Maailman Radiokonferenssi WRC-19 alkoi Egyptin Sharm El-Sheikhissä /Världsradiokonferensen WRC-19 började i Sharm El-Sheikh, Egypten


(På svenska efter den finska texten.)
WRC-19, viikko 44
Maailman radiokonferenssi alkoi 28.10.2019. Konferenssissa tehdään muutokset kansainväliseen radio-ohjesääntöön, joka antaa myös radioamatööreille perustan taajuuksien käytölle. Maanantai keskittyi juhlalliseen avausseremoniaan, jota oli saapunut juhlistamaan Egyptin presidentti Abdel Fattah al-Sisi.
Tiistain kokouksissa radioamatöörien erityisen kiinnostuksen kohteena oli kahden asiakirjan julkistaminen:
-Virallinen tiedotusasiakirja IARU WRC-19:n kannoista eri asioissa sekä näkemyksiä tulevista ehdotuksista, jotka voivat vaikuttaa radioamatööritoimintaan (erityisesti. 23 cm), katso linkki.
-50 MHz:n tutkimusraportin ITU-R M.2478 julkaisu, joka tarjoaa yksityiskohtaisen perustan esityslistan kohtaan 1.1 alueen 50-54 MHz kaistalle. Klassisen kapeakaistaisen analogisen käytön lisäksi raportissa harkitaan erittäin innovatiivisia laajakaistaisia ​​digitaalijärjestelmiä. Eri ehdotukset vaihtelevat jakamatta jättämisestä tai vain 200 kHz:stä täyteen 50-54 Mhz:iin. Eri maat tai alueelliset organisaatiot (mukaan lukien RCC, CEPT, ATU) esittelivät niitä tulevien työryhmien kokousten syventämiseksi. Muihin päivän viimeisiin istuntoihin sisältyi AI-1.13: n ensimmäinen tarkastelu tulevalle mobiililaajakaistan 5G millimetrialueen taajuuksille. Tämän otsikkokohdan laaja soveltaminen on aiheuttanut huolenaiheita 24 GHz, 47 GHz ja 76/81 GHz allokaatioissamme tai niiden vieressä. Alustavat merkit kuitenkin näyttävät positiivisilta radioamatöörien kannalta.
Keskiviikkona alkoivat keskustelut ajoneuvojen langattomasta latauksesta. Esityslistan kohta 9.1.6 käsittelee suuria tehoja käyttäviä sovelluksia sähköajoneuvojen lataamiseksi. Vaikka lataus käyttää varsin alhaisia taajuuksia, kuten 19 – 21 tai 79 – 90 kHz, suuret kilowattiluokan tehot ja hakkuritehoelektroniikka aiheuttavat merkittäviä huolenaiheita sen harmonisten harmonisten harhalähetteiden suhteen, jotka voivat ulottua pitkälle HF-alueelle. Samaan aikaan 50 MHz asiaa käsittelevä työryhmä aloitti toisen istunnon, jossa keskityttiin haasteisiin, jotka johtuvat erilaisista tarpeesta suojata muita radiopalveluita. Taajuusalueen yhdenmukaistaminen on tärkeä IARU-tavoite, joka pitää vapaaehtoiset todella kiireisenä. Tulevat 5G-taajuudet ovat yksi keskeisimpiä konferenssin asioita. Yksi vaikeimmista näkökohdista on amatöörien 24 GHz: n ensisijainen allokaatio suunnitellun 5G kaistan läheisyydessä. Tässä on erityisesti kysymys suunnitellun 5G kaistan 24,25–27,5 GHz vuotamisesta naapurikaistoille, joka voi häiritä viereisten kaistojen käyttäjiä, mukaan lukien radioamatöörit. Kontribuutionaan Suomen Radioamatööriliitto ry lähetti IARU:n WRC-työryhmälle Traficomille antamansa lausunnon englanninkielisen käännöksen aiheesta.
Torstaina sähköajoneuvojen langaton lataus (WPT-EV) asiaa käsittelevä työryhmä onnistui pääsemään yksimielisyyteen -’Ei muutoksia’. Tämä tarkoittaa käytännössä, että WPT:llä ei ole uutta ISM-kaistaa sille luodulla kHz-alueella (mikä olisi vaikuttanut olemassa olevien radiopalvelujen tilaan). WPT on sääntelyn kannalta hieman epätavallinen – sitä käsitellään radiosovelluksen sijaan radiopalveluna (eikä pelkästään EMC-aiheena). Erilaiset ITU-R-raportit ja suositukset ohjaavat kuitenkin sen taajuuksia ja toivottavasti ajoissa sen ei-toivottuja häiriöpäästöjen suhteen. Muita päivän kiinnostavia aiheita oli AI-1,15 taajuudet, eli yli 275 GHz taajuudet ja vaikeat muutamat istunnot 50 MHz asiasta. Viimeksi mainitusta on tarkoitus järjestää viikonloppuistunto, jotta jonkin verran asiassa edistyttäisiin. Yhteisymmärrykseen ei ole vielä päästy tällä hetkellä.
Traficomin yhteenveto meitä erityisesti kiinnostavasta 50 MHz asiasta ensimmäisen viikon jälkeen:
Asialistankohdassa on pidetty jo viisi kokousta. Tämän piti olla helpohko tapaus, ja siksi se yritetään saada valmiiksi toisen viikon puoleen väliin mennessä, jotta joitakin asioita saataisiin valmiiksi ennen konferenssin lopun kiirettä. CEPT ehdottaa 50-52 MHz toissijaisin oikeuksin, Afrikan maat haluavat pääosin 50-54 MHz ensisijaisin oikeuksin, Venäjä 50,08-50,28 MHz toissijaisin oikeuksin sekä muutama Afrikan maa NOC. Asialistankohdasta keskusteltiin paljon tiiviissä tahdissa eikä yhtään edistymistä tapahtunut.
Lopulta viidennessä kokouksessa päästiin alustavasti yhteisymmärrykseen siitä, että Radio-ohjesäännön allokaatiotaulukkoon kirjataan CEPT:n ajama 50-52 MHz allokaatio toissijaisin oikeuksin. Ne valtiot, joille juuri tällainen tällainen allokaatio ei käy (selkeä enemmistö alueen valtioista) kirjataan useisiin erilaisiin alaviitteisiin. Alueiden täytyy vielä koordinoida tämä sisäisesti ennen lopullista hyväksyntää, mutta tilanne vaikuttaa lupaavalta.
Linkkejä ja lähteet:
SRAL_lausunto_080419
WRC-19 tilannekatsaus, Viikko 1, Traficom
ReportITU-R M.2478-0(09/2019)Spectrum needs for the amateur service in the frequency band 50-54 MHz in Region 1 and sharing with mobile, fixed,radiolocation and broadcasting services:
https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/opb/rep/R-REP-M.2478-2019-PDF-E.pdf
IARU WRC tiedote:
https://www.iaru-r1.org/index.php/174-news/latest-news/1911-wrc-the-work-begins
RSGB WRC-19 sivut:
https://rsgb.org/main/news/special-focus/wrc-19/
IARU:n kannat asialistan kohtiin:
http://rsgb.org/main/files/2019/10/WRC-19_IARU-Positions_Doc-127.pdf


WRC-19, vecka 44
Världsradiokonferensen inleddes 28.10.2019. På konferensen görs ändringar i den internationella radioreglementet, som också utgör grunden för radioamatörernas användning av frekvenserna. På måndagen var höjdpunkten den festliga öppningsceremonin, som Egeyptens president Abdel Fattah al-Sisi hedrade med sin närvaro.
På tisdagens möten var publiceringen av två dokument av särskilt intresse för radioamatörerna:

  • det officiella informationsdokumentet om IARU WRC-19:s ståndpunkter i olika frågor samt åsikter om kommande förslag som kan inverka på amatörradioverksamheten (i synnerhet 23 cm), se länken.
  • publiceringen av undersökningsrapporten ITU-R M.2478 gällande 50 MHz, som erbjuder en detaljerad grund för agendan punkt 1.1 beträffande frekvensområdet 50-54 MHz. Förutom den klassiska smalbandiga analoganvändningen övervägs i rapporten ytterst innovativa bredbandiga digitalsystem. De olika användningarna varierar från ingen delning eller från 200 kHz till hela 50-54 MHz. De olika länderna och regionala organisationerna (inklusive RCC, CEPT, ATU) presenterade dem för fördjupning i kommande arbetsgrupper. I de övriga sessionerna under dagen ingick en första betraktelse av AI-1.13 gällande mobila bredbandet 5G:s frekvenser på millimeterområdet. En vid tillämpning av denna punkt har väckt oro för våra allokeringar på 24 GHz, 47 GHz och 76/81 GHz eller invid dem. De första tecknen verkar i alla fall positiva ur amatörradions synvinkel.

På onsdagen inleddes diskussionerna om trådlös laddning av fordon. Punkt 9.1.6 i agendan gäller högeffektapplikationer för laddning av eldrivna fordon. Trots att laddningen använder mycket låga frekvenser som 19-21 eller 79-90 kHz. väcker de stora effekterna i kilowattklassen och switcheffektelektroniken väcker betydande oro för harmoniska störningar som kan nå HF-området. Samtidigt inledde arbetsgruppen för 50 MHz sin andra session, där man koncentrerade sig på de utmaningar som beror på behoven att skydda andra radiotjänster. Harmoniseringen av frekvensområdet är ett viktigt mål för IARU, som innebär mycket arbete för de frivilliga. De kommande 5G-frekvenserna är ett av de mest centrala ärendena för konferensen. En av de svåraste aspekterna är den primära allokeringen för radioamatörerna på 24 GHz i närheten av det planerade 5G-området. Här är det i synnerhet fråga om att det planerade 5G-bandet 24,25-27,5 GHz läcker till de angränsande banden, vilket kan störa andra användare inklusive radioamatörerna. Finlands Radioamatörförbund sände som sitt bidrag till IARU:s WRC-arbetsgrupp  den engelska översättningen av utlåtandet till Traficom i ärendet.
På torsdagen lyckades arbetsgruppen som behandlar trådlös laddning av elfordon (WPT-EV) uppnå samförstånd – ’Inga ändringar’. Det innebär i praktiken att WPT inte har något nytt band på kHz-området som skapats för den (vilket hade påverkat läget för existerande radiotjänster). WPT är något ovanlig vad gäller regleringen – i stället för en radioapplikation bendlas den som en radiotjänst (och inte enbart som en EMC-fråga). De olika ITU-R-rapporterna och rekommendationerna reglerar dock dess frekvenser och förhoppningsvis i tid vad gäller ickeönskade störningar. Övriga frågor av intresse under dagen var AI-1,15-frekvenserna, dvs. frekvenser över 275 GHZ och en del svåra sessioner gällande 50 MHz. För att behandla den sist nämnda kommer det att anordnas veckoslutssessioner, för att föra saken framåt. Tills vidare har inte samförstånd uppnåtts.
Traficoms sammanfattning av 50 MHz-ärendet, som intresserar oss särskilt, efter den första veckan:
Det har redan hållits fem möten om saken. Detta borde ha varit en någorlunda lätt fråga och man försöker därför få den klar tills medlet av den andra veckan. Då kunde man få en del andra ärenden klara innan brådskan i slutet av konferensen. CEPT föreslår 50-52 MHz med sekundära rättigheter, de afrikanska länderna vill i huvudsak ha 50-54 MHz med primära rättigheter, Ryssland 50,08-50,28 MHz med sekundära rättigheter och några afrikanska länder NOC. Punkten i agendan diskuterades livligt i snabb takt men inga framsteg gjordes.
Under det femte mötet nådde man ett preliminärt samförstånd om att i Radioreglementets allokeringstabell skrivs den av CEPT förespråkade allokeringen 50-52 MHz med sekundära rättigheter. De länder, för vilka just denna allokering inte duger (en klar majoritet av länderna) antecknas i flera olika fotnoter. Områdena måste ännu koordinera detta inbörder före det slutliga godkännandet. Läget verkar dock lovande.
Länkar och källor:
SRAL_utlåtande_080419
WRC-19 lägesöversikt, Vecka 1, Traficom
ReportITU-R M.2478-0(09/2019)Spectrum needs for the amateur service in the frequency band 50-54 MHz in Region 1 and sharing with mobile, fixed,radiolocation and broadcasting services:
https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/opb/rep/R-REP-M.2478-2019-PDF-E.pdf
IARU WRC nyhetsbrev:
https://www.iaru-r1.org/index.php/174-news/latest-news/1911-wrc-the-work-begins
RSGB WRC-19 sidorna:
https://rsgb.org/main/news/special-focus/wrc-19/
IARU:s ståndpunkter till ärendena i agendan:
http://rsgb.org/main/files/2019/10/WRC-19_IARU-Positions_Doc-127.pdf

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media