlas till SRAL 100-årsutskottet.


Styrelsemöte 9/2020
Förbundets styrelse sammankom 13.10.2020. Mötet hölls som distansmöte. Deltagare: ordförande Tuomas Tauriala OH3ERV, vice ordförande Vili Peippo OH5GE och medlemmarna Mikael Nousiainen OH3BHX, Jan Jylhä OH1NDA, Jari Kekki OH2EXE, Tiina Kela OH8BBO och Mauno Hirvonen OH7UE. Från kansliets sida deltog organisationskoordinator Ronja Iso-Heiko.
Efter de inledande formaliteterna gav ordförande en översikt över förbundets ekonomiska läge. Noterades ännu icke betalda medlemsavgifter.
Medlemsärenden
Godkändes 5 nya medlemmar, noterades 4 silent key och 8 som avstått medlemskapet. Noterades att antalet medlemmar är 3465 på sammanträdesdagen.
Rapporter
Diskuterades aktuella frågor inom SRAL100-utskottet:

 • Utskottet föreslår att SRAL100-muggar beställs som jubileumsårets medlemsprodukt. Förslaget omfattas men utskottet bedes fråga om en offert på ett lägre antal muggar.
 • Förbundets historik utges i januari 2021. En tillställning anordnas under vecka 3. Lämplig plats sökes.
 • SRAL100-fotoutsällningen öppnas i kansliet 13.2.2021. Utställningen pågår 2-3 veckor (preciseras senare). Samtidigt öppnas en fotoutställning på webben som fortgår under hela året.
 • ITE-utställningen (egenhändigt byggda apparater) hålls på Tekniska museet 11.3-30.5.2021. Under den tiden anordnas tre föreläsningskvällar. Avtalsförslaget godkändes. Merja Koivaara befullmäktigas att sköta ärendet med Tekniska museet.
 • Godkändes en beställning av SRAL100-roll-ups.
 • Godkändes planerings- och tryckningsplanen för OH100SRAL QSL-kortet.
 • Diskuterades planeringen och tryckningen av OH100-awardet och idén att anordna OH100-aktivitetsveckoslut under jubileumsåret.
 • Diskuterades behovet av engelsksspråkiga webbsidor. Det vore bra med allmän information om SRAL och jubileumsårsinformation om OH100-awardet, specialanropet OH100SRAL mm. I första hand söks en nativ person som kunde översätta sidor till engelska eller kontrollera språkdräkten. Om en sådan person inte hittas anställs en översättare.

Mikael Nousiainen redogjorde för utbildningsutskottets ärenden. Diskuterades öppna frågor i examensprovet och problemen med bedömningen av sådana. Utskottet har förberett ansökningar om understöd. Undersöks möjligheterna att främja ärendet, antingen genom en arbetsgrupp eller enskilda personer som kan leta efter organisationer som kunde ge bidrag.
Tiina Kela redogjorde för YL-utskottets ärenden. Nya aktiva personer söks till utskottet.
Höstdagarna
Diskuterades Höstdagarna och höstmötet som hålls i Riihimäki 14.11. Coronaläget beaktas. Diskuterades möjligheten att delta på distans. Enligt nuvarande uppgifter är det inte möjligt att ordna med fjärrdeltagande.
SRAL:s budget och verksamhetsplan för år 2021
Verksamhetsplanen genomgicks. Budgeten görs vecka 43. Verksamhetsplanen och budgeten fastställs på ett e-postmöte då budgeten är klar.
Övriga ärenden
Diskuterades priserna i FM-seriens tävlingar. Beslutades att även för andra och tredje plats utdelas pokaler. Pokaler ges bara ifall de, liksom vinnaren, meddelara att de vill ha dem. Tävlingsresultaten publiceras på förbundets webb.
Styrelsen bekantade sig med statistiken för NAC-tävlingarna, som OH6ZZ skickat.
Grafikern har uppdaterat förbundets visuella material. Materialet gicks igenom.


Styrelsemöte 10/2020
Förbundets styrelse sammankom 29.10.2020. Mötet hölls som e-postmöte. Deltagare: ordförande Tuomas Tauriala OH3ERV, vice ordförande Vili Peippo OH5GE och medlemmarna Mikael Nousiainen OH3BHX, Jan Jylhä OH1NDA, Jari Kekki OH2EXE, Tiina Kela OH8BBO och Mauno Hirvonen OH7UE.
Styrelsens framställan om verksamhetsplan för förbundet för 2021
Styrelsens framställan om verksamhetsplan för förbundet för 2021 godkändes.
Styrelsens framställan om budget för förbundet för 2021
Styrelsens framställan om budget för förbundet för 2021 godkändes.
Arrangörsrättigheter för SRAL:s sommarläger 2021
Noterades att två ansökningar inkommit inom tidsfristen. Arrangörsrättigheterna beviljades Riihimäen Kolmoset rf. OH3AD. Platsen för sommardagarna är Eerikkilä idrottsinstitut.


Styrelsemöte 11/2020
Förbundets styrelse sammankom 10.11.2020. Mötet hölls som distansmöte. Deltagare: ordförande Tuomas Tauriala OH3ERV, vice ordförande Vili Peippo OH5GE och medlemmarna Mikael Nousiainen OH3BHX, Jan Jylhä OH1NDA, Jari Kekki OH2EXE och Tiina Kela OH8BBO. Från kansliets sida deltog organisationskoordinator Ronja Iso-Heiko.
Ordförande Tuomas Tauriala informerade om ekonomin. Suomen Talousverkko Oy har köpt Codecon Oy:s affärsverksamhet. Förbundet har använt Codecons bokföringstjänster. Ekonomihanteringsservicen fortsätter med samma personal som tidigare.
Medlemsärenden
Godkändes 5 nya medlemmar, noterades 3 silent key och 1 som avstått medlemskapet. Godkändes en OT-ansökan. Noterades att antalet medlemmar är 3466 på sammanträdesdagen.
Rapporter
Jari Kekki informerade om SRAT:s bolagsstämma.
Jan Jylhä informerade om Svenska utskottets ärenden. År 2021 fyller Ålands självstyrelse 100 år. Ålands radioamatörer firar jubileumsåret genom olika evenemang. Förbundet deltar i evenemangen i mån av möjlighet.
Mikael Nousiainen informerade om utbildningsutskottets ärenden. Diskuterades läget för förbundets visuella planering. Grafikern har sänt en ny offert för slutförandet av den visuella planen. Mikael diskuterar med grafikern utgående från offerten.
Mikael Nousiainen informerade om arbetet i webbutskottet. Arbetet med de nya medlemssidorna har framskridit.
Evenemang
Höstdagarna och höstmötet hålls 14.11.2020. De praktiska arrangemangen diskuterades.
Glöggbjudning anordnas inte i år pga. coronaläget.
Mikael Nousiainen utsågs till styrelsens representant i organisationen för sommarlägret 2021.
RA-tidningen
Diskuterades skrivararvodena för år 2021. Fastställdes samma arvoden som för år 2020.
Diskuterades anordnandet av en fototävling i RA-tidningen under jubileumsåret.
Diskuterades behovet av att uppdatera annonspriserna. Prisnivån utreds och besluts om nya priser vid följande möte.
Utgivningsdatumen för nästa år diskuterades. Dagarna fastställs vid nästa möte.
Övriga ärenden
IARU:s initiativ om att CW upptas på världsarvslistan. Initiativet understöds, utreds vilka nationella åtgärder det förutsätter.
Diskuterades Ilkkas, OH1KT, förslag om utvecklande av SRAL:s webbsidor.
Utsågs Merja Koivaara från SRAL100-utskottet och Vili Peippo från styrelsen som kontaktpersoner för jubileumsårets ITE (självbyggen) -utställning.
 


SRAL:s höstmöte
Höstmötet hölls 14.11.2020 i Riihimäki. Deltagarantalet var 43, därtill var fem klubbar representerade genom fullmakter.
Eftersom vårmötet inte kunnat hållas pga. coronavirusläget, behandlades först de ärenden som hör till vårmötet. Vid mötet godkändes verksamhetsberättelsen för år 2019 (med två korrigeringar), fastställdes bokslutet för år 2019 och styrelsens medlemmar beviljades ansvarsfrihet. Styrelsens förslag till förbundets strategi för åren 2020-2025 godkändes samt fastställdes verksamhetsplanen och budgeten för år 2021. Beslutades även att som medlemmar i valutskottet, revisionssamfundet och som verksamhets- och vice verksamhetsgranskare fortsätter samma personer också under år 2021. Medlemsmotioner förelåg inte.
SRAL:s ungdomsteam anordnade live streaming på Youtube-kanalen både från höstdagarna och höstmötet. Som bäst hade kanalen 391 samtidiga åskådare. Ett stort tack till ungdomsteamet!


Styrelsemöte 12/2020
Förbundets styrelse sammankom 18.12.2020. Mötet hölls som e-postmöte. Deltagare: ordförande Tuomas Tauriala OH3ERV och medlemmarna Mikael Nousiainen OH3BHX, Jan Jylhä OH1NDA, Jari Kekki OH2EXE, Tiina Kela OH8BBO och Mauno Hirvonen OH7UE. Från kansliets sida deltog organisationskoordinator Ronja Iso-Heiko.
Ekonomiärenden
Ordförande gav en överikt över förbundets ekonomiska läge. Gicks igenom obetalade medlemsavgifter för år 2020.
Beslutades att utestående arvoden för år 2018 bokförs som donationer till förbundet.
Beslutades om betalningsgrunder för arvoden. Arvoden utbetalas två gånger under året. Mottagarna kontaktas via e-post. Ifall mottagaren inte reagerat på anmodan att skicka in nödvändiga uppgifter, kontaktas hen ännu inför följande utbetalning. Om utbetalningspraxis informeras via förbundets infokanaler. I slutet av året bokförs två år gamla obetalda arvoden som donationer till förbundet.
Medlemsärenden
Godkändes 15 nya medlemmar, noterades 4 silent key, 4 personmedlemmar som avstått medlemskapet  och en medlemsklubb vars verksamhet upphört. Godkändes 2 OT-ansökningar. Noterades att antalet medlemmar är 3470 på sammanträdesdagen.
Diskuterades medlemskårens åldersstruktur.
Rapporter
Mikael Nousiainen informerade om utbildningsutskottets ärenden. Den slutliga versionen av de grafiska riktlinjerna godkändes.
Mikael Nousiainen informerade om webbutskottets arbete. Diskuterades vilken arbetsinsats slutförandet av medlemssidorna kommer att kräva.
Diskuterades enkäten till klubbarna.
Evenemang
Mikael Nousiainen informerade om aktuella frågor beträffande förbundets sommarläger 2021. Den arrangerande klubben har bekantat sig med utrymmena på ort och ställe. Lägret hålls 15-18.7.2021.
Beslutades att vårdagarna och vårmötet hålls 17.4.2021.
Radioamatööri-tidningen
Diskuterades en uppdatering av annonspriserna och kontaktande av möjliga annonsörer för annonser på webbsajten och i RA-tidningen.
Fastställdes publiceringsdatumen för tidningen under år 2021. Tiderna för numren 2 och 7 blir en vecka tidigare för att kunna beakta postens leveranstider och tidtabellen för utsändande av möteskallelserna.
Övriga ärenden
Byggnaden i vilken förbundets kansli finns kommer att genomgå fasad-, fönster- och balkongrenovering under våren 2021. Praktiska arrangemang diskuterades. Beslutades beställa en transportfirma för att flytta förbundets saker till arkivet.
Diskuterades läget för förnyande av rätten att mottaga behörighetsexamina.
Anropet OF9X har förnyats och det är i kraft 18.12.2020-31.12.2021. Som anropets övervakare fungerar Merja Koivaara OH1EG.
Anmälan av förbundets styrelse och innehavare av namnteckningsrätt görs i januari då den nya styrelsen tillträtt. Tuomas Tauriala och Vili Peippo ser till att fullmakten för Suomen Talousverkko Oy skickas till Suomi.fi-tjänsten.
Beslutades att OH2TK-priset utdelas vid höstmötet 2021 förutsatt att lämplig person hittas.
Traficom har kontaktatförbundet angående överlåtande av uppgifter om amatörradiostationers anropssignaler. Förbundet uppgör en officiell förfrågan till myndigheterna om saken.
Ett förslag till grundande av aktivitetspris hänskjuts till den nya styrelsen.
Fullmakt att registrera anropssignaler i LotW
Avsikten är att kvittera kontakter som hålls med anropet OH100SRAL med QSL-kort och i LotW. Förbundet måste först registrera det huvudsakliga anropet i LotW innan digitalt tillläggscertifikat kan sökas för specialanropet. Styrelsen befullmäktigar Jan Jylhä OH1NDA att söka registrering i LotW för anropet OH2A och därefter tilläggscertifikat för anropet OH100SRAL. Eftersom Jan Jylhä fungerar som ansvarsperson och QSL.manager för specialanropet beslutades att de elektroniska certifikaten lagras i TQSL-programmet på hans dator under jubileumsåret. Därefter överförs de till förbundets dator. Jan Jylhä kan använda anropssignalerna för testning.
Personalärenden
Diskuterades personalfrågor.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media