Finlands Radioamatörförbunds värden

Styrelsens proposition till Förbundets värden fastställdes med smärre ändringar på SRAL:s höstmöte 17.11.2018.
Förbundets värden är:
SRAL:s syfte är att företräda Finlands radioamatörsamfund och att befrämja och upprätthålla amatörradioverksamheten i Finland samt att stödja de till förbundet hörande klubbarnas och personmedlemmarnas amatörradioverksamhet. Vid fullgörandet av dessa syften iakttas följande värden.

Samfundet före en själv. En medlem handlar inte utgående från själviska motiv eller syften. Lojalitet mot samfundet går alltid före personlig fördel eller det egna egot.

Jämlikhet. Alla behandlas jämlikt oberoende av etnisk bakgrund, kön, sexuell inriktning eller världsåskådning. Var och en värderas och behandlas endast utgående från hens eget handlande.

Respekt. En medlem behandlar alltid andra med respekt och uppmuntran i hobbyverksamheten. En medlem förtjänar andras respekt genom att vara öppen, ärlig och pålitlig.

Ansvar. En medlem är ansvarig inför samfundet för sitt handlande. Hen är för egen del reklamfönster för hobbyn och uppträder på ett sätt som är till heder för hobbyn och amatörradiosamfundet.

Respekt för föreningsdemokratin. En medlem framför sina åsikter men respekterar beslut som samfundet fattat i demokratisk ordning.

Lojalitet och transparens. En medlem som är verksam inom samfundet avslöjar inte konfidentiell information hen fått vetskap om och sviker inte samfundets förtroende. En medlem offentliggör inte handlingar eller avtal innan beslut fattats om publicering. En medlem läcker inte innehållet från ett konfidentiellt möte via sociala medier eller andra kommunikationsmedel. En medlem meddelar alltid öppet och aktivt om eventuella intressekonflikter.
 
 

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media