SRAL allekirjoitti yhteisen julkilausuman radiolaitteiden ohjelmistolukitusta vastaan /SRAL har undertecknat det gemensamma uttalandet mot låsning av programkoden för radioapparatur

Suomen Radioamatööriliitto ry on allekirjoittanut yhteisen julkilausuman radiolaitteiden ohjelmistolukitusta vastaan. Allekirjoittajien joukossa on mm. Saksan sisarliittomme DARC. 
EU: n asetus voi estää mukautetun ohjelmiston asentamisen useimpiin radiolaitteisiin, kuten WiFi- reitittimiin, älypuhelimiin ja sulautettuihin laitteisiin. Se vaatii laitevalmistajia toteuttamaan esteen, joka estää käyttäjiä asentamasta ohjelmistoja, joita he eivät ole varmentaneet. Tällä voi olla kielteisiä vaikutuksia radioamatöörien mahdollisuuksiin kehittää ja tehdä muutoksia softaradioiden ohjelmistoihin. Radioamatöörin pätevyys ja luvanvarainen lähetystoiminta ovat ikimuistoisesti taannet oikeuden itse rakennella ja modifioida lähetinlaitteita, sekä käyttää näitä. Tämän tulee koskea myös ohjelmistoradioita. 
Näiden kysymysten lähtökohtana on radiolaitedirektiivin (2014/53 / EU) artikla 3(3)(i), joka hyväksyttiin vuonna 2014. Vaikka direktiiviä pannaan jo täytäntöön jäsenvaltioiden kansallisessa lainsäädännössä, ongelmainen artikla on edelleen odotustilassa ja ilman tarkka määritelmää: 
(2014/53 / EU) artikla 3(3)(i): ”Tiettyyn luokkaan kuuluvat radiolaitteet on rakennettava siten, että ne täyttävät seuraavat olennaiset vaatimukset: —— i) radiolaitteet tukevat tiettyjä ominaisuuksia, joilla taataan, että radiolaitteeseen voidaan ladata ohjelmistoja ainoastaan siinä tapauksessa, että radiolaitteen ja ohjelmiston yhdistelmän vaatimustenmukaisuus on osoitettu.” 
Tähän asti vastuu vaatimustenmukaisuudesta on ollut käyttäjillä, jos he muuttavat jotain, riippumatta siitä, liittyykö se laitteistoon tai ohjelmistoon. Tämä vastuunsiirto kuulostaa käyttäjien kannalta hyvältä, mutta itse asiassa vie pois kyvyn hallita tätä tärkeää tekniikkaa. Se antaa laitevalmistajalle yksinoikeudellisen mahdollisuuden hallita ohjelmistoja, joita heidän laitteillaan voidaan käyttää. 
Euroopan komissio puolestaan on perustanut asiantuntijaryhmän, joka koostuu pääosin jäsenvaltioiden julkisista virastoista, antamaan suosituksia. Valitettavasti kesäkuusta 2019 alkaen suurin osa ryhmästä aikoo soveltaa radiolukitusta laajalle laitekategorialle, kuten ohjelmistoradioille ja IoT radioille. 
Asiasta keskusteltiin SRAL-Traficom tapaamisessa 6.6.2019. Lähtökohtaisesti direktiivi koskee vain laitteita, joita saatetaan markkinoille, joten amatöörin hallussa olevaa laitetta tämä ei koske. Laitevalmistajat saattavat kuitenkin syystä tai toisesta konfiguroida laitteitaan niin, ettei niiden ohjelmistoja voi muokattuina käyttää. Radioamatöörit siis voivat modifioida laitteitaan myös ohjelmiston osalta, mutta on täysin kiinni laitevalmistajasta, onko se mahdollista. 
Free Software Foundation Europe (FSFE) on voittoa tavoittelematon kansalaisjärjestö, joka työskentelee vapaiden ohjelmistojen ja avoimien standardien ymmärryksen lisäämiseksi politiikassa, liike-elämässä, juridisesti ja laajemmin yhteiskunnallisesti. Lukitusasiasta on meneillään syyskuussa päättyvä julkinen kuuleminen. 
Julkilausuma ja sen allekirjoittajat: https://fsfe.org/activities/radiodirective/statement.fi.html 
FSFE:n artikkeli radiolaitteiden lukituksesta: https://fsfe.org/activities/radiodirective/ 
Radiolaitedirektiivi: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0053&from=FI 


Finlands Radioamatörförbund rf. har undertecknat det gemensamma uttalandet mot låsning av programkoden i radioapparatur. Bland undertecknarna finns bl.a. systerorganisationen DARC i Tyskland.
EU:s förordning kan hinda installeringen av anpassad programvara i en stor del av radioapparatur, till exempel WiFi-routers, smarttelefoner och inbyggda system. Förordningen kräver att tillverkarna hindrar användarna att installera program som de inte har certifierat. Detta kan ha negativa följder för radioamatörernas möjligheter att utveckla och göra ändringar i programvaran för software-radioapparater. Radioamatörbehörighet och sändningstillstånd har sedan länge garanterat amatörerna rätten att själva bygga och modifiera sändarutrustning och att använda den. Detta bör gälla även  för software-apparatur.
Utgångspunkten är artikel 3(3)(i) i direktivet om radioutrustning (2014/53/EU), som antogs år 2014. Trots att direktivet tas i bruk i medlemsländernas nationella lagstiftning vilar den problematiska artikeln fortfarande och saknar tydlig definition:
(2014/53 / EU) artikel 3(3)(i): ”Radioutrustning inom vissa kategorier eller klasser ska vara konstruerad så att den uppfyller följande väsentliga krav: —– i) Radioutrustningen stöder vissa funktioner för att säkerställa att programvara enbart kan laddas i radioutrustningen om det har visats att kombinationen av radioutrustning och programvara överensstämmer.”
Hittills har ansvaret för överensstämmelsen legat på användarna ifall de ändrat något, oberoende av om det gäller apparaturen eller programvaran. Överföringen av ansvaret kan verka bra ur användarnas synvinkel, men fråntar dem i själva verket möjligheten att ha kontrollen över denna viktiga teknik. Det ger tillverkarna ensamrätt över den programvara som kan användas i deras utrustning.
Europeiska kommissionen har för sin del tillsatt en sakkunniggrupp bestående främst av medlemsstaternas offentliga institutioner för att ge utlåtanden. Tyvärr avser majoriteten av gruppen sedan juni 2019 att implementera radiolåsning för en bred apparatkategori, såsom software- och IoT-radion.
Ärendet togs upp på SRAL:s och Traficoms möte 6.6.2019. I princip gäller direktivet bara apparatur som förs ut på marknaden, och gäller därför inte apparater som amatörerna har i sin besittning. Men tillverkarna kan av en eller annan orsak trots det konfigurera sina apparater så att programvaran inte kan användas ifall den modifieras. Radioamatörerna kan alltså modifiera sin utrustning även gällande programvaran men det är helt upp till tillverkaren om möjligheten ges.
Free Software Foundation Europe (FSFE) är en medborgarorganisation utan vinstsyfte, som arbetar för att öka förståelsen för fri programvara och öppna standarder inom politiken, näringslivet, juridiskt och mera allmänt inom samhället. Låsningsfrågan är öppen för offentligt hörande t.o.m. september.
Utlåtandet och undertecknarna: https://fsfe.org/activities/radiodirective/statement.fi.html 
FSFE:s artikel om låsning av radioappartur: https://fsfe.org/activities/radiodirective/ 
Direktiv om radioutrustning: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0053&from=SV
 

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media