NRAU täyttää 85 vuotta /NRAU fyller 85 år


Pohjoismaiden radioamatööriliittojen yhteistyöjärjestö NRAU täyttää 85 vuotta. Järjestö perustettiin edistämään pohjoismaisten liittojen yhteisiä tavoitteita radioamatööritoiminnan saralla. Ennen jokaista IARU-konferenssia NRAU:ssa keskustellaan ja sovitaan yhteisistä toimintalinjoista Pohjoismaiden osalta.
Tänä vuonna NRAU-kokous järjestettiin koronavaaran takia etäkokouksena. IARU-kysymyksiä käsiteltiin useissa työryhmäkokouksissa ja NRAU-asiat kolmessa täysistunnossa. Poimintoja toiminnasta:

  • Radioamatöörien mahdollisuus lukea toisten pohjoismaisten liitojen jäsenlehtiä sähköisessä muodossa jatkuu.
  • Henning OZ2I toimii SAC Contest Committeen uutena johtajana Ingemarin SM5AJV:n jälkeen.
  • Keskustelua on käyty entry class-tason radioamatööriluvasta, online-koulutuksesta ja radioamatöörikokeista.
  • Tulevana 3-vuotiskautena NRAU:ta johtaa Norjan liitto NRRL.

NRAU:n uudistetut nettisivut löytyvät tästä. Sivuilta pääsee kätevästi jäsenliittojen sivuille.


De nordiska radioamatörförbundens samarbetsorganisation NRAU fyller 85 år. Organisationen grundades för att främja de nordiska förbundens gemensamma målsättningar inom amatörradioverksamheten. Före varje IARU-konferens diskuterar man inom NRAU om gemensamma handlingslinjer för de nordiska länderna.
På grund av coronafaran anordnades årets NRAU-möte som distansmöte. IARU-frågor behandlades i flera arbetsgruppsmöten och NRAU-frågor i tre plenarmöten. Några axplock:

  • Radioamatörernas möjlighet att läsa de andra nordiska förbundens medlemstidningar fortsätter.
  • Henning OZ2I kommer att fungera som ny ledare för SAC Contest Committee efter Ingemar SM5AJV.
  • Diskuterades radioamatörcertifikat på entry level-nivå, online-utbildning och examensprov.
  • Under den kommande treårsperioden leds NRAU av Norges förbund NRRL.

NRAU:s förnyade webbsidor hittar du här. Från sidan når man enkelt medlemsförbundens webbsidor.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media