Määräykset

Huomio – tämä on arkistoitu artikkeli. Katso ajantasainen sivu: Määräykset

Suomen Radioamatööriliiton logo.
Suomen Radioamatööriliitto ry

 
Radioamatöörejä koskevia lakeja ja määräyksiä:

 
Työskentely ulkomailla

 
Muuta

Taajuusvälin 70,175–70,225 MHz käytöstä

 
Radioamatöörin tulee huomioida seuraavat asiat taajuusalueen 70,175–70,225 MHz käytössä (perustuu Viestintäviraston kirjeeseen 24.4.2014 DOHA-#4454337-v3).

Alueelliset rajoitukset

Taajuusalueella on radioamatöörilähettimen käyttöä koskevat vastaavat alueelliset rajoitukset kuin viereisellä taajuusalueella 70,050-70,175 MHz.

Amatööriviestinnän toissijaisuus

Taajuusalueella 70,175-70,225 MHz siirtyvä maaradioliikenne on ensisijaista ja radioamatööriliikenne toissijaista. Taajuusalueella on siirtyvään maaradioliikenteeseen kuuluvaa harrastus- ja työkäyttöä (RHA68) ensisijaisin oikeuksin.
Radioamatööriviestintä ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä RHA68-liikenteelle.Radioamatööriasemien ja RHA68-puhelimien ominaisuudet ovat niinsamanlaisia, että jos kanavalla on RHA68-liikennettä, niinamatööriliikenne todennäköisesti häiritsee sitä, jotenradioamatööriliikenne on keskeytettävä. Radioviestinnän häiritsemistäkoskevista rangaistusseuraamuksista on säädetty rikoslaissa(tietoliikenteen häirintä).

Luottamuksellisuus

RHA68-liikenne kuuluu luottamuksellisen radioviestinnän piiriin.Radioamatööriviestintää puolestaan ei pidetä luottamuksellisena.Radioviestinnän luottamuksellisuudesta on säädettytietoyhteiskuntakaaressa. Luottamuksellista radioviestintää saavastaanottaa vain se, jolle se on tarkoitettu. Jos amatööri onkanavalla, jolla kuuluu RHA68-liikennettä, jota ei ole hänelletarkoitettu, hänen täytyy siirtyä toiselle taajuudelle siinäkintapauksessa, että ei itse lähettäisi mitään.
RHA68-liikenteen releoiminen radioamatööriaseman kautta ei ole sallittu.

Eri liikenteet

RHA68-liikenteessä käytetyillä laitteilla tulee olla RHA68-radiolupa. Radioamatöörilaitteita ei siis saa käyttää RHA68-liikennöintiin.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media