Sähköinen äänestäminen liiton vaaleissa 2020 /Elektronisk röstning i förbundets val 2020

Kuva Felipe Blasco Pixabaystä.

Sähköiseen äänestykseen voivat osallistua kaikki äänioikeutetut jäsenet eli henkilöt, jotka hallitus on 26.9.2020 mennessä hyväksynyt liiton jäseniksi ja jotka ovat maksaneet viimeisimmän erääntyneen jäsenmaksunsa kokonaisuudessaan. Äänioikeus on henkilökohtainen.
Sähköiseen äänestyksen tunnistaudutaan sillä sähköpostiosoitteella tai matkapuhelinnumerolla, joka on ollut merkittynä kunkin jäsenen jäsentietoihin 16.10.2020. Tietoja on voinut halutessaan päivittää kesän ja alkusyksyn 2020 aikana. Jos jäsen ei ole muuttanut yhteystietojaan, tapahtuu äänestys pääasiassa omakutsuosoitteella.
Jos on epävarmuutta siitä, mikä sähköpostiosoite tai matkapuhelinnumero jäsenrekisteriin on merkitty, tiedot voi tarkistaa ottamalla yhteyttä liiton toimistoon joko sähköpostitse toimisto ät sral piste fi tai puhelimella (09) 562 5973.
Sähköinen äänestys tapahtuu erillisen Internet-sivun kautta. Sähköisen vaalin yksityiskohtainen ohjeistus löytyy täältä, liiton vaalisivuilta ja se julkaistaan seuraavassa Radioamatööri-lehdessä.
Myös kerhot voivat äänestää sähköisellä äänestyksellä. Äänestää saa kerhon kokouksessaan valtuuttama henkilö tai kerhon nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö. Syyskokouspaikalla tapahtuvaa äänestystä varten on kerhon valtuuttamalla henkilöllä oltava mukanaan ote ko. kokouksen pöytäkirjasta. Sähköisessä äänestyksessä käytetään tunnistautumisiin sitä sähköpostiosoitetta, jonka kerho on ilmoittanut liiton jäsenrekisteriin.
Suomen Radioamatööriliiton vaalijärjestys on nähtävissä liiton internet-sivuilla, OH-luettelossa vuodesta 2016 lähtien sekä tarvittaessa liiton toimistossa.


I den elekroniska röstningen kan alla röstningsberättigade medlemmar delta, dvs. de personer som styrelsen har antagit som medlem i förbundet per 26.9.2020 och som har betalat den senast förfallna medelmsavgiften i sin helhet.
Man identifierar sig för den elektroniska röstningen med den e-postadress eller det mobiltelefonnummer som har antecknats i medlemsregistret per 16.10.2020. Det har varit möjligt att uppdatera uppgifterna under sommaren och början av hösten 2020. Om en medlem inte har ändrat sina kontaktuppgifter sker röstningen huvudsakligen med egetanropsadressen.
Ifall man är osäker på vilken e-postadress eller vilket mobiltelefonnummer antecknats i medlemsregistret, kan man granska uppgifterna genom att kontakta förbundets kansli antingen per e-post toimisto ät sral punkt fi eller per telefon (09) 562 5973.
Den elektroniska röstningen sker via en särskild Internet-sida. Detaljerade anvisningar om det elektroniska valet kan läsas på denna länk och i följande nummer av Radioamatööri-tidningen.
Klubbarna kan också rösta i det elektroniska valet. Rösträtten får användas av en person som har namnteckningsrätt i klubben eller en person som klubben befullmäktigat på sitt möte. En person som röstar på mötesplatsen ska ha ett utdrag från ifrågavarande mötes protokoll. Vid elektronisk röstning används för identifiering den e-postadress som klubben har meddelat till förbundets medlemsregister.
Förbundets valordning finns till påseende på svenska på förbundets internet-sidor, dessutom i OH-katalogen från och med år 2016 samt på förbundets kansli.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media