SRAL tiedote koronavirusepidemian vuoksi / SRAL informerar med anledning av coronavirusepidemin

Valtioneuvosto on tiistaina 17.3. asettanut maan valmiuslain nojalla poikkeustilaan koronavirusepidemian johdosta. Eduskunnan odotetaan hyväksyvän asetukset keskiviikkona 18.3.
Suomen Radioamatööriliitto on niin ikään tilanteen johdosta ollut yhteydessä Liikenne- ja viestintävirastoon ja saanut ohjeistusta.
Koronavirustilanteen vuoksi SRAL tiedottaa seuraavista välittömästi voimaan astuvista toimenpiteistä:

  1. Radioamatöörin pätevyystutkinnot keskeytetään välillä 17.3.-13.4.2020. Suomen Radioamatööriliiton alaisia tutkijoita kielletään pitämästä pätevyystutkintoja edellä mainittuna aikana. Viranomainen julkaisee oman määräyksensä asian johdosta erikseen. Sen sijaan jo pidetyistä pätevyystutkintotilaisuuksista tulleet tutkintopaperit käsitellään normaaliin tapaan.
  2. Liiton toimisto on toistaiseksi suljettuna kävijöiltä. Liiton hallitus ja toimikunnat eivät käytä toimiston tiloja toistaiseksi kokouksiinsa. Toimiston palvelut ovat saatavilla puhelimitse sekä sähköpostitse toimiston aukioloaikoina.
  3. Kevätpäivien tapahtumanjärjestäjä on tiedottanut, että Aalto-yliopisto on kieltänyt tilojensa käytön yleisötapahtumiin juhannukseen 2020 saakka. Tämän johdosta hallitus on päättänyt että liiton kevätpäivät sekä kevätkokous on peruttu lauantailta 18.4. ja siirretty myöhempään ajankohtaan. Tällä hetkellä näyttää siltä että kokous tullaan järjestämään heinäkuussa, ei kuitenkaan kesäleirin yhteydessä. Kevätpäivien tapahtumanjärjestäjä on ilmaissut halukkuutensa kevätkokoukseen liittyvän korvaavan tapahtuman järjestämiseen myöhemmin ja järjestelyoikeudet säilyvät edelleen heillä. Asiasta tiedotetaan tarkemmin myöhemmin.
  4. Liiton tilin- ja toiminnantarkastus toteutetaan etätyöskentelyvälinein normaaliin tapaan. Tilinpäätös, toimintakertomus sekä tilin- ja toiminnantarkastajien lausunnot tullaan julkaisemaan liiton verkkosivuilla heti kun mahdollista. Julkaisusta tiedotetaan erikseen liiton verkkosivuilla sekä bulletiinissa.
  5. Liiton henkilökunnan esimiesjärjestelyistä, tiedotusvastuusta sekä hallituksen koollekutsumisvastuusta on päätetty siinä tilanteessa että puheenjohtajisto on yhtä aikaa sairauden tai muun syyn vuoksi estynyt hoitamaan tehtäviään.

Liitto kehoittaa jäsenkerhojaan noudattamaan viranomaisten sekä Valtioneuvoston määräyksiä. Erityisesti tulisi harkita kerhotapaamisten ja muiden yleisötapahtumien keskeyttämistä koronaviruksen tartuntavaaran ehkäisemiseksi. Merkittävä osa kerhojen jäsenistä kuuluu ikänsä puolesta riskiryhmään.
Liitto korostaa suomalaisille radioamatööreille, että kyseessä on poikkeustila, ei hätätila. Radioamatöörien tulee noudattaa viranomaisten määräyksiä, erityisesti muistaen että Radioamatöörimääräys on voimassa ja liikennöintiä muiden kuin radioamatööriasemien kanssa voi harjoittaa ainoastaan hätätilanteessa tai viranomaisen johtamassa pelastusharjoituksessa.
Suomen Radioamatööriliiton sekä suomalaisen radioamatööriyhteisön motto on ”Viranomaisen tukena, kansalaisten turvana.” Tämän perusarvon mukaisesti kehoitamme jäsenkerhoja sekä yksittäisiä harrastajia huolehtimaan oman viestikalustonsa kunnosta ja varmistamaan oma toimintakykynsä poikkeavassa tilanteessa. Erityisesti kerhoasemien sekä toistinasemien toimintakyky tulisi tässä tilanteessa varmistaa. Ylilyöntejä ja määräysten vastaista toimintaa tulee välttää.
Radioamatööriliikenne on edelleen sallittua ja nykyisessä tilanteessa erityisen kannustettavaa. On tärkeää huolehtia sosiaalisista verkostoistamme sekä henkisestä yhdessäolosta. Kerhoiltoja ja yhdessäoloa voi harrastaa myös bandilla. Pidetään rinkulataajuudet aktiivisina, toistimet kuumana ja huolehditaan myös radioamatööriveljiemme ja -sisartemme jaksamisesta haastavassa tilanteessa.
Suomen Radioamatööriliiton hallituksen puolesta,
Tuomas Tauriala OH3ERV
Puheenjohtaja
 

SRAL informerar med anledning av coronavirusepidemin

Statsrådet har tisdag 17.3 med anledning av coronavirusepidemin utlyst undantagstillstånd med stöd av beredskapslagen. Riksdagen förväntas godkänna förordningarna på onsdag.
Finlands Radioamatörförbund har med anledning av situationen varit i kontakt med Transport- och kommunikationsverket och fått anvisningar.
På grund av coronavirusläget meddelar SRAL om följande åtgärder som träder i kraft omedelbart:

  1. Behörighetsexamina för radioamatör avbryts för tiden 17.3–13.4.2020. Examinatorer som lyder under Finlands Radioamatörförbund förbjuds att anordna behörighetsexamina under nämnda tidsperiod. Myndigheterna kommer att avge ett särskilt beslut i saken.
  2. Förbundets kansli hålls tills vidare stängt för besökare. Förbundets styrelse och utskotten använder tills vidare inte kansliets utrymmen för sina möten. Kansliets tjänster är tillgängliga per telefon och e-post under kansliets öppethållningstider.
  3. Arrangören för vårdagarna har meddelat att Aalto-universitetet förbjudit användningen av sina utrymmen för offentliga evenemang fram till midsommaren 2020. Styrelsen har därför beslutat inhibera vårdagarna och vårmötet lördag 18.4 och skjuta fram dem till en senare tidpunkt. För tillfället ser det ut att mötet kommer att anordnas i juli, dock inte i samband med sommardagarna. Vårmötesarrangören har meddelat sitt intresse att anordna en motsvarande tillställning senare och arrangörsrätten kvarstår. Närmare information ges senare.
  4. Förbundets räkenskaps- och verksamhetsgranskning genomförs normalt med hjälp av distansarbetsverktyg. Bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisorernas utlåtanden kommer att publiceras på förbundets webbplats så snart som möjligt. Om publiceringen informeras särskilt på webbsidan och i bulletinen.
  5. Beslut har fattats om förmansarrangemang för förbundets personal, informationsansvaret och ansvaret för sammankallande av styrelsen för det fall att ordföranden och vice ordföranden samtidigt är förhindrade att sköta sina uppdrag pga. sjukdom eller annan orsak.

Förbundet uppmanar medlemsklubbarna att iaktta myndigheternas och Statsrådets beslut. I synnerhet bör man överväga att inställa klubbmötena och andra offentliga tillställningar för att minska smittofaran på grund av coronaviruset. En betydande del av klubbarnas medlemmar hör pga. åldern till riskgruppen.
Förbundet framhåller för de finländska radioamatörerna att det är fråga om ett undantagstillstånd – inte en nödsituation. Radioamatörerna bör iaktta myndigheternas beslut och särskilt komma ihåg att Amatörradioföreskriften är i kraft och att kontakter med andra stationer än amatörradiostationer får ske endast i nödsituationer eller i en räddningsövning som leds av myndigheterna.
Finlands Radioamatörförbunds och det finländska radioamatörsamfundets motto är ”Verka som stöd för myndigheterna och för medborgarnas säkerhet”. I enlighet med detta grundläggande värde uppmanar vi medlemsklubbarna och enskilda amatörer att säkerställa den egna utrustningens funktion och sin egen handlingsförmåga i en avvikande situation. I synnerhet bör klubbstationernas och repeaterstationernas funktion säkerställas. Överdrifter och verksamhet som bryter mot bestämmelserna ska dock undvikas.
Amatörradiotrafiken är fortsättningsvis tillåten och bör i nuläget uppmuntras. Det är viktigt att vi värnar om våra sociala nätverk och vårt psykiska välbefinnande. Klubbkvällar och samvaro kan också anordnas på radiobanden. Låt oss hålla radioringarna aktiva, repeaterstationerna varma och också värna om våra radioamatörbröders och -systrars ork i dessa utmanande tider.
På Finlands Radioamatörförbunds styrelses vägnar
Tuomas Tauriala OH3ERV
ordförande

 

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media