SRAL – Vaalit

SRAL – Vaalit / Val

Liiton hallituksen vaalit järjestetään vuosittain. Ne järjestää Liiton syyskokouksessa valittu vaalivaliokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja 3–5 varsinaista jäsentä.

Liiton vaalijärjestyksen mukaisesti äänestysmenetelmät ovat postiäänestys, äänestys syyskokouspaikalla sekä tietoliikenneyhteyteen perustuva äänestys. Näistä menetelmistä on aina kaksi käytössä ja ne määrää vaalivaliokunta vuosittain. Liiton syyskokous vahvistaa vaalien tuloksen.

Liiton puheenjohtaja kauden pituus on kaksi vuotta, muiden hallituksen jäsenten kausi kestää kolme vuotta. Vuosittain Liiton hallituksen jäsenistä kaksi on erovuorossa.

Val till Förbundets styrelse anordnas årligen. De anordnas av det av Förbundets höstmöte utsedda valutskottet, till vilket hör en ordförande och 3-5 ordinarie medlemmar.

Enligt Förbundets valordning är röstningssätten poströstning, röstning på platsen för höstmötet samt röstning med hjälp av datakommunikation. Av dessa är alltid två i användning och de bestäms årligen av valutskottet. Förbundets höstmöte fastställer valresultatet.

Mandatperioden för Förbundets ordförande är två år, för övriga styrelsemedlemmar är den tre år. Årligen står två styrelsemedlemmar i tur att avgå.

Vaaliluettelo äänioikeutetuista laaditaan kahdeksan viikkoa ennen syyskokousta ja se on nähtävänä Liiton toimistossa.

Vaalien ehdokasasettelu päättyy kuusi viikkoa ennen syyskokousta eli lokakuun alkupuolella.

Vaalivaliokunta tiedottaa vaalijärjestelyistä ja ehdokasasettelusta etukäteen Liiton jäsenlehdessä.

Ehdokkaat esitellään vuosittain vaaleja edeltävässä Radioamatööri-lehdessä.

Vallängden över röstberättigade uppgörs åtta veckor före höstmötet och den finns till påseende i Förbundets kansli.

Kandidatnomineringen för valet upphör sex veckor före höstmötet, dvs. i början av oktober.

Valutskottet informerar om valarrangemangen och kandidatnomineringen på förhand i Förbundets medlemstidning.

Kandidaterna presenteras årligen i det nummer av Radioamatööri-tidningen som föregår valet.

Äänestyskuoria
Vaalivaliokunta on niputtanut sisemmät äänestyskuoret valmiiksi ääntenlaskijoita varten. Valutskottet har färdigt buntat ihop de inre röstningskuverten åt rösträknarna.

Vaalit 2020 / Valet 2020

Vaalien tulokset löytyvät täältä.

 

Suomen Radioamatööriliiton syyskokouksessa 2020 valitaan puheenjohtaja sekä kaksi (2) hallituksen jäsentä kolmen vuoden kaudeksi. Erovuorossa ovat puheenjohtaja Tuomas Tauriala, OH3ERV sekä hallituksen jäsenet Mauno Hirvonen, OH7UE ja Jari Kekki, OH2EXE.

Vid Finlands Radioamatörförbund rf:s höstmöte år 2020 väljs ordförande samt två (2) styrelsemedlemmar för en treårs period. Ordförande Tuomas Tauriala, OH3ERV och styrelsemdlemmarna Mauno Hirvonen, OH7UE och Jari Kekki, OH2EXE är i tur att avgå.

 

Puheenjohtajan vaalit 2020 / Val av ordförande 2020

Suomen Radioamatööriliiton hallituksen puheenjohtajaksi ehdolla ovat:

Kandidater för posten som ordförande för Finlands Radioamatörförbund:

2. Jari Jussila, OH2BU

3. Jorma Saloranta, OH2KI

Hallitusvaalit 2020 / Styrelsevalet 2020

Suomen Radioamatööriliiton hallituksen jäseniksi ehdolla ovat:

Kandidater för styrelseposterna vid Finlands Radioamatörförbund:

4. Dimitrios Doukas, OH2DD

5. Jari Kekki, OH2EXE

6. Veli-Matti Pappinen, OH7JEV

 

Äänestystavat

Äänestystapoina ovat sähköinen äänestys 29.10. klo 16.00-11.11. klo 16.00 ja syyskokouspaikalla 14.11. klo 13.30-15.30 tapahtuva äänestys.

Sähköisesti pääsee äänestämään tällä sivulla.

Sähköiseen äänestykseen voivat osallistua kaikki äänioikeutetut jäsenet eli henkilöt, jotka hallitus on 26.9.2020 mennessä hyväksynyt liiton jäseniksi ja jotka ovat maksaneet viimeisimmän erääntyneen jäsenmaksunsa kokonaisuudessaan.

Sähköiseen äänestyksen tunnistaudutaan sillä sähköpostiosoitteella tai matkapuhelinnumerolla, joka on ollut merkittynä kunkin jäsenen jäsentietoihin 16.10.2020. Tietoja on voinut päivittää kesän ja alkusyksyn 2020 aikana. Jos jäsen ei ole muuttanut yhteystietojaan, tapahtuu äänestys omakutsuosoitteella.

Jos on epävarmuutta siitä, mikä sähköpostiosoite tai matkapuhelinnumero jäsenrekisteriin on merkitty, tiedot voi tarkistaa ottamalla yhteyttä liiton toimistoon joko sähköpostitse toimisto ät sral piste fi tai puhelimella (09) 562 5973.

Sähköinen äänestys tapahtuu erillisen Internet-sivun kautta. Sähköisen vaalin yksityiskohtainen ohjeistus on luettavissa tästä linkistä ja seuraavassa Radioamatööri-lehdessä.

Suomen Radioamatööriliiton vaalijärjestys on nähtävissä liiton internet-sivuilla, OH-luettelossa vuodesta 2016 lähtien sekä tarvittaessa liiton toimistossa.

Röstningssätten

Röstningssätten är elektronisk röstning och röstning på höstmötesplatsen.

Röstningssidan finns här.

I den elekroniska röstningen kan alla röstningsberättigade medlemmar delta, dvs. de personer som styrelsen har antagit som medlem i förbundet per 26.9.2020 och som har betalat den senast förfallna medelmsavgiften i sin helhet.

Man identifierar sig för den elektroniska röstningen med den e-postadress eller det mobiltelefonnummer som har antecknats i medlemsregistret per 16.10.2020. Det har varit möjligt att uppdatera uppgifterna under sommaren och början av hösten 2020. Om en medlem inte har ändrat sina kontaktuppgifter sker röstningen med egetanropsadressen.

Ifall man är osäker på vilken e-postadress eller vilket mobiltelefonnummer antecknats i medlemsregistret, kan man granska uppgifterna genom att kontakta förbundets kansli antingen per e-post toimisto ät sral punkt fi eller per telefon (09) 562 5973.

Den elektroniska röstningen sker via en särskild Internet-sida. Detaljerade anvisningar om det elektroniska valet kan läsas på denna länk och i följande nummer av Radioamatööri-tidningen.  

Förbundets valordning finns till påseende på svenska på förbundets internet-sidor, dessutom i OH-katalogen från och med år 2016 samt på förbundets kansli.

 

Kerhojen äänestys

Kerhot voivat äänestää sähköisellä äänestyksellä tai syyskokouspaikalla. Äänestää saa kerhon kokouksessaan valtuuttama henkilö tai kerhon nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö. Syyskokouspaikalla tapahtuvaa äänestystä varten on kerhon valtuuttamalla henkilöllä oltava mukanaan ote ko. kokouksen pöytäkirjasta. Sähköisessä äänestyksessä käytetään tunnistautumisiin sitä sähköpostiosoitetta, jonka kerho on ilmoittanut liiton jäsenrekisteriin.

Klubbarnas röstning

Klubbarna kan rösta i det elektroniska valet eller på höstmötesplatsen. Rösträtten får användas av en person som har namnteckningsrätt i klubben eller en person som klubben befullmäktigat på sitt möte. En person som röstar på mötesplatsen ska ha ett utdrag från ifrågavarande mötes protokoll. Vid elektronisk röstning används för identifiering den e-postadress som klubben har meddelat till förbundets medlemsregister.

 

Kannatuskirjoitukset – Understödsskrivelser

Kannatuskirjoituksia voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen toimisto ät sral.fi. Kirjoitusten on oltava hyvän tavan ja maun mukaisia.

Understödsskrivelser kan skickas per e-post till adressen toimisto ät sral.fi . I skrivelserna ska iakttas god sed.

 

Äänioikeutetut

Vaaliluettelo äänioikeutetuista on tarkistettavissa vaalivaliokunnan sihteeriltä Suomen Radioamatööriliitossa toimiston aukioloaikoina 26.9.2020 jälkeen. Luettelossa ovat kaikki henkilöjäsenet ja kerhot, jotka hallitus on 26.9.2020 mennessä hyväksynyt liiton jäseniksi ja jotka ovat maksaneet viimeisimmän erääntyneen jäsenmaksunsa kokonaisuudessaan.

Röstningsberättigade

Vallängden över röstberättigade finns till påseende hos valnämndens sekreterare i Finlands Radioamatörförbunds kansli under dess öppettider efter 26.9.2020. I vallängden ingår alla personmedlemmar och klubbar som styrelsen har godkänt per 26.9.2020 och som har betalat den senast förfallna medlemsavgiften i sin helhet.

 

Muuta / Övrigt