SRAL-möten 2021

SRAL:s styrelsemöten och vår-/höstmöte 2021

Styrelsemöte 1/2021

Finlands Radioamatörförbunds styrelsemöte hölls 26.1.2021 som distansmöte. På plats var ordförande Jorma Saloranta OH2KI och medlemmarna Jan Jylhä OH1NDA, Jari Kekki OH2EXE, Tiina Kela OH8BBO och Mikael Nousiainen OH3BHX samt under en del av mötet Dimi Doukas OH2DD och Vili Peippo OH5GE. Från kansliets sida deltog organisationskoordinator Ronja Iso-Heiko.

Val av styrelsens vice ordförande och utnämnande av ett arbetsutskott

Efter de inledande formaliteterna valdes Vili Peippo till vice ordförande för år 2021. Beslutades även att ett arbetsutskott inte utses.

Styrelsens frågetimmar och mötespraxis

Beslutades att styrelsens frågetimmar hålls den första eller andra lördagen i månaden: 6.2, 6.3, 8.5, och 6.6. Frågetimmen i juli hålls på sommarlägret. Ingen frågetimme i augusti. Om frågetimmarna under slutet av året besluts senare men avsikten är att de hålls den första lördagen i månaden utom i november, då frågetimmen hålls på höstdagarna. Frågetimmen hålls på HF kl. 14 och på DMR kl. 14.30.

Ekonomifrågor

Ordförande gav en översikt över förbundets ekonomiska läge.

Beslutades om användningen av ungdomsverksamhetsfondens användning år 2021. Beslutades göra en reservation om 3000 euro. Enligt fondens stadgar bör styrelsen årligen i januari fatta beslut om utdelning av medel ur fonden under året.

Beslutades om rese-och kostnadsersättningspraxis. Förbundets tidigare praxis iakttas. Resekostnaderna ersätts i regel enligt billigaste färdsättet med offentliga färdmedel (Statens resestadga).

Fullmakterna för godkännande granskades och godkändes.

Noterades att medlemsavgifterna faktureras i början av februari.

Diskuterades läget för lagringen av förbundets historiematerial i Drumsö och sätten för uppbevaring av arkivets digitala material. Utredningen fortsätter tillsammans med historieutskottet.

Marko Wirtanen OH8WM beviljades rätt till resor till bestämmelsearbetsgruppens möten under år 2021.

Förbundets bokslut och verksamhetsberättelse för 2020

Granskningen av bokslutet och verksamhetsberättelsen sker i mars. Utskottens och funktionärernas verksamhetsberättelser har inbegärts.

Förordnande av funktionärer och utskott för år 2021

QSL-managers för distrikten förordnades. Diskuterades förordnandet av beredskapskontaktpersoner. Beredskapsutskottet konsulteras och förordnandet hänskjuts till nästa möte.

Förordnades interna utskott och personer som bistår styrelsen och övriga funktionärer och utskott som bekräftat att de fortsätter. För de övriga utreds villigheten att fortsätta.

Diskuterades rekryteringen av en ny DXCC Card Checker då John Ahlbom OH5NZ slutar i mars 2021.

Förordnande av behörighetsprovförrättare för verksamhetsperioden 1.2.2021-31.1.2022

Provförrättarna förordnades i enlighet med provförrättarkårens framställning. Noterades att styrelsens ordförande mottagit ett medlemsförslag om ny provförrättare men att kandidaten avböjt.

Medlemsärenden

Godkändes 19 nya medlemmar, noterades 1 silent key och 7 som avstått medlemskapet. godkändes en OT-ansökan. 96 personer som inte betalat medlemsavgiften för år 2020 uteslöts. Noterades att antalet medlemmar är 3385 på sammanträdesdagen.

Förbundets stadgeenliga vårmöte och vårdagarna

Beslutades att vårmötet pga. coronavirusläget flyttas till sommarlägret och att vårdagar inte anordnas.

Sista inlämningsdagen för medlemsmotioner (senast 2 månader före mötet) och förslag till mottagare av hedersbetygelser är således 17.5.2021.

Rapporter och mål för år 2021

Mikael Nousiainen berättade om webbutskottets ärenden. Ett formulär för behandlande av personuppgifter har förberetts. Öppnandet av medlemsportalens tidningsarkiv är i övrigt klar.

Godkändes SRAL100-utskottets förslag om anskaffning av 1000 dekaler. De kommer inte till försäljning utan utdelas i första hand till medlemmarna i samband med evenemang.

Evenemang

Sommarlägret diskuterades. Planeringen fortsätter i enlighet med den anordnande klubbens framställning.

Övriga ärenden

Beslutades om skrivturer för styrelsespalten i RA-tidningen: Jorma (nr 2), Jari (3), Dimi (4), Mikael (5), Vili (6), Tiina (7) och Jan (8).

Godkändes historikutskottets framställan om friexemplar av historikboken. Styrelsen funderar på till vilka instanser boken kunde skänkas.

Godkändes anskaffningen av möbler till kansliet. Diskuterades det kommande renoveringsarbetet i kanslifastigheten.

Jan Jylhä berättade om aktiveringen av jubileumsårsanropet OH100SRAL.

Beslutades delta i det offentliga samrådet angående EMC-direktivet.


Styrelsemöte 2/2021

Finlands Radioamatörförbunds styrelsemöte hölls 23.2.2021 som distansmöte. På plats var ordförande Jorma Saloranta OH2KI och medlemmarna Jan Jylhä OH1NDA, Jari Kekki OH2EXE, Tiina Kela OH8BBO och Mikael Nousiainen OH3BHX samt under en del av mötet Dimi Doukas OH2DD och Vili Peippo OH5GE.

Efter de inledande formaliteterna gav ordförande en översikt över förbundets ekonomiska läge. Medlemsavgiftsfakturorna har sänts i februari och inbetalningar har skett tacknämligt.

Förbundets bokslut och verksamhetsberättelse för 2020

Boksluts- och verksmahetsrevisionen sker i mars som distansmöte.

Förbundets funktionärer och utskott

Beredskapsutskottets ordförande Teemu OH7T har meddelat att han slutar. Styrelsen tackar Teemu för det värdefulla arbetet. Beslutades inleda sökandet efter en ny ordförande.

En lämplig person söks för medelsanskaffning och anskaffning av annonser till RA-tidningen.

Medlemsärenden

Godkändes 8 nya medlemmar, noterades 11 silent key och 36 som avstått medlemskapet. Godkändes 3 OT-ansökningar. Noterades att antalet medlemmar är 3346 på sammanträdesdagen.

Utskotten rapporterar

Tiina berättade om aktuella frågor inom YL-utskottet. Godkändes utskottets förslag att övergå till medaljer som tävlingspriser och om utlottning av SRAL 100-muggar bland deltagarna.

Mikael berättade om frågor inom webbsideutskottet. Diskuterades ett förnyande av förbundets webbportal och omorganisering av materialet samt om de svensk- och engelskspråkiga sidorna.

Mikael och Jorma redogjorde för ärenden inom utbildningsutskottet och om läget för det nya utbildningsmaterialet.

Jari rapporterade från Suomen Radioamatööritarvike Oy:s styrelsemöte.

Evenemang

Mikael gav en lägesbild gällande sommarlägret. Diskuterades inkvarteringsbokningarna.

Traficoms begäran om svaromål

Förbundet har fått en begäran om svaromål gällande en persons klagan beträffande anordnandet av behörighetsexamina. Förbundet inlämnar sitt svar inom utsatt tid.

Behörighetsgranskning

Godkändes behörighetsgranskningsrådets förslag om att utse Erik Finskas OH2LAK till behörighetsgranskare.

Fortsättning följer…