Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 32/2019, 7.9.2019

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.
Denna bulletin blir läst från OH6A i Vasa söndagen 8.9 kl. 15.00 finsk tid på 3720 kHz.
INNEHÅLL
* Meddelande om resultaten för radioamatörärenden under CEPT-mötet *
* Förbundets Höstdagar hålls i Sastamala *
* Medlemmarnas petitioner till höstmötet *
* Förbundets styrelseval 2019 *
* Kandidatnomineringen för valet går ut 4.10 *
* Förlikning har nåtts i Heikki Tamminens (OH3JF) klandertalan *
* Styrelsens frågetimme hösten 2019 *
* Scandinavian Activity Contest för 60 gången – jubileumsåret till ära utlottas ett OH-deltagningspris *
* Öppet hus på SRAL:s kansli 26.9 *
* POLAR-läger 11-13.10.2019 *
* ARDF EM-tävlingar *
* Presentationer vid Luftvärnsmuseet 26.9 och 19.10 *
* Klubbarna meddelar *
* Tävlingsnyheter *
* Nästa bulletin *
* Meddelande om resultaten för radioamatörärenden under CEPT-mötet *CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations) fick färdigt sin ställning till punkterna i WRC19 ärendelistan för Världens Radiokonferens. Radioamatörernas två meters frekvensområde undersöks inte längre för att bli tilläggsfrekvenser för luftfarten. Under CEPT-CPG beredningsgruppens möte fattades beslut även i andra punkter som intresserar radioamatörer. En mer specifik rapport om mötet finns på SRAL:s webbsidor.
Under sin kommentar av CPG:s slutresultat konstaterade presidenten för IARU Region 1 Don Beattie G3BJ att Ankaras IARU-grupp – mötets enda representanter för radioamatörer – hade framfört tydliga och övertygande grunder för radioamatörtrafikens ställning och han var nöjd att frekvensmyndigheterna hade erkänt viktigheten av radioamatörverksamheten. Han tackade alla som hade påverkat resultaten i CPG.
Ett långsiktigt internationellt samarbete är ytterst viktigt i fråga om intressebevakning. Finlands Radioamatörförbund har redan i flera år märkt detta och aktivt deltagit i det inhemska WRC-beredningsarbetsgrupperna; inom teknisk beredning i Trafik- och kommunikationsverket/Traficom och i politiska beredningarna i Trafik- och kommunikationsministeriet. SRALhar till dessa grupper fört fram den internationella åsynen av radioamatörärenden enligt IARU:s internationella koordination. Motsvarande verksamhet utförsäven av IARU:s medlemsförbund i andra länder. Enbart genom att agera tillsammans har vi möjligheten att påverka ärenden som berör oss. SRAL tackar alla sina medlemmar, som för egen del genom medlemsavgifter har varit med och möjliggjort såväl nationella (SRAL) och internationella (IARU) samarbeten. Alla radioamatörer, oberoende av medlemskap, får nu njuta av de resultat arbetet givit.
* Förbundets Höstdagar hålls i Sastamala *Finlands Radioamatörförbunds Höstdagar samt stadgeenliga höstmöte hålls i Hotelli Ellivuori i Sastamala 15-17.11.2019. Evenemanget ordnas av Tampereen Radioamatöörit ry, OH3NE. Mer information på förbundets webbsidor. Välkomna!
* Medlemmarnas petitioner till höstmötet *Förbundets stadgeenliga höstmöte hålls 16.11.2019 i Hotelli Ellivuori i Sastamala. Medlemmarna kan göra petitioner till höstmötet. Skriftliga föredragningar bör sänds jämte motiveringar och underteckningar t.o.m. 15.9.2019. Föredragningarna bör undertecknas minst av tio medlemmar. Föredragningarna sänds till adressen SRAL, styrelsen, PB 44, 00441 HELSINGFORS.
* Förbundets styrelseval 2019 *Under Finlands Radioamatörförbunds höstmöte väljs två medlemmar till styrelsen för tre års perioder. Röstningssätten är poströstning och röstning som sker på plats under höstmötet. Röstningsmaterialet postas med tidningen RA 08/2019. De av förbundets medlemmar som bor utomlands kan få röstningsmatrialet tillsänt till sig per post på förhand genom att meddela om detta åt valutskottets sekreterare.
Valförteckningen över röstberättigade finns att kontrolleras hos valutskottets sekreterare i Förbundets kansli under öppethållningstiderna fr.o.m. 21.9. I förteckningen finns alla personmedlemmar och klubbar, som styrelsen t.o.m. 21.9.2019 godkänt som medlemmar i förbundet och som betalat den senast förfallna medlemsavgiften i sin helhet.
* Kandidatnomineringen för valet går ut 4.10 *Alla medlemmar i förbundet kan skriftligt begära att dennes kandidat tas med i kandidatlistan för styrelsevalet. Kandidatnomineringarna bes sändas t.o.m. 4.10. kl 14.00 till valutskottets sekreterare i förbundets kansli. Adressen är Finlands Radioamatörförbund, Valutskottet, PB 44, 00441 HELSINGFORS.
I den skriftliga nomineringen bör kandidatens efternamn samt alla förnamn nämnas. Även ett av kandidaten undertecknat samtycke till att ställa upp som kandidat för bifogas.
Kandidaterna kan till tidningen Radioamatööri 8/2019 leverera ett fotografi och en fritt formulerad text på högst 200 ord. Presentationen och bilden bör sändas t.o.m. 8.10 till adressen ra-lehti är sral punkt fi.
* Förlikning har nåtts i Heikki Tamminens (OH3JF) klandertalan *Finlands Radioamatörförbund och Heikki Tamminen OH3JF har nått samförstånd i den klandertalan Tamminen lyft mot förbundet år 2017. Förlikningsavtalet har undertecknats av bägge parters ombud och Helsingfors tingsrätt har fastslagit avtalet.
Enligt förlikningsavtalet har besluten under vårmötet 2017 nu fått laga kraft, och således kan mötets beslut inte längre överklagas.
Bägge parter ansvarar förde egna utgifterna i ärendet. I förbundets fall täcks utgifterna av en rättsskyddsförsäkring.
Mer information på förbunders webbsidor.
* Styrelsens frågetimmar hösten 2019 *Styrelsen håller frågetimmar under hösten enligt normal praxis första lördagen varje månad. Höstens första frågetimme hålls 7.9. Frågetimmen i oktober hålls 5.10 och i december 7.12. Novembermånads frågetimme hålls under Höstdagarna 16.11.2019.
Frågetimmarna ordnas på HF på frekvensen 3685 kHz 14.00 finsk tid och på FinDMR-nätverket, talgrupp 244, kl. 14.30.
* Scandinavian Activity Contest för 60 gången – jubileumsåret till ära utlottas ett OH-deltagningspris *Norden tar för 60 gången ihop på radiovågorna med telegrafi i september och phone i oktober. Finland har vunnit tävlingen 58 gånger. Det ger en god grund att tävla hem tävlingen även nu under jubileumsåret. Evenemangets stående slogan har sedan tidernas begynnelse varit “man ur huse och två från de bästa!”.
Finlands Radioamatörförbund, Contest Club Finland (CCF) och OH DX Foundation (OHDXF) har gemensamt beslutat ge fart för deltagandet för finska stationer genom ett specialpris p.g.a. jubileumsåret: En veckas semesterresa till Kreta. Tävlingens vinnare utlottas bland de OH-radioamatörer (naturliga personer) som har hållit minst hundra (100) tävlings-QSO:n under SAC jubileumsået antingen på telegrafi, phone eller bägge tillsammans. Tidpunkten för semesterresan är i maj 2020 och täcker flyg, busstransport till hotellet och logi för en person. Vinnaren kan genom att själv betala ta med även andra personer på resan. De specifika reglerna för deltagandepriset hittas på förbundets webbsidor.
Traditionerna beskyldigar – vinsten hem! SRAL, CCF och OHDXF
* Öppet hus på SRAL:s kansli 26.9 *Det blir öppet hus på Finlands Radioamatörförbunds kansli torsdagen 26.9.2019 kl. 12.00 – 16.30. Trevlig samvaro och smått tilltugg utlovas. Kansliet finns på adressen Krämarbackastigen 9 i Lassila, Helsingfors. Välkommen!
* POLAR-läger 11-13.10.2019 *SRAL:s ungdomsteam ordnar Ungas POLAR-läger i Keuruun Isohiekan leirikeskus 11.-13.10.2019. På programmet bland annat Scandinavian Activity Contests SSB-del samt tävlingsutbildning. Också på programmet radioamatörrelaterade tävlingar, bastu och trevlig samvaro. Deltagaravgiften är 20 euro och inkluderar boende, måltider och program.
Mer upppgifter och en länk till anmälningsblanketten finns på SRAL:s webbsidor. Välkomna på läger!
* ARDF EM-tävlingar *ARDF IARU R1 Championships (ARDF EM-tävlingarna) hålls 2.9-8.9 i Rogla, Slovenien. Nästan fyra hundra tävlanden jagar rävar. Finlands Radioamatörförbund representeras av ett sex personers lag. Tävlingsaktualiteter kan följas på adressen ardf.fi.
* Presentationer vid Luftvärnsmuseet 26.9 och 19.10 *Torsdag 26.9 berättar chefen för vapensystemtest Vesa Toivonen från Patria historian om IT-kanonen i Tampella. Tampellas egenproducerade 20mm IT-maskinkanon fungerade som skydd för Tampellas fabriker under kriget. Evenemanget börjar kl. 18.00.
Lördagen 19.10 presenterar FD Helena Pilke sensuren och informeringen under krigstiden och FM Rasmus Paltschik om temat Japans väg till kriget med Ryssland. Evenemanget börjar kl. 12.00. Tutkamieskiltas höstmöte hålls efter presentationerna kl. 14.00.
Deltagaravgifterna till evenemangen är 5 euro. På plats finns café och bokförsäljning. Förhandsanmälningar önskas till Heikki Marttila antingen per e-post hemar ät kolumbus punkt fi eller per telefon 040 774 1869.
Tutkamieskilta ry och Luftvärnsmuseet ansvarar för arrangemangen.
* Klubbarna meddelar *Keski-Uudenmaan Radioamatöörit ry OH2AP:s höstläger 14.9
Klubbens traditionella höstmöte ordnas igen i Rusutjärven Metsäpirtti i Tusby. Lägeravgiften är gamla bekanta 15 € inkluderande lägerprogram, lunchsoppa och kaffe. Dagens program hittas på klubbens webbsidor. Välkomna!
Ruskaläger på lördagen 21.9.2019 med intressant och mångsidigt program.
Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC, ordnar sitt traditionella Ruskaläger även detta år i Messilä herrgård. Lägerprogrammet koncentrerar sig på lördagen, men det går även att komma till Messila för hela veckoslutet. Från programmet hittas följande presentationer: ”Med skidor genom Grönland”, talare Henry OH3BKM och Nestori Nurmi; ”Kalla kriget på radiovågorna. Case Tjeckoslovakiens kris 1968” talare Jorma Laiho och ”322 dagar ensam på havet – enbart havstulpaner och radioamatörer som sällskap”, talare Tapio OH6UBZ/mm och Hannu, OH1HAQ. På lägret finns därtill försäljningsutställning, lopptorg, bakluckeförsäljning och lotteri. På klubbens webbsidor hittas mer information och ett ”Ruskainfo_2019” informationspaket.
Radioamatörkurser
Keski-Uudenmaan Radioamatöörit OH2AP
Keski-Uudenmaan Radioamatöörit OH2AP ordnar två kurser under hösten 2019: kurser för elementär klass och allmän klass. Kurserna har börjat vecka 36. Mer uppgifter om kurserna via OH2AP:s webbsidor. Anmälningar och förfrågningar via e-post: oh2ap ät sral punkt fi.
Radioamatöörit Kokemäki ry
Radioamatöörit Kokemäki ry anordnar en kurs i elementär klass på hösten. Kursen arrangeras i samarbete mellan Kokemäen Kansalaisopisto och MPK. Anmälning sker till MPK eller Kansalaisopisto och tilläggsinfo fås från nämnda organisationers kurskalendrar. De som genomgått kursen godkänt erhåller två repövningsdagar. Anmälan via Kokemäen Kansalaisopisto är öppen t.o.m. 10.9.
Kurs i elementär klass i Forssa
Med sökordet “Wahren 340101” hittar du information om en kommande radioamatörkurs i Forssa. Kursen hålls på Wahren-institutet börjandes 18.9. kl. 18 på Samlyceet i Forssa.
Lahden Radioamatöörikerho ry OH3AC
OH3AC: höstens radioamatörkurs i elementär klass börjar ti 22.10.2019 kl. 18.00. Kursen håller på under tisdagar fram till början av december. Kursen är öppen för alla som önskar delta, men hittas även i MPK:s kalender. Personer i reserven får 3 repövningsdagar till godo. Mer uppgifter från klubbens webbsidor.
Övriga meddelanden
Kakkosten kerho, OH2AA, klubbutrymmen är borta ur användning till slutet av september 2019
I Kakkosten kerho OH2AA:s klubbutrymmen görs avlopps- och rörrenoveringar, som dragit ut på tiden. Således hålls INGA klubbkvällar mellan 20.8 – 30.9.2019. Som det nu ser ut hålls nästa klubbkväll 1.10.2019.
Om eventuella tidtabellsförändringar meddelas på klubbens webbsidor.
* Tävlingsnyheter *Detta veckoslut tävlas SRAL Field Day SSB och All Asian SSB.
Nästa vecka tävlas NAC 432 MHz på tisdag och NAC 50 MHz på torsdag.
Nästa veckoslut tävlas WAE DX SSB.
* Nästa bulletin *Nästa bulletin blir läst från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 15.9 klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.
Bulletinredaktör: Ronja Iso-Heiko
Översättning: Patrik Willför, OH6GDX
Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media