Vaalijärjestys

Suomen Radioamatööriliiton vaalijärjestys

I Yleisiä määräyksiä

1 § Sen lisäksi mitä Suomen Radioamatööriliitto ry:n (jäljempänä Liitto) säännöissä hallituksen vaaleista ja tilintarkastajien sekä mahdollisen toiminnantarkastajien valinnasta määrätään, noudatetaan niissä tämän Vaalijärjestyksen ja yhdistyslain määräyksiä. Muutokset tähän Vaalijärjestykseen tulee tehdä liiton kokouksessa ja asian käsittely on mainittava kokouskutsussa.
2 § Äänioikeutettuja ovat kaikki Liiton varsinaiset jäsenet, kunniapuheenjohtaja sekä kunniajäsenet, jotka on hyväksytty jäseneksi viimeistään kahdeksan (8) viikkoa ennen syyskokousta.
3 § Jokaisella äänioikeutetulla on vaaleissa yksi ääni. Liiton henkilöjäsen voi käyttää äänioikeutta vain henkilökohtaisesti. Liiton yhteisöjäsenen äänioikeutta käyttää ko. yhteisön valtuuttama henkilö.
4 § Vaalit järjestetään Liiton organisoimana postiäänestyksenä tai tietoliikenneyhteyden kautta tapahtuvana äänestyksenä tai Liiton syyskokouspaikalla suoritettavana äänestyksenä. Jokaisessa vaalissa tulee olla käytettävissä edellämainituista vähintään kaksi menetelmää. Vaalivaliokunta ilmoittaa ennen vaalia kulloinkin käytettävät menetelmät Vaalijärjestyksen 12 § mukaisesti.
5 § Vaalivaliokunnan puheenjohtaja ilmoittaa vaalien tulokset Liiton syyskokouksessa.
6 § Mikäli hallituksen vaaleissa on yhtä paljon tai vähemmän ehdokkaita kuin sääntöjen mukaan valittavia, ei vaaleja tarvitse ko. vuonna järjestää. Tällöin Liiton syyskokouksessa valitaan hallitukseen tarvittava määrä uusia jäseniä.

II Vaalivaliokunta

7 § Vaalit valmistelee ja valvoo syyskokouksen nimeämä vaalivaliokunta. Vaalivaliokunnan sihteerinä toimii Liiton palveluksessa oleva toimihenkilö ilman äänivaltaa. Vaalivaliokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.
8 § Vaalivaliokunta on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja vähintään kahden muun jäsenen läsnäollessa.

III Ehdokaslista

9 § Jokaisella Liiton äänioikeutetulla jäsenellä on oikeus kirjallisesti pyytää vaalivaliokunnalta ehdokkaansa ottamista hallituksen vaalia varten laadittavaan ehdokaslistaan vähintään kuusi (6) viikkoa ennen syyskokousta.
10 § Kirjallisessa ehdotuksessa on mainittava ehdokkaan sukunimi ja etunimet ja siinä on oltava ehdokkaan vakuutus suostumuksesta ehdokkaaksi sekä maininta siitä, onko ehdotus jätetty Liiton puheenjohtajan vai hallituksen jäsenen vaalia varten.
Sama henkilö voi olla ehdolla sekä puheenjohtajaksi että hallituksen jäseneksi.
11 § Vaalivaliokunnalle jätetyt ehdokasasetteluun liittyvät asiakirjat ovat julkisia vaaliehdokkaiden julkistamisen jälkeen.

IV Vaalivaliokunnan valmistavat toimenpiteet

12 § Vaalivaliokunnan tulee vähintään kahdeksan (8) viikkoa ennen syyskokousta ilmoittaa Liiton jäsenlehdessä äänestyksenajankohta, käytettävissä olevat äänestysmenetelmät sekä missä ja milloin vaalivaliokunnalle osoitettavat asiakirjat otetaan vastaan. Samalla on ilmoitettava missä tämä Vaalijärjestys on nähtävänä.
13 § Vaalivaliokunnan tulee huolehtia siitä, että sillä on käytettävissään vaaliluettelo äänioikeutetuista henkilöistä.
Vaalivaliokunnan tulee vähintään kahdeksan (8) viikkoa ennen syyskokousta ilmoittaa Liiton jäsenlehdessä missä ja milloin virallinen vaaliluettelo on nähtävänä.
Vaatimukset vaaliluetteloon tehtävistä muutoksista on esitettävä vaalivaliokunnalle viimeistään neljä (4) viikkoa ennen syyskokouksen alkamista. Vaalivaliokunta ratkaisee muutosehdotukset valitusajan päätyttyä.
14 § Vaalivaliokunta tarkastaa sille jätetyt 10 §:ssä mainitut asiakirjat sekä hyväksyy ehdokaslistalle otettavaksi ne ehdokkaat, joita koskevat asiakirjat on oikein laadittu ja jätetty vaalivaliokunnalle määräajassa.
15 § Ehdokaslistojen yhdistelmään ehdokkaat numeroidaan käyttäen juoksevaa numerointia kahdesta (2) alkaen sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä.
16 § Vaalivaliokunnan on laadittava ja teetettävä vaaleissa käytettävä äänestysmateriaali.
17 § Mikäli vaalit suoritetaan myös tietoliikenneyhteyden kautta tapahtuvaa äänestystä käyttäen, vaaliluettelo tallennetaan äänestysjärjestelmään.

V Vaalitoimitus

18 § Vaalivaliokunta käyttää vaaliluetteloa tarkistaakseen että äänestys tapahtuu vain yhtä menettelyä käyttäen. Vaaliluetteloon merkitään ensin tietoliikenneyhteyttä käyttäen äänestäneet, sen jälkeen postitse äänestäneet ja lopuksi syyskokouspaikalla äänestäneet.
Tietoliikenneyhteyteen perustuva äänestys
19 § Äänestys käsittää äänestysjärjestelmän, johon äänioikeutettu antaa äänensä. Äänestäjän tunnistaminen ja äänioikeus tarkistetaan vaalivaliokunnan määräämällä menetelmällä.
Äänestyksen jälkeen äänestysjärjestelmä vahvistaa äänten vastaanoton ja kirjaa jäsenen äänestäneeksi. Äänestysjärjestelmä avautuu viimeistään kuusitoista (16) vuorokautta ennen syyskokousta ja se sulkeutuu 72 tuntia ennen syyskokouksen ilmoitettua alkamisaikaa.
Postiäänestys
20 § Vaalivaliokunnan tulee huolehtia siitä, että postiäänestysaineisto postitetaan äänioikeutetuille viimeistään kuusitoista (16) vuorokautta ennen syyskokousta. Postiääni hyväksytään, jos se on perillä viimeistään kaksi päivää ennen syyskokousta ja äänioikeutettu ei ole äänestänyt Vaalijärjestyksen 19 § mukaisesti.
21 § Vaalivaliokunta kerää erilleen postiäänet ja huolehtii siitä, että hyväksytyt postiäänestysmateriaalit toimitetaan avaamattomina syyskokouspaikalle ääntenlaskua varten.
Äänestys syyskokouspaikalla
22 § Vaalivaliokunnan on huolehdittava, että syyskokouspaikalle järjestetään äänestyspaikka. Tämän tulee olla avoimena vähintään kahden (2) tunnin ajan siten, että äänestys alkaa aikaisintaan neljä (4) tuntia ennen syyskokouksen ilmoitettua alkamisaikaa ja päättyy viimeistään syyskokouksen ilmoitettuna alkamisaikana. Vaalivaliokunta ilmoittaa tarkan äänestysajan syyskokouskutsun yhteydessä.
23 § Syyskokouspaikalla voivat äänestää ainoastaan ne äänioikeutetut, jotka eivät ole äänestäneet aiemmin.
24 § Äänioikeutetun, joka haluaa käyttää äänioikeuttaan, on äänestyslipun saamista varten ilmoittauduttava äänestyspaikalla. Äänestyslippuna käytetään vastaavaa lomaketta kuin postiäänestyksessä kuitenkin siten, että äänestysmateriaaliin merkitään esimerkiksi leima osoituksena äänioikeudesta syyskokouksessa.
Vaalivaliokunnan on tarkoin pidettävä huolta, ettei äänestyslippua anneta muulle kuin äänioikeutetulle, joka ei ole äänestänyt Vaalijärjestyksen 19 § tai 20 § mukaisesti.
Täydennysvaali syyskokouksessa
25 § Jos äänestyksessä ei ole riittävästi ehdokkaita kaikkien vapaiden paikkojen täyttämiseen, niin syyskokouksessa järjestetään täydennysvaali, jossa valitaan puuttuva määrä henkilöitä. Täydennysvaaliin voivat osallistua ainoastaan syyskokouksessa läsnäolevat äänioikeutetut.

VI Vaalin tuloksen  määräytyminen

26 § Ääntenlaskennasta vastaa vaalivaliokunta, joka voi nimetä tarpeellisen määrän avustajia äänten laskentaa varten.
Ääntenlaskenta saadaan aloittaa aikaisintaan neljä (4) tuntia ennen syyskokouskutsussa mainittua kokouksen alkamisaikaa.
27 § Mikäli vaaleissa on käytetty tietoliikenneyhteyden kautta tapahtuvaa äänestämistä, vaalivaliokunta tarkistaa tietoliikenneyhteyden kautta tapahtuneen äänestyksen tuloksen ääntenlaskennan aikana.
Vaalivaliokunnan pöytäkirjaan merkitään tietoliikenneyhteyden kautta äänestäneiden lukumäärä, annettujen äänien kokonaismäärä sekä yksittäisten ehdokkaiden saamat äänimäärät.
28 § Ääntenlaskennassa äänestysliput tarkastetaan. Ne äänestysliput, jotka 24 §:ssä ja 29 §:ssä ilmenevien määräysten mukaan on katsottava mitättömiksi, erotetaan omaksi ryhmäkseen.
Vaalivaliokunnan pöytäkirjaan merkitään äänestyslipuilla äänioikeuttaan käyttäneiden lukumäärä, annettujen äänestyslippujen kokonaismäärä sekä mitättömien lippujen lukumäärä.
29 § Äänestyslippu on mitätön, jos se ei ole vaalivaliokunnan hyväksymän mallin mukainen tai jos siitä ei täysin selvästi ilmene, ketä ehdokasta valitsija on tarkoittanut, tai jos äänestyslipun täyttämisessä ei muutoin ole noudatettu vaalivaliokunnan antamia ohjeita.
30 § Vaalivaliokunta päättää äänestyslippujen hylkäämisestä sekä laskee vaalin tuloksen.
31 § Ääntenlaskussa lasketaan ensin äänet puheenjohtajan vaalissa.
Mikäli sama henkilö on ehdokkaana sekä puheenjohtajaksi että hallituksen jäseneksi ja voittaa puheenjohtajan vaalin, tulee hänen ottaa tämä tehtävä vastaan.
32 § Kaikki ehdokkaat järjestetään paremmuusjärjestykseen äänimääränsä suuruuden mukaan. Saman lopullisen äänimäärän saaneiden keskinäisen järjestyksen ratkaisee arpa.
Tämän jälkeen valitaan suurimman äänimäärän saaneista lähtien niin monta, kuin vaaleissa on valittavia hallituspaikan toimikauden pituuden mukaisessa järjestyksessä.
Mikäli hallitukseen valittu henkilö tulee pysyvästi esteelliseksi osallistumaan hallituksen työhön tai hän pyytää hallitukselta vapautusta tehtävästään, tällöin seuraavassa vaalissa valitaan hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen uusi henkilö.

VII Tilintarkastajien ja toiminnantarkastajien valinta

33 § Vaalivaliokunta valmistelee ehdotuksen Liiton kokoukselle tilintarkastajien ja mahdollisien toiminnantarkastajien valitsemiseksi.

VIII Erityisiä määräyksiä

34 § Vaalivaliokunnan kokouksissa pidetään päätöspöytäkirjaa, jonka kaikki valiokunnan läsnäolevat jäsenet allekirjoittavat. Vaalituloksen vahvistavan pöytäkirjan allekirjoittaa edellämainittujen lisäksi myös Liiton puheenjohtaja. Vaalista syntyneet asiakirjat ja äänestysliput on vaalivaliokunnan toimesta säilytettävä lukitussa paikassa kunnes vaalin tulos on lainvoimainen.
Vaalivaliokunta tai ääntenlaskennan avustajat eivät saa vaalin tai ääntenlaskennan aikana antaa tietoja vaalin kulusta muilta osin kuin mitä Vaalijärjestyksessä määrätään.
Vaalivaliokunnan on pyynnöstä annettava äänioikeutetuille tietoja tämän Vaalijärjestyksen määräyksistä.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media