Stadgeenliga ärenden på vårmötet

Finlands Radioamatörförbunds stadgeenliga vårmöte anordnades den 24 juli 2021. Mötet blev av så här sent på grund av coronaläget.

Enligt statsrådets undantagslag kan föreningens stadgeenliga möten hållas senast före utången av september månad.

På mötet behandlades de stadgeenliga ärendena: godkändes verksamhetsberättelsen för år 2020 med vissa korrigeringar, fastställdes bokslutet för år 2020 och beviljades ansvarsfrihet åt styrelsens medlemmar för år 2020.

Styrelsen framställde för vårmötet att historikfonden upplöses och de återstående medlen överförs till projektfonden, eftersom fondens urprungliga mål uppnåtts i och med publiceringen av SRAL:s 100-årshistorik. Vårmötet godkände framställan.

Styrelsen beviljades fullmakt att sälja de av förbundet ägda aktierna i Suomen Radioamatööritarvike Oy på det sätt styrelsen finner vara bäst.

Mötet anordnades som ett sk. hybridmöte: medlemmarna hade möjlighet att delta via webben eller på ort och ställe i Hertonäs, Helsingfors. Drygt 50 medlemmar deltog.

Som mötesordförande fungerade åter förtjänstfullt Aarno Järvinen OH2HAI och för de tekniska arrangemangen stod Kasvuraketti Oy.

Erfarne mötesordföranden Aarno Järvinen OH2HAI (till vänster) anländer till vårmötet i Hertonäs, Helsingfors. Han mottas av förbundets ordförande Jorma Saloranta OH2KI.
Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media