STAY HOME-projektin kuulumisia: Samoa kutsuu /Nyheter från STAY HOME-projektet: Samoa kallar


Radioalloilla tapahtui tänään kummia. Samoalainen Atsuo Sakuma kutsui Suomea radiotunnuksellaan 5W19STAYSAFE. Atsuo halusi mukaan tukemaan suomalaisten radioamatöörien COVID-19 missiota, jossa on jo mukana yli 30 maata, mutta oli hädissään, koska suomalaisprojektin käyttämän STAYHOME- tunnuksen sijaan Samoan televiranomainen oli myöntänyt hänelle STAYSAFE-tunnuksen. Atsuo kertoi, että Samoan televiranomainen perusteli poikkeavaa tunnusta sillä, että heillä ei ole koronatartuntoja koko valtiossa – ei ole siis syytä pysytellä kotona. He haluavat kuitenkin tukea yhteistä hanketta ja omia kansalaisiaan STAYSAFE -tunnuksella.
Radioamatööriyhteisö on yksi niistä yhteisöistä, joihin pandemia ei ole vaikeuttanut. Yhteisö toimii virtuaalisesti radioalloilla. Välimatkat asemilta toisille saattavat olla kymmeniätuhansia kilometrejä, kuten nytkin Samoan ja suomalaisten välillä. Yhteyksien pito on toisaalta hyvin luontevaa, koska radioamatööreillä on radioasemansa kotonaan neljän seinän sisällä. Radioamatöörit ovat tunnettuja voidessaan asettaa laitteensa ja taitonsa tukemaan kulloistakin hätäliikennettä katastrofialueilla ja heidän roolinsa esimerkiksi Punaisen Ristin kansainvälisissä operaatiossa on saanut paljon kiitosta.
Suomessa on noin 6000 radioamatööriä. He ovat Suomen televiranomaisen, Traficomin, tuella järjestäytyneet maan kattavaksi STAYHOME-verkostoksi, joko välittää tervehdyksiä niin keskenään kuin myös muualle maailmaan. Yhteensä radiosanomia on jo välitetty noin 60 000 kpl yli sataan maahan. Vastaavasti muut maat ovat innokkaina liittyneet mukaan tähän hankkeeseen ja mukana on maita jo kaikista maanosista.
Suomen Radioamatööriliiton STAYHOME-projektin puuhamies Martti Laine kertoo, että tämä pandemian aikana syntynyt turvaverkko on hyvä osoitus radiomatöörien valmiudesta tukea yhteiskuntaa toimivan radioliikenteen turvin. Radioliikenne nyt pandemian aikana tuonut yhteisölle iloa ja voimaa merkittävänä humanitäärisenä virtuaaliyhteisönä ilman, että se nojaa mihinkään televerkkoon. Radioamatöörit ovat jo historiallisesti muodostaneet globaalin yhteisön, jolla on aina ollut käytössä oma televerkkonsa ja ihmiset sitä operoimassa. Samoan Atsuo on yksi pieni osa sitä maailman kattavaa verkkoa.


Intressanta saker hände idag på radiovågorna. Atsuo Sakuma från Samoa anropade Finland med sitt anrop 5W19STAYSAFE. Atsuo ville understöda de finländska radioamatörernas COVID-19 mission i vilken redan över 30 länder deltar. Men han var orolig då det finländska projektet använder anropet STAYHOME medan telemyndigheterna i Samoa beviljat honom anropet STAYSAFE. Atsuo berättade att myndigheterna motiverade anropet med att det inte finns någon smittad i hela landet – det finns alltså ingen orsak att stanna hemma. Men de vill i alla fall stöda det gemensamma projektet och sina medborgare med STAYSAFE-anropet.
Amatörradiosamfundet är en av de grupper som pandemin inte har påverkat, eftersom den verkar virtuellt på radiovågorna. Avståndet mellan stationerna kan vara tiotusentals kilometer, som t.ex. mellan Samoa och Finland. Att hålla kontakter känns naturligt eftersom radioamatörernas stationer befinner sig hemma inom fyra väggar. Radioamatörerna är kända för att de vid behov kan använda sina apparater och kunskaper som stöd för nödtrafiken på katastrofområden. Deras roll vid t.ex. Röda Korsets internationella operationer har fått stor uppskattning.
Det finns cirka 6000 radioamatörer i Finland. De har med teleförvaltningsmyndigheten Traficoms stöd organiserat sig till ett riksomfattande STAYHOME-nätverk, som förmedlar hälsningar sinsemellan och runt om i världen. Totalt har redan ca 60 000 radiomeddelanden förmedlats till mer än hundra länder. På motsvarande sätt har andra länder ivrigt anslutit sig till projektet och nu deltar länder från alla världsdelar.
Organisatören för Finlands Radioamatörförbunds STAYHOME-projekt Martti Laine berättar att detta säkerhetsnät, som fötts under pandemin, är ett utmärkt tecken på radioamatörernas beredskap att stöda samhället genom en fungerande radiotrafik. Radiotrafiken har under tiden för pandemin bringat glädje och kraft inom samfundet som ett betydelsefullt humanitärt virtualsamfund utan att vara beroende av något telenät. Radioamatörerna har historiskt sett utgjort ett globalt samfund, som alltid haft sitt eget telenät och människor som använder det. Atsuo från Samoa är en liten del av detta världsomspännande nätverk.
 

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media