Sovinto saavutettu Heikki Tammisen OH3JF moitekanneasiassa /Förlikning uppnåtts gällande klandertalan av Heikki Tamminen OH3JF

Logomerkit.
Logomerkit.

Suomen Radioamatööriliitto ja Heikki Tamminen OH3JF ovat päässeet yhteisymmärrykseen Tammisen liittoa vastaan vuonna 2017 nostamassa moitekanneasiassa. Sovintosopimuksen ovat allekirjoittaneet molempien tahojen asiamiehet ja Helsingin käräjäoikeus on vahvistanut sopimuksen.
Sovintosopimuksen perusteella kevätkokouksen 2017 päätökset ovat nyt saaneet lainvoiman, eikä kokouksen päätöksistä voi enää valittaa.
Niin ikään sovintosopimukseen perustuen kevätkokouksessa 2017 tehtyjä jäsenaloitteita ei lähdetä käsittelemään enää uudelleen. Tamminen tekee syyskokoukselle 2019 kolme esitystä koskien jäsenten yhdenvertaista kohtelua, kokouksista tiedottamista sekä pätevyystutkintojärjestelmää. Tamminen tulee henkilökohtaisesti kokoukseen tekemään esityksensä. Hallitus antaa esityksiin omat vastineensa.
Kumpikin osapuoli vastaa asiassa omista kuluistaan. Liiton tapauksessa kulut korvaa oikeusturvavakuutus.
Sopimus on sisällöltään julkinen ja kumpikin osapuoli voi tiedottaa asiasta oman harkintansa mukaan.
Finlands Radioamatörförbund och Heikki Tamminen OH3JF har uppnått samförstånd gällande den klandertalan Tamminen väckte mot förbundet år 2017. Förlikningsavtalet har undertecknats av båda parternas ombud och avtalet har sänts till Helsingfors tingsrätt.
I enlighet med förlikningsavtalet har besluten på vårmötet 2017 vunnit laga kraft och man kan inte längre klandra mötets beslut.
I avtalet kom man även överens om att medlemsmotionerna som gjordes på vårmötet 2017 inte behandlas på nytt. Tamminen gör på höstmötet 2019 tre framställningar gällande likabehandling av medlemmarna, informering om mötena samt om behörighetsexamenssystemet. Tamminen kommer personligen till mötet för att göra sina framställningar. Styrelsen ger sitt eget genmäle till framställningarna.
Vardera parten svarar för de egna kostnaderna. För förbundets del ersätts kostnaderna från rättskyddsförsäkringen.
Innehållet i avtalet är offentligt och vardera parten kan informera om saken efter eget omdöme.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media