Kanslibulletin 3/2017

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

Kanslibulletin 3/2017, 28.1.2017
* Finlands Radioamatörförbunds vårmöte *
* Medlemmarnas petitioner till vårmötet *
* Förbundets styrelse 2017 *
* Förbundets kommittéer och handledare *
* Förbundets utbildningsreform *
* Styrelsens nästa frågetimme 11.2 *
* Silent key *
* Klubbarna meddelar *
* Två radioamatörkurser inleds i februari i Lahtis *
* Finlands Scouters radioamatöranrop, SUF- och SGF-suffix *
* Tävlingsnyheter *
* Tävlingen för längsta QSO – sänd din logg före 31.1 *
* WWFF-parkaktiveringstävling *
* Nästa bulletin *
* Finlands Radioamatörförbunds vårmöte *
Finlands Radioamatörförbunds stadgeenliga vårmöte hålls i Kouvola-huset
lördagen 22.4.2017 kl. 16.00. Ytterligare information följer senare.
* Medlemmarnas petitioner till vårmötet *
Medlemmarnas skriftliga petitioner till vårmötet jämte motiveringar och
underskrifter bör sändas in  till styrelsen senast två månader före
vårmötet, dvs. före 22.2.2017. Petitionen bör undertecknas av minst tio
medlemmar. Petitionerna sänds till adressen SRAL, styrelsen, PB 44, 00441
HELSINGFORS.
* Förbundets styrelse 2017 *
Finlands Radioamatörförbunds styrelse har åter valt Marko Wirtanen, OH8WM
till vice ordförande. Han har redan varit vice ordförande under ett par års
tid. Styrelsen väljer utifrån styrelsemedlemmarna årligen en vice
ordförande åt sig.
De övriga styrelsemedlemmarna år 2017 är ordförande Merja Koivaara, OH1EG;
Mauno Hirvonen, OH7UE; Tiina Kela, OH8BBO; Pekka Länsman, OH2NCS och Vili
Peippo. OH5GE.
Jussi Kekki, OH5O, har meddelat att han lämnar styrelsearbetet.
* Förbundets kommittéer och handledare *
Förbundets kommittéers och handledares uppgifter uppdateras på förbundets
webbsidor under nästa veckas tid.
* Förbundets utbildningsreform *
Förbundets nya utbildningsplan har godkänts under styrelsens möte. Om
utbildningsreformen berättas mer i följande bulletin.
* Styrelsens nästa frågetimme 11.2 *
Styrelsens nästa frågetimme hålls lördagen 11.2. kl. 14.00 finsk tid på
frekvensen 3685 kHz. Välkomna att fråga och lyssna.
* Silent key *
Kansliet har nåtts av budet att våra radioamatörbröder Torsti Ehojoki,
OH3GTL; Yrjö Hofström, OH2AVS / OH2NMW; Eino Linnakangas, OH2BOS; Seppo
Sauna-aho, OH6-3110 ja Mauri Svala, OH8MSO / OH8MS, lämnat oss. Vi hedrar
Torstis, Yrjös, Einos, Seppos och Mauris minne med en stunds tystnad.
* Klubbarna meddelar *
Talko- och ungdomsveckoslut på Radiobacken i Lahtis lördagen 28.1.2017
Lördagen 28.1.2017 kl. 12.00 ordnas ett talko- och ungdomsveckoslut på
Radiobacken i Lahtis. Förutom för talko samlas unga under ledning av Teemu,
OH3ESZ för att fundera på verksamhetsplanen och verksamheten detta år. Vad
ska vi göra, vad vore roligt? Alla unga med!
Alla med i detta ham spirit baserade evenemang. Mer information på klubbens
webbsidor www.oh3ac.fi.
OH3AC:s Radiobulletin sö 29.1.2017 kl. 09.30 finsk tid.
Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC, läser sin andra radiobulletin under 40
års jubileumsåret förbulletinen 29.1.2017 kl. 09.30 finsk tid. Bulletin
blir läst med Radio- och TV-museets specialanrop OF3R. Bulletin ges på den
bekanta frekvensen 3685 kHz, men ifall störningar eller annan trafik
förekommer på frekvensen flyttar vi 5 kHz uppåt. Bulletinen ges samtidigt
även på repeatern OH3RAC på frekvensen 145.775 MHz. Bulletin ges av Maarit,
OH3EXI. Klubbens första bulletin gavs i februari 1977.
Kom och hör de senaste nyheterna från Radiobacken, info om kommande kurser
osv samt de preliminära aktivitetsplanerna i fråga om VM-tävlingarna i
Lahtis 22.2-5.3.2017.
OH7AI:s årsmöte
Iisalmen Radiokerho ry, OH7AI, håller sitt stadgeenliga årsmöte på klubben
5.2.2017 kl. 14.00. Välkomna.
OH6AK:s årsmöte
Ala-Keiteleen radiokerho ry, OH6AK, håller sitt stadgeenliga årsmöte på
klubben 5.2.2017 kl. 12.00. Välkomna!
Laivaston Radioamatöörit ry:s årsmöte
Laivaston Radioamatöörit ry, OH1AJ, håller sitt årsmöte på klubben tisdagen
7.2.2017 kl. 18.00. Adressen är Båtsmansvägen 2, 20240 Åbo. Kaffe med dopp.
Välkomna. Styrelsen
OH8AA:s årsmöte
Kahdeksikkojen kerho ry håller sitt stadgeenliga årsmöte tisdagen 7.2.2017
kl. 18 i klubbens utrymmen i Oulunsalo. Adressen är Koulutie 6. Välkomna!
OH3AA:s årsmöte
Hämeenlinnan Radioamatöörit ry, OH3AA håller sitt stadgeenliga årsmöte i
Klubbhuset söndagen 12.2.2017 fr.o.m. kl. 14.00. Stadgeenliga
årsmötesärenden behandlas. Kaffeservering. Välkomna! Styrelsen
OH4AC:s årsmöte
Mikkelin Seudun Radioamatöörit ry håller sitt årsmöte tisdagen 14.2.2017
kl. 18.00. Platsen är undantagsvis Savilahdenkatu 4, husets klubbrum. Under
mötet behandlas stadeenliga årsmötesärenden och därtill presenteras
klubbens nya 2 m repeater. Välkomna.
OH2AP:s årsmöte
Keski-Uudenmaan Radioamatöörit ry, OH2AP, håller sitt årsmöte på det
bekanta stället hos Olli, OH2OW, torsdagen 16.2.2017 kl. 18. Adressen är
Torpantie 7, Järvenpää (Träskända). Stadgeenliga årsmötesärenden
behandlas.
Efter behandlingen av de stadgeenliga ärendena presenterar Olli, OH2OW,
antennmastprojektet och de tillståndsprocesser som berör projektet i
stadsmiljö. Välkomna! Kaffeservering.
 
* Två radioamatörkurser inleds i februari i Lahtis *
Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC; inleder i februari åter två kurser för
elementär klass i samarbete med MPK. Kvällskursen inleds tisdagen 9.2.2017
och räcker till slutet av mars. Intensivkursen under sportlovsveckan börjar
motsvarande 27.2.2017 och räcker alltså sportlovsveckan ut. Till kurserna
kan man anmäla sig antingen via Seppo, OH2TO, tfn 0400 713 545 eller per
e-post till oh3ac snabela oh3ac punkt fi eller via MPK:s sidor i dess kurskalender.
* Finlands Scouters radioamatöranrop, SUF- och SGF-suffix *
År 2017 delas Finlands Scouters SUF- och SGF-suffix ut för ett år i taget.
Scoutanropen är ämnade att användas av scoutkårerna och anropen kan
aktiveras t.ex. under utflykter, läger och Jamboree On The Air, dvs.
JOTA-evenemanget.
De stationer som deltog i JOTA-59 evenemanget är i första hand berättigade
att använda det suffix som användes år 2016. Scoutkårerna har fått e-post
från Allu, OH1FJK, där anropens reservationsuppgifter finns. Agera enligt
den givna instruktionen senast sjätte mars. Ifall något amatöranrop ännu är
ledigt efter det givna datumet, kan anropet sökas åter.
Syftet är att skapa scoutkårerna möjligheten att vara aktiva med
scoutanropet under hela året från januari till december. Ifall du inte fått
e-post om ärendet eller du har andra frågor som berör scoutanropen,
kontakta Allu för ytterligare information.
”Allu” Allan Nurmi, OH1FJK, RA-gillet/Liedon Eränkävijät, 0400 692 440.
* Tävlingsnyheter *
Detta veckoslut tävlas CQ 160-Meter Contest, REF Contest, BARTG RTTY Sprint
och UBA DX Contest.
Nästa torsdag 2.2 tävlas NAC 10m. 3-5.2 tävlas YLRL YL-OM Contest.
Nästa veckoslut tävlas SRAL:s Grundtävling, Triathlon DX Contest, 10-10
International Winter Contest, F9AA Cup, Black Sea Cup International, FYBO
Winter QRP Sprint, AGCW Straight Key Party, FISTS Winter Slow Speed Sprint,
Mexico RTTY International Contest och North American Sprint.
* Tävlingen för längsta QSO – sänd din logg före 31.1 *
Tävlingen för längsta QSO tävlas varje år mellan 1.1 – 31.12 på
frekvensområdena 6m, 4m, 2m och högre.
Tävlingsloggarna för 2016 bör sändas senast 31.1 på adressen oh3dp snabela sral punkt fi
eller Hannu Reko, Koskenrannankatu 31, 30100 FORSSA.
Tävlingens syfte är att samla data för konditionsforskning via olika
sändarslag och former av radiokonditioner. Alla kontakter och upptäckter är
välkomna. Därtill uppmuntras till att rapportera mer speciella
radiokonditionsfenomen. Alla radioamatörer kan delta i tävlingen med sina
kontakter som hållits från Finland.
Stifta bekantskap med tävlingens regler på adressen
http://www.sral.fi/kilpailut/saannot/pisin_kuso.pdf.
* WWFF-parkaktiveringstävling *
JKR Radioklubi offentliggör WWFF-parkaktiveringstävlingen under tiden
1.1.2017-30.6.2017.
Den som hållit minst 44 QSO från vardera park och aktiverat de flesta
OHFF-parkerna är vinnare. Jäv innehas av OH1UH, OH2NAK, OH3BHL och OH7JHA,
som agerar i prisrådet.
Deltagandet räknas ur loggarna som sänts till Timo (OH7JHA). De sex första
får pris. Priserna delas ut under SRAL:s sommarläger. Priserna har donerats
av Seppo, OH2NAK.
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen 5 feberuari kl.
15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.
Bulletinredaktör: Annika Salmenlinna, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media