SRAL-möten 2021

SRAL:s styrelsemöten och vår-/höstmöte 2021

Styrelsemöte 1/2021

Finlands Radioamatörförbunds styrelsemöte hölls 26.1.2021 som distansmöte. På plats var ordförande Jorma Saloranta OH2KI och medlemmarna Jan Jylhä OH1NDA, Jari Kekki OH2EXE, Tiina Kela OH8BBO och Mikael Nousiainen OH3BHX samt under en del av mötet Dimi Doukas OH2DD och Vili Peippo OH5GE. Från kansliets sida deltog organisationskoordinator Ronja Iso-Heiko.

Val av styrelsens vice ordförande och utnämnande av ett arbetsutskott

Efter de inledande formaliteterna valdes Vili Peippo till vice ordförande för år 2021. Beslutades även att ett arbetsutskott inte utses.

Styrelsens frågetimmar och mötespraxis

Beslutades att styrelsens frågetimmar hålls den första eller andra lördagen i månaden: 6.2, 6.3, 8.5, och 6.6. Frågetimmen i juli hålls på sommarlägret. Ingen frågetimme i augusti. Om frågetimmarna under slutet av året besluts senare men avsikten är att de hålls den första lördagen i månaden utom i november, då frågetimmen hålls på höstdagarna. Frågetimmen hålls på HF kl. 14 och på DMR kl. 14.30.

Ekonomifrågor

Ordförande gav en översikt över förbundets ekonomiska läge.

Beslutades om användningen av ungdomsverksamhetsfondens användning år 2021. Beslutades göra en reservation om 3000 euro. Enligt fondens stadgar bör styrelsen årligen i januari fatta beslut om utdelning av medel ur fonden under året.

Beslutades om rese-och kostnadsersättningspraxis. Förbundets tidigare praxis iakttas. Resekostnaderna ersätts i regel enligt billigaste färdsättet med offentliga färdmedel (Statens resestadga).

Fullmakterna för godkännande granskades och godkändes.

Noterades att medlemsavgifterna faktureras i början av februari.

Diskuterades läget för lagringen av förbundets historiematerial i Drumsö och sätten för uppbevaring av arkivets digitala material. Utredningen fortsätter tillsammans med historieutskottet.

Marko Wirtanen OH8WM beviljades rätt till resor till bestämmelsearbetsgruppens möten under år 2021.

Förbundets bokslut och verksamhetsberättelse för 2020

Granskningen av bokslutet och verksamhetsberättelsen sker i mars. Utskottens och funktionärernas verksamhetsberättelser har inbegärts.

Förordnande av funktionärer och utskott för år 2021

QSL-managers för distrikten förordnades. Diskuterades förordnandet av beredskapskontaktpersoner. Beredskapsutskottet konsulteras och förordnandet hänskjuts till nästa möte.

Förordnades interna utskott och personer som bistår styrelsen och övriga funktionärer och utskott som bekräftat att de fortsätter. För de övriga utreds villigheten att fortsätta.

Diskuterades rekryteringen av en ny DXCC Card Checker då John Ahlbom OH5NZ slutar i mars 2021.

Förordnande av behörighetsprovförrättare för verksamhetsperioden 1.2.2021-31.1.2022

Provförrättarna förordnades i enlighet med provförrättarkårens framställning. Noterades att styrelsens ordförande mottagit ett medlemsförslag om ny provförrättare men att kandidaten avböjt.

Medlemsärenden

Godkändes 19 nya medlemmar, noterades 1 silent key och 7 som avstått medlemskapet. godkändes en OT-ansökan. 96 personer som inte betalat medlemsavgiften för år 2020 uteslöts. Noterades att antalet medlemmar är 3385 på sammanträdesdagen.

Förbundets stadgeenliga vårmöte och vårdagarna

Beslutades att vårmötet pga. coronavirusläget flyttas till sommarlägret och att vårdagar inte anordnas.

Sista inlämningsdagen för medlemsmotioner (senast 2 månader före mötet) och förslag till mottagare av hedersbetygelser är således 17.5.2021.

Rapporter och mål för år 2021

Mikael Nousiainen berättade om webbutskottets ärenden. Ett formulär för behandlande av personuppgifter har förberetts. Öppnandet av medlemsportalens tidningsarkiv är i övrigt klar.

Godkändes SRAL100-utskottets förslag om anskaffning av 1000 dekaler. De kommer inte till försäljning utan utdelas i första hand till medlemmarna i samband med evenemang.

Evenemang

Sommarlägret diskuterades. Planeringen fortsätter i enlighet med den anordnande klubbens framställning.

Övriga ärenden

Beslutades om skrivturer för styrelsespalten i RA-tidningen: Jorma (nr 2), Jari (3), Dimi (4), Mikael (5), Vili (6), Tiina (7) och Jan (8).

Godkändes historikutskottets framställan om friexemplar av historikboken. Styrelsen funderar på till vilka instanser boken kunde skänkas.

Godkändes anskaffningen av möbler till kansliet. Diskuterades det kommande renoveringsarbetet i kanslifastigheten.

Jan Jylhä berättade om aktiveringen av jubileumsårsanropet OH100SRAL.

Beslutades delta i det offentliga samrådet angående EMC-direktivet.


Styrelsemöte 2/2021

Finlands Radioamatörförbunds styrelsemöte hölls 23.2.2021 som distansmöte. På plats var ordförande Jorma Saloranta OH2KI och medlemmarna Jan Jylhä OH1NDA, Jari Kekki OH2EXE, Tiina Kela OH8BBO och Mikael Nousiainen OH3BHX samt under en del av mötet Dimi Doukas OH2DD och Vili Peippo OH5GE.

Efter de inledande formaliteterna gav ordförande en översikt över förbundets ekonomiska läge. Medlemsavgiftsfakturorna har sänts i februari och inbetalningar har skett tacknämligt.

Förbundets bokslut och verksamhetsberättelse för 2020

Boksluts- och verksmahetsrevisionen sker i mars som distansmöte.

Förbundets funktionärer och utskott

Beredskapsutskottets ordförande Teemu OH7T har meddelat att han slutar. Styrelsen tackar Teemu för det värdefulla arbetet. Beslutades inleda sökandet efter en ny ordförande.

En lämplig person söks för medelsanskaffning och anskaffning av annonser till RA-tidningen.

Medlemsärenden

Godkändes 8 nya medlemmar, noterades 11 silent key och 36 som avstått medlemskapet. Godkändes 3 OT-ansökningar. Noterades att antalet medlemmar är 3346 på sammanträdesdagen.

Utskotten rapporterar

Tiina berättade om aktuella frågor inom YL-utskottet. Godkändes utskottets förslag att övergå till medaljer som tävlingspriser och om utlottning av SRAL 100-muggar bland deltagarna.

Mikael berättade om frågor inom webbsideutskottet. Diskuterades ett förnyande av förbundets webbportal och omorganisering av materialet samt om de svensk- och engelskspråkiga sidorna.

Mikael och Jorma redogjorde för ärenden inom utbildningsutskottet och om läget för det nya utbildningsmaterialet.

Jari rapporterade från Suomen Radioamatööritarvike Oy:s styrelsemöte.

Evenemang

Mikael gav en lägesbild gällande sommarlägret. Diskuterades inkvarteringsbokningarna.

Traficoms begäran om svaromål

Förbundet har fått en begäran om svaromål gällande en persons klagan beträffande anordnandet av behörighetsexamina. Förbundet inlämnar sitt svar inom utsatt tid.

Behörighetsgranskning

Godkändes behörighetsgranskningsrådets förslag om att utse Erik Finskas OH2LAK till behörighetsgranskare.

IARU-beslut

Godkändes de av IARU-kontaktpersonen Markku Toijala OH2BQZ beredda förslagen. SRAL förordar att två nya förbund antas som medlemmar (Bahrain och Kirgisien). SRAL förordar även ändringar av stadgarna för Region 1 gällande webbmöten och stödjande av jämställdhet inom IARU.

Strategiska mål för år 2021

Diskuterades SRAL:s strategi för åren 2020-2025 och verksamhetsplanen för år 2021 samt de ärenden som kommer att förverkligas under detta år. Diskuterades även om vem som svarar för och rapporterar om de enskilda målen. Styrelsen återkommer till ansvarsområdena vid nästa möte.

Övriga örenden

Diskuterades förslaget till klubbaktivitetspris. Beslutades inrätta ett pris i enlighet med medlemsförslaget.

Diskuterades aktiveringen av jubileumsårsanropet OH100SRAL och godkändes jubileumsutskottets förslag om lotterivinster till dem som aktiverar anropet. Beslutades om tryckning av QSL-kort för anropet enligt utskottets framställan.

Beslutades på basis av jubileumsutskottets framställan att anordna en ITE-utställning även på sommarlägret i Eerikkilä. Beslutades bevilja rätt för utskottet att besluta om utgifter upp till 500 euro.

En offert om den fortsatta ombrytningen av undervisningsmaterialet har erhållits. Mikael och Jorma går igenom planen med utbildningsutskottet.

Utreds möjligheten att publicera 100-årshistoriken i elektronisk form.

Vili utreder användningen av användarnamn för myndigheterna för AR-X och om överlåtande av dem till Traficom.

Beslutades anhålla om anropet OF2HQ för IARU HF Championship-tävlingen med anledning av jubileumsåret. Användningen av anropet koordineras av OH6KZP.

Diskuterades det kommande mötet med Traficom.

Noterades att styrelsens nästa frågetimme hålls den 6 mars.

En ny artikelserie i RA-tidningen vid namn ”Detta QSO har stannat i minnet” planeras. HF-tävlingsspalten och DX-spalten ska igen bli återkommande inslag.

Noterades förslaget till styrelsen om överföring av loggroboten för inhemska tävlingars del skulle överföras från UA9QCQ till en inhemsk server. Utredningarna fortsätter.

Diskuterades utvecklingen av tillbehörsförsäljningen

Diskuterades proceduren för sammanställningen av styrelsemötenas föredragningslistor.

Jari utsågs till förbundets representant vid Suomen Radioamatööritarvike Oy:s bolagsstämma 12.4.


Styrelsemöte 3/2021

Finlands Radioamatörförbunds styrelsemöte hölls 3.3.2021 som distansmöte. På plats var vice ordförande Vili Peippo OH5GE och medlemmarna Jan Jylhä OH1NDA, Jari Kekki OH2EXE, Tiina Kela OH8BBO, Mkael Nousiainen OH3BHX och Dimi Doukas OH2DD. Från kansliets sida deltog organisationskoordinator Ronja Iso-Heiko.

Godkändes för sändande till Traficom den av behörighetsgranskningsrådet uppgjorda utredningen.


Styrelsemöte 4/2021

Finlands Radioamatörförbunds styrelsemöte hölls 31.3.2021 som distansmöte. På plats var ordförande Jorma Saloranta OH2KI, vice ordförande Vili Peippo OH5GE och medlemmarna Jan Jylhä OH1NDA, Jari Kekki OH2EXE, Tiina Kela OH8BBO, Mkael Nousiainen OH3BHX och Dimi Doukas OH2DD.

Beslutades överföra till projektfonden 20000 € för oförutsedda utgifter under räkenskapsåret 2020.

Diskuterades sätt för att påskynda behandlingen av medlemsansökningar, t.ex. genom att behandla ansökningarna via styrelsens e-postmöten. Ärendet utreds.

Diskuterades strategiska mål i strategin för åren 2020-2025, vilka kan förverkligas under innevarande år. Beslutades lägga till punkten Byggande av förbundets fjärrstyrda radiostation under Utvecklande av medlemstjänsterna.

Dimi och Mikael utsågs till SRAL:s delegater i IARU region 1 SWOT-arbetsgrupp.

Beslutades att Jari deltar i satellitdiskussionsmötet som hålls 7.4.

Diskuterades processen för indrivningen av fordringar och förbättring av processen. Ärendet utreds. Beslutades att styrelsen får kvartalsvis en förteckning över inkrävda fordringar.

Dimi informerade att nya medlemmar söks till marknadsföringsteamet. Diskuterades behovet av att förnya marknadsföringsmaterialet och olika alternativ för detta.

Vili redogjorde för läget för förnyande av examensfrågebankerna.


Styrelsemöte 5/ 6-12.4.2021

 • Godkändes bokslutet och verksamhetsberättelsen för budgetåret 2020
 • Godkändes 29 nya medlemmar och Viinapervonsuon radiokerho ry:s medlemsansökan

Styrelsemöte 6/ 22.4.2021

 • Beslutades avskriva obetalda fordringar som uppstått före år 2020.
 • Beslutades utreda faktureringsläget för envar repeaterstation. Repeateransvariga sköter utredningen.
 • Beslutades avstå från kontantbetalningar på kansliet. Vid evenemang används fortsättningsvis kontantbetalning.
 • Godkändes 3 nya medlemmar och noterades 3 som utträtt samt 5 silent keys.
 • Diskuterades förslaget till försnabbande av antagningen av nya medlemmar. utredningsarbetet fortsätter.
 • Beslutades om försäljning av historiken och muggar via klubbarna.
 • Beslutades om principerna för priser till dem som ansluter sig som medlemmar.
 • Beslutades om tre webbinarier: 18.5: FT8, 25.5: DMR och 1.6: temat öppet. Presentatörerna får en smärre gåva.
 • Anskaffas programmet Zoom för webbinarierna.
 • Beslutades utge ett månatligt SRAL-nyhetsbrev, ansvarsperson är Dimi.
 • Försvarsutbildningsföreningen (MPK) kallade SRAL till ett webbmöte 27.4 för att diskutera ett samarbete mellan organisationerna.
 • Godkändes planen för färdigställande av utbildningsmaterialet i enlighet med Veli-Pekka Niiranens OH7FQH förslag. Avsikten är att materialet är färdigt i december 2021.
 • Dimi och Mikael rapporterade att arbetet med IARU region 1 SWOT-analysen fortskridit enligt planerna.
 • Mikael rapporterade om arrangemangen för sommarlägret.
 • QSL-kortet för SRAL:s huvudstation OH2A förnyas och uppgifterna i QRZ.com uppdateras.
 • Inväntas Transport- och kommunikationsverkets beslut om fortsatt fullmakt för SRAL att sköta behörighetsexamina.
 • Vili redogjorde för ibruktagandet av de nya examensfrågebankerna och om behovet av flera medlemmar i arbetsgruppen.
 • styrelsen har fått repeaterkoordinatorns utlåtande om CQ-klubben – CQ-kerhos repeaterfrekvens. Koordinatorn fortsätter förhandlingarna med CQ-klubben.
 • Jorma befullmäktigades att registrera sig som ”ansvarig beredare” i Transport- och kommunikationsverkets utlåtandetjänst samt att avge SRAL:s utlåtande om understödjande av reciprocitetsavtalet med Thailand.
 • Beslutades att OT-kaffesammankomsten inte anordnas på grund av coronaläget.

Styrelsemöte 7/29.4.2021

 • Godkändes 3 nya medlemmar och 3 avgående samt noterades 1 silent key
 • Noterades att Transport- och kommunikationsverket förlängt SRAL:s rätt att anordna behörighetsexamina till slutet av september 2021. Jorma OH2KI befullmäktigades att meddela verket att det inte föreligger grunder för att betrakta det av behörighetskåren utarbetade utlåtandet som affärshemlighet.
 • Beslutades slutföra det återstående förnyelsearbetet med AR-X-examenssystemet. Vili OH5GE informerar Transport- och kommunikationsverket om detaljerna före utgången av maj.
 • Beslutades efter utredning anskaffa en Zoom Pro-licens.
 • Utreds lämpligt verktyg för det planerade nyhetsbrevet.
 • Den av kansliet utarbetade kommunikationsplanen bordlades.
 • Mikael OH3BHX berättade att avtalet om sommarlägret avancerar. Beslutades att lägerskolan inte anordnas i år bl.a. beroende på handledarbrist.
 • Jan OH1NDA rapporterade om aktiveringen av SRAL:s stationer under den internationella amatörradiodagen. Hittills under året har drygt 15000 kontakter hållits med jubileumsanropet OH100SRAL. Ett stort tack till alla operatörer!
 • Ronja informerade att arbetet med medlemsenkäten fortskridit väl. Närmare rapport då svaren föreligger.
 • Mikael OH3BHX redogjorde för den förestående förnyelsen av förbundets webbsajt.
 • Godkändes SRAL100-utskottets framställan om anskaffningar för OT-tillställningen.
 • Noterades att bokslutet har färdigställts, verksamhetsgranskningen äger rum 3.5.2021.
 • Beslutades avstå från kansliets förlängda telefontid kl. 16-18 på onsdagar på grund av det lilla behovet. De nya tiderna är ti-to kl. 12-16 och fr kl. 10-14.

Styrelsemöte 8/20.5.2021

 • Ordförande meddelade att förbundets ekonomi är god. Bokföringsbyrån kommer i fortsättningen att kvartalsvis rapportera budgetutfallet per moment.
 • Noterades att påminnelse om förfallen medlemsavgift och övriga påminnelser postats.
 • Godkändes 9 nya medlemmar, 9 uppsagda medlemsskap och 1 OT-medlemsansökan.
 • Beslutades framställa till medlemsmötet om befrielse från medlemsavgift för tiden för militär- eller civiltjänstgöring.
 • Antecknades till kännedom OH2HK:s förslag om ändring av namnet på OH2TK:s pris samt prisets regler. Styrelsen stödjer namnändringen och den nya ordalydelsen för prismotiveringarna.
 • Beslutades grunda ett nytt aktivitetspris på förslag av OH2HK och OH3WS.
 • Framställningarna om mottagare av hedersbetygelser bereds till nästa möte.
 • Ville Hiirsalmi OH1UDC godkändes som ny medlem i ungdomsteamet.
 • Ungdomsteamets förslag om anropet OH2YT jämsides med OH2YOTA bordlades för tilläggsutredning.
 • noterades att förbundets nya webbsidor tagits i bruk och att de rönt positiva kommentarer.
 • Beslutades använda programmet MailerLite för förbundets nyhetsbrev mot månadsavgift.
 • Av RA-tidningen görs i fortsättningen även en Daisy-version i Luetus-tjänsten på förslag av De Synskadades Centralförbund.
 • Jubileumsårets sommarläger flyttas till sommaren 2022. Beslutet fattades gemensamt av OH3AD och SRAL med anledning av coronaläget i landskapet.
 • Anordnandet av vårmötet som elektoniskt möte utreds.
 • OH2CJ har sänt en lista på korrigeringar till verksamhetsberättelsen för år 2020. Konstaterades att ändringsönskemålen behandlas på vårmötet.
 • Repeaterkoordinatorn kan inte stödja användningen av frekvensen som OH6AG anhåller om. Koordinatorn fortsätter organiseringen av ärendet.
 • Noterades att IARU region 1 uppdraget att utarbeta en SWOT-analys fortskrider enligt planerna.
 • Vili OH5GE rapporterade att han gjort sin del av den tekniska uppdateringen av AR-X-systemet. Resten görs av Interque. Vili kontaktar Traficom.
 • beslutades publicera Helpiös radiotekikartiklar på teknikWiki på de nya webbsidorna.

Styrelsemöte 9/27.5.2021

 • Beslutades införskaffa en Zoom Pro-licens som Tammerforsklubben OH3NE kan använda för sina nätkurser (100 deltagare). Därtill skaffas ytterligare en licens som kan ges till klubbarna enligt behov och för viss tid.

Styrelsemöte 10/17.6.2021

 • Beslutades anordna förbundets vårmöte 24.7.2021 i Hertonäs, Helsingfors. Man kan delta på ort och ställe eller via nätet.
 • Beslutades starta förnyelseprojektet av Radioamatööri-tidningen.
 • Till arbetsutskottet valdes Vili Peippo OH5GE, Jari Kekki OH2EXE och Jorma Saloranta OH2KI.
 • Till YOTA-koordinator utsågs Vilma Törö OH2VT fr.o.m. 1.7.2021.
 • Godkändes Ungdomsteamets framställan om anordnande av Polar-lägret 24-26.9.
 • Förbundet anhåller om anropet OG2Y som de unga kan använda för andra aktiviteter än IARU YOTA.
 • Godkändes YL-utskottets framställan om att anordna en YL-träff 12-15.8 med anledning av SRAL 100-årsjubileet.
 • Antecknades till kännedom att Webbutskottet har inlett arbetet med amatörradiowiki-sidorna.
 • Noterades att SRAL:s IARU R1 arbetsgruppens arbete har avancerat planenligt.
 • Beslutades fortsätta de av Marknadsföringsteamet arrangerade webbinarierna efter sommaruppehållet.

Styrelsemöte 11/12.8.2021

 • Beslutades upplösa historikfonden i enlighet med vårmötets beslut.
 • Genomgicks förslagen till mottagare av utmärkelser.
 • Jari Kekki OH2EXE befullmäktigades att representera förbundet vid SRAT Ab:s bolagsstämma 20.8.2021.
 • Till SRAL:s representanter vid IARU Region 1-mötet utsågs: Markku Koski OH2BQZ, Dimi Doukas OH2DD och Mikael Nousiainen OH3BHX.
 • Diskuterades eventuella begränsningar för höstmötet pga. coronaläget. Beslutades förbereda för ett sk. hybridmöte 20.11.2021.
 • Antecknades till kännedom att verksamhetsledaren varit i kontakt med Tysklands radioamatörförbund (DARC) om utbyte av artiklar i medlemstidningarna.

Styrelsemöte 12/19.8.2021

Beslutades lägga till tre framställningar från styrelsen till kallelsen till höstmötet 20.11.2021:

 1. sammanslagning av fonder
 2. försnabbad process för antagning av nya medlemmar
 3. ändring av valordningen

Fortsättning följer…

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media