Kanslibulletin 20/2017

 

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

 
Kanslibulletin 20/2017, 3.6.2017
* Lägerskolan är en fin möjlighet att stifta bekantskap med radioamatörverksamheten *
* Om examina och examensfrågorna *
* Första hjälpenkurs för Förbundets medlemmar och deras familjemedlemmar *
* SRAL:n jäsenhankintakilpailu 2017 *
* CTU anmälningstiden fortsätter och programmet kompletteras *
* Skolning för utbildarna under Finland 100 jubileumslägret *
* Anmälningen till den Stora Grisfesten börjar *
* Radioamatörexamen under Finland 100 jubileumslägret *
* Ansökan om rättigheterna att ordna sommarläger 2018 *
* Silent key *
* Klubbarna meddelar *
* Traditionsradioevenemang PRT24 *
* Haminaborna vid Salpalinja *
* Traditionsradioevenemang i Kiukais 4.6 *
* Sommardagar för Östra Finlands radiohobbyister *
* Grodorna kvackar 16-18.6 *
* Tävlingsnyheter *
* Nästa bulletin *
 
* Lägerskolan är en fin möjlighet att stifta bekantskap med radioamatörverksamheten *
Finns det någon i din bekantskapskrets som är intresserad av radioamatörhobbyn? Finlands Radioamatörförbund anordnar en lägerskola i Mustiala (i Tammela) den 2 – 9.7.2017. Under lägerskoleveckan bekantar man sig med radioamatörverksamheten, byggande, kontakter och de färdigheter som krävs för radioamatörexamen i elementär klass. Anmälningen till lägerskolan tar redan slut om drygt en vecka.
Lägerskolan passar för personer i alla åldrar. Lägerskoldeltagarna deltar även i Finland 100 jubileumslägret som börjar 4.7. De som önskar kan delta i radioamatörexamen.
Inkvarteringen är i Mustiala HAMK:s utrymmen. Lägerskoleavgiften är 160 euro för under 12-åriga samt 190 euro för andra. Avgiften inkluderar undervisning, material, kost och logi samt ev. examensavgift.
Du kommer väl ihåg att anmälan till lägerskolan går ut redan nästa vecka 9.6.2017. Anmälningar sker på en webblankett som finns på förbundets webbsidor https://www.sral.fi/.
 
* Om examina och examensfrågorna *
Frågebankerna uppdaterade
I frågebankerna för radioamatörexamina har gjorts uppfateringar i fråga om ärenden som berör stationens säkerhet. I huvudsak berör ändringarna ändringar som uppstått i bestämmelser, standarder och goda moteringssätt, som nu även tillämpats i frågebankerna för radioamatörexamina.
Frågebankernas innehåll granskas och vid behov justeras enligt hur fel eller behov till uppdatering behövs. Oftas meddelas ändringarna inte separat, ifall det inte anses att särskilda skäl för detta finns.
Meddelande om fel och oklarheter
Det strävas till att frågebankerna hålls uppdaterade, men trots detta kan det smyga in sig fel eller också kan uppgifter bli föråldrade med tiden. I dylika situationer borde eventuella upptäckter meddelas åt behörighetskommittén, så att man kan reagera i ärendet. Tyvärr har uppgifterna ibland kommit via omvägar eller helt lämnat längs vägen. Okunskap om vart dylika upptäckter skall meddelas kan även ha påverkat ärendet. I framtiden är det alltså bäst att direkt ta kontakt med behörigshetskommittén på ptk snabela sral punkt fi.
Behörighetskommittén går igenom uppgifterna efter att ha blivit informerade. Ifall korrigeringsbehov konstateras utförs de ändringar som behövs i frågebankerna. Upptäckterna leder dock inte alltid till åtgärder och åtgärderna kan även avara annorlunda än anmälaren har förväntat sig. I dylika situationer är det ofta fråga om att upptäckten gjorts p.g.a. felaktig tolkning eller med bristfälliga uppgifter. Ibland kan man även upptäcka behov till större förändringar p.g.a. en anmälan. Varje anmälan gås dock igenom.
För personer som studerar inför examen
Personer som studerar inför examen borde alltid kontrollera de senaste uppgifterna från offentliga källor (t.ex. Kommunikationsverket, Tukes, lagar och förordningar osv.). Ifall det i frågebanken upptäcks fel, som stider mot offentliga uppgifter och examen p.g.a. ett sådan fel blir underkänt kan man yrka om rättelse i ärendet. Studerande av föråldrade uppgifter och fel svar p.g.a. det är svårare att motivera. Studera alltså alltid de senaste uppgifterna.
Det lönar sig även att märka att man inte skall lära sig frågebankerna utantill. Då man studerar ärendena är eventuella ändringar som gjorts i frågebankerna inget problem. Däremot kan instuderingen av färdiga svar leda till fel, som genom tiderna har korrigerats. Examinanden behöver inte, och det hör inte till att känna till de påståenden som kommer i provet. Examinanden bör själv studera sakerna så att denne oberoende på fråga kan svara rätt.
Då frågeställningar tolkas lönar det sig att fundera vad som efterfrågas och ur vilket perspektiv påståendena ställs. Exempelvis då det är fråga om elsäkerhet är det primärt fråga om en hobby, inte om permanenta elinstallationer. Att gå igenom radioamatörexamen berättigar inte någon till att utföra fasta elinstallationer. Förstås får inte radioamatörernas egna byggen strida mot elsäkerheten, bestämmelserna och lagarna. Påstående bör dock ställas i korrekt kontext.
 
* Första hjälpenkurs för Förbundets medlemmar och deras familjemedlemmar *
Vet du hur du skall agera i olyckssituationer? Behärskar du första hjälpen färdigheterna? Förbundets medlemmar samt deras familjemedlemmar har möjligheten att genomgå en fyra timmars nöd första hjälpen kurs under Finland 100 jubileumslägret.
För kursen fås ett nöd första hjälpen intryg och kursen uppdaterar den ikraftvarande FH1- eller FH2-behörigheten. Förbundet stöder kursen ekonomiskt så kursens pris är enbart ca hälften av kursens normalpris.
Kursen ordnas torsdag 6.7 kl. 12-16. Under kursen beaktas i synnerhet sådana olyckor som eventuellt inträffar för radioamatörer, såsom elstötar, fallande och brännskador.
Anmälning sker via webblankett, som finns på förbundets webbsidor på adressen https://www.sral.fi/. Klicka på första hjälpen kursens bild bland de bilder som roterar på huvudsidan.
Anmälningar t.o.m. 16.6.2017.
 
* SRAL:s medlemsanskaffningstävling 2017 *
Rekommendera SRAL medlemskap åt nya eller gamla hobbyister och du deltar i utlottningen av fina priser.
För varje ny medlem i vars anslutningsblankett en rekommenderares namn fyllts i får rekommenderaren en lottsedel. Skaffa alltså fler nya medlemmar och din vinstmöjlighet ökar.
Och det var ännu inte allt, för varje ny skaffad understödande medlem får rekommenderaren 10 lottsedlar! Fråga mer om stödmedlemskap från Förbundets kansli.
Utlottningen sker i december, så lottsedlarna bör tjänas in t.o.m. 6.12. Därtill får varje skaffare av nya medlemmar ett snyggt medlemsanskaffningsaward till sin vägg.
 
* Anmälan till CTU fortsätter och programmet kompletteras *
CTU Finland ordnas i samband med Finland 100 jubileumslägret i Mustala, Tammela fredagen 7.7.2017 kl. 9-17.
Finlands andra CTU-evenemang erbjuder åter intressanta presentationer från olika delområden inom tävlingsverksamheten. Nyheter utlovas för såväl äldre som yngre tävlare.
Anmälningstiden till CTU har förlängts till 7.6.2017. Anmäl dig genom att fylla i anmälningsblanketten som finns på förbundets webbsidor https://www.sral.fi/.
Överraskningsprogramnummer
Den världskända tävlaren Martti, OH2BH kommer att dela med sig av sina kunskaper under CTU Finland. Med sin egna nyanserade stil kommer han att gå igenom egenskaper för tävlanden, med vilka man får plats i topptävlingsstationer. Samtidigt får vi tips på hur var och en av oss kan bli bättre operatörer. Marttis tema är TTF – Tävlarens Tredje Fot – I, me and myself.
De andra föreläsarna är:

 • Chris Kovarik, 9A5K, Skapare av DXlog och kunnig inom nya radiooperationstekniker. Hur agerar man t.ex vid stationerna K1LZ, E7DX, 9A1A och JT5DX.
 • Jouko Häyrynen OH1RX, WRTC 2018 ambassadör, uppdaterar oss om evenemanget.
 • Ranko Boca 4O3A, ägare till en toppstation som medfört otaliga tekniska lösningar för att utveckla stationen och möjliggörande av nya operationsmetoder.
 • Pekka Ketonen, OH1TV, verklig specialist inom planering av teknik och antenner.
 • Kari Hirvonen, OH2BP, Mr. RTTY berättar ABC och D om det sändarslag som fått ökat intresse

Anmäl dig nu!
 
* Skolning för utbildarna under Finland 100 jubileumslägret *
Under Finland 100 jubileumslägret ordnas skolnings för utbildarna under onsdag 5.7 och torsdag 6.7. Veli-Pekka Niiranen, PH7FQH leder skolningen bägge dagar kl. 10-16. Skolningen hålls i huvudbyggnadens, dvs. nya institutets auditorium.
Temat för skolningen är bl.a.:

 • innehåller och de centrala målen i läroplanen
 • kursens timramar och struktur
 • hur marknadsförs kursen?
 • läromaterial
 • kursrespons
 • klubbens utbildningsansvariges arbetsbeskrivning och uppgifter
 • Moodle inlärningsmiljö
 •  synvinklar i lärarskap och undervisande

I skolningen välkomnas klubbarnas utbildningsansvariga och även andra utbildare.
 
* Anmälan till den Stora Grisfesten börjar *
På lördag kväll under Finland 100 jubileumslägret hålls den Stora Grisfesten i Iso Piippu. Till Grisfesten har man beställt en hel rökt gris. I festen ryms ca 100-120 festare. Kvällssupékortet kostar 25 euro och det reserveras på förhand. Anmälningarna till festen inleds nästa måndag 5.6, då anmälningsblanketten öppnas på förbundets sidor. Efter Grisfesten ordnas en traditionell karaokekväll.
 
* Radioamatörexamina under jubileumslägret Finland 100 *
Radioamatörexamen kan utföras på lägret från torsdag till lördag i Bastugillesstugan fr.o.m. kl. 10.00. Anmälningar till Marko, OH8WM (egenanrop fungerar).
 
* Ansökan om rättigheterna att ordna sommarläger 2018 *
Vi söker en anordnare för sommarlägret 2018. Lägret är fyra dagar (to-sö). Anordnaren kan fritt besluta om presentationsprogrammet. Oftast har lägrets egentliga programdagar varit fredag och lördag. Under lägret har även lopptorg och försäljningsutställningar ordnats.
Är din klubb instresserad avv att ordna sommarläger? Ansökningar om arrangeringsrättigheter kan sändas på adressen toimisto snabela sral punkt fi eller till Finlands Radioamatörförbund rf, PB 44, 00441 HELSINGFORS. Ansökningstiden går ut 30.6.2017.
 
* Silent key *
Kansliet har nåtts av budet att Lara Björkstam, OH1RR / OH2BAW lämnat oss. Vi hedrar Laras minne med en stunds tystnad.
 
* Klubbarna meddelar *
OH2AP meddelar
70cm repeatern OH2RUP som finns belägen på den högsta punkten i Järvenpää har fått en teknikuppdatering. Frontfiltren har bytts till en duplexer och istället för en dipol är antennen nu en låååång vertikal. Testa och ge en rapport!
 
Operation Vesikko 2017
Kakkosten Kerho, OH2AA, akriverar ubåten Vesikko i Sveaborg detta veckoslut. Aktiveringsveckoslutet är redan det fjärde, så man kan redan prata om ett ”traditionellt” evenemang.
QRV är man under lördag 3.6 och söndag 4.6 under Vesikkos öppethållningstider, dvs. kl. 11-18 finsk tid. Anropet är OH2AN/SUB och banden är HF-banden enligt konditioner och störningar. SSB och CW.
Välkomna till Sveaborg!
 
OH5AG:s sommarläger
OH5AG:s traditionella sommarläger hålls i Kekäleniemi 10-11.6.2017. Adressen är Karikonkuja 23, Kouvola. Programmet specificeras närmare lägerveckoslutet.
Programdelen hålls på lördag ca kl. 12-16, på kvällen bastubadande, grillande osv. Lägeravgiften är 5 euro/person, inkvartering i inomhusutrymmen 20 euro/person (begränsad mängd). Mer information av Esa, OH5KRQ, egenanrop fungerar.
 
* Traditionsradioevenemang PRT24 *
I ordningen det 24 traditionsradioevenemanget PRT 24 ordnas söndagen 4.6.2017.
I evenemanget finns ingen ledarstation utan alla kan vara aktiva i egen takt på de frekvenser som väljs. Evenemanget ordnas av Traditionsradiohobbyisterna.
Evenemanget börjar kl. 7.00 finsk tid på CW. Varannan timme aktiveras CW och varannan på AM fram till kl. 16.00 finsk tid. CW-anropsfrekvensen är 3556 kHz och på AM 3720 kHz.
En traditionsradiostation som deltar i evenemanget kan efter stationsanropet använda sig av tillägget /S. Ifall apparattypen varit i servicebruk redan under andra världskriget kan tilläggsbeteckningen vara /SA.
Kari, OH5YW, gör ett sammandrag över evenemanget, till honom kan du sända en kortare text med eventuella bilder till e-postadressen som är Karis anrop @outlook.com.
Välkomna med!
 
* Haminaborna vid Salpalinja *
Haminan Radioamatöörit ry. är QRV under traditionsradioevenemangen 4.6 ca 11-15 finsk tid från Salpalinja i Miehikkälä. På telegrafi används kombinationen VRFK och VRLK och anropet OF5AD/SA. På AM används en gammal Drake line och anropet OF5AD/S. Ifall konditionerna är dåliga kan CW också köras med Drake och då givetvis med ansropet OF5AD/S.
 
* Traditionsradioevenemang i Kiukais 4.6 *
I gamla prästgården i Kiukais ordnas ett traditionsradioevenemang söndagen 4.6 kl. 12-15.
Under evenemanget finns att ses en Kyynelradio som varit med i kriget och som varit i fjärrpatrullsanvändning. Sändareffekten är 1 W. Med Kyynelradion hålls kontakter via telegrafi. Till påseende finns även en krypteringsskiva, med vilka de sända och mottagna meddelandena krypterades och öppnades. I utrustningen ingår även en Racvall minicall talradio, som är en eldlednings- och marschradio.
Som modern rigg finns även Icom IC-718 med. Ifall radiokonditionerna är dåliga, körs kontakterna med Icomen, som har högre sändareffekt.
Adressen till gamla prästgården i Kiukais är Pappilankuja 3, 27400 KIUKAIS.
Operatörerna är Mauri, OH1NTI och Leo, OH1FJ.
 
* Sommardagar för Östra Finlands radiohobbyister *
Sommardagarna för Östra Finlands radiohobbyister hålls 9-11.6.2017. Evenemanget börjar under fredag kväll och fortsätter fram till middagstid på söndag. Evenemanget ordnas av Pohjois-Karjalan Radiokerho, OH7AB. Evenemangsplatsen är Mustikkamäki Maukkula, tidigare byaskolan i Ilomants. Platsen är högt belägen, på en sluttning i 212 meters höjd. Perfekt ställe för VHF-aktivitet!
Under lägrets tid är OH7X QRV på repeatern i Koli på frekvensen 145,775 MHz, 118,8 Hz underton.
I programmet utlovas bl.a. diskussioner, bastubadande, radiokontakter, passligt lätta tävlingar för radiohobbyister och givetvis lopptorg.
Inkvarteringsutrymme finns inomhus och utomhus. För personer som kommer med husbil eller -vagn finns ström att fås. Inkvarteringen bokas direkt från Mustikkamäki på nummer 040 740 3002.
Andra förfrågningar än inkvartering och måltider ställs till Vesa, OH7XI, via egenanrop eller per telefon 050 3606 938.
 
* Grodorna kvackar 16-18.6 *
Med förmånliga QRP-riggar aktiveras 7023 +- 500 kHz 16-18.6.2017. De stationer som deltar i evenemanget är QRV enligt möjlighet från fredag till söndag kl. 7-19 UTC.
Inga QRP-riggar vill uteslutas utanför evenemanget, så alla apparater vars sändareffekt är under fem watt kan användas vid CQ:ande. Det önskas även att de stationer som svarar åt QRP-stationerna använder låg sändareffekt.
Evenemanget ordnas av Veijo, OH3NFC och Teemu, OH7KAA. Mer information finns i majnumret av tidningen Radioamatööri.
 
* Tävlingsnyheter *
Detta veckoslut tävlas SRAL:s grundtävling, 10-10 International Open Season PSK Contest, PVRC Reunion, DigiFest, Wake-Up! QRP Sprint, SEANET Contest, UKSMG Summer Contest, IARU Region 1 Field Day och Dutch Kingdom Contest.
Nästa tisdag 6.6 står NAC VHF i tur och på torsdag 8.6 NAC 50 MHz. Nästa fredag 9.6 tävlas HA3NS Sprint Memorial Contest.
Nästa veckoslut tävlas DRCG WW RTTY Contest, VK Shires Contest, Asia-Pacific Sprint, Portugal Day Contest, SKCC Weekend Sprintathon, GACW WWSA CW DX Contest och REF DDFM 6m Contest.
 
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen 11 juni, klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.
 
Bulletinredaktör: Annika Salmenlinna, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media