Jäsenetu Toiminta

Jäsenkysely Liiton jäseneduista / Enkät om SRAL:s medlemsförmåner

Liitto kutsuu kaikki jäsenet vastaamaan kyselyyn liittyen jäsenetuihin! Liitto kartoittaa kyselyllä mielipiteitä Liiton nykyisistä jäseneduista ja kehittää toimintaansa palautteen pohjalta. Kyselyyn vastataan anonyymisti. Kysymykset jäsenkyselyyn liittyen voi laittaa toimisto@sral.fi osoitteeseen. 

Jäsenkysely jäseneduista


Föreningen uppmanar alla medlemmar att svara på undersökningen om medlemsförmåner! Med denna enkät vill förbundet kartlägga medlemmarnas åsikter om de nuvarande medlemsförmånerna och utveckla verksamheten utgående från svaren. Man svarar anonymt på frågorna. Frågor relaterade till medlemsundersökningen kan skickas till toimisto@sral.fi.

Enkät för SRAL:s medlemmar