Radioamatööri år 2020

Radioamatööri 1/2020

Referat: Alf Blomqvist, oh6ih at sral.fi
Sida 3: Vipunen (tidningen) är summan av författarna. Ronja Iso-Heiko

Radioamatööritidningen fyllde i fjol aktningsvärda 70 år. I det första numret 1950 av Radioamatööri var tf. redaktören och redaktionssekreteraren Yrjö Juhari, OH2SZ, orolig om man från läsarna skulle få intressant material att publicera i tidningen. Lyckligtvis har det funnits material redan i 70 år. I första tidningen år 1950 ges ett tydligt råd: ”det är den nuvarande aktiva amatörkårens skyldighet att som sitt arv till yngre generationer och kommande amatörer lämna sina erfarenheter”.

Sida 4: Styrelsens spalt – Låt oss tillsammans utveckla förbundet och amatörradioverksamheten mot en ljusare framtid! Styrelsemedlem Jan Jylhä, OH1NDA
Sida 4: Byrån meddelar: SRAL finns på Facebook, Twitter (@SralToimisto), och nu också på Instagram.
Sida 5-6: Styrelsens möten, 12/2019 och 1/2020. Läs om mötena på svenska här
Sida 6-7: Styrelsen för 2020 presenterar sig. Tuomas, OH3ERV
Sida 8: Räyskälä 2020 – Sommarlägerlegenden fortsätter! Riihimäen Kolmoset ry, OH3AD.

Flygfältets omgivningar i Loppi, Räyskälä, är bekant för många radioamatörer, antingen som minnen från värnpliktstiden eller från SRAL:s sommarläger, för många från båda. Riihimäen kolmoset ry, OH3AD, anordnade SRAL:s första läger i Räyskälä år 1975 och därefter med 10 års mellanrum, tills man på allmänhetens begäran också på ”mellanåren” arrangerade läger. År 2020 anordnas lägret 16- 19 juli.

Sida 9: Medlemmarnas förslag till personer som tilldelas förtjänsttecken.

På förbundets vårmöte i Esbo 18.4.2020 utdelas förtjänsttecken. Förslag kan inlämnas till styrelsen senast 9.3.2020.

Sida10: SRAL fyller 100 år 2021. Merja Koivaara, OH1EG.

SRAL100-utskottet har samlat idéer om hur jubileumsåret ska firas.Radioamatörkalendrar har publicerats och detta års kalender är den fjärde i ordningen. Förbundets 100-årshistorik utkommer 2021 i januari. Under jubileumsåret kommer det att bli tillställningar varje månad. Allmän flaggning blir det 15.9.2021.

Sida 11-14: Militäramatörradioverksamheten 40 år i Finland.

Utdrag ur artikel publicerad i Viestimies 1/2020. Ingenjörmajor Marko Saarela OH2LRD och väbel Marko Saloranta OH2LGW arbetar vid Pansarbrigaden. Saloranta fungerar som kontaktperson för frågor som gäller militärradioamatörverksamheten vid försvarsmakten. Digitala sändningsmoder är just nu mycket allmänna och populära. Med den nya moden (FT8) kan man ha kontakt då signalen är -20 dB under signalbrusnivån.

Sida 16: Octobertest 2019 – finländska radioamatörer starkt med. Kari Ruokonen, OH2NAS

2018 var finländare första gången med i evenemanget, som inte är någon tävling. 2019 deltog fem finländska stationer.

Sida 17: Leve CW eller..? Seppo Sisättö, OH1VR

Fråga till de radioamatörer som efter 2003 erhållit sitt tillstånd: Kan du telegrafera din anropssignal? Oberoende av om du kan eller inte lönar det sig att bekanta sig med SRAL:s presentation av telegrafering, som hittas via följande länk: https://www.sral.fi/2018/05/23/sahkotys – därefter kanske du vill lära dig. (Ett program för CW-träning hittar du bl.a. här http://www.g4fon.net/ tillägg av översättaren). Jag säger gärna ”Leve CW!” Om man behärskar det avgör inte om du är en radioamatör eller inte. Om du behärskar det berättar det att Du som radioamatör lärt dig och kan något unikt, som traditionellt har ansetts höra som en del till vår hobby.

Sida 18: Radiostationsverksamhet i Hälvälä. Jari Kekki, OH2EXE

Radioamatörerna testade sina färdigheter att fungera under nödsituationer i en övning i Hollola. Övningen anordnades 27-29.9.2019. Under övningen utgick man från ett läge där mobilnätet, internet- och satellitkontakterna var ur bruk och elström var tillgänglig begränsat.

Sida 19: Yaesu FT-450 störning vid sändning. Mika Suomalainen, OH6HGW

Då Yaesu FT-450 blir äldre kan det bli en extra störning vid sändning. Det hörs således, då sändaren är på, och man inte talar. Problemet uppträder bara då man använder mikrofon. Det beror på dålig jordning. Reparationen är enkel: Ta först bort locket. Framsidan avlägsnas och därefter monteras en jordningsremsa från en jordningspunkt bredvid mikrofonen till kretskortets jordning inne i transceivern. Det räcker inte med att putsa kontakter.

Sida 20: Impedansen i antennens matningspunkt. Reijo Kemppainen, OH8OJ

I artikeln behandlas hur man tar reda på vilken impedansen är i matningspunkten till antennen.

Sida 21-24: Solfläcksperiod 25 närmar sig. Tomi Helpiö, OH2ID

Solfläcksperiod 24 närmar sig sitt slut och samtidigt närmar vi oss solfläcksperiod 25. Övre bandens konditioner är dåliga, och det är svårt att köra där. Det är ändå mycket annat man kan göra mellan perioderna. Nu är en bra tid att skaffa sig en ypperlig telegrafifärdighet. De digitala sändningmoderna eller digimoderna kräver endast en SSB-transceiver, en dator och en koppling mellan dem, som kan vara bara två kablar. Ytterligare krävs ett digimodeprogram som körs på datorn. Av dem finns flera olika som gratis kan laddas ner från Internet. Det finns flera olika digimoder och modiefieringar av dem. Det populäraste är FT8, som behandlats tidigare (Perusluokan palsta, RA 4/2019). I banor runt jorden kretsar tiotals satelliter, som har radioamatörtranspondrar. Största delen av dessa satelliter är på några hundra kilometers höjd eller på sk. LEO (low earth orbiting)-banor. En transponder är helt enkelt en repeater i rymden.

Sida 25: Japansk kultur. Jari Jokiniemi, OH3BU

QST November 2019: berättar om en berömd tävlare ”Dan Craig, N6MJ/ZF2MJ”. På en liten tomt ryms ”160-meter Window Line Loop”. En MFJ-4761RC-antennkoppling sköter om ”Automatic Antenna Selection for a Remotely ontrolled Station”. Anordningen är tänkt för Remoteham-användning och pasar för Kenwoodutrustning. Testning görs av Yaesu FTDX101D HF och 6-meter transceiver.
Funk Amateur 10/2019: behandlar bakgrundstörningar. Mäter verkningsgraden för WSPR mobilantenner. Testar ”VHF/UHF-transceiver IC-9700: SDR. Presenterar remotekörning av IC-7300 ”Internet fernsteuern mit RemoteTx eller ett av Icoms sätt för remotekörning.
CQ DL 11/2019: presenterar en budgetmätare ”Der NanoVNA”. För VHF-området byggs en Delta-loopantenn.

Sida 26: Märket kallar unga och YL-amatörer för en vecka. Pasi Bergman, OH3WS, OJ0W

År 2020 erbjuder fyrsällskapet unga och YL-amatörer en förmånlig möjlighet att pröva på ett sällsynt och önskat DXCC-lands pileuper. Varje grupp består av 3-4 personer och om det kommer färre kan man bilda en gemensam grupp. Tidpunkten bestäms av när talkoarbeten görs.

Sida 27-32: Nybörjarens radio. Timo Kiiski, OH1TH/OH5TA

Vad skulle vara lämplig radioutrustning för en nybörjarradioamatör eller en som vill bli amatör? Det är bra att börja med en mottagare. Då tillståndet är klart, intresserar en sändare eller transceiver. Finns det några allmänna rekommendationer eller råd som kan ges? Till saken hör också andra, till exempel kommersiella faktorer. Frekvenssyntes, som DDS är modernt. Kretsar hittas t.o.m. till priset av en euro eller åtminstone ”billigt”. Var får man komponenter? Sedan finns det olika byggsatser.

Sida 33-34: Bygga filter för HF. Timo Vihersaari, OH2AZL

Vad är det för speciellt med att bygga filter? Några toroider, kondensatorer – saken är klar. Så skulle man åtminstone tro. Först behöver man en del mätapparatur, av vilka den viktigaste är en L/C-mätare. Sådana hittar man förmånligt på eBay. Den andra, som inte är alldeles nödvändig, är en vektoranalysator med vilken man mäter filtrets dämpningskurva. Förmånliga är bl.a. miniVNA, miniVNA Pro och miniVNA Tiny. Den första torde inte längre säljas. Sök på Internet.

Sida 41: Heikki E. Heinonen silent key , OH3RU 1936 – 2020. Riihimäen Kolmoset ry, OH3AD
Sida 42: I Mustila anordnades 5-8.12.2019 ett radioveckoslut för unga.

Under veckoslutet samlades 13 unga för att köra radio runt om på jorden och lära nytt. Under den första dagen fick man 840 kontakter till olika delar av världen. De som körde var mycket olika – en hade kontakter på CW, en annan gjorde korta tävlingskontakter på 20 m, en tredje pratade på 40 m och en fjärde höll långa kontakter på 80 m. Sammanlagt hölls under den andra dagen ca 2000 kontakter.


Radioamatööri 2/2020

Referat: Jan Jylhä, oh1nda at sral.fi
Sida 3: Ledare: Förr var förr och nu är nu. Jorma Saloranta OH2KI, tf. huvudredaktör

Jag fick tag på första numret av Otavas publikation ”Langaton” (trådlöst) från år 1928. Huvudredaktör L.M. Wiherjuuri diskuterar grundandet av Finlands Rundradio. Radioamatörerna har ju varit med och påverkat Rundradions utveckling. Enligt honom var det problematiskt att politikerna bestämde – inte radioentusiasterna. Vid den första radiomässan talade Birger Sweins (ex OH2NZ). Han berättade om Radiobataljonens sändningar. Radiostationer grundades i flera städer. I Helsingfors kämpade Radiola och Skyddskårens radio, om fått en sändare på 1/2 kW från amerikanska Western Electric. Radioamatörerna hade vid det här laget hänvisats till högre frekvenser. Rundradiostationen på Samppalinna i Åbo hade en 17 m hög T-antenn och som motvikt en tråd på 17 m på 3 meters höjd. Många amaörer använder fortfarande en likadan förkortad vertikalantenn på 160 meter. Wiherjuuri hoppades att Langaton skulle vara en lättbegriplig radiotidning. Vi hoppas att även Radioamatööri-tidningen ska innehålla lättbegripliga artiklar.

Sida 4: Styrelsespalten: Målsättningar för år 2020. Tuomas OH3ERV, styrelsens ordförande

I början av året är det alltid en mängd förvaltningsmässiga uppgifter: I januari utses utskotten, funktionärerna och behörighetsexaminatorerna. Beslut fattas om allokering av medel ur verksamhetsfonderna, olika fullmakter granskas och en preliminär tidtabell för året görs upp. I februari uppgörs verksamhetsberättelsen för föregående år och i mars står bokslutet och revisionsberättelsen i tur. Också en hel del andra ärenden för vårmötet ska beredas.

I år har vi därtill haft några stora ärenden som krävt uppmärksamhet: Slutförandet av övergången till elektronisk ekonomihantering och framtidsutsikterna för Radioamatööri-tidningen. Just nu är det aktuellt med en elektronisk överföring av uppgifterna i medlemsregistret till ekonomiprogrammet, vilket också kommer att göra det möjligt att betala medlemsavgiften som e-faktura i nätbanken. Det är knappast förvånande att integreringen av två programleverantörers system vållat en hel del problem, vilket har fördröjt utsändningen av fakturorna. Tack vare förbundets marginallån klarar vi av nödvändiga utgifter tills medlemsavgifterna strömmar in.

En stor förändring under detta år är den planerade övergången till elektronisk röstning vid val av styrelsemedlemmar. Vi hoppas kunna ta systemet i bruk vid höstens val. Valutskottet kommer att informera närmare i ett senare skede.

Det tredje stora ärendet under början av året är huvudredaktörskapet för RA-tidningen och därmed också framtiden för tidningen. Markku Tuhkanens, OH4UI, förordnande gällde för år 2019. Han skötte uppdraget ytterst förtjänstfullt och var mycket omtyckt. Vi försöker fortsättningsvis hitta en lösning men det är klart att ett proffs inom journalistik borde få en ordentlig ersättning för sitt arbete. Fjolåret var närmast välgörenhet från Markkus sida. Om vi vill fortsätta med en journalist inom ett professionellt tidningsföretag blir vi tvungna att minska på antalet nummer per år. Men för tillfället arbetar vi för att kunna ge ut en kvalitativt högtstående tidning även om vi inte genast uppnår en mera långsiktig lösning.

Sida 5: Styrelsens möte 2/2020. Läs om mötena på svenska här.
Sida 6: SRAL:s Vårdagar och förbundets vårmöte [Mötets hålls senare pga. Covid-19.]
Sida 7: Klubbnytt: Presentation av OH2AP

Fastän det funnits mycket radiorelaterad verksamhet i mellersta Nyland allt sedan 1930-talet grundades en radioamatörklubb först år 1965 på initiativ av Oke OH2NP. Klubbens historik kan läsas på klubbens webb (oh2ap.fi). Klubben har ca 90 medlemmar. Klubbträffar hålls torsdagskvällar i Järvenpään Seuratalo. Förutom en HF-station upprätthåller klubben också en uhf-repeater. Klubben har aktivt anordnat radioamatörkurser.

Sida 8: Hälsningar från Solkusten!

Solkustens amatörer (ARA) på gemensam lunch i Fuengirola.

Sida 8: Läsarpost: Förbundets värden, strategier och verkligheten. Timo Kiiski OH1TH

Läsaren efterlyser växelverkan och öppenhet samt resultat som för föreningens verksamhet framåt.

Sida 9: Hur skriva i Radioamatööri-tidningen

Tidningen görs i samarbete med läsarna och medlemskåren. Redaktören försöker se till att innehållet följer tidningens upplägg. Anvisningar ges om vad man bör beakta i skrivandet.

Sida 9: SRAL100-utskottet: ITE-utställning i mars 2021

Under SRAL:s jubileumsår 2021 kommer det att finnas evenemang varje månad. Huvudpunkten i mars är en ITE-utställning (utställning av apparater amatörerna själva byggt). Utskottet efterlyser både äldre och nyare grejor och också sådana som byggs enkom till utställningen.

Sida 10-13: Radioscouting i Finland förr, nu och i framtiden. Otto Glader OH1BPP, Reetta Mansikkaviita OH1EBO, Nuutti Nikola OH1UBO

Radiokommunikation inom scoutkårerna har förekommit redan länge. I finland åtminstone sedan år 1957 då det första JOTA-evenemanget (Jamboree On the Air) arrangerades. JOTA-JOTI samlar närmare 2 miljoner deltagare och över 10 000 radiostationer. I sydvästra Finland grundades en radioklubb år 1979 med anropet OH1AS. Centralorganisationen använder anropet OH2SUF. Aktiviteten var livlig på 1990-talet för att sedan minska. Nu kan man åter märka en stigande aktivitetskurva. I sydvästra Finland har Allan Nurmi OH1FJK haft stor betydelse för aktiveringen. Pekka Ketonen OH1TV har hållit flera radioamatörkurser och flera tiotal nya unga amatörer har fått licenser, däribland flera YL. OH1AS sänder en radiobulletin första söndagen i månaden kl. 15 på 3690 kHz och på måndag kl. 21 via Åbo-repeatern OH1RAU på frekvensen 145,775 MHz.

Sida 14-16: Koaxialens anatomi och ledningslära. R. Kemppainen OH8OJ

I artikeln undersöks en 50 ohms koaxialkabels egenskaper på frekvenserna 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz, 1 MHz, 10 MHz och 100 MHz. Undersökningen gäller de grundläggande storheterna ledningsresistans, ledningsinduktans, kapacitansen mellan ledningarna och isoleringens konduktans. Dessa ger den nominella impedansen, resistiva förlusterna, isolationsförlusterna och dämpningskoefficienten.

Sida 17-19: J-antennen. Tomi Helpiö OH2ID

För många är en bärbar radio för 2 meter och 70 cm för FM-trafik. Antennen är den svaga punkten. Eftersom den är så kort blir strålningseffekten låg. J-antennen är en gammal uppfinning men fortfarande aktuell. Det är fråga om en vertikal halvvågsantenn som matas från ändan. Den har en anpassningsdel på 1/4 våglängd. Utseendet påminner om bokstaven J. Nedre delen av anpassningsdelen är kortsluten (impedansen 0 ohm) och övre ändan öppen (mycket hög impedans). Mellan dessa hittar man den önskade matningsimpedansen – i allmänhet 50 ohm. Förstärkningen är 3 dB jämfört med en GP och t.o.m. 20 dB jämfört med radions gummiantenn.

Sida 21: Traditionsradister besökte OH2BPI i Nummela – vi mindes gångna tider och funderade över framtiden. Kari Ruokonen OH2NAS

Valto OH2BPI har samlat en representativ uppsättning av radioteknik ända sedan början av 1920-talet. Vi bekantade oss med de tidigaste kristallmottagarna, raka mottagare med ett rör. I början av 30-talet kom de första mottagarna enligt superprincipen. Vi besökte också flygfältet i Vichtis och restaurangen Airhotel. Under kriget användes flygältet av strids- och bombplan och även av flygplan som sökte u-båtar i Finska viken. Martti OH4FSL berättade om högsta militärledningens kommunikationsnät åren 1918-1945.

Sida 22: DX-nytt: 5BDXCC 50 år.

Jorma OH2KI intervjuade Veka Velamo, OH2YV, om hans bedrifter för 50 år sedan.

ARRL presenterade år 1968 det nya 5-bands DXCC-awardet, för vilket godkändes kontakter fr.o.m. 1.1.1969. Tävlingen var hård om de första awarden och Vesas har numret 12. ”Emellanåt körde jag 24/7. Då fanns inga dx-cluster så det gällde att vara på alerten. Då gällde vanliga QSL-kort – antingen via bureau eller direct. Han uppskattar också Worked All Europe-awardet.

Sida 23: Saxat från andra tidningar. Jari Jokiniemi, OH3BU

Intressanta artiklar nämns från RadCom, QST, Radio-REF, Funk Amateur, CQ DL och AMSAT.

Sida 24: År 2020 jubileumsår för militärradioverksamheten.

Presentation av OI7TK. Stationen finns i Siilinjärvi i östra Finland och upprätthålls av traditionsföreningen för försvarsmaktens statistikcentral 7.

Sida 31: Jukka OH3MBV/OH5MBV Silent Key. Jari OH2BU

Jukka blev radioamatör som pensionär år 1988. Han deltog flitigt i klubbens aktiviteter och som skicklig byggarbetare deltog han i många byggprojekt.

Sida 31: Juha Varis OH1JJ/OH1ST Silent Key. Peter Tigerstedt OH5NQ/OH2BM

Förutom radioamatör värnade Juha även om byggnadstraditioner. Han och hustrun ägde och underhöll den finländska trädgårdskulturens faders, Peter Kalms, hemgård från 1700-talet.

Sida 32: Återupplivning av Yaesu FT-900. Mika Suomalainen, OH6HGW

En vacker dag försvann ljudet plötsligt då jag lyssnade på 80 meter och displayen blinkade. Samma sak på 40 m under 7500 kHz men på 20 m fungerade radion normalt. Enligt litteraturen innebär en blinkande display att VCO inte låser. Enligt servicemanualen är frekvensområdet uppdelat mellan fyra st. VCO så tydligen fanns felet i ett av dem. Jag bytte ut transistorerna och sedan också de keramiska kondensatorerna. Radion fungerade igen.

Sida 33-35: Världsradiodagen 13.2 i Ode. Dimi OH2DD

SRAL, Suomen DX-Liitto (Finlands DX-förbund) och SRHS Suomen Radihistoriallinen Seura (Finlands radiohistoriska sällskap) arrangerade 13.2 en gemensam presentation av radiohobbyn i Helsingfors centralbibliotek Ode.


Radioamatööri 3/2020

Referat: Alf Blomqvist, oh6ih at sral.fi 
Sida 3: Vår hobbys internationella natur. Jorma Saloranta, OH2KI

Radioamatörhobbyn erbjuder en möjlighet att vara i kontakt med likasinnade. Vår hobby är fortfarande äkta internationalism, vi sänder alla i realtid –  ”broad cast”. Tjusningen med att själv ha åstadkommit en radioförbindelse borde fortfarande stimulera sinnet. Trots språksvårigheterna blir vi så pass förstådda, att en tvåriktad kontakt fås till stånd. ”59, my name is John” är en förenklad QSO-mall. Ändå lönar det sig att titta på www.qrz.com för att få se hur den som man har kontakt med framställer sig. Många amatörer delar nyttig information med andra. Du har mycket utrustning i hamshaket och det verkar som om du samlar på frimärken. Det kan stimulera till längre samtal. Finländare har ett gott rykte i världen. Vi vill resa dit det är goda radiokonditioner, men att resa dit där det är dåliga konditioner är redan extremt. Olli Rissanen OH2BBM reste till Antarktis. Han tog med sig en 2 W transceiver, ett metspö, batterier och telegraferade några kontakter en kall natt från sin sovsäck. Olli samlar DXFC-länder, länder han besökt och haft kontakt från, se www.dxfc.org.

Sida 4: Styrelsens spalt. – En adaptiv  radioamatörhobby! Styrelsemedlem Mikael Nousiainen, OH3BHX

Det rådande exceptionella läget i världen, med alla begränsningar har medfört noterbara förändringar också för radioamatörverksamheten: regelbundna klubbmöten och större händelser annulleras hela tiden och då detta skrivs är det klart att också sommarlägret i Räyskälä inhiberas. På banden är det anmärkningsvärt mera aktivitet. Nya specialanrop, såsom olika länders STAYHOME-anrop, har tagits i bruk och bl.a. då världens största hamfest, Dayton Hamvention inhiberats ordnas i stället Hamvention QSO Partytävlingen på HF.

Sida 5: Styrelsens möten, 3/2020 och 4/2020. Läs om mötet på svenska här
Sida 6-8: Med språk ut i världen. The Radio Amateur’s Conversation Guide fyller 40 år. Jukka Heikinheimo, OH0BR, OH1BR, OH2BR; Miika Heikinheimo, OH2BAD

I guiden fanns till slut 147 meningar och i ordförrådet 450 radiotekniska grundtermer. Fortsättning på projektet blev en C-kassett för uttal.

Sida 8: STAY HOME – SRAL och Traficom uppmuntrar finländarna att aktivt hålla kontakt via radion.

Transport- och kommunikationsverket har gratis beviljat förbundet aktivitetsanropet OH*STAYHOME för alla distrikt för tiden 3.4–3.7.2020 för att uppmuntra till att stanna hemma. SRAL ansvarar för tio anrop, OH0STAYHOME – OH9STAYHOME, och SRAL delar ut anropen att användas under en veckas perioder. Alla HF-band, 160-10 m, CW, SSB och digitala sändningsklasser tillåts. Kontakterna bör vara korta och artiga. Meddelandeutbytet är rapport och en tillfällig QSH-förkortning -Stay Happy & Healthy! 25 länder deltar.

Sida 9-12: Optimering av en lågfrekvent signal för modulering av ssb-sändare. Jukka Vermasvuori, OH2GF

Vid röstkommunikation på radiofrekvenser används vanligtvis SSB-överföringstypen (enkelsidig bandöverföring), i vilken det elektroniska talspektrum som genereras med hjälp av en mikrofon överförs som sådan till det önskade radiofrekvensområdet. Den använda RF-effekten kan fokuseras på det önskade lågfrekvensbandet genom att minska spektrumets bredd i båda ändarna. Ett annat mycket enklare sätt är att använda en logaritmisk förstärkare med nödvändiga ingångsselektiviteter.

Sida13: OBLONG, en bra antenn för lägre band. Jorma Saloranta, OH2KI.

”Oblong”, kallas en antenn, som konstrurats som en rektangulär vertikal polariserad helvågsslinga genom att ansluta matningskabeln halvvägs på den ena vertikala tråden. I praktiken är Oblongerna bra antenner på 80-160 m och strålar i två riktningar.

Sida 14-17: ICOM IC-718 – litet filande, del 1 / 2. Ilkka Martikainen, OH5MD

IC-718 är Icoms lågklass (entry level) sändar-mottagare och är tänkt för nybörjaramatörer. Modellen kom på marknaden 2000.

Sida 18-19: Distanskurs för elementärklassen i Tammerfors. Tiiti Kellomäki, OH3HNY

Redaktionens kommentar: Tiiti skriver om hur behörighetskursen kan skötas på distans idag. Klubbar: nappa på Tiitis erbjudande att utveckla en gemensam nätkurs. Sedan behövs det bara kursdeltagare och för att nå dem torde Tiiti ha goda råd. ”Zoom” är ett av de program som finns att använda för nätundervisning. Bl.a. OH3NEs och OH3TRs kursledare har under årens lopp gjort presentationsmaterial som är tillgängligt för alla klubbar. Ta kontakt via koulutus@nullsral.fi!

Sida 20-22: Dämpsatser. Reijo Kemppainen, OH8OJ

Redaktören: Reijo OH8OJ presenterar beräkningsgrunder för dämpsatser och hänvisar till situationer, då en radioamatör kan behöva dem, då mätnoggrannhet eftersträvas. I texten finns matematiska härledningar, som är beskrivna och kan följas då man utvecklar lämpliga dämpsatser åt sig.

Sida 23-26: Var befinner vi oss? Tomi Helpiö, OH2ID, oh2id@nullsral.fi

Från det att amatörradioverksamheten inleddes har amatörerna varit intresserade av att veta, var motstationen befinner sig. Orsaken har varit förutom ren nyfikenhet också för att få reda på avståndet  mellan stationerna eller att definiera motstationens geografiska område. För detta behov har utvecklats olika system. Anrop, ort och delstat, zoner, IOTA m.fl., SOTA, World Wide Flora and Fauna, geografiskt koordinatsystem, QRA-lokator och Maidenhead- eller QTH-lokator.

Sida 27: Övriga tidningar – Felströmsskyddens funktion. Jari Jokiniemi, oh3bu@nullsral.fi

Funk Amateur 12/2019: Icoms eget radiostyrningsprogram är erkänt dåligt. Win4Icom är ett kommersiellt program (översättarens anm.: som också fungerar remote). Felströmsskyddens funktion behandlas också.  Funk Amateur 1/2020: har besökt Afrika, ”Uganda, 5X3C & 5X3E: Dx vom Viktoriasee”. CQ DL 2/2020 bygger en förförstärkare för lyssnarantenner. Radio Rivista 12/2019 presenterar olika högtalare och hörlurar.

Sida 27: Mumintrollets första observation av ”99” en morgon. Risto Tiilikainen, OH2BT

Mumin började bli uttråkad av bristen på underhållning under coronaviruskarantänen.

Sida 35: Toivo, R1CC SK. Jouko Helenius, OH2BAN

Jag träffade Toivo (Topi) Laimitainen på banden första gången på 40 m 1974 och personligen i Moskva 1977. Under kriget var Laimitainens familj som ingermanländare evakuerade i Eura. Topis yrke var flygplansnavigator och styrman. Han reste i hela Sovjetunionen och senare också utanför. Han besökte regelbundet Friedrichshafen och Israel. Det var också i Israel han sa att han mår dåligt och föll i vattnet och drunknade.

Sida 37-39: Egypten aktiverat. Martti J. Laine, OH2BH; översättning Markku Tuhkanen, OH4UI

I oktober förra året, steg Egypten (SU) oväntat över världens nyhetströskel. ITU:s World Radiocommuncation Conference (WRC) ägde rum i en speciell miljö. Egypten är ett mystiskt land också på så sätt, att nuvarande radiotillståndspraxis är exceptionellt utmanande. Men varför finns det bara 25 amatörer i Egypten? Det är en flerstegsprocess att få ett personligt radioamatörtillstånd och det förutsätter att myndigheterna går igenom ens personliga uppgifter. I Egypten finns inga bestämmelser för radioamatörer, därför är det svårt att avlägga en examen. Endast en transceivertyp (Icom IC-718) godkänns av myndigheterna och en sådan kan vara svår att hitta idag.

Pärmens baksida: En förnyad kontakt med VP2VB stationen – en kort berättelse om en kontakt, som upprepades med svårigheter efter mer än 60 år. Arto Rintanen, OH2JI


Radioamatööri 4/2020

Referat: Alf Blomqvist, oh6ih at sral.fi 
Sida 4: Ledare: Nya vindar för tidningen. Ronja Iso-Heiko

Förnyandet av Radioamatööri-tidningens utseende och layoutstil har pågått i kulisserna redan en tid. Utvecklings- och reformarbete är en långsiktig uppgift och kommer förmodligen aldrig att nå det slutliga målet. Det nummer som du håller i din hand är denna stunds resultat. Ris och ros tas gärna emot. Utgångspunkt för förnyelsearbetet var ett lätt grepp och ett modernt utseende, luftighet och lätt läsbarhet.

Sida 5-6: Styrelsespalten: Ömsesidigt stödjande och kompletterande. Tiina Kela, OH8BBO

Amatörradiospirit, vår älskade hobby. För en del den enda och rätta, för andra en bland andra, för en del något där emellan. Oberoende snurrar utvecklingshjulen och tiderna förändras. Det är tur att vi får njuta av radiovågorna på önskat vis, både på traditionellt vis och genom att prova på nya konster. Jag har varit caravanare ungefär lika länge som radioamatör. Det var därför naturligt att ta med radioutrustningen på resorna. Det finns överraskande många caravanare som också är radioamatörer. Min man Kari OH8GT och jag förestår radioamatörklubben inom SF-Caravan.

Sida 6-7: Framtidsutsikter. Tuomas Tauriala, OH3ERV

Efter en långt och ingående övervägande har jag bestämt, att jag inte står till förfogande för en ny period som förbundets ordförande. Jag visste då jag sökte posten, att de kommande två åren skulle kräva arbete. Jag är stolt över de betydande förnyelser, som vi lyckats förverkliga de senaste åren: För styrelsen och utskotten har förbundet tagit i bruk elektroniska verktyg, som betydligt underlättar arbetet för den geografiskt spridda gruppen. Förbundets ekonomihantering har blivit elektronisk, vilket underlättar bokföringsföretagets, förbundets personals och styrelsens möjlighet att följa med förbundets ekonomiska läge. Förbundet har tre klara mål – lobbying, utbildning och ungdomsverksamhet.

Sida 8-11: Styrelsens möten, 5/2020 och 6/2020. Läs om mötet på svenska här
Sida 13: Arrangör söks för SRAL 100-jubileumslägret 2021. Om din klubb är intresserad av att stå som arrangör, skicka anhållan till SRAL, PB 44, 00441 Helsingfors.
Sida 14-19: Finland ledstjärna för STAYHOME-kontakterna. Martti J. Laine, OH2BH

Saldot för två koronamånaders radiokampanj var för Finlands del över 130 000 kontakter med STAYHOME/PYSYKOTONA-anrop. Den virtuella klimaxen samlade över 6000 amatörer på banden och under första helgen i juni utbyttes 29 071 (29 090) varmhjärtade radiomeddelanden. Kontakter: CW 10 998; SSB 14 042; FT8 4 057.

Sida 20: Vi har förmåga och skicklighet – fortsättningsvis. Markku Tuhkanen, OH4UI

De finländska radioamatörernas styrka kom fint fram, då anrop som började med OH- STAYHOME/PYSYKOTONA blev fackelbärare för en global gemenskap. Finlands exempel följdes av nästan 40 länders nationella förbund och licensmyndigheter med en gemensam kampanj mot pandemin. Vi visade vårt samhälle, att det går att lita på radioamatörerna i nödsituationer. Vi kan upprätta ett kommunikationsnät med operatörer i hela landet om det blir en kris.

Sida 21: Klubbarna meddelar: Läger och loppisförsäljning av radio- och elektronikdelar. OH1AD

Salon Radiokerhos traditionella läger och försäljning ordnas vid Muurla klubbutrymmen lördagen 26.9.2020 kl. 10-17. Tillställningarna inleddes i Isokylä 1991. Försäljning av komponenter, mätinstrument mm. Bland annat kaffe, bullar, plättar, grillkorv och lotteri.

Sida 22-25: Historia: Radioamatörklasser i Finland genom tiderna. Ritva, OH2CJ och Kalervo, OH2CX, Korjus

Vi har fått en fråga om radioamatörklasser under olika tider. Personen som frågade hade ställt samma fråga till andra utan att få svar. Vi gick igenom tidningarna Nuori Voima, Radiosanoma, Radio-OH, samt Radioamatööri-tidningen, protokoll och artikelklipp, för att få om inte en fullständig men åtminstone en rätt omfattande tabell över radioamatörernas kompetensklasser under olika tider. 4.8.1921 beslöt statsrådet att ge Nuoren Voiman Liiton Radioyhdistys tillstånd att på vissa villkor bygga och använda radiostationer i försöksverksamhet.  1939-1947 var radioamatörverksamhet förbjuden. Från år 1960 fanns tre klasser: novis-, allmän och teknisk klass. Från år 2003 två klasser: elementär och allmän klass.

Sida 26-28: Teknik: En lågfrekvent processor för SSB-bruk. Jukka Vermasvuori, OH2GF

Denna artikel behandlar inte endast teori utan vi bygger en enhet som modell åt läsarna. Byggandet lyckas med hjälp av anvisningarna utan att använda oscilloskop.

Sida 29: Historia: Heikki Kyykoski, ex OH3NV. Reino Janhunen, OH2HK, oh2hk@nullsral.fi

Depåkompaniets ansvariga produktionsdriftschef ingenjör Heikki Kyykoski, ex. OH3NV (1914-1996) hade en professionell karriär och liv som var entydigt och framgångsrikt. Under kriget deltog han i planeringen av kommunikationsutrustning. Kyykoskis verkstad serietillverkade Kyynel-radion som användes av fjärrpatrullerna.

Sida 30-35: Spalten för elementär klass: Galvanisk korrosion. Tomi Helpiö, OH2ID, oh2id@nullsral.fi

Denna artikel ingick i Radioamatööri för fem år sedan (RA 12/2015). Efter det har säkert nya antennbyggare tillkommit till läsarkretsen, varför det kan vara motiverat att på nytt publicera den. Principen för galvanisk korrosion kan betraktas t.ex. vid förbindelse mellan järn och koppar. Det oädlare järnet bildar anod och ädlare kopparn åter katod. På grund av metallernas potentialskillnad uppstår en elektronström från järnet till kopparn. Med hjälp av elektronerna bildas joner från vatten på kopparytan, som i den elektrolyt som vattnet bildar förs till järnet och oxiderar det. Oxideringen bildar elektroner, som flyttar metallens gränsyta över till kopparn. Rosten som bildas löses i vattnet, och då järnet oxiderar bildas vätegas som förs ut i den omgivande luften.

Sida 36-37: Övriga tidningar – Solfläcksmaximum år 2025. Jari Jokiniemi, OH3BU, oh3bu@nullsral.fi

Radiot 1//2020: Telefunken förhindrade radioutvecklingen i Tyskland med de många patent de hade och genom att sträva till monopol. CQ DL 3/2020: berättar om ett stort österrikiskt arkiv, där man digitaliserar bl.a. QSL-kort och gamla radiotidningar. Kenwood TS-890S presenteras. CQ DL 4/2020 har flera artiklar om att ha kontakt med satelliter. QST January 2020 presenterar bl.a. ”mAT-Tuner mAT-125E Automatic Antenna Tuner. ”N6BT V-8 Vertical Dipole for 80-10 meters” och Icom IC-9700 VHF/UHF Multimode Transceiver.

Sida 38-40: Evenemang: Radioamatördag i Lundo vid Nautelankoski museum 9.8.2020.
Sida 41-43: Tävlingar: Kör och följ med OH2HQ i IARU-tävlingen 11-12.7.2020. Kim Östman, OH6KZP

Den globala IARU HF World Championship-tävlingen hålls årligen i juli. Det är en av HF-tävlingskalenderns viktigaste händelser, med specialfunktion att ge IARU-medlemmarnas huvudkontor stor internationell synlighet på många HF-band och moder samtidigt (AJB: men inte digimoder …). Finland och SRAL representeras av OH2HQ. OH2HQ decentraliseras över hela landet så, att signalen går ut i världen från sammanlagt 12 effektiva stationsplatser. Varje plats har bestämt band och sändklass. Tävlingen börjar lördag 11.7 kl. 12:00 UTC och slutar söndag 12.7. kl. 12:00 UTC. Kör stationerna och följ med på Youtube i 24 timmar!

Sida 51: Tävlingar:Hemtest med hemkonster. Tiiti Kellomäki, OH3HNY

Jag tycker om att köra två meters NAC och vanligen har jag suttit vid Hervanta vattentorn och OH3TR:s tävlingsstation tillsammans med stationsskötaren OH1FF. I april höll jag mig hemma för att undvika människokontakter pga. coronarisken. Åt min man sa jag, att jag kör två kontakter och kommer sedan och lägger mig. Hemma skulle nämligen inte höras andra än OH3TR och OH3BK. Slutresultatet av tävlingen var tio kontakter, av vilka två på CW. Längsta QRB var knappt 60 km. Började med lokalkontakter och liten effekt, men under tävlingen tog jag hela 5 W QRO-effekt i bruk.

Sida 54-55: Silent Key: Pentti Puikkonen, OH4PF, in memoriam.
Sida 56-62: Omaha calling again. Mobilt i Europa år 2019, del 1/2.  Kimmo Rautio, OH9DDVI

På fritidsresor kan man ha kontakter också från bilen. En lyckad resa fordrar självklart litet planering och förberedelser. Körande utomlands underlättas av CEPT-tillståndssystemet. En reseberättelse från sommaren 2019. I första delen berättas om förberedelserna och hur vi kom nästan ända fram till Omaha Beach i Normandiet.

Bakpärmen: Förbundets höstläger 10-13.9 i Hankasalmi.


Radioamatööri 5/2020

Referat: Alf Blomqvist, oh6ih at sral.fi
Sida 4: Trots corona. Ronja Iso-Heiko

Coronapandemin har inverkat dramatiskt förutom på det finländska samhället och näringslivet, också på hobbyfältet. SRAL:s Ungdomsteams planer för detta år måste revideras, men i stället kom vi på nya sätt att förverkliga ungdomsverksamheten. Såväl vårdagarna som sommarlägret måste inhiberas. Siktet är nu inställt på den närmaste tidens evenemang: höstlägret i Hankasalmi och förbundets höstdagar och naturligtvis på firandet av SRAL:s 100 år inkommande år. Ordförande- och styrelsevalet är aktuellt – för första gången kan man rösta elektroniskt. För detta krävs att kansliet har ditt telefonnummer eller din e-postadress. Det är viktigt att upprätthålla tron på framtiden. Situationen är temporär och det finns inga skäl att tro annat än att läget i nästa år är normalt, kanske till och med bättre.

Sida 5-6: Dåligt uppförande och föreningsverksamhet. Tiina Kela, OH8BBO

Mina öron har åter nåtts av tillfällen, där en radioamatör har uppträtt ytterst undermåligt. Skäll, hot och svordomar. Sådant bör inte förekomma. Principerna för en radioamatörs uppträdande uppräknas i skriften Etik och trafikmetoder för radioamatören: social känsla, broderskapsanda; tolerans; artighet; fattningsförmåga. Då man stöter på sådana som är grova i munnen är det bäst att lämna dem åt sitt öde och hoppas att de inte orkar hålla på att prata för sig själva. De här människorna borde tänka på hurdan bild de ger av hobbyn till dem som lyssnar och funderar på att bli radioamatör! Emellanåt hör man sägas att förbundets verksamhet skulle på något vis vara hemlig. Detta är verkligen inte sant. Det pågående projektet för att förnya medlemssidorna har som målsättning att dela ännu mera information till medlemmarna. En trevlig höst. Utöva hobbyn, håll er friska och må bra!

Sida 7: Erfarenheter av styrelsearbetet. Jari Kekki, OH2EXE

Ekonomin har varit på tapeten under det gångna året. Det är mycket tråkigt att bidraget från Undervisnings- och kulturministeriet uteblev detta år. Detta innebär ändå inte att yxan skulle ha kastats i sjön.   Det är väldigt tråkigt att Tuomas OH3ERV meddelat att han inte ställer upp som kandidat för styrelseordförandeposten. Under hans ordförandeperiod har bl.a. beslut  fattas om e-fakturering och elektronisk röstning. Det är Tuomas förtjänst att jag återkom på banden. Efter en två års QRT-period skaffade jag DMR-radio och en hotspot, då husbolaget inte tillåter antenner. Det var bra att jag inte var den enda nykomlingen. Förutom jag började samtidigt Jan, OH1NDA. Detta är en ytterst fin sak. Jag önskar att det i framtiden skulle söka sig unga och sådana som behärskar svenska till utskotten och styrelsen. Jag har uppskattat att medlemmar tagit kontakt och kommit med konstruktiva förslag.

Sida 8: SRAL söker arrangör för 100-årsfestårets sommarläger 

SRAL fyller nästa år 100 år och en av festårets huvudhändelser är sommarlägret. För detta söks nu en arrangör. Ansökningar tas emot till 15.10.2020.

Sida 12-14: Förbundets höstläger Aurora 2020 i september 

SRAL:s höstläger anordnas i Hankasalmi vid Lomakeskus Revontuli 10–13.9.2020. Programmet är liknande som på sommarläger: fyra dagar presentationer, face-to-face-kontakter, lopptorg och bastu.

Sida 15-16: SRAL 100 år 1921-2021

Evenemang under feståret

Under nästa år anordnas månatligen evenemang med anknytning till 100-årsjubileet. I januari publiceras förbundets historik och i februari anordnas en fotoutställning både fysiskt och på webben. Några av evenemangen:

    • Mars 2021: ITE-utställning (radioutrustning byggda av radioamatörer). Vi hoppas att både klubbarna som enskilda medlemmar bidrar med såväl gamla som nyare apparater.
    • OH100-awardet: kontakt med minst hundra olika OH-amatörer, som är medlemmar i SRAL under tiden 1.1–31.12.2021.
    • Förbundets specialanrop OH100SRAL är i etern 1.1– 31.12.2021. Då anropet inte används av förbundets stationer kan bl.a. medlemsklubbarna anhålla om rätt att använda anropet
    • OF-prefix för OH-amatörer i hundra dagar fr.o.m. 15.9.2021 förutsatt att Traficom godkänner förbundets ansökan
    • Allmän flaggning 15.9.2021. Datumet kommer av att SRAL:s föregångare N.V.L. Radioföreningens stadgar godkändes den dagen år 1921.

Mera information kommer att publiceras i tidningen, bulletinerna och på webbsidorna.

Sida 17-22: Byggandet av en stor lyssnar- och mottagningsstation.

Byggandet av Ahkiniemi lyssnar- och mottagningsstation inleddes år 2009, då en lämplig tomt hade hittats i Partakko, Enare i Lappland. Möjligheterna att höra svaga stationer på mellanvåg är på helt annan nivå än i södra Finland. Följande år samlades en grupp på åtta personer, köptes tomt och inleddes byggnadsarbeten med antenner, underfartsrör på sjöbottnen och vägbygge. Nu 10 år senare finns det 13 beverage-antenner  på ca 1 km och utvecklingsarbetet fortsätter.  Radioutrustningen består av olika typer av SDR-mottagare, mest Perseus.

Sida 23-28: Kastvikten förblev odrucken eller hur jag blev buskradist. Tiiti Kellomäki, OH3HNY

Med denna artikel belyses mina hobbyexperiment under den senaste tiden. Åt skogen har det gått  men varje gång  stiligare. Till slut ger jag små praktiska vinkar om hur man inleder buskradioverksamheten. Men varför borde man dricka kastvikten?

För tre år sedan inledde jag min buskradiokarriär. Jag använde en FT-817 och en dipol med abiko-kontakter. Aktivitetsveckoslutet i juni 2020 fick mig att bege mig till Soukonvuori naturskyddsområde (OHFF-0201) ca tre kilometer hemifrån. Tur att jag var så nära för jag märkte att jag glömt ackun hemma! Jag använde vattenflaskan som kastvikt men dipolens mittpunkt var bara på ett par meters höjd. Det blev inte så många QSOn. Det behövs en bättre kastvikt! Följande tur var till Isojärvi nationalpark (OHFF-0005) och nu använde vi en inverted-v-antenn, som fungerade bättre. Vi körde både CW och SSB. Vi fick ihop 23 kontakter – betydligt färre än 44 som krävs. För en lyckad expedition krävs noggranna förberedelser.

Sida 29-35: Elementärklasspalten – Mantelström. Tomi Helpiö, OH2ID

Vad är mantelström? Behöver man bry sig om mantelströmmen? Hur stoppar man mantelström? Artikeln försöker svara på de här frågorna.

Mantelströmmen längs matarledningens yttre yta går tillbaka till sändarens chassi och därifrån till elnätets jordningspunkt. Det uppstår strålning också inomhus, vilket kan förorsaka störningar. Mantelströmmen kan brytas med en common-mode-choke vid dipolens matningspunkt. Den kallas ocksp 1:1-strömbalun fastän det inte är helt korrekt. Enklast är att göra en spole på ca 10 varv av koaxialkabeln. Man kan också använda ferritringar.

Sida 36-39: Vad är ”Common-mode choke”? Eero-Pekka Mänd, OH2NFI

Här försöker jag kort förklara, vad är en ”Common-mode  choke” och hur den fungerar. I fortsättningen använder jag bara benämningen ”filter”, blanda inte med entrådiga ”RF-choke”-komponenten = högfrekvensfilter, RFC. Ett enkelt filter består av två spolar, som är lindade i samma riktning och har möjligast hög ömsesidig koppling. Det ser ut som en transformator, men avsikten är inte att överföra något från den ena spolen till den andra.

Sida 40-41: Andra tidningar. Jari Jokiniemi, OH3BU

Radio Rivista 2/2020: bygger en plastställning för radion. Funk Amateur 3/2020: reser till ”St. Paul, CY9C”. Radiot 2/2020: berättar att ”Vertikal B-K-dipolantennen” behärskade 70 % av marknaden i USA på 1940—talet. CQ DL 5/2020: Raspberry PI är grunden för en behändig klocka, ”Flexible UTC-Uhr”. Vad händer då man sätter flera antenner i samma mast nära varandra?

Sida 42-44: Riksomfattande kommunikationstrafikövning (viestiliikenneharjoitus). Tommi Holopainen, OH7JJT; Antti Tiilikanen, OH7ENS

Den av Pohjois-Karjalan radiokerho ry (OH7AB) anordnade riksomfattande kommunikationstrafikövningen hölls 27–28.3.2020. Övningen skedde från hemstationer, som skulle fungera utan allmänt kommunikations- och elnät. Avsikten var att öva, testa och utveckla sändning och mottagning av meddelanden från hela Finland. I övningen användes HF-, VHF- och UHF-frekvenser sammankopplat till ett nätverk. Trafiken skedde med Winlink Expres-programmet. Också foni användes på 80 meter. Övningen gick överlag bra men det behövs ännu mera övning.

Sida 45-50: ICOM IC-718 – en liten filning, del 2/2. Ilkka Martikainen, OH5MD

IC-718 är Icoms billigaste (entry level) sändar-mottagare och är avsedd för nybörjarradioamatörer. Den nästan historiska modellen kom på marknaden år 2000. Med modifieringarna har i synnerhet mottagaren blivit betydligt bättre gällande selektiviteten och signaltåligheten.

Sida 51-52: CW- dekoder. Antti Honkasaari, OH1TS

Jag ville visa mitt 6-åriga barnbarn Hannu, att man med telegrafi kan överföra information, inte bara pipande. Jag sökte alltså en CW-dekoder som skulle visa meddelandena. Jag hitta programmet CW-decoder som betydligt översteg vad jag förväntat mig att hitta. Den är mycket selektiv. Till och med en amatör som inte behärskar telegrafi kan efter lite träning använda programmet för att sända och ta emot CW.

Sida 53-55: En lägesrapport över det nationella FinDMR-digifoninätet. Erik Finskas, OH2LAK

Den digitala DMR-radion har blivit en förlängd arm för många amatörer. Det nationella FinDMR-digifoninätet och Brandmeisterprogrammet har utvecklats mycket under tidens gång. Nu har de finländska radioamatörerna  ett modernt och utvecklat system till vilket man kan ansluta sig både via repeatrar och hot-spotstationer. Nätet förmedlar digitalt ljud som privata och gruppsamtal och stöder sändning av textmeddelanden och dataöverföring.

Sida 55-56: Har du redan hört om DMR-nätet? Tomi Liukkonen, OH3FSR

Ett stort tack till alla som varit med och byggt upp nätet! Vi kan nu enkelt nå ut runt hela världen. Tidigare kunde det vara svårt att programmera radioapparaterna men numera finns det färdiga kodpluggar för de vanligaste märkena. Kom med!

Sida 57: Öppna finska mästerskapstävlingar i radioorientering 2020.

Juhani Lehtosaari, OH2MD ansvarar för år 2020 FM-tävlingen i radioorientering år 2020. Evenemanget består av en tävling på 3,5 MHz 26.9.2020, lördag kl. 13:00.

Sida 64: Silent key – Eino Johannes Rautiainen OH6RC. Pentti Hyvärinen, OH6DZ
Sida 65-67: Ungdomsspalten – Ungdomsteamets verksamhet under coronavåren.

Verksamheten för innevarande år var i stort sett planerad i början av året. Men från början av mars inställdes allt flera evenemang, bl.a. YOTA- och NOTA-lägren, pga. coronaepidemin. I stället anordnades sammankomster på 80 meter och också i Whatsapp. YOTA online har samlat över 1000 tittare. De två evenemangen kan ses i Youtube. Nu hoppas vi att POLAR-lägret i höst kan hållas.


Radioamatööri 6/2020

Referat: Alf Blomqvist, oh6ih at sral.fi 
Sida 4: Förändring är det enda permanenta. Ronja Iso-Heiko

Det vanliga sättet att förändra en organisations verksamhetskultur eller på finska vänja sig vid den är ofta en flera generationer lång process. Det fordrar förutom att avstå från gammalt, att hitta nytt. De gjorda förändringarna i administrationen och ekonomiförvaltningen syns inte utåt för medlemskåren, lika klart som Radioamatööri-tidningens förnyelse eller de elektroniska val som nu förrättas första gången.

Sida 5: Om den digitala medlemsservicen. Mikael Nousiainen, OH3BHX

Flera medlemmar har frågat efter när den digitala Radioamatööri-tidningen fås, samt läget för SRAL:s nya medlemssidor. De gamla sidorna måste både av tekniska orsaker och av datasäkerhetsskäl tas ur bruk för ganska länge sen. Webbutskottet inledde utvecklingen av de nya sidorna redan före sommaren, men på grund av flera tekniska problem har färdigställandet fördröjts. Tiden har ändå inte slösats bort, utan framsteg har också gjorts och jag vill berätta om målsättningarna och nuläget. Vår målsättning är att i framtiden så stor del av medlemskåren som möjligt ska få tillgång till det innehåll som erbjuds, samt utveckla helt nya tjänster åt medlemmarna. Därför kommer varje SRAL-medlem att få en egen användarkod, med vilken det är möjligt att ladda ner de nordiska radioamatörtidningarna, andra medlemsdokument och därtill använda andra medlemstjänster. Läget är nu följande: användartjänsten fungerar, och vi har fortsatt med de egentliga medlemssidorna. Jag nämnde tidigare att arbetet inte har framskridit utan problem, men vi har slutligen klarat ut de största problemen som hindrat framskridandet. Vi vill överlämna en testad och säker tjänst till medlemmarna. Vilka nyttiga digitala medlemstjänster kunde SRAL erbjuda? En aktuell, varje vecka eller oftare, nyhetsström om radioamatörhobbyn, en anpassningsbar tävlingskalender och/eller resultatservice från tävlingar eller radioamatörstationer som kan användas remote? Idéer får och lönar det sig att föra fram, t.ex. med e-post direkt till SRAL:s styrelse hallitus@nullsral.fi.

Sida 6-8: Styrelsens möten 07/2020 och 08/2020. Läs på svenska här
Sida 8: Kallelse till SRAL:s stadgeenliga höstmöte14.11.2020 i Riihimäki.
Sida 17: CQ-ES-2020-läger – Estlands radioamatörförbund ERAU:s historik publicerades. Juhani Lehtosaari, OH2MD
Sida 17: Skriv medlemmar!

SRAL fyller hundra år nästa år. Radioamatööri-tidningen försöker i varje nummer publicera innehåll med jubileumsåret som tema. Alltså allt möjligt mellan antenn och jord. Ämnet kan gälla personer, händelser, milstolpar, eller vändpunkter i förbundets historia.

Sida 18-19: SRAL:s höstdagar i Riihimäki 14.11.2020

Höstdagarna arrangeras av Riihimäen Kolmoset ry, OH3AD. Bl.a. behandlas remote- eller fjärrstyrning av utrustning – hur kan den förverkligas? Dessutom frågestund med styrelsen.

Sida 20: Sammandrag av marknadsföringsundersökningen bland medlemmarna. Vilma Törö OH2VT, Otava Tuomi OH3OT

Målsättningen var att få fram medlemmarnas åsikter om sammanställning av en materialbank. Den populäraste materialformen var videor, som presenterar vad hobbyn egentligen går ut på. Med videor är det lätt att också presentera andra parter för att möjliggöra kontakter och byggande. Mångsidighet var den mest framförda synpunkten. Då marknadsföringsmaterialet sammanställs skall det presentera alla delområden som hör till hobbyn utan. att glömma t.ex rävjakt, satellitkontakter eller VaPePa,

Sida 21-27: Radioamatörer, television och ATV. Timo Kiiski, OH1TH

Som radioamatör väcks frågan, passar det under SRAL:s 100 årsjubileum att tala om trådlös förbindelse? Alltså via radio och TV. Det finns nämligen starka historiska grunder. Leo Lindell, 1NA, ordnade den första allmänna radiokonserten i Åbo 6-8.1.1922. Än sen televisionen, vad har TV:n att göra med finländska radioamatörer? Det förklaras i det följande.

Sida 28-29: Internationella rymdstationen, ISS SSTV.

SSTV lever ännu, till och med i ganska betydelsefulla projekt, såsom ISS. Med SSTV moden PD120 på 145,800 MHz sänds bilder med ett mellanrum på 2 minuter. Utrustningen är Kenwood D710 med effekten 25W. Det är möjligt att ta emot med en handapparat.

Sida 30-33: Quo vadis HamRadio? Seppo Sisättö, OH1VR

Mitt radioamatörtillstånd fyller 60 år 17 november i år. Jag har de senaste åren många gånger funderat på vår hobbys framtid, vilket den långa tiden jag varit med ger ett perspektiv.

Sida 33: En kille från landet från Ikalis. J. Saloranta, OH2KI

Seppo Sisättö, doktor i statsvetenskap och OH1VR har publicerat sina memoarer ”Maalaispoika Ikaalista” ungerfär ”En kille från landet, från Ikalis”. Han fungerade som SRAL:s ordförande åren 1987-1990. Han invaldes i förbundsstyrelsen 1972. Seppo var huvudredaktör för RA åren 1972-1975.

Sida 34-39: Utsändningens renhet. Tomi Helpiö, OH2ID, oh2id at sral.fi

Mottagarnas egenskaper har förbättrats betydligt de senaste åren. Under samma tidsperiod har inte sändarnas renhet förbättrats på motsvarande vis. Detta innebär problem för alla som är på banden. Vad kan göras? Utrustning från 2000-talets början, ICOM IC-756PROII och Yaesu FT-1000MP MARK-V Field, jämförs med nutida transceivrar ICOM IC-7300, Elecraft K3S och Yaesu FTDX191D.

Sida 40-42: Jag byggde en 160 meters pyramid. Raimo Lehto, OH2BCI

Fast man av rubriken kunde tro, att jag byggde en större konstruktion än Kheops pyramid, gjorde jag inte det. Den uråldriga pyramiden var ca 147 m och var världens högsta byggnad i över 3800 år. Den är den enda kvarvarande av världens sju underverk. Jag hittade detta antennmirakel som nybörjare på 60-talet i en känd grundbok i antennteknik, Karl Rothhammels, Y21BK, ”Antennenbuch”. Fick gnistan från den nuvarande 160 m OH-aktiviteten på fredagskvällar och de diskussioner som fördes där. Det är bra om antennen kan hängas i en 23 m hög trämast, helst över 25 m. Höjden över mark bör vara minst 3 m. Antennloopens läng är 78 m. Varje sida är 26 m.

Sida 43-44: Diamond VX-30 antennprovning. Tomi Liukkonen, OH3FSR

I juli reste vi till Luosto på en expedition för att testa det som utvecklats under vintern.

Sida 45-46: Andra tidningar: Skogens inverkan på 160 meters bandet. Jari Jokiniemi, oh3bu at sral.fi

QST July 2020: berättar om ett remoteprojekt med förmånliga ”A Raspberry Pi USB Serial Server”. På balkongen ryms en förkortad ”A vertical End-Fed Dipole with a Folded Stub”. QST August 2020: på fältet skall160 m antennen vara, inte I skogen.

Radiomaailma 3/2020: har en reseberättelse om ”Etelämantereen ja South Georgian kautta Falklandille”.

QTC 6/2020: konstruktion av ett Solid.state slutsteg för HF”. QTC 7/8 2020: ”Daisy’s radioutrustning under andra världskriget”.

Elektron 2/2020: har mätt ferriters inverkan på antennfunktionen – det lönar sig med balun, då beroende på frekvens störningsnivån sjönk 3-6 dB.

Funk Amateur 7/2020: reser till San Andrés, 5K0K. Funk Amateur 6/2020: reser till El Salvador, HU1DL

Sida 47-48: Uppdatering av promenadstationen.  Hannu Haili, OH2KJ, oh2kj at ral.fi

Nu har jag en ny radio och nya idéer. Radio är G90, Xiegus senaste modell i denna effektklass, 20 W. Radion och ackumulatorn är i ryggsäcken.

Sida 49-50: PRT31 6.12.2020

Traditionsradiohändelsen är ingen tävling, utan respekt för gamla, över 40 åriga veteranradior och de veteraner som använt dem.

Sida 61-63: På jakt efter sommarlägerstämning – SRAL:s höstläger Aurora 2020. Tiiti Kellomäki, OH3HNY, oh3hny at sral.fi

Förbundets första höstläger ordnades i mitten av september på Hankasalmi semestercenter i Revontuli. Lägret ordnades av Keski-Suomen Radioamatöörit r.y., OH6AD. Plock ur rogrammet: Sandro, OH6UAV och Tiiti, OH3HNY presenterade NanoVNA-kretsanalysatorburken; Tokes, OH6RM mastpresentation; Mikael, OH3BHX presenterade den av honom skapade remotestationsapplikation som använder sig av Raspberry Pi datorn. Följande kan styras med hjälp av systemet: radior, antennreläer, rotorer, CW kan köras med nyckel kopplad till USB-port. Web Radio Control-fjärrkontrollprogrampaketet används med Webb-läsaren, t.ex. med Smarttelefonen. En försäljningsversion är på kommande. (Anm. Kan användas för foni, CW och digimoder).; Arto, OH2KW delade med sig av sina erfarenheter av att montera radioamatörutrustning och -antenner i husbilar.; Tapani, OH7EAG berättade om sin 4-square-antenngrupp, som man tillsammans med SDR-mottagare kan höra på hela HF-banden samtidigt.; Vili, OH5GE hade en antennbyggverkstad där besökarna fick syssla med byggande.


Radioamatööri 7-8/2020

Referat: Alf Blomqvist, oh6ih at sral.fi
Sida 4: Tid att bygga! Tomi Helpiö, OH2ID

Jag har inte tid. ”Hinner inte.” Dessa och motsvarande förklaringar hör man ofta, då man t.ex. försöker hitta frivilliga som förbundets förtroendevalda. Det är begripligt för en som ännu är i förvärvslivet. Man vill inte binda sig till ett uppdrag, som kräver tid, som helt enkelt inte finns. Denna RA-tidning är ett byggnadstemanummer, med avsikt att erbjuda idéer för byggnadsprojekt.

Sida 5: Bästa systrar och bröder, vi hörs på banden. Mauno Hirvonen, OH7UE

Jag närmar mig medlemmarna, då min styrelseperiod snart är slut och jag har verkat sju år i styrelsen. Då man tänker på saken i efterhand är sju år en lång tid. Mina mötesresor tog i allmänhet över två dygn: först med bil till Joensuu, därifrån med tåg till Helsingfors, sedan med buss eller tåg till mötesplatsen i Lassas. Vanligen måste jag alltid övernatta i Helsingfors. Lyckligtvis bor mina släktingar där som jag kunde övernatta hos.

Sida 6-7: Arbetet för hobbyn fortsätter. Tuomas Tauriala, OH3ERV

Jag har fungerat som förbundets ordförande perioden 2019-2020. Under min verksamhetsperiod har jag och styrelsen fått mycket förtroende av medlemmarna, stöd och tack, men också kritik. Minskningen av medlemsantalet och stigande medelålder är inte endast utmaningar för Finland. Min tid som ordförande har varit ytterst lärorik och givande. Jag har sett hur andra människor utövar hobbyn och vad som motiverar andra. Lobbyverksamhet är fortfarande förbundets viktigaste uppgift.

Styrelsens möten 09/2020 och 10/2020. Läs på svenska här
Sida 10: OH2TK:s minnespris kan sökas. Förbundets meddelanden

Finlands Radioamatörförbunds mest respekterade utmärkelse, OH2TK:s minnespris, utdelas 2021 då SRAL fyller 100 år, ifall en person som uppfyller kriterierna för priset hittas. Priset utdelas på förbundets höstmöte.

Sida 11: Resultat i ordförande- och styrelsemedlemsvalen. Valkommittèn meddelar

Jorma Saloranta, OH2KI valdes till styrelseordförande för en tvåårsperiod (2021-2022). Till styrelsemedlemmar för en treårsperiod (2021-2023) valdes Dimi Doukas, OH2DD och Jari Kekki, OH2EXE.

Sida 12-13: SRAL:s höstdagar och höstmöte 2020

Höstdagarna arrangerades av Riihimäen Kolmoset ry, OH3AD. Sammanlagt hade höstdagarna 70 besökare. Föreläsningarna fokuserade på att presentera olika underlag för och förverkligande av remotestationer samt mystiska förkortningar. SRAL100-jubileumsåret presenterades och styrelsen höll frågetimme. SRAL:s ungdomsteam ordnade en liveströmning på SRAL:s Youtubekanal.

Sida 14-15: Premierade på höstmötet.

Förbundsinfo Merja Koivaara, OH1EG, och Arto Liimatta, OH2KW belönades med förbundets förtjänsttecken i silver på höstmötet i Riihimäki 14.11.2020. På mötet delades också följande belöningar ut: Lindells pris, Arvo Laros pris, Koponens pris, Tävlingsverksamhetens specialpris, Utbildningsverksamhetens specialpris.

Sida 16-17: Utdrag ur förbundets verksamhetsplan och budget. Förbundsinfo

Förbundets verksamhetsplan och budget för 2021 godkändes på höstmötet. Nästa år firas förbundets 100-årsjubileum. En historik kommer att publiceras 20.1.2021. Förbundet uppmanar medlemmarna att så snart som möjligt ta i bruk e-fakturering så att postningskostnader kan minskas. Nätverkssidorna och medlemsservicen utvecklas. 2021 utges RA-tidningen i 8 nummer. För tidningen önskas ivriga skrivare, fotografer, översättare och andra innehållsproducenter.

Sida 18-20: 100 år 1921-2021, SRAL100-utskottet informerar.

Några evenemang under jubileumsåret: Förbundets specialanrop OH100SRAL, SRAL100-awardet, jubileumsårets fotoutställningar i förbundets utrymmen och på webben, ITE-utställning (hembyggen) på Tekniska museet.

Sida 21: Åland DXCC-status, vem har fått tidigaste QSL-kortet? DX

Inom bakgrundgruppen har det diskuterats, vem som gjorde den första DX-expeditionen till Åland. Mycket uppgifter kom fram. Saken blev att ligga, tills Veikko OH2YV rapporterade att han fick OH0-QSL-kort 1955. Åland fick DXCC-status 15.11.1945. Före det hörde Åland till OH1-kretsen. Har någon varit aktiv från Åland före november 1955? Läs artikeln på svenska här.

Sida 22: En mugg som jubileumsårsprodukt kan nu fås från medlemsservicen.
Sida 23: SRAL:s 100-årshistorik publiceras i januari. Antero Tanninen, OH1KW
Sida 24: En stund vid en hundraårings milstolpe. Reino Janhunen, OH2HK

Man skulle inte kunna tro, att OOT Paavo Kotilainen, OH2SN (tidigare OH2QZ) är jämnårig med förbundet, en av de äldsta medlemmarna. Han fyllde hundra år 3.7.2020. En hurdan hälsning har han till yngre generationer? Behåll den traditionella amatörradiohobbyn och speciellt mottot ”Ham Spirit får inte slockna.”

Sida 25-29: Pers Prälli. Pekka Ritamäki, OH3GDO

Per Aure, OH2FF var en ytterst fin radioamatör och elektronikingenjör vid AGA. Han planerade en DSB-typs radiomottagare och sändare för RA-tidningens tävling och vann den. Då hans seger publicerades tog radioamatörerna OH1ZV och OH1SJ från Raumo kontakt med OH2FF och bad Per om uppgifter för att bygga radion.

Sida 30-33: Icom IC-718 och ett nytt förförstärkarfilter (roofing filter). Ilkka Martikainen, OH5MD

Icom IC-718:s första mellanfrekvens är 64,455 MHz. Bandbredden är ganska stor, vilket innebär verkliga utmaningar för blandaren D401 och dess signalprestanda. De så kallade ”roofingfiltren” i nyare apparater är egentligen bara ett smalare mellanfrekvensfilter, som är placerat i försteget, eller där signalstyrkan är som lägst. Efter ändringen av roofingfiltret har mottagningssidas förselektivitet sänkts till hälften.

Sida 34-37: Kristallfilter och byggande av dem.  Timo Vihersaari, OH1AZL

De kristallfilter som radioamatörerna använder är bandpassfilter, vars bandbredd vanligen är mellan 400 och 2800 Hz. I praktiken lönar det sig bara att bygga filter av typ stege (”ladder”). Några ord om byggandet: Kapacitanserna är mycket kritiska, man måste genom att mäta plocka ut två eller flera kondensatorer. Själv har jag använt ytmonterade kondensatorer och endast ensidiga kretskort.

Sida 38-40: Presentation av NanoVNA. Timo Kiiski, OH1TH/OH5TA

För småpengar kan man idag få en analysator, som mäter mångsidigt och ganska noggrant från LF till UHF-frekvensområdena. NanoVNA eller Vector Network Analyzer, vektoranalysatorn är en liten mätanordning, men egenskaperna är moderna. Den är programstyrd och går därför att uppdatera. Den fungerar på sin grundfrekvens 50 kHZ…300 MHz och på harmoniska frekvenser till 900 MHz och högre. Den nyaste versioner fungerar också på GHz-området.

Sida 41-42: Morsemaskin. Markku Korhonen, OH8UV

Morsemaskinen och dess funktion har presenterats i RA-tidningen 1/2019. Där saknades kopplingsschema, som nu finns med.

Sida 43-44: Nätaggregat av en ackumulatorladdare. Jukka Vermasvuori, OH2GF

Vi äldre radioamatörer har som vana att spara gammal utrustning för möjlig användning senare. Därför hittade jag en gammal ackuladdare i lagret.

Sida 45-47: VLF-LF-konverter. Vilho Manninen, OH6QR

”Varför bygga, då en liknade kan göras med datorns ljudkort, program hittas på nätet?” Svaret är: ”Då jag inte just byggt en sådan ännu.” Det är dåligt ställt med byggande av utrustning. Orsaken är klar: utrustningarna har utvecklats så, att de inte kan byggas med en amatörs kunskaper och instrument, och så är det också svårt att hitta komponenter. Vanligast byggda enhet torde vara en trådantenn, så länge det finns att få ”killu” (telefonledning). Det är inte omöjligt att bygga en enkel mottagare eller sändare för en frekvens eller ett band med ganska blygsam erfarenhet. En sådan är den presenterade konvertern för VLF-området. Jag byggde den då jag ville höra på en hundra år gammal sändare på 17,2 kHz. Den har i tiderna använts för att sända elektroniska meddelanden till olika delar av vår jord. Anropet är SAQ, och den är igång några gånger i året. Ifall du vill ha uppgifter sök på nätet efter SAQ Grimeton. Senast då SAQ var igång kom den in med en 10 m lång tråd på 6-8 ms höjd med ca 20 dB över brusnivån.

Sida 48-52: Wilkinson för effektdelning eller -kombination. Petri Hyvärinen, OH4MVH

Effektdelning behövs vanligen, om till exempel flera antenner ska kopplas till en nedledning. Effektkombinationens typiska tillämpning är till exempel i transistorslutsteg. Wilkinson är till dimensioneringen inte noggrann åtminstone för 4 m och 2 m frekvensområdena.

Sida 53-55: Kolven varm på en utryckning. Teme Salminen, OH7T

De flesta har råkat ut för situationer, där lämpliga verktyg skulle behövas. I mitt eget arbete är verktygen i bältet eller i fickan och resten finns i bilen. Så är det i jobbet men hur är det på radioamatörexpeditioner?

Sida 56-57: Övriga tidningar – sju berättelser. Jari Jokiniemi, oh3bu at sral.fi

Fjärrstyrning av radior kan klassas som dominerande, då MFJ har börjat tillverka RaspberryPi-adaptrar, med vilka radior som stöder Hamlib-biblioteket kan styras med webbläsare. Närmare om nyheten berättar QST April 2020 och ”MFJ-1234 RigPi Station Server”. Prognoser för radiokonditioner berättas om i ”Choosing the Best Mode for Your HF Operation”. QST May 2020 presenterar NanoVNA Vector Network Analyzer och mAT-Tuner mAT-10 Automatic Antenna Tuner. För 50 år sen fanns nio unga radioamatörer på QST-tidningens pärm. QST June 2020 har spårat sju av dem i ”Where are they now”. ”Battery Sizing for Portable Operation” jämför elbehovet för olika ackutyper för portabelbrukare. Man presenterar ”RigExpert Stich 230 Antenna and Cable Analyzer” och ”Elecraft AX1 Dual-Band Whip Antenna and Ancessories”. QST September 2020:s ledare “Moving on” betonar att det nu är de ungas tid att överta huvudansvaret för vår hobby. ”Funkamateur/SDR-Kits FA-VA5 Vector Antenna Analyzer” verkar vara en intressant enhet. ”Trans World Radio Carribbean Powerhouse” presenterar en större station än hamradior. TWR sänder med 440 kW på 800 kHz med halvledarutrustning. Schweiziska Hbradio 2/2020 tar upp frågan om en pacemaker kan reagera på radioamatörernas signaler – tidningen menar att det inte finns orsak att oroa sig. Nederländska Electron 5/2020 bygger en antennströmsmätare med ledvisning. Spanska Radioaficionados Agosto/Septiembre 2020 presenterar hur man gör en flerbandsantenn genom att hänga upp trådar. Italienska RadioRivista 9/2020 är ett riktigt antenntemanummer. Radiohistoriallinen Radiot 3/2020 berättar om ”Fjärrtelefonnätets skeden i Finland” 1950-1980. Svenska QTC 4/2020 berättar om hur man bygger en magnetloop för 14 MHz. Hur drönare används för att hänga upp longwire. QTC 5/2020 berättar allt väsentligt om remotekörning. QTC 9/2020 presenterarQRP-radion Icom IC-705 och reparerar rotorn Daiwa MR-750.

Sida 60-62: Scandinavian Activity Contest 2020 lyfte fram många av OH-landets specialiteter. Martti Laine, OH2BH

Ibland sa man, att Finland är fattigt och ska så förbli. För många av vår hobbys sektorer kan man i alla fall ställa följande fråga; Finland är rikt och ska så förbli? Inom HF-tävlingsverksamheten har Finland hört till topplanden redan sedan 1960-talet.

Sida 62-64: Mitt SAC 2020. Ari Vepsäläinen, OH6MW OG7A

Den första SAC deltävlingen var CW-delen i slutet av september. Åsksäsongen är ungefär bakom och man vågar ha kablarna kopplade. En dag testade jag att allt fungerade på stationen, SO2R, dual-cq, N1MM+ och att utrustningen var i skick. Läste på CCF spalten Tomis OH6EI:s meddelande Zabas OH1ZAA konditionsprognos, från SAC:s tävlingssida såg jag på förra årets loggar och årets regler. Allt klart. Finland vann klart Scandinavian Cup, loggmängderna var ungefär lika många från Finland och Sverige, men speciellt på SSB hade Finland ett bättre sammanlagt resultat.

Sida 64-66: En man från varje hus, två från de bästa … Jukka Heikinheimo, OH2BR

Tävlingen började på vanligt vis på lördagen kl. 15. Då var också jag vid klubben. Jag satte min K3-radio och bärbara dator på bordet. På datorn snurrar Win-Testprogrammet. Valde bandet 20 meter, där det var lämpligt med liv och rörelse. Jag öppnade min kiosk och tidvis fick jag klungor med motstationer. Var spottad på DXSummit! Söndagen var reserverad för en familjehändelse, så lördagen fick räcka för denna gång.

Sida 81-82: Polarlägret via nätet och radion. Otava Tuomi, OH3OT

De två senaste åren har september-oktober inneburit Polarläger för unga radioamatörer. Pga. pandemin kunde Polarlägret inte ordnas i år. Samma dag som lägret inhiberades beslöts att ordna program som skulle ersätta lägret. Det blev Instagram-liveutsändning och ungdomssked, som sändes från Mustila, OH5Z tävlingsstation.

Sida 83-91: Från pump till paddel – radioaktivt liv vid Puula, OH4O. Kanto Aalto

Nu är en veckas arbetsresa framför och dykning i radioaktiv hobbyvärld inbjuden av Puula Radio Club ry, OH4O. Avsikten är att göra ett magnifikt reportage om en aktiv klubb till kännedom för resten av världen.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media