Bemötande av Kari Hyvönens öppna brev 1.3.2022

Kari Hyvönen OH7FVG har skickat ett öppet brev till Finlands Radioamatörförbund med anledning av situationen i Ukraina. I brevet framförs att en protest bör sändas till Rysslands och Vitrysslands radioamatörförbund pga. händelserna.

Amatörradioverksamheten utövas med stöd av suveräna staters välvilja och inom ramen för internationella avtal samt med beaktande av de etiska anvisningarna, vilka förbjuder politiska och religiösa ståndtaganden. Orsaken härtill är dels ländernas avvikande intressen, dels den gemensamma resursen som krävs för amatörradioverksamheten: radiofrekvensspektret.

De internationella amatörradioorganisationerna, såsom IARU och NRAU, har varit återhållsamma i sina utlåtanden om läget i Ukraina och understrukit att amatörradioverksamheten är opolitisk. Finlands Radioamatörförbund följer dessa organisationers linje.

Det är ett nationellt intresse att den finländska amatörradioverksamheten kan utvecklas och bibehållas livskraftig i alla situationer. De finländska radioamatörerna handlar på det sätt situationen i Ukraina förutsätter både i samhälleliga organisationer och som privatpersoner. Jag framför som min förhoppning att de nödvändiga diskussioner som förs pga. det allvarliga läget förs med respekterande av de personers rättigheter och övertygelse vilka inte är skyldiga till den senaste tidens händelser.

På Finlands Radioamatörförbunds styrelses vägnar

Jarmo Malinen, OH2UBM

Vice ordförande

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media