Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 40/2018, 1.12.2018

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

INNEHÅLL
* En ny huvudredaktör har valts för tidningen Radioamatööri *
* OH2TK:s minnespris åt Timo Ekko, OH1SM *
* Diplom Z åt Z-by *
* Under Höstmötet bekräftades Förbundets värderingar *
* Traditionsradioevenemang PRT 27 åter under självständighetsdagen *
* OH9S QRV från Levi 1-8.12 *
* Förbundets kanslis öppethållningstider i december *
* Tävlingsnyheter *
* Nästa bulletin *
 
 
* En ny huvudredaktör har valts för tidningen Radioamatööri *
 
Markku Tuhkanen, OH4UI, har valts som huvudredaktör för tidningen
Radioamatööri. Markku har en lång erfarenhet som redaktör och fackman inom
kommunikation. Under sin arbetskarriär har han arbetat i flera stora
mediahus såsom Sanoma och Rundradion.
 
Markku berättar: ”Jag fick mitt första tillstånd år 1977, då jag var 12 år.
Arbetslivets brådska och varierande bostadsorter trängde med tiden undan
aktivt hobbyutövande. Alla årtionden har jag dock varit medlem i förbundet
och riggarna har väntat på den rätta stunden. För några år sedan gjorde jag
en retur till banden och min nuvarande station finns i vårt fritidsställe i
Pernå.”
 
* OH2TK:s minnespris åt Timo Ekko, OH1SM *
 
OH2TK:S minnespris beviljades åt TImo Ekko, OH2SM under Förbundets höstmöte
17.11.2018. Minnespriset överlåts under Teljän Radiokarhos 60-års jubileum
1.12.2018.
 
Priset är ett av de mest uppskattade i Förbundet. I och med detta tackas
den belönades meriter i synnerhet i fråga om utveckling av
radioamatörteknik och den publikationsverksamhet som ingår där i. Därtill
beaktas förutom de nämna punkterna även verksamhet inom något av följande
delområden inom radioamatörverksamhet: radiokommunikation, fungerande i
SRAL eller dess klubbar samt samarbete med myndigheter eller
internationellt samarbete.
 
OH2TK:s minnespris har inrättats år 2017 för att hedra Osmo A. Wioos
livsarbete för radioamatörverksamhetens väl. Priset beviljas nu för första
gången.
 
Timo Ekko, OH1SM blev medlem i förbundet redan år 1954 och har exemplariskt
agerat på flera delområden inom radioamatörverksamheten. I synnerhet har
han varit aktiv med att utveckla radioamatörtekniken och skriva artiklar i
fråga om tekniska teman till tidningen Radioamatööri och även Teljän
Radioamatöörits klubbtidning. Därtill är OH1SM en av de grundande
medlemmarna i Teljän Radioamatöörit och har därtill fungerat som
ordförande, styrelseansvarig och långvarig award manager.
 
I OH1SM:s prestationer ingår bl.a. att bygga den första 2 m DSB sändaren i
Finland och att fungera som första kontaktstation för OH1NL samt att ha
inrättat den äldsta regelbundna scheden i Europa.
 
* Diplom Z åt Z-by *
 
Under Förbundets höstmöte 17.11.2018 tilldelades Diplom Z åt Antti Hara,
OH1HIH, för Z-by (Z-kylä) verksamhet. Motiveringen till beviljande av
Diplom Z är verksamhet som på positivt sätt främjar Ham Spirit. Styrelsen
konstaterade att Z-byn är en väsentlig del av sommarlägererfarenheten och
att man på detta vis önskade visa uppskattning för det arbete som gjorts
för Z-byn. Själen för Z-byn, OH1HIH, tog emot diplomet under Höstmötet och
konstaterade att han inte kommer att låta sig förledas av sannfinländskt
nedvärdering och således ifrågasatte han inte styrelsens åsikter.
 
* Under Höstmötet bekräftades Förbundets värderingar *
 
Styrelsens förslag till Förbundets värderingar bekräftades med mindre
förändringar under höstmötet 1711.2018. Förbundets värderingar är således:
 
SRAL:s syfte är att främja Finlands radioamatörgemenskap samt att främja
och upprätthålla radioamatörverksamheten i Finland och därtill även stöda
radioamatörverksamheten hos de klubbar och personmedlemmar som hör till
förbundet. I uppfyllandet av dessa syften följs följande värderingar.
 

  • Gemenskapen framom en själv. En medlem agerar inte enligt själviska motiv

eller syftem. Lojalitet mot gemenskapen går alltid för personliga förmåner
och eget ego.
 

  • Jämlikhet. Alla bemöts jämlikt oberoende av etnisk bakgrund, kön, sexuell

läggning eller världsåsyn. Var och en uppskattas och bemöts enbart enligt
dennes eget agerande.
 

  • Respekt. En medlem beter sig alltid respektfullt mot andra och sporrar

inom hobbyn. En medlem förtjänar den andres respekt genom att vara öppen,
ärlig, respektfull och pålitlig.
 

  • Ansvarsfullhet. Medlemmen bär ansvar för sin verksamhet åt gemenskapen.

Medlemmen är för egen del ett reklamfönster till hobbyn och agerar enligt
ett sätt som är hederfullt för hobbyn och radioamatörgemenskapen.
 

  • Respekt av föreningsdemokrati. Medlemmen framför sina egna åsikter, men

respekterar de demokratiska beslut som fattas inom gemenskapen.
 

  • Pålitlighet och genomskinlighet. Medlemmen sprider inte vidare sådana

konfidentiella ärenden som medlemmen fått ta del av genom att agera i
gemenskapen och bedrar inte gemenskapens förtroende. Medlemmen publicerar
inte handlingar och avtal före beslut fattas om publicering av dessa.
Medlemmen läcker inte ut konfidientiella uppgifter från mötesinnehållet via
sociala medier eller andra kommunikationsredskap. Medlemmen för alltid
öppet och aktivt fram eventuella konflikter.
 
* Traditionsradioevenemang PRT 27 åter under självständighetsdagen *
 
Traditionsradioevenemanget ordnas igen under självständighetsdagen 6.12.
Evenemanget är inte en tävling, utan ett evenemang där respekt och
uppskattning visas för över 40 år gamla veteranradion och de radioveteraner
som använt dessa. Evenemanget är fritt format och utan ledarstation.
 
I traditionsradioevenemanget sker CW aktivitet kl. 08.00 – 10.00 och
12.00–14.00 finsk tid. På AM sker aktivitet kl. 10.00-12.00 och 14.00
-16.00 finsk tid. Banden är 80 och 40 meter.
 
Vid deltagande i evenemanget kan traditionsradiostationen använda
tilläggssuffixet /S efter sitt stationsanrop. Ifall apparattypen varit i
användning redan under andra världskriget, kan tilläggssuffixet vara /SA.
 
Som motstationer fungerar alla radioamatörstationer, oberoende av
apparattyp och alla är välkomna att delta.
 
* OH9S QRV från Levi 1-8.12 *
 
Finlands nordligaste Julbocksstation, OH9S, är QRV från Levi i Kittilä
1-8.12.2018. Banden är 160-2m. Sändarslagen, oberoende av utmanande
konditioner blir hoppeligen även andra än FT8. Kontakta oss fast på alla
band!
 
De tre OH-amatörer som håller flest QSO:n med operationen, med undantag för
duplikat, erbjuds en special t-shirt för evenemanget. Därtill får tre
lyckliga som hållit kontakt med stationen en likadan t-shirt. Åt de andra
utlovas julstämning och efter resan sänds 4-färgskort automatiskt via byrån.
 
Mer information hittas på OH9S webbsidor på adressen oh9s.fi.
 
* Förbundets kanslis öppethållningstider i december *
 
Förbundets kansli är stängt fredagen 7.12, mellandagarna 27-28.12 samt
nyårsafton 31.12. I övrigt är kansliets öppethållningstider måndag-torsdag 12-17 och fredagar kl. 12-14.
 
Bulletin blir läst som normalt hela december.
 
* Tävlingsnyheter *
 
Detta veckoslut tävlas SRAL:s grundtävling 80 m CW & SSB samt TOPS Activity
Contest, FT8 Roundup och EPC Ukraine DX Contest.
 
Mer information om SRAL:s Grundtävling hittar du på SRAL:s webbsidor på
adressen sral.fi.
 
Nästa veckoslut tävlas NAC VHF på tisdag och NAC 10 m CW/SSB/FM/Digi på
torsdag. På torsdag tävlas även Kuutosten Cup CW.
 
Nästa veckoslut tävlas ARRL 10 Meter Contest samt bl.a. PODXS 070 Club
Triple Play Low Band Sprint, TRC Digi Contest, SKCC Weekend Sprintathon och
International Naval Contest.
 
* Nästa bulletin *
 
Nästa bulletin blir läst från OH6A i Vasa söndagen den 9 december klockan
15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.
 
Bulletinredaktör: Ronja Iso-Heiko
Översättning: Patrik Willför, OH6GDX

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media