Bulletiini Toiminta

Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 40/2018, 1.12.2018

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

INNEHÅLL

* En ny huvudredaktör har valts för tidningen Radioamatööri *

* OH2TK:s minnespris åt Timo Ekko, OH1SM *

* Diplom Z åt Z-by *

* Under Höstmötet bekräftades Förbundets värderingar *

* Traditionsradioevenemang PRT 27 åter under självständighetsdagen *

* OH9S QRV från Levi 1-8.12 *

* Förbundets kanslis öppethållningstider i december *

* Tävlingsnyheter *

* Nästa bulletin *

 

 

* En ny huvudredaktör har valts för tidningen Radioamatööri *

 

Markku Tuhkanen, OH4UI, har valts som huvudredaktör för tidningen

Radioamatööri. Markku har en lång erfarenhet som redaktör och fackman inom

kommunikation. Under sin arbetskarriär har han arbetat i flera stora

mediahus såsom Sanoma och Rundradion.

 

Markku berättar: “Jag fick mitt första tillstånd år 1977, då jag var 12 år.

Arbetslivets brådska och varierande bostadsorter trängde med tiden undan

aktivt hobbyutövande. Alla årtionden har jag dock varit medlem i förbundet

och riggarna har väntat på den rätta stunden. För några år sedan gjorde jag

en retur till banden och min nuvarande station finns i vårt fritidsställe i

Pernå.”

 

* OH2TK:s minnespris åt Timo Ekko, OH1SM *

 

OH2TK:S minnespris beviljades åt TImo Ekko, OH2SM under Förbundets höstmöte

17.11.2018. Minnespriset överlåts under Teljän Radiokarhos 60-års jubileum

1.12.2018.

 

Priset är ett av de mest uppskattade i Förbundet. I och med detta tackas

den belönades meriter i synnerhet i fråga om utveckling av

radioamatörteknik och den publikationsverksamhet som ingår där i. Därtill

beaktas förutom de nämna punkterna även verksamhet inom något av följande

delområden inom radioamatörverksamhet: radiokommunikation, fungerande i

SRAL eller dess klubbar samt samarbete med myndigheter eller

internationellt samarbete.

 

OH2TK:s minnespris har inrättats år 2017 för att hedra Osmo A. Wioos

livsarbete för radioamatörverksamhetens väl. Priset beviljas nu för första

gången.

 

Timo Ekko, OH1SM blev medlem i förbundet redan år 1954 och har exemplariskt

agerat på flera delområden inom radioamatörverksamheten. I synnerhet har

han varit aktiv med att utveckla radioamatörtekniken och skriva artiklar i

fråga om tekniska teman till tidningen Radioamatööri och även Teljän

Radioamatöörits klubbtidning. Därtill är OH1SM en av de grundande

medlemmarna i Teljän Radioamatöörit och har därtill fungerat som

ordförande, styrelseansvarig och långvarig award manager.

 

I OH1SM:s prestationer ingår bl.a. att bygga den första 2 m DSB sändaren i

Finland och att fungera som första kontaktstation för OH1NL samt att ha

inrättat den äldsta regelbundna scheden i Europa.

 

* Diplom Z åt Z-by *

 

Under Förbundets höstmöte 17.11.2018 tilldelades Diplom Z åt Antti Hara,

OH1HIH, för Z-by (Z-kylä) verksamhet. Motiveringen till beviljande av

Diplom Z är verksamhet som på positivt sätt främjar Ham Spirit. Styrelsen

konstaterade att Z-byn är en väsentlig del av sommarlägererfarenheten och

att man på detta vis önskade visa uppskattning för det arbete som gjorts

för Z-byn. Själen för Z-byn, OH1HIH, tog emot diplomet under Höstmötet och

konstaterade att han inte kommer att låta sig förledas av sannfinländskt

nedvärdering och således ifrågasatte han inte styrelsens åsikter.

 

* Under Höstmötet bekräftades Förbundets värderingar *

 

Styrelsens förslag till Förbundets värderingar bekräftades med mindre

förändringar under höstmötet 1711.2018. Förbundets värderingar är således:

 

SRAL:s syfte är att främja Finlands radioamatörgemenskap samt att främja

och upprätthålla radioamatörverksamheten i Finland och därtill även stöda

radioamatörverksamheten hos de klubbar och personmedlemmar som hör till

förbundet. I uppfyllandet av dessa syften följs följande värderingar.

 

  • Gemenskapen framom en själv. En medlem agerar inte enligt själviska motiv

eller syftem. Lojalitet mot gemenskapen går alltid för personliga förmåner

och eget ego.

 

  • Jämlikhet. Alla bemöts jämlikt oberoende av etnisk bakgrund, kön, sexuell

läggning eller världsåsyn. Var och en uppskattas och bemöts enbart enligt

dennes eget agerande.

 

  • Respekt. En medlem beter sig alltid respektfullt mot andra och sporrar

inom hobbyn. En medlem förtjänar den andres respekt genom att vara öppen,

ärlig, respektfull och pålitlig.

 

  • Ansvarsfullhet. Medlemmen bär ansvar för sin verksamhet åt gemenskapen.

Medlemmen är för egen del ett reklamfönster till hobbyn och agerar enligt

ett sätt som är hederfullt för hobbyn och radioamatörgemenskapen.

 

  • Respekt av föreningsdemokrati. Medlemmen framför sina egna åsikter, men

respekterar de demokratiska beslut som fattas inom gemenskapen.

 

  • Pålitlighet och genomskinlighet. Medlemmen sprider inte vidare sådana

konfidentiella ärenden som medlemmen fått ta del av genom att agera i

gemenskapen och bedrar inte gemenskapens förtroende. Medlemmen publicerar

inte handlingar och avtal före beslut fattas om publicering av dessa.

Medlemmen läcker inte ut konfidientiella uppgifter från mötesinnehållet via

sociala medier eller andra kommunikationsredskap. Medlemmen för alltid

öppet och aktivt fram eventuella konflikter.

 

* Traditionsradioevenemang PRT 27 åter under självständighetsdagen *

 

Traditionsradioevenemanget ordnas igen under självständighetsdagen 6.12.

Evenemanget är inte en tävling, utan ett evenemang där respekt och

uppskattning visas för över 40 år gamla veteranradion och de radioveteraner

som använt dessa. Evenemanget är fritt format och utan ledarstation.

 

I traditionsradioevenemanget sker CW aktivitet kl. 08.00 – 10.00 och

12.00–14.00 finsk tid. På AM sker aktivitet kl. 10.00-12.00 och 14.00

-16.00 finsk tid. Banden är 80 och 40 meter.

 

Vid deltagande i evenemanget kan traditionsradiostationen använda

tilläggssuffixet /S efter sitt stationsanrop. Ifall apparattypen varit i

användning redan under andra världskriget, kan tilläggssuffixet vara /SA.

 

Som motstationer fungerar alla radioamatörstationer, oberoende av

apparattyp och alla är välkomna att delta.

 

* OH9S QRV från Levi 1-8.12 *

 

Finlands nordligaste Julbocksstation, OH9S, är QRV från Levi i Kittilä

1-8.12.2018. Banden är 160-2m. Sändarslagen, oberoende av utmanande

konditioner blir hoppeligen även andra än FT8. Kontakta oss fast på alla

band!

 

De tre OH-amatörer som håller flest QSO:n med operationen, med undantag för

duplikat, erbjuds en special t-shirt för evenemanget. Därtill får tre

lyckliga som hållit kontakt med stationen en likadan t-shirt. Åt de andra

utlovas julstämning och efter resan sänds 4-färgskort automatiskt via byrån.

 

Mer information hittas på OH9S webbsidor på adressen oh9s.fi.

 

* Förbundets kanslis öppethållningstider i december *

 

Förbundets kansli är stängt fredagen 7.12, mellandagarna 27-28.12 samt

nyårsafton 31.12. I övrigt är kansliets öppethållningstider måndag-torsdag 12-17 och fredagar kl. 12-14.

 

Bulletin blir läst som normalt hela december.

 

* Tävlingsnyheter *

 

Detta veckoslut tävlas SRAL:s grundtävling 80 m CW & SSB samt TOPS Activity

Contest, FT8 Roundup och EPC Ukraine DX Contest.

 

Mer information om SRAL:s Grundtävling hittar du på SRAL:s webbsidor på

adressen sral.fi.

 

Nästa veckoslut tävlas NAC VHF på tisdag och NAC 10 m CW/SSB/FM/Digi på

torsdag. På torsdag tävlas även Kuutosten Cup CW.

 

Nästa veckoslut tävlas ARRL 10 Meter Contest samt bl.a. PODXS 070 Club

Triple Play Low Band Sprint, TRC Digi Contest, SKCC Weekend Sprintathon och

International Naval Contest.

 

* Nästa bulletin *

 

Nästa bulletin blir läst från OH6A i Vasa söndagen den 9 december klockan

15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

 

Bulletinredaktör: Ronja Iso-Heiko

Översättning: Patrik Willför, OH6GDX