Meddelande från CEPT-mötet angående amatörradioärendena


Bestämmelsearbetsgruppen informerar:

CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations) har slagit fast sin ståndpunkt gällande punkterna på WRC 19/23 (Världsradiokonferensen 2019 och 2023) agenda. Radioamatörernas frekvensområde på två meter undersöks inte längre som tilläggsband för luftfartstrafiken.

IARU (Internationella amatörradiounionen, vars medlem också SRAL är) publicerade på sina sidor resultaten från CEPT-CPG-gruppens möte. Ur radioamatörernas synvinkel är resultaten synnerligen positiva.

CEPT-CPG:s beredningsgrupp möttes vecka 35 i Ankara, Turkiet. Följande punkter var av särskilt intresse för radioamatörerna:

  • Mötet kom överens om att i det gemensamma europeiska förslaget (EPC) till WRC-19 konferensen kommer frekvensområdet 50-52 MHz allokeras för radioamatörerna på Region 1-området med sekundära rättigheter. Därtill kommer en fotnot i vilken uppräknas de länder där frekvensområdet 50-50,5 MHz har primär allokering för amatörradiotrafik (WRC:s agenda punkt 1.1)
  • Mötet kom överens om att det gemensamma europeiska förslaget (ECP) om nya internationella frekvenser för mobilkommunikation (IMT) inte nu innehåller ett primärt amatörområde på frekvensbandet 47-47,2 GHz (WRC:s agenda punkt 1.13)
  • Mötet kom överens om att det gemensamma europeiska förslaget (ECP) behåller den nuvarande regleringen (NOC) på frekvensområdet 5725-5850 MHz. Frekvensområdet innehåller sekundära allokeringar för amatör- och amatörradiosatellittrafik (WRC:s agenda punkt 1.16)
  • Frekvensområdet 144-146 MHz (2 meter) avlägsnades på förslag av Frankrike från förslaget att undersöka tilläggsfrekvenser för luftfartsapplikationer (WRC:s agenda punkt 10)
  • På krav av Europeiska kommissionen ansågs punkten i WRC-23:s agenda nödvändig, så att man kan ingripa i det världsomfattande skyddet av de regionala satellitnavigeringssystemen mot störningar från radioamatörernas utsändningar på frekvensområdet 1240-1300 MHz. Mötet kom överens om ett resolutionsförslag på WRC i vilket framhålls detta frekvensområdes betydelse för amatörradiotrafiken och uttryckligen utesluts avlägsnandet av nuvarande allokeringar som en del av den föreslagna punkten i agendan (WRC:s agenda punkt 10)
  • I den redan överenskomna CEPT-ståndpunkten om trådlös energiöverföring för fordon (WRC:s agenda punkt 9.1.6) gjordes inga ändringar. Det konstaterades att man inte behöver göra ändringar i radiodirektiven för behandling av WPT-EV:s frekvenser men frågan om WPT-EV:s oavsedda utstrålning lämnades öppen.

I sina kommentarer till slutresultatet från CPG konstaterade IARU Region 1:s president Don Beattie, G3BJ, att IARU-gruppen (de enda amatörradiorepresentanterna på mötet) i Ankara hade framfört tydliga och övertygande argument för amatörradiotrafikens ställning och han var nöjd över att frekvensförvaltningsmyndigheterna hade tillstått amatörradioverksamhetens betydelse. Han tackade alla som påverkat resultatet i CPG.

Ärendena kommer att slutligt avgöras på WRC i Egypten i november. IARU:s representanter kommer att vara på plats under mötet.

Bara genom att verka tillsammans kan vi inverka på våra ärenden.

Det långsiktiga internationella samarbetet är ytterst viktigt i dessa frågor. Finlands Radioamatörförrbund har redan under många år märkt detta och har länge varit aktivt med i de inhemska WRC-beredningsgrupperna – i den tekniska beredningen i Kommunikationsverket/Traficom och i den politiska berdeningen i Kommunikationsministeriet. SRAL har i dessa grupper delgett den gemensamma internationella ståndpunkten om amatörradioärenden som koordineras av IARU. Motsvarande verksamhet har också de andra medlemsförbunden i IARU i sina respektive länder. Bara genom att agera tillsammans kan vi inverka på våra frågor. SRAL tackar alla sina medlemmar, som för egen del genom medlemsavgiften är med och möjliggör det nationella (SRAL) och internationella (IARU) samarbetet. Alla radioamatörer oberoende av medlemskap får njuta av frukterna av vårt arbete.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media