Äänestysohje puheenjohtajan sekä hallituksen jäsenten vaaliin 2020 /Röstningsanvisning i valet 2020 av ordförande och styrelsemedlemmar

Kuva Felipe Blasco Pixabaystä.

 
Sähköiset vaalit 2020 on nyt päättynyt. Kiitokset äänestäjille! Vaalien tulokset julkistetaan syyskokouksen jälkeen 14.11.2020.
Jos jäsen ei ole käyttänyt äänioikeuttaan sähköisessä äänestyksessä, hän voi äänestää syyskokouspaikalla, Riihimäellä, 14.11.2020 klo 13.30–15.30. Kokouspaikalla äänestävän tulee varautua todistamaan henkilöllisyytensä.
 
Sähköisen vaalin äänestys aukeaa 29.10. klo 16.00
Äänestäminen

1. Äänioikeutettu avaa sähköisen vaalin sivun sahkoinenvaali.fi/SRAL/.

2. Äänioikeutettu kirjautuu sisään äänestysjärjestelmään sähköpostiosoitteen tai matkapuhelinnumeron avulla. Äänestysjärjestelmä toimii liiton jäsenrekisterissä olevilla sähköpostiosoitteella tai matkapuhelinnumerolla. Jos järjestelmä ei tunnista syöttämääsi sähköpostiosoitetta, kannattaa kokeilla omakutsuosoitteella. Tarvittaessa voit tarkistaa tietosi liiton toimistosta.

3. Järjestelmä lähettää äänioikeutetulle tunnistuskoodin sähköpostilla tai tekstiviestinä.

4. Äänioikeutettu katsoo lähetetyn tunnistuskoodin ja kirjoittaa tai kopioi sen syöttökenttään. Huom. Sähköpostiin lähetetty kertakäyttötunnus saattaa päätyä roskaposti-kansioon. Kannattaa tarkistaa kyseinen kansio.

5. Äänioikeutettu valitsee kummassa vaalissa haluaa äänestää ensin: puheenjohtajan vaalissa vai hallituksen jäsenten vaalissa. Äänestää voi sekä puheenjohtajan että hallituksen jäsenten vaaleissa tai vain jommassa kummassa. Kumpaankin vaalin pitää kirjautua erikseen.

 A) Puheenjohtajan vaalissa äänioikeutettu valitsee ehdokkaan ja klikkaa ’Äänestä’ nappia. Tämän jälkeen hänen tulee vielä vahvistaa annettu ääni. Puheenjohtajan vaaleissa voi antaa yhden äänen tai äänestää tyhjää.

             

B) Hallituksen jäsenen vaalissa äänioikeutettu valitsee ehdokkaan tai ehdokkaat ja klikkaa ’Äänestä’ nappia. Tämän jälkeen hänen tulee vielä vahvistaa annettu ääni. Hallituksen jäsenten vaaleissa voi antaa yhden tai kaksi ääntä tai äänestää tyhjää.

6. Äänen vahvistamisen jälkeen äänestysjärjestelmä kirjaa äänioikeutetun ulos äänestysjärjestelmästä.

7. Painamalla Takaisin kirjautumissivulle-linkkiä, äänioikeutettu pääsee äänestämään toisessa vaalissa. Tällöin äänioikeutettu toistaa tämän ohjeen kohdat 2-6, sillä poikkeuksella että toista kertaa äänestettäessä ei tarvitse valita kummassa vaalissa äänestää vaan äänestysjärjestelmä tarjoaa automaattisesti jäljellä olevaa vaalia.

Sähköisen vaalin äänestys sulkeutuu 11.11. klo 16.00.

Lisätiedot:

  • Sähköiseen äänestyksen tunnistaudutaan sillä sähköpostiosoitteella tai matkapuhelinnumerolla, joka on ollut merkittynä kunkin jäsenen jäsentietoihin 16.10.2020. Tietoja on voinut päivittää kesän ja alkusyksyn 2020 aikana. Jos jäsen ei ole muuttanut yhteystietojaan, tapahtuu äänestys pääasiassa omakutsuosoitteella. Jos on epävarmuutta siitä, mikä sähköpostiosoite tai matkapuhelinnumero jäsenrekisteriin on merkitty, tiedot voi tarkistaa ottamalla yhteyttä liiton toimistoon joko sähköpostitse toimisto ät sral piste fi tai puhelimella (09) 562 5973.
  • Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten vaalit ovat kaksi erillistä vaalia ja niihin kumpaankin kirjaudutaan erikseen.
  • Äänestää saavat äänioikeutetut henkilöjäsenet ja kerhot.  Äänioikeutettuja ovat henkilöjäsenet, jotka ovat maksaneet viimeisimmän erääntyneen jäsenmaksunsa kokonaisuudessaan ja jotka on hyväksytty jäseniksi viimeistään kahdeksan viikkoa ennen syyskokousta eli 26.9.2020. Jäseneksi hyväksyminen tarkoittaa hallituksen kokouksessa tapahtunutta hyväksymistä. Kerhot voivat äänestää sähköisellä äänestyksellä tai syyskokouspaikalla. Äänestää saa kerhon kokouksessaan valtuuttama henkilö tai kerhon nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö. Syyskokouspaikalla tapahtuvaa äänestystä varten on kerhon valtuuttamalla henkilöllä oltava mukanaan ote ko. kokouksen pöytäkirjasta. Sähköisessä äänestyksessä käytetään tunnistautumisiin sitä sähköpostiosoitetta, jonka kerho on ilmoittanut liiton jäsenrekisteriin.
  • Jos jäsen ei ole käyttänyt äänioikeuttaan sähköisessä äänestyksessä, hän voi äänestää syyskokouspaikalla, Riihimäellä, 14.11.2020 klo 13.30–15.30. Kokouspaikalla äänestävän tulee varautua todistamaan henkilöllisyytensä.

Jos äänestämisessä tulee esiin minkäänlaisia kysymyksiä tai ongelmakohtia, yhteyksiä vain toimistoon!


Röstningsanvisning för det elektroniska valet

Den elektroniska röstningen öppnas 29.10 kl. 16.00

Röstning

  1. Den röstberättigade öppnar länken på förbundets valsida, vilken leder till en särskild röstningssida. Röstningslänken finns på adressen sral.fi/vaalit .


2. Den röstberättigade loggar in till röstningssystemet med hjälp av sin e-postadress eller sitt mobiltelefonnummer. Röstningssystemet fungerar med den e-postadress eller det mobiltelefonnummer som finns i förbundets medlemsregister. Ifall systemet inte känner till den inmatade e-postadressen lönar det sig att försöka med egetanropsadressen. Vid behov kan du fråga om dina uppgifter från förbundets kansli.
3. Systemet skickar den röstberättigades identifieringskod via e-post eller som textmeddelande.

4. Den röstberättigade antecknar identifieringskoden och skriver eller kopierar den till inmatningsfältet. Obs. En engångskod som skickats per e-post kan hamna i spamfoldern. Det lönar sig att kolla foldern.
5 Den röstberättigade väljer i vilket val hen vill rösta först: ordförandevalet eller styrelsemedlemsvalet. Man kan rösta såväl i ordförande- som i styrelsemedlemsvalet eller bara i ettdera valet. Man måste logga in skilt till vartdera valet.

A) I ordförandevalet väljer den röstberättigade en kandidat och klickar på ’Rösta’ knappen. Efter det ska hen ännu bekräfta den avgivna rösten. I ordförandevalet kan man ge en röst eller rösta blankt.

B) I styrelsemedlemsvalet väljer den röstberättigade kandidat eller kandidater och klickar på ’Rösta’ knappen. Efter det ska hen ännu bekräfta den avgivna rösten. I styrelsemedlemsvalet kan man ge en eller två röster eller rösta blankt.
6. Efter att rösten har bekräftats loggar röstningssystemet ut den röstningsberättigade ur systemet.

7. Genom att klicka på länken Tillbaka till inloggningssidan kan den röstberättigade rösta i det andra valet. Den röstberättigade upprepar då stegen 2-6 med undantag av att i det andra valet behöver man inte välja vilket val man röstar i. Röstningssystemet erbjuder automatiskt det återstående valet.
Röstningen i det elektroniska valet stängs 11.11 kl. 16.00.
Tilläggsinformation:

Man identifierar sig för den elektroniska röstningen med den e-postadress eller det mobiltelefonnummer som har antecknats i medlemsregistret per 16.10.2020. Det har varit möjligt att uppdatera uppgifterna under sommaren och början av hösten 2020. Om en medlem inte har ändrat sina kontaktuppgifter sker röstningen med egetanropsadressen. Ifall man är osäker på vilken e-postadress eller vilket mobiltelefonnummer som antecknats i medlemsregistret, kan man granska uppgifterna genom att kontakta förbundets kansli antingen per e-post toimisto ät sral punkt fi eller per telefon (09) 562 5973.

Ordförandevalet och valet av styrelsemedlemmar är två separata val och man loggar in separat till vartdera valet.

I valet kan personmedlemmarna och klubbarna rösta. Röstberättigade är de personmedlemmar som har betalat den senast förfallna medlemsavgiften i sin helhet och som har godkänts som medlem senast åtta veckor före höstmötet, dvs. 26.9.2020. Att bli godkänd som medlem innebär godkännande vid ett styrelsemöte. Klubbarna kan rösta i det elektroniska valet eller på höstmötesplatsen. Rösta får en person som befullmäktigats på klubbens möte eller person som har rätt att teckna klubbens namn. För röstning på höstmötesplatsen ska den befullmäktigade ha med sig ett utdrag ur ifrågavarande mötes protokoll. I det elektroniska valet används för identifikation den e-postadress som klubben meddelat till förbundets medlemsregister.

Ifall en medlem inte har använt sin rösträtt i det elektroniska valet kan hen rösta på höstmötesplatsen i Riihimäki 14.11.2020 kl. 13.30-15.30. Den som röstar på mötesplatsen ska vara beredd att bevisa sin identitet.

Om det finns frågor eller uppstår problem, kontakta endast kansliet!

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media