SRAL ja IARU radioamatöörejä koskevan radiohäiriöasioiden edunvalvonnan kärjessä

”Radiohäiriöihin ja niitä sääteleviin sähkömagneettinen yhteensopivuuden (EMC) normeihin vaikutetaan SESKO:n Suomen kansallisessa radiohäiriökomiteassa (SK-CISPR). Liitto tuo yhdessä IARU:n C7-radiohäiriökomitean näkemyksiä valmisteilla oleviin IEC/CENELEC normeihin radioamatööriyhteisön näkökulmasta.” Edellinen lainaus oli suoraan Liittomme toimintakertomuksesta. Asia on parilla lauseella tiivistetty lyhyeen muotoon, mutta joka pitää sisällään paljon.

Useimmat meistä ovat vuosien varrella havainneet kuinka rakkaitten taajuuksiemme pohjahäiriötaso on vähitellen noussut. Taustalla on teknologian muutokset sähkölaitteissa. Sähkölaitteisiin on sisällytetty yhä enemmän kevyttä ja halpaa tehoelektroniikkaa, joka on omiaan terävine pulsseineen aiheuttamaan kohinaa ja muita häiriöitä laajalla radiospektrillä. Laitevalmistajat ovat hankkiutuneet eroon raskaista, kalliista ja tilaa vievistä muuntajista. He ovat ovat korvanneet muuntajat keveällä hakkuritekniikalla, mutta ovat samalla tuoneet riesaksemme inhottavat radiohäiriöt.
Päästörajoihin kansallisilla poliittisilla päättäjillä on hyvin vähän vaikutusvaltaa. Todelliset päätöksentekijät radiohäiriöasioissa ovat kansalliset ja kansainväliset standardeja valmistelevat komiteat. Kun raja-arvoihin halutaan vaikuttaa, on äärimmäisen tärkeää olla mukana näitä säätelevien standardien valmistelutyössä. Suomen Radioamatööriliitto SRAL ja kansainvälinen Radioamatööriunioni IARU ovat tässä valmistelutyössä vahvasti mukana.
Häiriöpäästöjä säätelevät kansainväliset normit, joita valmistelee globaalina standardisointiorganisaatio International Electrotechnical Commission (IEC). Euroopassa vastaava organisaatio on European Committee For Electrotechnical Standardization (CENELEC). CENELEC saa mandaattinsa EU:lta valmistella toimialueeseensa kuuluvat EMC-direktiivistä johdetut harmonisoidut EU-alueella noudatettavat EN-standardit. Nämä ovat hyvin usein sisällöllisesti sellaisenaan yhteneviä IEC:n standardien kanssa.

Suomessa yhdyselimenä sekä IEC:n ja CENELEC:in standardien suhteen toimii SESKO ry, joka huolehtii myös standardien myynnistä. Niin ikään SESKO:n sateenvarjon alla toimivat kansalliset IEC/CENELEC standardien valmistelukomiteat. Kansallisilla komiteoilla on hyvin suuri vaikutus standardien sisältöön. Kansalliset komiteat voivat esittää luonnoskierroksilla hyvin yksityiskohtaisia sisältöasioita valmisteilla oleviin standardeihin. Kansainvälisissä IEC/CENELEC kokouksissa koostetaan yhteen kansallisilta komiteoilta tulleet esitykset, ja ne viedään standardiluonnoksiin. Lopullinen standardin hyväksyminen tapahtuu kansainvälisissä äänestyksissä, joissa kunkin valtion kansallisella komitealla on yksi ääni. Standardien hyväksyminen/hylkääminen tapahtuu määräenemmistösääntöjen mukaisesti.

Kansainvälinen Radioamatööriunioni IARU Varnan yleiskokouksessa vuonna 2014 perusti C7 radiohäiriökomitean edistämään radiohäiriöiden suhteen radioamatööreille mahdollisimman puhdasta toimintaympäristöä. Tällä asialla kokouksessa oli silloin vahva SRAL:n tuki. SRAL on sitoutuneesti mukana IARU C7 radiohäiriökomitean toiminnassa. C7 kokoontuu muutaman kuukauden välein verkkotyökaluja käyttäen. Samoin C7:n alla toimii radiohäiriöiden mittauskampanja, jonka tavoitteena on tehdä kalibroituja sekä vertailukelpoisia mittauksia häiriötasoista erilaisissa ympäristöissä. IARU:n tärkeimpänä tehtävänä on viedä radioamatöörien näkemykset IEC:n ja CENELE:n kansainvälisiin standardisointikokouksiin.

SRAL liittyi SESKO:n SK-CISPR kansalliseen radiohäiriökomiteaan vuonna 2015. SRAL:n tehtävä on viedä IARU:n näkemykset Suomen kansalliseen SESKO SK-CISPR radiohäiriökomiteaan. Sama koskee vastaavasti sisarliittojamme muissa maissa. Erityisesti mainittavana saavutuksena kansainvälisen yhteistyön ansiosta saimme viime vuonna merkittävän erävoiton pahaa häiriöskenaariota edustavassa ajoneuvojen langattoman latauksen WPT-EV asiassa. Tässäkään asiassa emme voi tuudittautua tyytyväisyyteen, vaan puolustautuminen jatkuu edelleen.
Kaikki edellä mainittu radioamatöörien suhteen tapahtuu pyyteettömästi vapaaehtoisten turvin. Kulumme ovat varsin pienet (kuluja kuitenkin) verrattuna teollisuuden ja muiden lobbareiden käyttämiin voimavaroihin. Jos haluat olla mukana tukemassa työtämme mahdollisimman puhtaiden Radioamatöörien taajuuksien edistämisessä, liity SRAL:n jäseneksi. Jäsenmaksustasi pieni osa menee IARU:lle radioamatööritoimintaa tukevan kansainvälisen standardisointityön edistämiseksi. Jos olet jo jäsenemme, suuret kiitokset tuestasi. Vain yhteistyöllä teemme tuloksia.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media